Categoriearchief: Gemeente

Oost Gelre past kavelprijzen woningbouw aan

“Een verhoging met 7% is nodig om aan te sluiten bij de huidige marktwaarde”
OOST GELRE – Het college van B&W heeft besloten de landelijke trend in de stijging van kavelprijzen voor woningbouw te volgen. Al geruime tijd zijn de kavelprijzen in Oost Gelre niet aangepast. Wel zijn de prijzen van woningen gestegen, evenals de bouwkosten. Wethouder Karel Bonsen: “Wij gebruiken bij de exploitatie van onze eigen bouwkavels maatschappelijk geld. Dan is het wel zo eerlijk om bij de verkoop van kavels aan te sluiten bij de huidige marktwaarde, ook al blijven we er nog steeds onder.”

De gemeente Oost Gelre heeft op dit moment nog een handvol kavels in de verkoop. De meeste kavels zijn in handen van private partijen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Brouwhuizen en Oldenhuis in Groenlo. Maar ook in de kleine kernen komen op dit moment veel bouwplannen voort uit private initiatieven. Het effect van de verhoging beperkt zich op dit moment dus tot een gering aantal kavels.

Verschil met kleine kernen blijft
In het verleden zijn afspraken gemaakt over de kavelprijzen per kern. Zo werden de kavelprijzen in Groenlo naar beneden bijgesteld, evenals in de kleine kernen. Dat werd toen gedaan om de woningbouw in die kernen te stimuleren. Inmiddels is er volgens wethouder Bonsen sprake van een gezonde woningmarkt, ook in die kernen. “In Lichtenvoorde komen we in de buurt van marktconforme prijzen. Dat is ook wel logisch want de belangstelling voor kavels in Lichtenvoorde is groot. Maar wij handhaven wel het verschil met Groenlo en de kleine kernen ten opzichte van Lichtenvoorde. Het past in de ontwikkelingen van dit moment om ook daar de kavelprijzen aan te passen.”

Stijging met 7%
De verhoging van 7% betekent een gemiddelde stijging van de kavelprijzen met ongeveer 20 euro per vierkante meter. Per kern betekent dat, inclusief btw, een prijs van:

  • Lichtenvoorde kavels groter dan 500 m² van € 322,- naar € 345,- m²
  • Lichtenvoorde kavels kleiner dan 500 m² van € 345,- naar € 369,- m²
  • Groenlo kavels groter dan 500 m² van € 226,- naar € 242,- m²
  • Groenlo kavels kleiner dan 500 m² van € 242,- naar € 259,- m²
  • Klein kernen van € 226,- naar € 242,- per m²

De nieuwe grondprijzen gaan op 1 december 2019 in. “We kijken per jaar of we de kavelprijzen moeten herzien. Daarin volgen we de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast houden we de mogelijkheid om voor hele specifieke locaties een andere prijs vast te stellen. Dat zal vooral voor toplocaties gelden waar een hogere kavelprijs gerechtvaardigd is. Daarvoor nemen we dan een apart besluit.”

Oost Gelre scoort hoogst op maatschappelijke participatie

OOST GELRE – Elk jaar brengt Telos de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten uit. Dit jaar scoort de gemeente Oost Gelre van alle 355 Nederlandse gemeenten het hoogst op het gebied van maatschappelijke participatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociale cohesie, sociale contacten, een actief verenigingsleven en veel vrijwilligers.

Wethouder Jos Hoenderboom is blij met dit mooie resultaat. “Vorig jaar stonden we ook al in de top 10, maar nu op plek 1 is wel heel mooi. Dit is vooral een compliment voor alle inwoners en de vele vrijwilligers. Oost Gelre is een sociale gemeente, waarbij we oog hebben voor elkaar. Dat is een van onze kernkwaliteiten; zorg en aandacht voor elkaar. En dat is vooral een verdienste van onze inwoners. Het compliment voor de 1e plek komt vooral hen toe!”

 

ROVA definitief nieuwe samenwerkingspartner Oost Gelre

Gemeenteraad neemt unaniem besluit tot verwerving aandelen ROVA
OOST GELRE – De gemeenteraad van Oost Gelre heeft dinsdag 19 november unaniem ingestemd met de verwerving van aandelen ROVA. Deze verwerving is noodzakelijk om het beheer van de openbare ruimte in Oost Gelre per 1 januari 2020 over te kunnen dragen aan ROVA.

ROVA is al actief in Oost Gelre wat betreft de afvalinzameling. Het college ziet in ROVA de gewenste samenwerkingspartner voor de toekomst, aldus wethouder Bart Porskamp: “ROVA is een maatschappelijke onderneming waarvan de aandelen in handen van 23 gemeenten zijn, waaronder wij. Het is geen commercieel bedrijf maar een samenwerkingspartner. Daardoor zijn wij in staat regie te nemen op de dingen die wij belangrijk vinden. Zoals inwonerparticipatie, werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen of inspelen op ontwikkelingen ten aanzien van klimaat en duurzaamheid.”

