Categoriearchief: Gemeente

Start Actieplan Achterhoekse Jongeren

in samenwerking met onderwijsinstellingen, UWV en Achterhoekse gemeenten
LICHTENVOORDE – Ondanks dat de economie groeit, blijft het voor een groep jongeren niet makkelijk om de weg naar werk of school te vinden. Ook in de Achterhoek is dit het geval. Samen met een grote groep betrokkenen uit de Achterhoek is het Actieplan Achterhoekse Jongeren ontwikkeld. Het plan helpt jongeren te werken aan hun toekomst. Om het plan te laten slagen is de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het UWV, ons bedrijfsleven en gemeenten uit de Achterhoek essentieel. Volgende week gaan betrokken partijen tijdens een event met het Actieplan aan de slag bij Prakticon om kennis en ervaringen te delen.

In de Achterhoek wordt al jaren geïnvesteerd in de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie. Het uitgangspunt in de Achterhoek is altijd: school gaat voor werk en werk gaat voor een uitkering. Alleen is voor sommige jongeren een (vervolg)opleiding niet haalbaar. Dit kan komen door het niveau of persoonlijke omstandigheden.

De feiten op een rij
In de Achterhoek zijn 38.000 jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 27 jaar. Van deze groep heeft het merendeel geen ondersteuning nodig. De grootste groep (64%) volgt een opleiding en 29% is aan het werk. De overige 7% is onderverdeeld in 4% met een uitkering en 3% die geen opleiding volgt, geen werk heeft en ook geen uitkering. Een deel hiervan woont in een instelling of neemt deel aan dagbesteding via de Wmo of WLZ.

Actieplan Achterhoeks Jongeren
De wens is om toe te willen werken naar een gezamenlijke en structurele aanpak voor de ondersteuning aan jongeren. Organisaties en gemeenten in de Achterhoek doen al veel om jongeren in beeld te krijgen en waar nodig te ondersteunen. Alleen kan het ondersteuningsaanbod nog worden verbeterd. Ook is het niet altijd duidelijk waar de ander mee bezig is. “De focus van dit plan ligt op de begeleiding van jongeren naar werk of terug naar school. Als deze stap niet mogelijk is kan volgens organisaties en onderwijsinstellingen dagbesteding een geschikt alternatief zijn.“, aldus wethouder Jorik Huizinga van gemeente Doetinchem.

Behalen doelstelling
“In 2020 gaan alle Achterhoekse jongeren tussen de 16 en 27 jaar naar school, hebben werk of een daginvulling”, dat is de doelstelling die is gesteld met de komst van het plan. Wethouder Jos Hoenderboom van gemeente Oost Gelre vult aan: “Het is een uitdagend doel, maar met de hulp van professionals en buurgemeenten is het haalbaar. Het is fijn dat Achterhoekse gemeenten deelnemen en het belang zien om dit actieplan tot een succes te maken. Het plan zorgt voor verbinding tussen alle bestaande initiatieven. Door samen te werken kunnen we elkaar versterken. Iedereen wil een extra tandje bijzetten om de jongeren te helpen die het nodig hebben, want daar doen we het voor. Nu het plan er ligt is het tijd voor actie.”

Stimuleren samenwerking
“Voor het goed en gedegen kunnen uitvoeren van het plan, is in ieder geval voor de komende drie jaar ondersteuning vastgesteld. Zo kunnen we ons focussen op het realiseren van het actieplan en gewenste resultaten halen”, aldus wethouder Hoenderboom. Een belangrijke aanzet daarvoor is half oktober waar alle organisaties samen komen bij Prakticon in Doetinchem. Prakticon is een van de deelnemers van het plan. Hier krijgen ze informatie over het plan en er is ruimte om kennis en ervaringen te delen. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt om het actieplan verder vorm te geven.

Formulierenbrigade nu ook 2 donderdagavonden per maand in gemeentehuis

LICHTENVOORDE – Vanaf 3 oktober draait de Formulierenbrigade Oost Gelre ook 2 donderdagavonden per maand in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Zo kunnen ook mensen die overdag moeten werken, met hun vragen en formulieren naar de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade is er nu ook op de 1e en 3e donderdagavond van de maand, van 17.00 tot 19.00 uur.

Tolk aanwezig op de donderdagavonden
Luuk Eisink en Ellen Bakker van Stichting Lezen Werkt bemensen de Formulierenbrigade op de donderdagavonden. Ook is dan Musie Sium aanwezig. Hij is tolk en spreekt Tigrinya, de Eritreese taal, en Arabisch. Op de maandag- en donderdagochtend zijn de vrijwilligers Jan Rietman en Larry Engel aanwezig.

Voor wie is de Formulierenbrigade?
De Formulierenbrigade is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren, vragen hebben over hun administratie of post hebben ontvangen die ze niet begrijpen.

Pilot van 4 maanden
De extra openstelling is een pilot. Over 4 maanden kijken we hoe het is gegaan.

Woonvisie kleine kernen Oost Gelre positief ontvangen

Donderdag 26 september inloopmiddag aangescherpte woonvisie
De zes dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen in Oost Gelre hebben samen met de gemeente een Woonvisie kleine kernen opgesteld en gepresenteerd. Na een goedbezochte informatiebijeenkomst is de visie ter inzage gelegd. Wethouder Porskamp is blij met de respons: “De reacties op de visie zijn overwegend positief. Dat laat zien dat er draagvlak voor is. Wel zijn er kritische kanttekeningen bij bepaalde locaties. Daar hebben we goed naar gekeken. We hebben op basis daarvan aanpassingen in de visie doorgevoerd. Die lichten we op donderdag 26 september toe tijdens een inloop in het gemeentehuis.

De reacties op de woonvisie kleine kernen geven aan dat de inwoners zich betrokken voelen bij deze belangrijke ontwikkeling, meent wethouder Porskamp. “Aan de reacties kun je zien dat mensen er goed over nagedacht hebben. Het was ook leuk om reacties te zien van initiatiefnemers die locaties aanbieden die wij nog niet op het oog hadden. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen. Die hebben we gebruikt om samen met de dorpsbelangenorganisatie de visie verder aan te scherpen.”