Uitvoering per 1-1-2020
Nu de raad akkoord is met de verwerving van aandelen ROVA kan de gemeente daadwerkelijk de overgang per per 1 januari 2020 uitvoeren. Op dat moment loopt de overeenkomst met Hacron Groen af, die tot nu verantwoordelijk was voor het beheer van de openbare ruimte. De inwoners zullen weinig van deze overgang merken, aldus de wethouder: “Het werk blijft hetzelfde en we gaan uit van hetzelfde kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte. Maar de toekomst biedt meer kansen voor inwoners om met initiatieven te komen voor hun eigen omgeving. Ook in het sociaal domein liggen meer kansen, bijvoorbeeld het betrekken van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. ROVA kan daar nu vanuit een integrale aanpak een belangrijke bijdrage aan leveren. En daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen die wij ons als gemeente stellen.”

Eigen bijdrage van € 50 voor ZOOV-abonnement

OOST GELRE – De gemeenteraad van Oost Gelre heeft besloten dat er een jaarlijkse eigen bijdrage komt voor inwoners met een ZOOV-abonnement. Vanaf 1 januari 2020 betaalt iedereen met een ZOOV-abonnement een jaarlijkse eigen bijdrage van € 50. Dit is ongeacht hoe vaak er met ZOOV wordt gereisd.

In december past de gemeenteraad de verordening aan. Daarna ontvangen inwoners met een ZOOV-abonnement een brief van de gemeente met meer informatie.

 

Bronckhorst onderzoekt of iedereen mee kan doen in samenleving

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst roept inwoners met een beperking en hun naasten op om mee te doen aan een onderzoek over mogelijke belemmeringen die zij ervaren in de samenleving. De gemeente Bronckhorst wil graag een inclusieve gemeente zijn. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld het volgen van onderwijs, werken, wonen, reizen en sporten. Ook betekent het dat iedereen geaccepteerd wordt en niemand om welke reden dan ook wordt buitengesloten. Bijvoorbeeld vanwege afkomst, seksuele geaardheid of een lagere scholing.

Onderzoek
Het onderzoek gebeurt via een telefonisch interview. Onafhankelijk onderzoeks- & adviesbureau Moventem BV voert het onderzoek uit. Inwoners kunnen zich aanmelden tot 27 november via www.moventem.nl/bronckhorst of hiervoor bellen naar het bureau, tel. (0575) 760 227. Het is ook mogelijk om per e-mail of via de post een vragenlijst in te vullen. Na aanmelding Moventem contact op. De persoonsgegevens worden na afloop van het interview verwijderd.

Inhoud interview
Tijdens het interview gaat Moventem in gesprek over de belemmeringen die de inwoner ervaart. Mogelijke vragen zijn: wat kom je tegen als je in een rolstoel zit, slechtziend of doof bent? Hoe worden openbare gebouwen, winkels en de markt beter toegankelijk? Hoe toegankelijk zijn websites als je niet zo goed kunt lezen en schrijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen geaccepteerd wordt en niemand wordt buitengesloten, om welke reden dan ook?

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente om een uitvoeringsplan op te stellen dat o.a. aansluit bij het VN Verdrag handicap, het verdrag voor de rechten van personen met een beperking. In dit plan komen de activiteiten te staan om iedereen mee te kunnen laten doen in Bronckhorst.

Folder 5 jaar landschapsontwikkeling Oost Gelre

OOST GELRE – De afgelopen 5 jaar zijn vele landschapsprojecten uitgevoerd op particulier terrein in gemeente Oost Gelre. Zo zijn er 2 observatieposten, 1 informatiecentrum, 4 schuilhutten, 5 zwaluwrustpunten, 5 boomgaarden, 6 kilometer wandelpad, 6 poelen, vele houtwallen, bosjes, akkerranden en meer dan 200 solitaire bomen gebouwd, aangelegd, ingezaaid en aangeplant. Een groot deel van die projecten hebben we gebundeld in de folder ‘5 jaar landschapsontwikkeling’.

Voor dit resultaat zijn 4 werkgroepen druk in de weer geweest
Elke werkgroep bestond uit enthousiaste vrijwilligers, met ideeën, keukentafelgesprekken en uitgewerkte plannen. Uiteindelijk zijn heel veel ideeën ook gerealiseerd met dank aan al die enthousiaste vrijwilligers én de grondeigenaren.

Wethouder Bart Porskamp is trots op wat er allemaal is gerealiseerd: “De afgelopen 5 jaar hebben velen zich volledig vrijwillig en met passie ingezet om een bijdrage te leveren aan het versterken van ons landschap. Samen met de grondeigenaren zijn prachtige projecten gerealiseerd. Al deze projecten dragen bij aan de noodzakelijke versterking van de biodiversiteit en de beleving van het landschap. Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor al deze projecten én de grondeigenaren die het mogelijk hebben gemaakt hartelijk danken.”

De folder vindt u op www.oostgelre.nl.

Naamloos-1

Wethouder plakt 1e reflecterende sticker op container

LICHTENVOORDE – Op donderdag 14 november om 10.30 uur plakt wethouder Karel Bonsen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde de 1e reflecterende sticker op een ROVA-container. Het is de bedoeling dat alle containers in het buitengebied een sticker krijgen. Daardoor zijn ze in het donker beter zichtbaar.

De containers zijn in het donker slecht zichtbaar voor het overige wegverkeer
Dat speelt vooral in het buitengebied en dat kan leiden tot onveilige situaties. Door stickers te plakken verbetert de zichtbaarheid aanzienlijk en worden de risico’s op gevaarlijke situaties op de weg verlaagd.

Alle inwoners buitengebied ontvangen een brief met de reflecterende stickers
Die valt deze of volgende week in de bus. In de brief wordt uitgelegd hoe de stickers het beste kunnen worden aangebracht.

Keurmerk Veilig Buitengebied
De gemeente Oost Gelre is bezig om voor het buitengebied het ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ in te voeren. Verkeersveiligheid is ook onderdeel van dit keurmerk en deze actie draagt daar aan bij. Samen maken we het buitengebied veiliger.

Gemeenteraad stemt in met nieuwe sporthal bij Marianum

De gemeenteraad heeft dinsdag 15 oktober ingestemd met de realisering van een nieuwe sporthal bij Marianum in Groenlo. De plannen daarvoor kunnen nu verder uitgewerkt worden. Maar dat gebeurt pas op het moment dat ook de financiering vastgesteld is. Dat gebeurt tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2020 op 5 en 6 november.

Kijkend naar de toekomst is de nieuwe sporthal belangrijk voor Groenlo, stelt wethouder Bart Porskamp. “De huidige gymzalen in Groenlo zijn meer dan 40 jaar oud en gedateerd. Sporthal Den Elshof is wel opgeknapt, maar voldoet niet aan de huidige sporttechnische eisen. Daar komt bij dat we niet alle binnensport in Den Elshof kwijt kunnen. We hebben een nieuwe sporthal meer dan nodig.”

Bewegingsonderwijs en binnensport
In de nieuw te bouwen sporthal kunnen straks de leerlingen van Marianum en het Graafschap College terecht voor het bewegingsonderwijs. Ook de grootste binnensportvereniging van Groenlo, de turnvereniging Rap en Snel, wordt een vaste gebruiker van de nieuwe sporthal. “Rap en Snel zit nu verdeeld over 5 locaties, dit is verre van ideaal. Nu kunnen ze hun activiteiten centraliseren.”

Den Elshof
Sporthal Den Elshof blijft in ieder geval tot 2027 open en biedt onderdak aan de overige binnensportverenigingen. “Deze verenigingen hebben aangegeven de komende jaren nog graag in Den Elshof te blijven. Dat kan ook prima. Het geeft zowel de verenigingen als ons de tijd om te bedenken hoe het na die periode verder moet met Den Elshof en de binnensportverenigingen.”

Plannen verder uitwerken
De raad heeft ingestemd met de realisering van de sporthal. Maar op de financiering moet de raad nog een definitieve klap geven. Dat gebeurt tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023. Wethouder Porskamp: “Zodra de raad ook het geld beschikbaar stelt kunnen we de plannen verder uitwerken. Onderdeel daarvan is uiteraard het gesprek met de buurt, want die betrekken we nadrukkelijk bij de uitwerking. De planning is dat we in 2020 de plannen uitwerken. En dat in 2021 de schop in de grond gaat.”

Woonvisie kleine kernen vastgesteld

De gemeenteraad heeft 15 oktober unaniem de Woonvisie kleine kernen vastgesteld. Wethouder Bart Porskamp is blij dat hij het tempo waarmee de woonvisie wordt opgepakt vast kan houden: “Er is aantoonbaar behoefte aan woningbouw in de kleine kernen. We hebben nu goed in beeld waar de kansen op woningbouw in de kleine kernen liggen. We willen hier samen voortvarend mee aan de slag.“

Behoefte aan woningen
De woningmarkt zit in de lift, ook in de kleine kernen. Er is nauwelijks woningaanbod, bijvoorbeeld voor starters en senioren die op zoek zijn naar betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woningen. Aan de andere kant wil de gemeente leegstand in de toekomst voorkomen. Daarom zijn in gezamenlijk overleg tussen gemeente en dorpsbelangenorganisaties de woningbouwkansen per kern in beeld gebracht. Het resultaat is een Ruimtelijke verkenning kleine kernen, kortweg de Woonvisie kleine kernen. Wethouder Porskamp: “Concreet komt het er op neer dat we de komende twee jaar zo’n 15 woningen extra realiseren in elke kleine kern. Die staan nog los van de bestaande plannen die al lopen, zoals de woningbouw op de locatie van de voormalige Welkoop in Zieuwent.”

Nieuwe initiatieven
De betrokkenheid bij de plannen voor de kleine kernen is groot, zo heeft wethouder Porskamp gemerkt. Naar aanleiding van de publicaties meldden zich diverse initiatiefnemers uit de kleine kernen. “Het ging vooral om locaties die bij ons nog niet in beeld waren, maar waar de eigenaar kansen ziet voor woningbouw. We zijn nu bezig die locaties te beoordelen om te kijken hoe kansrijk ze zijn. De komende weken krijgen ze daarover van ons bericht.”

Doorpakken
De gemeente wil samen met de dorpsbelangenorganisaties en initiatiefnemers doorpakken, maar ook recht doen aan de belangen van iedereen. “Dat betekent dat we nog wel de nodige procedures moeten doorlopen. Bijvoorbeeld het aanpassen van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning. Waar nodig moet ook het gesprek met de omgeving worden gevoerd rond locaties waar we uiteindelijk plannen willen uitvoeren. Dat moet zorgvuldig gebeuren, maar haast is geboden. We willen immers over twee jaar in elke kleine kern circa 15 woningen toegevoegd hebben”.