Nieuwe locaties
Zo zijn er nieuwe initiatieven toegevoegd voor de realisering van woondroebels in Lievelde, Harreveld en Vragender. In Zieuwent was aanvankelijk de Waareise opgevoerd als locatie voor woningbouw. Op basis van de reacties van inwoners is deze locatie nu van de lijst geschrapt. Wellicht biedt het nog wel mogelijkheden voor tiny houses. Andersom is juist de Werenfriedstraat in Zieuwent van een optie voor de lange termijn omgezet naar een optie voor de korte termijn. De plannen voor Mariënvelde en Zwolle zijn ongewijzigd. Wethouder Porskamp: “Het geeft aan dat we samen met de dorpsbelangenorganisaties goed hebben gekeken naar de inbreng van de inwoners op de plannen. Dat vergroot het draagvlak en daarmee de kansen om de plannen ook te realiseren.”

Inloopmiddag/avond
De Woonvisie kleine kernen wordt tijdens de raadscommissie van 1 oktober besproken, besluitvorming vind plaats in de raad van 15 oktober. Op donderdag 26 september organiseert de gemeente van 16.00 – 19.00 uur een inloopavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan een toelichting krijgen op de definitieve woonvisie kleine kernen en er vragen over stellen. Wie op dit moment vragen heeft over het aankomende traject kan contact opnemen met projectleider Marloes Kos, via de mail naar kleinekernen@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Onderzoek naar woningbouwbehoefte in Oost Gelre uitgevoerd

In iedere kern aanzienlijke behoefte aan nieuwe woningen
OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre heeft een onderzoek naar woningbouwbehoefte in de gemeente laten uitvoeren. Dit onderzoek laat een aanzienlijk grotere woningbouwbehoefte dan de actuele aanbod in iedere kern. Het college wil dan ook snel aan de slag met concrete projecten in de kernen.

Wethouder Bart Porskamp: “De conclusies van dit onderzoek liggen in de lijn met de recentere prognoses (waarvan) die een vergelijkbaar beeld laten zien. We willen jaarlijks monitoren en bouwen naar de actuele behoefte. De juiste woning op de juiste plek. Zodat er voldoende betaalbare, levensloopbestendige en duurzame (huur)woningen zijn voor jongeren, starters en senioren in alle kernen.”

Duidelijkheid nodig
Vooruitlopend op de regionale woonagenda van de Achterhoek is het belangrijk, gezien de actuele behoefte, aan de slag te gaan met concrete projecten in de verschillende kernen. Daarvoor is het van belang om duidelijkheid te hebben over de kwantitatieve (aantal) en kwalitatieve (type en prijsklasse) woningbouwbehoefte. Dit hebben we nu goed in inzichtelijk met het uitvoeren van het onderzoek.

Voorstel: uitgangspunt voor lokaal beleid
Op basis van het recent uitgevoerde onderzoek is er de komende jaren behoefte aan nieuwe woningen in Oost Gelre. We gaan voorlopig uit van een behoefte van circa 560 woningen (bandbreedte tussen de 460 en 660 woningen) tot 2025. Er zijn de nodige plannen in voorbereiding en/of uitvoering. Het gaat om ongeveer 357 woningen. Dit betekent dat we nog een extra opgave voor ruim 200 woningen hebben. De actuele behoefte is sterk afhankelijk van migratie. Door te werken met een bandbreedte kunnen we snel schakelen als de behoefte daar aanleiding toe geeft. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het recent uitgevoerde onderzoek uitgangspunt te laten zijn voor het lokale woningbouwbeleid.

Kwaliteit van plannen leidend
Het is belangrijk dat nieuw toe te voegen woningen zo veel mogelijk bijdragen aan het versterken van ruimtelijke kwaliteit (oplossen leegstand etc.) en het oplossen van een mogelijke mismatch binnen de bestaande woningvoorraad. Kortom: elke woning moet raak zijn; de juiste woning op de juiste plek.

We werken daarom aan een ‘uitnodigingskader’ voor nieuwe woningbouwplannen in Groenlo en Lichtenvoorde. Voor de kleine kernen is in overleg met de dorpsbelangen een visie opgesteld (ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen Oost Gelre). In Lichtenvoorde gaat Oost Gelre aan de slag met vrijkomende scholen, waarmee ook een gedeelte van de behoefte ingevuld kan worden.
Verder blijft er in het buitengebied voldoende ruimte voor woningbouwsplitsing, functieverandering en mantelzorg.

Besluit door de raad op 17 september
Het voorstel wordt op 3 september in de commissie en op 17 september in de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad neemt dan een besluit. De raadsvergadering is live te volgen via onze website www.oostgelre.nl. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op onze website www.oostgelre.nl (bij ‘Nieuws’).

Sproeiverbod vanwege extreme droogte

Tijdelijk verbod voor onttrekken water uit beken, sloten en vijvers in de Achterhoek
In de twee droogste gebieden van Nederland, Achterhoek en Twente, is het vanaf donderdag 18 juli verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. Dit hebben de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen bekend gemaakt. Beide waterschappen zijn gelegen op de hoge zandgronden en hebben, ondanks enkele regenbuien in de afgelopen dagen, erg lage waterstanden en een neerslagtekort van 200 – 220 mm. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte van 2018. Het verbod is om de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil te houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid te beperken, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme.

De gebieden van beide waterschappen zijn in tijden van droogte voor een groot deel afhankelijk van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet mogelijk. Met de huidige weersverwachtingen is geen verbetering van de situatie te verwachten. Daarom zijn de verboden ingesteld. Er wordt streng opgetreden tegen overtreders van de verboden.

De waterschappen roepen iedereen op om zuinig met al het water om te gaan en de neerslag die er valt, zoveel mogelijk op te vangen zodat het de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.