Informatie
Wie meer wil weten over de Woonvisie kleine kernen kan de visie inzien via de pagina Kleine kernen. Mocht u op dit moment vragen hebben over het aankomende traject, dan kunt u contact opnemen met Marloes Kos, via de mail naar kleinekernen@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

ROVA nieuwe samenwerkingspartner Oost Gelre

OOST GELRE – Per 1 januari aanstaande neemt ROVA het beheer van de openbare ruimte in Oost Gelre over van Hacron Groen BV. Het college ziet in ROVA de gewenste samenwerkingspartner voor de toekomst, aldus wethouder Bart Porskamp: “Het gaat om veel meer dan alleen het onderhoud van groen of het vegen van straten. Het is voor ons ook een partner die flexibel in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld klimaat en duurzaamheid, biodiversiteit, werkgelegenheid of bewonersinitiatieven in de openbare ruimte”.

Eind dit jaar loopt het contract met Hacron af. Volgens wethouder Porskamp is dit het moment voor de gemeente om zich opnieuw te oriënteren op de organisatie van de beheer- en onderhoudstaken in Oost Gelre. “Laat ik voorop stellen dat Hacron het in de afgelopen 10 jaar prima heeft gedaan. De samenwerking was heel goed, zowel in het groenbeheer als in de begeleiding van de medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dat compliment wil ik heel duidelijk uitspreken.” Overigens zal de Hacron, onder regie van ROVA, ook in de nieuwe situatie nog een aantal taken blijven uitvoeren, zoals het onderhoud aan bomen en sportvelden.

Maatschappelijke onderneming
Kijkend naar de toekomst kiest het college nu bewust voor ROVA, al actief in Oost Gelre wat betreft de afvalinzameling. Daar komt nu dus het beheer van de openbare ruimte bij. “ROVA is een maatschappelijke onderneming waarvan de aandelen in handen van 23 gemeenten zijn, waaronder wij. Het is geen commercieel bedrijf maar een samenwerkingspartner. Daardoor zijn wij in staat regie te nemen op de dingen die wij belangrijk vinden. Zoals inwonerparticipatie, werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen of inspelen op ontwikkelingen ten aanzien van klimaat en duurzaamheid.”

Participatiedoelgroep
Een belangrijke voorwaarde is dat de medewerkers uit de participatiedoelgroep (medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening) overgaan van Hacron naar ROVA. Wethouder Porkskamp: “Het gaat om 22 medewerkers die ook feitelijk bij ons in dienst zijn. Wij gaan heel zorgvuldig om met deze doelgroep. Ook hier wil ik de Hacron een compliment geven voor de manier waarop ze samen met ROVA en de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) werkt aan een goede overgang van deze medewerkers.”

Naadloze overgang
De inwoners zullen weinig merken van de overgang van Hacron naar ROVA, verwacht wethouder Porskamp. “Het werk blijft hetzelfde en we gaan uit van hetzelfde kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte. Maar de toekomst biedt meer kansen voor de inwoners om met initiatieven te komen voor hun eigen omgeving als het gaat om de openbare ruimte. Maar ook in het sociaal domein liggen meer kansen, bijvoorbeeld het betrekken van inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt. ROVA kan daar nu vanuit een integrale aanpak een belangrijke bijdrage aan leveren. En daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen die wij ons als gemeente stellen.”

Start Actieplan Achterhoekse Jongeren

in samenwerking met onderwijsinstellingen, UWV en Achterhoekse gemeenten
LICHTENVOORDE – Ondanks dat de economie groeit, blijft het voor een groep jongeren niet makkelijk om de weg naar werk of school te vinden. Ook in de Achterhoek is dit het geval. Samen met een grote groep betrokkenen uit de Achterhoek is het Actieplan Achterhoekse Jongeren ontwikkeld. Het plan helpt jongeren te werken aan hun toekomst. Om het plan te laten slagen is de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het UWV, ons bedrijfsleven en gemeenten uit de Achterhoek essentieel. Volgende week gaan betrokken partijen tijdens een event met het Actieplan aan de slag bij Prakticon om kennis en ervaringen te delen.

In de Achterhoek wordt al jaren geïnvesteerd in de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie. Het uitgangspunt in de Achterhoek is altijd: school gaat voor werk en werk gaat voor een uitkering. Alleen is voor sommige jongeren een (vervolg)opleiding niet haalbaar. Dit kan komen door het niveau of persoonlijke omstandigheden.

De feiten op een rij
In de Achterhoek zijn 38.000 jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 27 jaar. Van deze groep heeft het merendeel geen ondersteuning nodig. De grootste groep (64%) volgt een opleiding en 29% is aan het werk. De overige 7% is onderverdeeld in 4% met een uitkering en 3% die geen opleiding volgt, geen werk heeft en ook geen uitkering. Een deel hiervan woont in een instelling of neemt deel aan dagbesteding via de Wmo of WLZ.

Actieplan Achterhoeks Jongeren
De wens is om toe te willen werken naar een gezamenlijke en structurele aanpak voor de ondersteuning aan jongeren. Organisaties en gemeenten in de Achterhoek doen al veel om jongeren in beeld te krijgen en waar nodig te ondersteunen. Alleen kan het ondersteuningsaanbod nog worden verbeterd. Ook is het niet altijd duidelijk waar de ander mee bezig is. “De focus van dit plan ligt op de begeleiding van jongeren naar werk of terug naar school. Als deze stap niet mogelijk is kan volgens organisaties en onderwijsinstellingen dagbesteding een geschikt alternatief zijn.“, aldus wethouder Jorik Huizinga van gemeente Doetinchem.

Behalen doelstelling
“In 2020 gaan alle Achterhoekse jongeren tussen de 16 en 27 jaar naar school, hebben werk of een daginvulling”, dat is de doelstelling die is gesteld met de komst van het plan. Wethouder Jos Hoenderboom van gemeente Oost Gelre vult aan: “Het is een uitdagend doel, maar met de hulp van professionals en buurgemeenten is het haalbaar. Het is fijn dat Achterhoekse gemeenten deelnemen en het belang zien om dit actieplan tot een succes te maken. Het plan zorgt voor verbinding tussen alle bestaande initiatieven. Door samen te werken kunnen we elkaar versterken. Iedereen wil een extra tandje bijzetten om de jongeren te helpen die het nodig hebben, want daar doen we het voor. Nu het plan er ligt is het tijd voor actie.”

Stimuleren samenwerking
“Voor het goed en gedegen kunnen uitvoeren van het plan, is in ieder geval voor de komende drie jaar ondersteuning vastgesteld. Zo kunnen we ons focussen op het realiseren van het actieplan en gewenste resultaten halen”, aldus wethouder Hoenderboom. Een belangrijke aanzet daarvoor is half oktober waar alle organisaties samen komen bij Prakticon in Doetinchem. Prakticon is een van de deelnemers van het plan. Hier krijgen ze informatie over het plan en er is ruimte om kennis en ervaringen te delen. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt om het actieplan verder vorm te geven.

Formulierenbrigade nu ook 2 donderdagavonden per maand in gemeentehuis

LICHTENVOORDE – Vanaf 3 oktober draait de Formulierenbrigade Oost Gelre ook 2 donderdagavonden per maand in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Zo kunnen ook mensen die overdag moeten werken, met hun vragen en formulieren naar de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade is er nu ook op de 1e en 3e donderdagavond van de maand, van 17.00 tot 19.00 uur.

Tolk aanwezig op de donderdagavonden
Luuk Eisink en Ellen Bakker van Stichting Lezen Werkt bemensen de Formulierenbrigade op de donderdagavonden. Ook is dan Musie Sium aanwezig. Hij is tolk en spreekt Tigrinya, de Eritreese taal, en Arabisch. Op de maandag- en donderdagochtend zijn de vrijwilligers Jan Rietman en Larry Engel aanwezig.

Voor wie is de Formulierenbrigade?
De Formulierenbrigade is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren, vragen hebben over hun administratie of post hebben ontvangen die ze niet begrijpen.

Pilot van 4 maanden
De extra openstelling is een pilot. Over 4 maanden kijken we hoe het is gegaan.

Woonvisie kleine kernen Oost Gelre positief ontvangen

Donderdag 26 september inloopmiddag aangescherpte woonvisie
De zes dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen in Oost Gelre hebben samen met de gemeente een Woonvisie kleine kernen opgesteld en gepresenteerd. Na een goedbezochte informatiebijeenkomst is de visie ter inzage gelegd. Wethouder Porskamp is blij met de respons: “De reacties op de visie zijn overwegend positief. Dat laat zien dat er draagvlak voor is. Wel zijn er kritische kanttekeningen bij bepaalde locaties. Daar hebben we goed naar gekeken. We hebben op basis daarvan aanpassingen in de visie doorgevoerd. Die lichten we op donderdag 26 september toe tijdens een inloop in het gemeentehuis.

De reacties op de woonvisie kleine kernen geven aan dat de inwoners zich betrokken voelen bij deze belangrijke ontwikkeling, meent wethouder Porskamp. “Aan de reacties kun je zien dat mensen er goed over nagedacht hebben. Het was ook leuk om reacties te zien van initiatiefnemers die locaties aanbieden die wij nog niet op het oog hadden. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen. Die hebben we gebruikt om samen met de dorpsbelangenorganisatie de visie verder aan te scherpen.”

Nieuwe locaties
Zo zijn er nieuwe initiatieven toegevoegd voor de realisering van woondroebels in Lievelde, Harreveld en Vragender. In Zieuwent was aanvankelijk de Waareise opgevoerd als locatie voor woningbouw. Op basis van de reacties van inwoners is deze locatie nu van de lijst geschrapt. Wellicht biedt het nog wel mogelijkheden voor tiny houses. Andersom is juist de Werenfriedstraat in Zieuwent van een optie voor de lange termijn omgezet naar een optie voor de korte termijn. De plannen voor Mariënvelde en Zwolle zijn ongewijzigd. Wethouder Porskamp: “Het geeft aan dat we samen met de dorpsbelangenorganisaties goed hebben gekeken naar de inbreng van de inwoners op de plannen. Dat vergroot het draagvlak en daarmee de kansen om de plannen ook te realiseren.”

Inloopmiddag/avond
De Woonvisie kleine kernen wordt tijdens de raadscommissie van 1 oktober besproken, besluitvorming vind plaats in de raad van 15 oktober. Op donderdag 26 september organiseert de gemeente van 16.00 – 19.00 uur een inloopavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan een toelichting krijgen op de definitieve woonvisie kleine kernen en er vragen over stellen. Wie op dit moment vragen heeft over het aankomende traject kan contact opnemen met projectleider Marloes Kos, via de mail naar kleinekernen@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Onderzoek naar woningbouwbehoefte in Oost Gelre uitgevoerd

In iedere kern aanzienlijke behoefte aan nieuwe woningen
OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre heeft een onderzoek naar woningbouwbehoefte in de gemeente laten uitvoeren. Dit onderzoek laat een aanzienlijk grotere woningbouwbehoefte dan de actuele aanbod in iedere kern. Het college wil dan ook snel aan de slag met concrete projecten in de kernen.