Verboden Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel is actief in de Achterhoek, Liemers, het zuidoosten van de Veluwe en een stukje van Overijssel. Het is in dit hele gebied vanaf donderdag 18 juli 12.00 uur voor iedereen verboden om water uit sloten, beken en vijvers te halen.

Het is ook verboden om grondwater te gebruiken om te sproeien in en om twee kwetsbare natuurgebieden; Stelkampsveld (bij Borculo) en De Zumpe (bij Doetinchem). Deze natuurgebieden zijn afhankelijk van de grondwaterstand en daar dreigen flora en fauna onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Het sproeiverbod voor grondwater geldt voor alle onttrekkingen van zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter van de natuurgebieden (zie kaarten op de website van het waterschap). In de rest van het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel mag gewoon gesproeid worden met grondwater. Of voor de onttrekking een melding of een vergunning nodig is hangt af van de hoeveelheid te onttrekken water en de pompcapaciteit.  De exacte voorwaarden vindt u op https://www.wrij.nl/basis/zoeken/(externe link)@3597/onttrekking/

Kijk voor alle maatregelen, veelgestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

Jongeren in Oost Gelre positief over plannen energietransitie

Uit onderzoek blijkt dat jongeren zich betrokken voelen bij het klimaat
OOST GELRE – Jongeren voelen zich betrokken bij het klimaat. Dat blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd om te peilen hoe de gemeente jongeren kan betrekken bij de energietransitie. De jongeren vinden het belangrijk dat er een leefbaar en schoon klimaat is wanneer zij volwassen zijn. In de periode februari tot en met juni zijn jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar naar hun mening gevraagd. In de enquête en in de gehouden interviews reageren de jongeren positief op de plannen van de gemeente.

Plannen voor de energietransitie
Als jongeren moeten kiezen tussen zonne-energie, windenergie en biomassa, kiest de meerderheid voor zonne-energie. Hun verklaring: “Waarschijnlijk omdat we al aan zonnepanelen gewend zijn.”

De jongeren zijn in de enquête stellingen en keuzes voorgelegd. Over alle drie de duurzame energiebronnen zijn de jongeren positief. Vooral zonnepanelen op boerenerven en –daken scoren goed. 98,6% vindt het een goede vorm van energieopwekking. Ook vindt 67,8% van de jongeren het een goed idee om windmolens te plaatsen. Windmolens worden vooral goedgekeurd als deze niet dicht bij woningen staan. Biomassavergisting wordt ook getolereerd, al zien de jongeren wel liever windmolens dan een mestvergister in hun omgeving.

Online communicatie
Ook over de communicatie zijn jongeren duidelijk. Online, via e-mail, Facebook en Instagram. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente de juiste toon aanslaat (serieus, maar met begrijpelijke woorden) en beeld gebruikt. Beeld werkt verhelderend en is makkelijk en snel te begrijpen. Ook is interactie belangrijk. Jongeren willen de mogelijkheid hebben te kunnen reageren en hun mening te laten horen.

Nieuwe generatie betrekken
Om een betere wereld door te geven aan volgende generaties, is het belangrijk hen erbij te betrekken. Daarom is er onderzoek gedaan naar hoe de jongeren het liefst betrokken worden bij de gemeente en wat de eerste stappen zijn. Het resultaat: jongeren willen meer informatie krijgen en vaker hun mening kunnen geven. De gemeente wil graag een vervolg geven aan het betrekken van de jongeren bij de energietransitie op basis van de adviezen uit dit onderzoek.

Downloads

Start sloop voormalige Rabobank Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Maandag 8 juli start Dusseldorp met de werkzaamheden voor de sloop van de voormalige Rabobank in Lichtenvoorde. Het terrein rondom de Rabobank is daarom vanaf vandaag afgezet met bouwhekken.

Het terrein wordt na de sloop ingericht als tijdelijke parkeerplaats voor de komende twee jaar. In die periode spelen de volgende ontwikkelingen zoals de sloop en nieuwbouw van Careaz Antoniushove en de tijdelijke huisvesting van de St. Ludgerusschool in de voormalige brede school naast het gemeentehuis.

Planning
In de eerste week bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit asbestsanering. De oplevering van het tijdelijke parkeerterrein staat gepland voor eind augustus. Vanaf 1 september kan er dan weer geparkeerd worden. Het parkeerterrein naast het gemeentehuis wordt vanaf die datum een blauwe zone.

Uitspraak rechtbank in procedure bioraffinagefabriek Groenlo

De provincie Gelderland heeft eerder een omgevingsvergunning verstrekt voor de realisering van een  bioraffinagefabriek op het regionale bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. De provincie is het bevoegde gezag in de verstrekking van deze vergunning. Het waterschap heeft aansluitend op de vergunning van de provincie, een vergunning verleend voor het lozen van water in de Leerinkbeek. Diverse belanghebbenden hebben bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de verstrekte vergunningen.

Afgelopen donderdag (27 juni) heeft de rechtbank uitspraak gedaan in beide zaken. De rechtbank heeft de vergunning vernietigd en de provincie en het waterschap opgedragen om een nieuw besluit te nemen op de aanvragen. Partijen kunnen tegen deze uitspraken nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

De uitspraken van de rechter zijn terug te vinden op de landelijke website

LG Historische Interieurs FC

Studenten Cibap onderzoeken kleurbeeld historische interieurs in Oost-Achterhoek

WINTERSWIJK /AALTEN /OOST GELRE – In opdracht van de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre voert het Gelders Genootschap een onderzoek uit naar historische interieurs in de gemeenten. Binnen dit project gaan studenten van de Zwolse vakschool voor Verbeelding Cibap het historisch kleurbeeld van deze interieurs onderzoeken.

Als tref- en kruispunt voor het vakonderwijs en de creatieve industrie biedt het Cibap verschillende mbo-opleidingen op creatief gebied. Binnen de opleiding Specialist Schilder kunnen de toptalenten het excellentietraject Restauratieschilder volgen. Tijdens deze opleiding, die het Cibap samen met de Utrechtse vakschool Nimeto aanbiedt, leren zij restaureren op het hoogste niveau. Met behulp van dergelijke praktijkopdrachten worden de studenten opgeleid tot Meester Restauratieschilder.

Cultureel erfgoed
Kleur-historisch onderzoek wordt uitgevoerd om het historisch kleurbeeld dat in of op architectuur aanwezig is, te achterhalen. “Het onderzoeken en documenteren van de aanwezige afwerklagen zorgt voor beter begrip en inzicht in eerdere veranderingen aan een gebouw”, zo laat docent Eveline Bremmer weten. “Op deze manier breng je de geschiedenis van het kleur- en verfgebruik op de architectuur als deel van ons culturele erfgoed in beeld.” Ook de Radboud Universiteit Nijmegen haakt aan bij dit project. Studenten die de masteropleiding Kunstgeschiedenis volgen leren wat een historisch interieur is, hoe daar onderzoek naar wordt gedaan en hoe interieurs in kaart worden gebracht.

Bewonersavond
Het onderzoeksproject start na de zomer in Oost Gelre. Tijdens de eerste bewonersavond op maandag 24 juni 2019 in de Oude Calixtus (Mattelierstraat 5) in Groenlo lichten de gemeente en het Gelders Genootschap het project toe en gaan die avond met eigenaren in gesprek. Eigenaren Joop Hubers en Ronald Wopereis laten zien dat het behoud van historische interieurelementen en hedendaags comfort prima samen gaan. Ook worden inspirerende voorbeelden getoond van huizen waar kleur-historisch onderzoek is uitgevoerd en waar het onderzoek als inspiratie heeft gediend voor nieuw kleurgebruik. De avond begint 19.30u.

Partners
Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt dit onderzoek met een subsidie vanuit de regeling ‘Functioneel gebruik Erfgoed 2019’.

Over het Gelders Genootschap
Het Gelders Genootschap (voluit: Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land) is sinds 100 jaar een onafhankelijke adviesorganisatie voor de ruimtelijke kwaliteit in de provincie, waarin de Gelderse (en enkele Limburgse) gemeenten zich hebben verenigd. De organisatie heeft zitting in de meeste Gelderse welstandscommissies en monumentencommissies en werkt mee aan de voorbereiding van ruimtelijke plannen. Jaarlijks verstrekt de organisatie zo’n 15.000 adviezen aan de deelnemende gemeenten.

Partners Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt dit onderzoek met een subsidie vanuit de regeling ‘Functioneel gebruik Erfgoed 2019’. Over het Gelders Genootschap Het Gelders Genootschap (voluit: Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land) is sinds 100 jaar een onafhankelijke adviesorganisatie voor de ruimtelijke kwaliteit in de provincie, waarin de Gelderse (en enkele Limburgse) gemeenten zich hebben verenigd. De organisatie heeft zitting in de meeste Gelderse welstandscommissies en monumentencommissies en werkt mee aan de voorbereiding van ruimtelijke plannen. Jaarlijks verstrekt de organisatie zo’n 15.000 adviezen aan de deelnemende gemeenten.

Oost Gelre presenteert Woonvisie kleine kernen

Donderdag 27 juni gezamenlijke presentatie Woonvisie door Dbo’s en gemeente
OOST GELRE – Het college van B&W gaat samen met de dorpsbelangenorganisatie de Woonvisie voor de kleine kernen presenteren. Een woonvisie die in nauwe samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen tot stand is gekomen. Wethouders Bart Porskamp (Wonen) en Jos Hoenderboom (kleine kernen) zijn blij met deze visie: “Wonen is een belangrijk speerpunt van dit college. Deze visie laat duidelijk zien waar we met het wonen in de kleine kernen naar toe willen: passende woonruimte voor iedereen.”

Leefbaarheidsvisie kleine kernen
De kleine kernen hebben eerder al een eigen bovendorpse leefbaarheidsvisie opgesteld. Het onderwerp wonen is daarin heel belangrijk. Volgens beide wethouders is de behoefte aan wonen in de kleine kernen voldoende aangetoond. “Gemeente en dorpsbelangenorganisaties hebben samen gekeken naar locaties die mogelijk in beeld komen voor woningbouw. Die mogelijke locaties zijn in de Woonvisie kleine kernen opgenomen. Dat zegt overigens nog niets over de daadwerkelijke realisering van woningen op die plek. Daar is meer onderzoek en overleg voor nodig.”

Behoefte aan woningen
De woningmarkt zit in de lift en dat merken we ook in de kleine kernen. Er is nauwelijks woningaanbod. Dit geldt in het bijzonder voor starters en senioren die op zoek zijn naar betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woningen. Aan de andere kant willen zowel gemeente als kleine kernen leegstand in de toekomst voorkomen. Daarom zijn in gezamenlijk overleg de woningbouwkansen per kern in beeld gebracht en in een Woonvisie kleine kernen vertaald.

Ruimtelijke verkenning
Volgens wethouders Porskamp en Hoenderboom is het streven om, naast de al bestaande plannen, de komende twee jaar zo’n 15 woningen extra te realiseren in elke kleine kern. “Met name om in de behoefte van starters en senioren te voorzien. Overigens met uitzondering van Zwolle, daar wordt op dit moment volop gebouwd. Ook voor de langere termijn voorziet de visie in woningbouw per kleine kern.”

Informatieavond
De Woonvisie van de kleine kernen staat op www.oostgelre.nl. Op donderdag 27 juni is er in HCR ’t Zwaantje in Lichtenvoorde een informatieavond. Zowel de gemeente als de dorpsbelangenorganisatie zijn daar aanwezig om de visie toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op drie momenten, om 17.30, 18.30 en 19.30 uur is er een plenaire toelichting. Wie nu al vragen of opmerkingen over de Woonvisie kleine kernen heeft kan contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Leefbaarheid kleine kernen Marloes Kos. Zij is te bereiken via m.kos@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer 0544-393552.