Wethouder Bart Porskamp: “De conclusies van dit onderzoek liggen in de lijn met de recentere prognoses (waarvan) die een vergelijkbaar beeld laten zien. We willen jaarlijks monitoren en bouwen naar de actuele behoefte. De juiste woning op de juiste plek. Zodat er voldoende betaalbare, levensloopbestendige en duurzame (huur)woningen zijn voor jongeren, starters en senioren in alle kernen.”

Duidelijkheid nodig
Vooruitlopend op de regionale woonagenda van de Achterhoek is het belangrijk, gezien de actuele behoefte, aan de slag te gaan met concrete projecten in de verschillende kernen. Daarvoor is het van belang om duidelijkheid te hebben over de kwantitatieve (aantal) en kwalitatieve (type en prijsklasse) woningbouwbehoefte. Dit hebben we nu goed in inzichtelijk met het uitvoeren van het onderzoek.

Voorstel: uitgangspunt voor lokaal beleid
Op basis van het recent uitgevoerde onderzoek is er de komende jaren behoefte aan nieuwe woningen in Oost Gelre. We gaan voorlopig uit van een behoefte van circa 560 woningen (bandbreedte tussen de 460 en 660 woningen) tot 2025. Er zijn de nodige plannen in voorbereiding en/of uitvoering. Het gaat om ongeveer 357 woningen. Dit betekent dat we nog een extra opgave voor ruim 200 woningen hebben. De actuele behoefte is sterk afhankelijk van migratie. Door te werken met een bandbreedte kunnen we snel schakelen als de behoefte daar aanleiding toe geeft. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het recent uitgevoerde onderzoek uitgangspunt te laten zijn voor het lokale woningbouwbeleid.

Kwaliteit van plannen leidend
Het is belangrijk dat nieuw toe te voegen woningen zo veel mogelijk bijdragen aan het versterken van ruimtelijke kwaliteit (oplossen leegstand etc.) en het oplossen van een mogelijke mismatch binnen de bestaande woningvoorraad. Kortom: elke woning moet raak zijn; de juiste woning op de juiste plek.

We werken daarom aan een ‘uitnodigingskader’ voor nieuwe woningbouwplannen in Groenlo en Lichtenvoorde. Voor de kleine kernen is in overleg met de dorpsbelangen een visie opgesteld (ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen Oost Gelre). In Lichtenvoorde gaat Oost Gelre aan de slag met vrijkomende scholen, waarmee ook een gedeelte van de behoefte ingevuld kan worden.
Verder blijft er in het buitengebied voldoende ruimte voor woningbouwsplitsing, functieverandering en mantelzorg.

Besluit door de raad op 17 september
Het voorstel wordt op 3 september in de commissie en op 17 september in de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad neemt dan een besluit. De raadsvergadering is live te volgen via onze website www.oostgelre.nl. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op onze website www.oostgelre.nl (bij ‘Nieuws’).

Sproeiverbod vanwege extreme droogte

Tijdelijk verbod voor onttrekken water uit beken, sloten en vijvers in de Achterhoek
In de twee droogste gebieden van Nederland, Achterhoek en Twente, is het vanaf donderdag 18 juli verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. Dit hebben de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen bekend gemaakt. Beide waterschappen zijn gelegen op de hoge zandgronden en hebben, ondanks enkele regenbuien in de afgelopen dagen, erg lage waterstanden en een neerslagtekort van 200 – 220 mm. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte van 2018. Het verbod is om de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil te houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid te beperken, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme.

De gebieden van beide waterschappen zijn in tijden van droogte voor een groot deel afhankelijk van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet mogelijk. Met de huidige weersverwachtingen is geen verbetering van de situatie te verwachten. Daarom zijn de verboden ingesteld. Er wordt streng opgetreden tegen overtreders van de verboden.

De waterschappen roepen iedereen op om zuinig met al het water om te gaan en de neerslag die er valt, zoveel mogelijk op te vangen zodat het de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.

Verboden Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel is actief in de Achterhoek, Liemers, het zuidoosten van de Veluwe en een stukje van Overijssel. Het is in dit hele gebied vanaf donderdag 18 juli 12.00 uur voor iedereen verboden om water uit sloten, beken en vijvers te halen.

Het is ook verboden om grondwater te gebruiken om te sproeien in en om twee kwetsbare natuurgebieden; Stelkampsveld (bij Borculo) en De Zumpe (bij Doetinchem). Deze natuurgebieden zijn afhankelijk van de grondwaterstand en daar dreigen flora en fauna onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Het sproeiverbod voor grondwater geldt voor alle onttrekkingen van zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter van de natuurgebieden (zie kaarten op de website van het waterschap). In de rest van het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel mag gewoon gesproeid worden met grondwater. Of voor de onttrekking een melding of een vergunning nodig is hangt af van de hoeveelheid te onttrekken water en de pompcapaciteit.  De exacte voorwaarden vindt u op https://www.wrij.nl/basis/zoeken/(externe link)@3597/onttrekking/

Kijk voor alle maatregelen, veelgestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

Jongeren in Oost Gelre positief over plannen energietransitie

Uit onderzoek blijkt dat jongeren zich betrokken voelen bij het klimaat
OOST GELRE – Jongeren voelen zich betrokken bij het klimaat. Dat blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd om te peilen hoe de gemeente jongeren kan betrekken bij de energietransitie. De jongeren vinden het belangrijk dat er een leefbaar en schoon klimaat is wanneer zij volwassen zijn. In de periode februari tot en met juni zijn jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar naar hun mening gevraagd. In de enquête en in de gehouden interviews reageren de jongeren positief op de plannen van de gemeente.