College Oost Gelre zet in op ‘Zon op erf’

Wethouder Porskamp: “Een mooie kans voor stoppende agrariërs”
OOST GELRE – Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Naast besparen van energie moet het duurzaam opwekken van hernieuwbare energie daar een  belangrijke bijdrage aan leveren. Eén van de mogelijkheden daarvoor is zon op erf. Wethouder Bart Porskamp hierover: “We mikken daarbij op stoppende agrariërs die het eigen erf voorzien van zonnepanelen met een maximale oppervlakte van 2 hectare. Om dit te stimuleren dragen we voor een deel bij in de kosten.”

Oost Gelre telt zo’n 300 agrarische bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat een aantal daarvan nadenkt over beëindiging van het bedrijf. Voor deze agrariërs biedt het project ‘Zon op erf’ wellicht kansen, meent wethouder Porskamp. “Wanneer een agrarisch bedrijf stopt blijft wellicht een groot gedeelte van het erf ongebruikt. Met Zon op erf kan dit ongebruikte gedeelte een nieuwe functie krijgen. Een functie als zon op erf. Het terrein wordt voorzien van zonnepanelen om energie op te wekken. Het levert geld op voor de agrariër én het draagt bij aan de ambitie van Oost Gelre: energieneutraal zijn in 2030.”

Landschappelijke inpassing
De agrariër is als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het project. Maar de gemeente wil de regeling wel graag stimuleren, bijvoorbeeld door financieel bij te dragen aan het plan, aldus de wethouder. “Landschappelijke inpassing is altijd onderdeel van de aanleg van zon op erf. De gemeente neemt de kosten van een landschapsarchitect voor haar rekening, evenals de kosten voor de aanpassing van het bestemmingsplan.”

Acht initiatiefnemers
Wethouder Porskamp hoopt in ieder geval op 8 deelnemers aan het project. “Het project Zon op erf is een waardevolle aanvulling op de duurzame opwekking van hernieuwbare energie, dus naast windenergie, zonneparken en installaties voor biomassa. Ik hoop dat een aantal stoppende agrariërs dit als een mooie kans zien om hun erg een nieuwe functie te geven. Ik zie het als een belangrijke bijdrage aan onze ambitie: energieneutraal zijn in 2030.”

Spelregels
Het college heeft spelregels opgesteld voor het project Zon op erf. Deze regels zijn te vinden op de www.oostgelre.nl onder het kopje Wonen en leven > Over Oost Gelre > Energieneutraal Oost Gelre. Vragen kunnen gesteld worden via een mail naar energieneutraal@oostgelre.nl of telefonisch naar de projectleider Marleen Brus (0544-393449).

Duurzaam wonen op locatie Oldenhuis Groenlo

Inloopavond 29 mei van 20.00 tot 21.30 uur in De Mattelier
GROENLO – Het college van B&W van gemeente Oost Gelre heeft ingestemd met het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van de locatie Oldenhuis in Groenlo. Het is één van de stappen in het realiseren van 40 woningen op die locatie. Op woensdag 29 mei organiseert de gemeente in samenwerking met Oldenhuis Ontwikkeling BV een inloopavond in De Mattelier. Wethouder Marieke Frank is blij met de stappen die nu gezet worden. “Wonen is een speerpunt van dit college. Het hele plan wordt nu in één keer ontwikkeld en dat geeft vaart aan onze ambities.”

Oldenhuis was in vroeger jaren een meubelfabriek. Het terrein was al langer in beeld voor woningbouw. Uiteindelijk is in goed overleg besloten tot realisering van 40 woningen, van starterswoningen en seniorenwoningen tot vrijstaande woningen. Wethouder Frank: “Aanvankelijk was het idee om de bouw van de woningen in fases te realiseren. Dat idee is nu losgelaten. Het blijkt dat er nu behoefte is aan de realisering van seniorenwoningen. Daarom stemt het college er mee in dat het hele plan in één keer ontwikkeld wordt.” Het streven is om in het voorjaar van 2020 te beginnen met het bouwrijp maken van de wijk.

Duurzaam en groen
Het wordt een groene en duurzame wijk. De plannen worden in overleg met alle betrokkenen uitgewerkt door de initiatiefnemer Oldenhuis Ontwikkeling BV. Dus zowel met potentiële gegadigden als met de buurt en directe omgeving. Wethouder Frank: “Het wordt een kwalitatief hoogwaardige wijk. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk ingepast. De energie komt van een eigen weide met zonnepanelen. En het wordt een gasloze wijk. Dat sluit prima aan bij onze ambitie van een energieneutraal Oost Gelre in 2030.”

Beeldkwaliteitsplan
In het beeldkwaliteitsplan beschrijven we de opzet van de wijk en de verkaveling. Ook geven we een richting aan voor de toekomstige openbare ruimte. Ten slotte geven we de beoogde sfeer en uitstraling van de woningen weer. Het beeldkwaliteitsplan vormt uiteindelijk het kader om toekomstige aanvragen voor woningbouw te toetsen. Daarnaast vormt het beeldkwaliteitsplan de basis voor het op te stellen bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 31 mei voor een periode van zes weken ter inzage.

Inloopavond
De inloopavond is op woensdag 29 mei tussen 20.00 en 21.30 uur in De Mattelier (Mattelierstraat 19 in Groenlo). Zowel de gemeente als de Ontwikkelcombinatie geven informatie over het plan en de ambities op het gebied van duurzaamheid en groen. Daarnaast wordt het beeldkwaliteitsplan toegelicht. Wethouder Frank hoopt op veel belangstellenden. “Ik hoop natuurlijk op veel belangstelling van mensen die graag op de locatie Oldenhuis willen wonen. Het is een mooie en belangrijke ontwikkeling voor Groenlo.”

Oost Gelre krijgt certificaat dementievriendelijke gemeente

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre mag zich een dementievriendelijke gemeente noemen. Woensdag 22 mei reikte Riet Tazelaar namens Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, het certificaat uit aan wethouder Jos Hoenderboom.

“We vinden het belangrijk dat inwoners met dementie zo lang mogelijk meedoen. Dat doen we bijvoorbeeld door het vergroten van kennis over dementie. Maar ook door begeleiding op maat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We werken daarbij samen met inwoners, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en ondernemers,” aldus wethouder Hoenderboom.

Plan van aanpak
Een lokale werkgroep houdt zich bezig met de dementievriendelijke gemeente. Er ligt een plan van aanpak waarin verschillende acties zijn benoemd. Wethouder Jos Hoenderboom: “We doen onder andere mee aan het project ‘Leef samen’, waar we werken met domotica. We scholen vrijwilligers van de inloopvoorzieningen in het herkennen van dementie. En er ligt een folder met heel veel informatie voor inwoners met beginnende dementie en hun naasten.”

We blijven werken aan een dementievriendelijk Oost Gelre
“We mogen ons vanaf nu een dementievriendelijke gemeente noemen, maar we zijn er dan natuurlijk nog niet. Het blijft inzet van ons vragen. Na de zomer start een project ‘Dansen als toen’, voor mensen met dementie en hun naasten. Ook gaan we dit jaar nog voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor inwoners in onze gemeente. Zo blijven we samen werken aan een dementievriendelijk Oost Gelre.”

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.samendementievriendelijk.nl. Wilt u meer weten over één van de activiteiten of over hoe we werken aan een dementievriendelijk Oost Gelre? Neem dan contact op met Majda Letica van de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg. Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 32 03 of via e-mail: m.letica@oostgelre.nl.

Parkeren omgeving gemeentehuis wordt opgelost

Wethouders Bonsen en Frank: “Een parkeerkelder is geen optie.”
Het college van B&W heeft aan de raad voorgesteld de voormalige Rabobank te slopen en in te richten als tijdelijke parkeerplaats. Met de nadruk op tijdelijk, aldus de wethouders Marieke Frank (Geef Lichtenvoorde Kleur) en Karel Bonsen (Verkeer). “De komende pakweg twee jaar wordt het druk rond het gemeentehuis. Dat zorgt ook voor extra parkeerdruk. Dat gaan we eerst tijdelijk oplossen. Daarna gaan we het parkeren toekomstbestendig oplossen door de omgeving van het gemeentehuis opnieuw in te richten. Daar zien we voldoende mogelijkheden voor in de huidige omgeving. Een miljoeneninvestering in een parkeerkelder is wat ons betreft geen optie.”

Een goed tijdelijk alternatief
Beide wethouders erkennen de parkeerdruk rond het gemeentehuis. Twee belangrijke ontwikkelingen doen daar straks nog een schepje bovenop. “Careaz/Antoniushove gaat nieuw bouwen op de huidige locatie. Daarvoor moet het huidige pand wel eerst gesloopt worden. En in dezelfde periode wordt de voormalige Brede School naast het gemeentehuis tijdelijk in gebruik genomen door de leerlingen van de St. Ludgerusschool. Het halen en brengen van de leerlingen willen we op een veilige manier organiseren, dus niet via de Varsseveldseweg. Waarschijnlijk gebruiken we daar een fors deel van ons parkeerterrein achter het gemeentehuis voor. Het mag dus duidelijk zijn dat we een tijdelijk alternatief voor het parkeren nodig hebben. De locatie van de voormalige Rabobank biedt dat alternatief, volgens de eerste schetsen tussen de 116 en 125 tijdelijke parkeerplaatsen.”

Forse plus op parkeren
Na die tijdelijke periode van twee jaar zijn beide wethouders overtuigd dat het parkeren in de omgeving van het gemeentehuis goed opgelost kan worden. Volgens hen kan dat ook op een manier die goed aansluit bij het beeld van de omgeving, bijvoorbeeld bij de uitstraling van de nieuwe Careaz/Antoniushove. “We onderzoeken verschillende opties. Op het terrein van de voormalige Rabobank is wellicht ruimte voor enkele villa’s. De sloop van het voormalige postkantoor en verplaatsing van ons Serviceteam kan een permanente oplossing voor het parkeren opleveren. Sterker nog, we willen er een forse plus bovenop doen. Dus meer parkeerplaatsen dan de norm voorschrijft. Ook de Varsseveldseweg en de Esstraat gaan op de schop. Ook daar kunnen we het parkeren beter organiseren en bijvoorbeeld ook meer met blauwe zones werken.”

Van tijdelijk naar structureel
Wethouders Bonsen en Frank werken vanuit een tijdelijke situatie toe naar een structurele situatie. Een situatie waarin de omgeving rond het gemeentehuis een kwaliteitsimpuls krijgt vanuit het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur. En ook het verkeer en het parkeren een goede plek krijgt. “Een parkeerkelder komt in dat plan wat ons betreft niet voor. Wij zien voldoende mogelijkheden om dit binnen de bestaande mogelijkheden te realiseren.”

In de raadsvergadering van 21 mei neemt de raad een besluit op het voorstel de voormalige Rabobank te slopen en tijdelijk in te richten als parkeerterrein.

Raadzaal even democratisch domein basisschoolleerlingen

BRONCKHORST – Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in de gemeente Bronckhorst bezoeken in mei het gemeentehuis. Dit doen zij in het teken van ‘Groep 8 aan de macht’. Onder leiding van burgemeester Marianne Besselink grijpen zij de macht tijdens drie kinderraadsvergaderingen.

De gemeenteraad van Bronckhorst organiseert op 15 en 24 mei ‘Groep 8 aan de macht’. Ruim 175 leerlingen van 8 basisscholen in Bronckhorst doen mee aan de bijeenkomsten over burgerschapsvorming.