Plannen voor de energietransitie
Als jongeren moeten kiezen tussen zonne-energie, windenergie en biomassa, kiest de meerderheid voor zonne-energie. Hun verklaring: “Waarschijnlijk omdat we al aan zonnepanelen gewend zijn.”

De jongeren zijn in de enquête stellingen en keuzes voorgelegd. Over alle drie de duurzame energiebronnen zijn de jongeren positief. Vooral zonnepanelen op boerenerven en –daken scoren goed. 98,6% vindt het een goede vorm van energieopwekking. Ook vindt 67,8% van de jongeren het een goed idee om windmolens te plaatsen. Windmolens worden vooral goedgekeurd als deze niet dicht bij woningen staan. Biomassavergisting wordt ook getolereerd, al zien de jongeren wel liever windmolens dan een mestvergister in hun omgeving.

Online communicatie
Ook over de communicatie zijn jongeren duidelijk. Online, via e-mail, Facebook en Instagram. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente de juiste toon aanslaat (serieus, maar met begrijpelijke woorden) en beeld gebruikt. Beeld werkt verhelderend en is makkelijk en snel te begrijpen. Ook is interactie belangrijk. Jongeren willen de mogelijkheid hebben te kunnen reageren en hun mening te laten horen.

Nieuwe generatie betrekken
Om een betere wereld door te geven aan volgende generaties, is het belangrijk hen erbij te betrekken. Daarom is er onderzoek gedaan naar hoe de jongeren het liefst betrokken worden bij de gemeente en wat de eerste stappen zijn. Het resultaat: jongeren willen meer informatie krijgen en vaker hun mening kunnen geven. De gemeente wil graag een vervolg geven aan het betrekken van de jongeren bij de energietransitie op basis van de adviezen uit dit onderzoek.

Downloads

Start sloop voormalige Rabobank Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Maandag 8 juli start Dusseldorp met de werkzaamheden voor de sloop van de voormalige Rabobank in Lichtenvoorde. Het terrein rondom de Rabobank is daarom vanaf vandaag afgezet met bouwhekken.

Het terrein wordt na de sloop ingericht als tijdelijke parkeerplaats voor de komende twee jaar. In die periode spelen de volgende ontwikkelingen zoals de sloop en nieuwbouw van Careaz Antoniushove en de tijdelijke huisvesting van de St. Ludgerusschool in de voormalige brede school naast het gemeentehuis.

Planning
In de eerste week bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit asbestsanering. De oplevering van het tijdelijke parkeerterrein staat gepland voor eind augustus. Vanaf 1 september kan er dan weer geparkeerd worden. Het parkeerterrein naast het gemeentehuis wordt vanaf die datum een blauwe zone.

Uitspraak rechtbank in procedure bioraffinagefabriek Groenlo

De provincie Gelderland heeft eerder een omgevingsvergunning verstrekt voor de realisering van een  bioraffinagefabriek op het regionale bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. De provincie is het bevoegde gezag in de verstrekking van deze vergunning. Het waterschap heeft aansluitend op de vergunning van de provincie, een vergunning verleend voor het lozen van water in de Leerinkbeek. Diverse belanghebbenden hebben bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de verstrekte vergunningen.

Afgelopen donderdag (27 juni) heeft de rechtbank uitspraak gedaan in beide zaken. De rechtbank heeft de vergunning vernietigd en de provincie en het waterschap opgedragen om een nieuw besluit te nemen op de aanvragen. Partijen kunnen tegen deze uitspraken nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

De uitspraken van de rechter zijn terug te vinden op de landelijke website

LG Historische Interieurs FC

Studenten Cibap onderzoeken kleurbeeld historische interieurs in Oost-Achterhoek

WINTERSWIJK /AALTEN /OOST GELRE – In opdracht van de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre voert het Gelders Genootschap een onderzoek uit naar historische interieurs in de gemeenten. Binnen dit project gaan studenten van de Zwolse vakschool voor Verbeelding Cibap het historisch kleurbeeld van deze interieurs onderzoeken.

Als tref- en kruispunt voor het vakonderwijs en de creatieve industrie biedt het Cibap verschillende mbo-opleidingen op creatief gebied. Binnen de opleiding Specialist Schilder kunnen de toptalenten het excellentietraject Restauratieschilder volgen. Tijdens deze opleiding, die het Cibap samen met de Utrechtse vakschool Nimeto aanbiedt, leren zij restaureren op het hoogste niveau. Met behulp van dergelijke praktijkopdrachten worden de studenten opgeleid tot Meester Restauratieschilder.