Programma
Op de ochtenden van 15 en 24 mei 2019 (van 9.00 tot 12.45 uur) vinden de bijeenkomsten ‘Groep 8 aan de macht’ in het gemeentehuis plaats. De leerlingen nemen deel aan workshops die gegeven worden door raadsleden. Burgemeester Besselink: “Op speelse wijze maken deze jonge inwoners kennis met lokale democratie, het belang van meedoen, wat een gemeenteraad doet en de invloed die je als inwoner kunt uitoefenen op de keuzes van je gemeente. Ook discussiëren ze over belangrijke thema’s als vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.” Vanuit hun standpunt presenteren zij voor even een eigen politieke partij. Ook doen ze mee aan een quiz en krijgen ze een rondleiding door het gemeentehuis. Hoogtepunt van het bezoek is de kinderraadsvergadering. Een vergadering, met de kinderen zelf in de hoofdrol en onder leiding van de voorzitter van de ‘echte gemeenteraad’, burgemeester Besselink. De kinderraadsleden wisselen standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk wordt democratisch gestemd voor het beste voorstel. De drie scholen met het beste raadsvoorstel krijgen € 250,- om hun voorstel ook echt uit te voeren.

Burgerschapsvorming
In de weken voorafgaand aan de vergadering worden de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. Ze leren over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. Ook organiseren de scholen verkiezingen, om per school vijf raadsleden te kiezen die de groep vertegenwoordigen. De voorstellen waarover in de raadvergadering gestemd wordt, hebben de leerlingen zelf bedacht en gaan over het vergroten van duurzaamheid in hun dorp.

Voormalige Rabobank Lichtenvoorde wordt gesloopt

LICHTENVOORDE – Het college gaat de raad voorstellen om de voormalige Rabobank aan de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde nog vóór de zomervakantie te slopen. De gemeente wil het terrein tijdelijk inrichten als parkeerplaats. “Dat heeft te maken met twee belangrijke ontwikkelingen,” aldus wethouder Karel Bonsen. “Careaz/Antoniushove tegenover het gemeentehuis gaat nieuwbouw plegen. Tegelijk vormt de brede school naast het gemeentehuis tijdelijke huisvesting voor de St. Ludgerusschool. Dat willen we zo goed mogelijk faciliteren.”

De komende jaren staat er dus veel te gebeuren in de omgeving van het gemeentehuis. Careaz/Antoniushove gaat niet alleen nieuw bouwen, maar zal ook de huidige Antoniushove afbreken. De voormalige brede school naast het gemeentehuis wordt met ingang van september in gebruik genomen als tijdelijk onderdak voor de leerlingen van de Ludgerusschool. Op die locatie aan de Varsseveldseweg wordt een nieuwe school gebouwd.

Korte en lange termijn
Wethouder Bonsen onderkent dat deze ontwikkelingen effect hebben op de omgeving. “Los van de medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis die er parkeren zorgen ook deze ontwikkelingen voor extra verkeersbewegingen en parkeerdruk. Alles komt nu samen en dat vraagt om een praktische oplossing. Aan de ene kant moeten we het voor de komende twee jaar oplossen. Maar we willen ook structurele oplossingen voor de langere termijn.”

Herinrichting omgeving
De sloop van de voormalige Rabobank maakt het mogelijk om voor die periode van twee jaar het parkeerprobleem op te lossen. De gemeente is in overleg met de Rabobank hoe het verder moet met de pinautomaat en de afstortmogelijkheid. Hoe het na die tijdelijke periode verder moet is nog onderwerp van gesprek. Wethouder Bonsen: “We richten de omgeving rond het gemeentehuis opnieuw in. Daar betrekken we ook de toekomst van het voormalige postkantoor naast het gemeentehuis bij. Evenals de toekomstige bestemming van het terrein van de voormalige Rabobank. Daar zijn we nog niet uit. Bij die ontwikkeling betrekken we uiteraard ook de omgeving.”

Oost Gelre aan de slag met Keurmerk Veilig Buitengebied

Enquête eerste stap in Keurmerk Veilig Buitengebied Oost Gelre

Inwoners en bedrijven in het buitengebied ontvangen deze week een brief van de gemeente Oost Gelre. Daarin worden ze uitgenodigd een enquête in te vullen. De enquête moet inzicht geven in wat er in het buitengebied speelt op het gebied van veiligheid. Burgemeester Bronsvoort: “Veiligheid is een belangrijk thema, ook voor de inwoners van het buitengebied. We doen een beroep op hen om informatie over veiligheid in hun omgeving met ons te delen.”

Burgemeester Bronsvoort benadrukt dat veiligheid meer is dan criminaliteit. “We kennen allemaal de voorbeelden van het dumpen van afval. Of van een drugslab in een lege schuur. Maar het gaat ook om zaken als brandveiligheid, overlast en verkeersveiligheid. Allemaal zaken die invloed hebben op het veiligheidsgevoel. Je veilig voelen in je omgeving is ontzettend belangrijk. Met het Keurmerk Veilig Buitengebied willen we die veiligheid en daarmee ook het veiligheidsgevoel versterken.”

Samen werken aan veiligheid
Veel partijen werken hierin samen: Gemeente, politie, brandweer, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), natuurbeschermingsorganisaties, Waterschap, Omgevingsdienst, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland. Dat zijn er veel, maar wat burgemeester Bronsvoort betreft zijn de inwoners en ondernemers hierin een onmisbare schakel: “Zij zijn de ogen en oren in het buitengebied. Zij weten het als schimmige figuren navraag doen over een lege schuur. Als er een verdachte auto rijdt of als er illegaal afval gedumpt wordt. Die informatie hebben wij nodig. Zo werken we samen aan veiligheid.”

Veilig zijn, veilig blijven
Oost Gelre is volgens burgemeester Bronsvoort een veilige gemeente: “Dat willen we graag zo houden. Daarom vraag ik de hulp van inwoners en bedrijven in het buitengebied. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren door de enquête in te vullen. In de brief die ze ontvangen staat hoe ze dat kunnen doen. Met de informatie die het oplevert zetten we een belangrijke stap op weg naar het Keurmerk Veilig Ondernemen. Maar meer nog een belangrijke stap naar een nog veiliger omgeving voor de inwoners.”