Cultureel erfgoed
Kleur-historisch onderzoek wordt uitgevoerd om het historisch kleurbeeld dat in of op architectuur aanwezig is, te achterhalen. “Het onderzoeken en documenteren van de aanwezige afwerklagen zorgt voor beter begrip en inzicht in eerdere veranderingen aan een gebouw”, zo laat docent Eveline Bremmer weten. “Op deze manier breng je de geschiedenis van het kleur- en verfgebruik op de architectuur als deel van ons culturele erfgoed in beeld.” Ook de Radboud Universiteit Nijmegen haakt aan bij dit project. Studenten die de masteropleiding Kunstgeschiedenis volgen leren wat een historisch interieur is, hoe daar onderzoek naar wordt gedaan en hoe interieurs in kaart worden gebracht.

Bewonersavond
Het onderzoeksproject start na de zomer in Oost Gelre. Tijdens de eerste bewonersavond op maandag 24 juni 2019 in de Oude Calixtus (Mattelierstraat 5) in Groenlo lichten de gemeente en het Gelders Genootschap het project toe en gaan die avond met eigenaren in gesprek. Eigenaren Joop Hubers en Ronald Wopereis laten zien dat het behoud van historische interieurelementen en hedendaags comfort prima samen gaan. Ook worden inspirerende voorbeelden getoond van huizen waar kleur-historisch onderzoek is uitgevoerd en waar het onderzoek als inspiratie heeft gediend voor nieuw kleurgebruik. De avond begint 19.30u.

Partners
Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt dit onderzoek met een subsidie vanuit de regeling ‘Functioneel gebruik Erfgoed 2019’.

Over het Gelders Genootschap
Het Gelders Genootschap (voluit: Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land) is sinds 100 jaar een onafhankelijke adviesorganisatie voor de ruimtelijke kwaliteit in de provincie, waarin de Gelderse (en enkele Limburgse) gemeenten zich hebben verenigd. De organisatie heeft zitting in de meeste Gelderse welstandscommissies en monumentencommissies en werkt mee aan de voorbereiding van ruimtelijke plannen. Jaarlijks verstrekt de organisatie zo’n 15.000 adviezen aan de deelnemende gemeenten.

Partners Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt dit onderzoek met een subsidie vanuit de regeling ‘Functioneel gebruik Erfgoed 2019’. Over het Gelders Genootschap Het Gelders Genootschap (voluit: Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land) is sinds 100 jaar een onafhankelijke adviesorganisatie voor de ruimtelijke kwaliteit in de provincie, waarin de Gelderse (en enkele Limburgse) gemeenten zich hebben verenigd. De organisatie heeft zitting in de meeste Gelderse welstandscommissies en monumentencommissies en werkt mee aan de voorbereiding van ruimtelijke plannen. Jaarlijks verstrekt de organisatie zo’n 15.000 adviezen aan de deelnemende gemeenten.

Oost Gelre presenteert Woonvisie kleine kernen

Donderdag 27 juni gezamenlijke presentatie Woonvisie door Dbo’s en gemeente
OOST GELRE – Het college van B&W gaat samen met de dorpsbelangenorganisatie de Woonvisie voor de kleine kernen presenteren. Een woonvisie die in nauwe samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen tot stand is gekomen. Wethouders Bart Porskamp (Wonen) en Jos Hoenderboom (kleine kernen) zijn blij met deze visie: “Wonen is een belangrijk speerpunt van dit college. Deze visie laat duidelijk zien waar we met het wonen in de kleine kernen naar toe willen: passende woonruimte voor iedereen.”

Leefbaarheidsvisie kleine kernen
De kleine kernen hebben eerder al een eigen bovendorpse leefbaarheidsvisie opgesteld. Het onderwerp wonen is daarin heel belangrijk. Volgens beide wethouders is de behoefte aan wonen in de kleine kernen voldoende aangetoond. “Gemeente en dorpsbelangenorganisaties hebben samen gekeken naar locaties die mogelijk in beeld komen voor woningbouw. Die mogelijke locaties zijn in de Woonvisie kleine kernen opgenomen. Dat zegt overigens nog niets over de daadwerkelijke realisering van woningen op die plek. Daar is meer onderzoek en overleg voor nodig.”

Behoefte aan woningen
De woningmarkt zit in de lift en dat merken we ook in de kleine kernen. Er is nauwelijks woningaanbod. Dit geldt in het bijzonder voor starters en senioren die op zoek zijn naar betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woningen. Aan de andere kant willen zowel gemeente als kleine kernen leegstand in de toekomst voorkomen. Daarom zijn in gezamenlijk overleg de woningbouwkansen per kern in beeld gebracht en in een Woonvisie kleine kernen vertaald.

Ruimtelijke verkenning
Volgens wethouders Porskamp en Hoenderboom is het streven om, naast de al bestaande plannen, de komende twee jaar zo’n 15 woningen extra te realiseren in elke kleine kern. “Met name om in de behoefte van starters en senioren te voorzien. Overigens met uitzondering van Zwolle, daar wordt op dit moment volop gebouwd. Ook voor de langere termijn voorziet de visie in woningbouw per kleine kern.”

Informatieavond
De Woonvisie van de kleine kernen staat op www.oostgelre.nl. Op donderdag 27 juni is er in HCR ’t Zwaantje in Lichtenvoorde een informatieavond. Zowel de gemeente als de dorpsbelangenorganisatie zijn daar aanwezig om de visie toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op drie momenten, om 17.30, 18.30 en 19.30 uur is er een plenaire toelichting. Wie nu al vragen of opmerkingen over de Woonvisie kleine kernen heeft kan contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Leefbaarheid kleine kernen Marloes Kos. Zij is te bereiken via m.kos@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer 0544-393552.