College Oost Gelre neemt besluit op bezwaar nieuwvestigingen intensieve veehouderijen

OOST GELRE – Vorig jaar is een besluit genomen over de vestiging van intensieve veehouderijen in de  Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde. Door dit besluit konden twee lopende initiatieven aan de Kroosdijk en Schurinkweg geen doorgang meer vinden. Beide bedrijven hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend bij de Adviescommissie voor bezwaarschriften. Deze heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen. Overigens kunnen de initiatiefnemers nog wel in beroep gaan tegen dit besluit.

Lange aanloop
De nieuwvestiging van intensieve veehouderijen was in 2017 en 2018 onderwerp van discussie, zowel in het college van B&W als in de raad. Uitkomst daarvan was dat het bestemmingsplan is aangepast. Daarmee is de mogelijkheid voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen vervallen. De lopende initiatieven aan de Schurinkweg en Kroosdijk in Zieuwent/Mariënvelde worden dus ook niet meer in procedure gebracht. Beide initiatiefnemers hebben hiertegen bezwaar ingediend. Deze zijn door de Adviescommissie voor bezwaarschriften ongegrond verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen.  Onderdeel van het advies is dat het college met de initiatiefnemers in gesprek gaat over de geleden schade.

Alternatieven
Op het moment dat duidelijk was dat beide initiatieven niet verder in procedure werden gebracht, is met de initiatiefnemers een afspraak gemaakt om te kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld een alternatieve invulling van de locaties aan de Schurinkweg of Kroosdijk. Daarmee komt er dus een geheel andere bestemming op deze locaties te liggen. Een ander alternatief is de vestiging van deze bedrijven op een bestaande agrarische locatie waar intensieve veehouderij is toegestaan. De gemeente heeft de  beide initiatiefnemers ook na het besluit op het bezwaarschrift opnieuw uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

Tenderproces zonneparken Oost Gelre in juni van start

OOST GELRE – 1 juni a.s. start de inschrijfperiode van de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken in Oost Gelre. Het gaat om zonneparken met een oppervlakte van meer dan 2 ha. Initiatiefnemers kunnen zich inschrijven, maar moeten wel met een goed plan komen, aldus wethouder Bart Porskamp: “Op deze manier houden we greep op het aantal zonneparken, maar ook op de kwaliteit en de omvang. We zijn zuinig op ons karakteristieke landschap en dat zie je terug in de manier waarop we de initiatieven beoordelen.”

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn, dus net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Energie  besparen is daarin belangrijk, evenals zonnepanelen op huizen en bedrijven. Maar er is meer nodig, aldus wethouder Proskamp: “We hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig, dus windmolens, zonneparken/zon op erf en biomassa-installaties. We dagen initiatiefnemers uit om met ideeën en plannen te komen. We starten nu de eerste tranche van een tenderproces voor zonneparken.

Zuinig op landschap
Het tenderproces voorziet in een aantal spelregels waar initiatiefnemers rekening mee moeten houden. Die spelregels moeten wildgroei en een onredelijke aantasting van het landschap voorkomen. Initiatiefnemers moeten met een goed plan komen. Wethouder Porskamp: “Ze moeten onder andere aangeven hoe ze omgaan met meervoudig ruimtegebruik. Een mooi voorbeeld is het zonnepark op bedrijventerrein Laarberg, dat tegelijk ook een retentiegebied voor overtollig water vormt. Maar ze moeten ook aangeven hoe ze het zonnepark willen inpassen in het landschap, hoe ze rekening houden met cultuurhistorie en ecologie. En ze moeten zorgdragen voor een goede dialoog met de omgeving ”

Financiële participatie
Een belangrijk onderdeel van het plan is de financiële participatie. Bijvoorbeeld hoe omwonenden mee kunnen doen in het project. Wethouder Porskamp hierover: “Wij willen dat de omgeving mee profiteert van de opbrengst. Een mooi voorbeeld zijn de projecten van de energiecoöperaties in onze gemeente. Leden delen mee in het rendement en er zijn zelfs mogelijkheden om lokale activiteiten financieel te ondersteunen. Dat komt de leefbaarheid ten goede. Op dezelfde manier verwachten wij ook dat de initiatiefnemer voor een zonnepark goede ideeën heeft over financiële participatie.”

Leren van ervaringen
Het beleid voor de zonneparken groter dan 2 hectare wordt periodiek geëvalueerd. De eerste tranche loopt over een periode van een half jaar. Vóórdat de tweede tranche van start gaat, wordt op basis van de ervaringen het beleid al dan niet aangepast, aldus wethouder Porskamp: “Zo houden we regie over wat we in het buitengebied wel en niet toestaan. We willen in 2030 energieneutraal zijn. Maar wel in goede balans met de waarde die we aan ons landschap hechten.”

Informatie
Meer informatie over de energietransitie Oost Gelre is te vinden op www.oostgelre.nl.

College en Rompa/HPT in gesprek over oplossingen

LICHTENVOORDE – De Raad van State heeft het verzoek om voorlopige voorziening, ingediend door Rompa/HPT uit Lichtenvoorde, aangehouden. De rechter heeft de gemeente en het bedrijf opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen.

Rompa/HPT heeft op 11 januari 2019 de aanvraag voor een nieuwe vergunning ingetrokken. Daarmee viel het bedrijf terug op de milieuvergunning van 2001/2002. De gemeente heeft op basis van deze vergunning een handhavingstraject ingezet. Rompa/HPT heeft vervolgens een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Die heeft beide partijen opgeroepen samen tot oplossingen te komen.

Gesprek over oplossingen
Het college respecteert de oproep en is uiteraard bereid in gesprek te gaan met Rompa/HPT om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Die intentie had het college overigens steeds. In die zin verandert er niets aan de eerder ingenomen standpunten, namelijk dat het college.

– meewerkt aan een vergunbare bedrijfsvoering voor Rompa/HPT;
– als voorheen bereid is daarover in gesprek te gaan met Rompa/HPT;
– blijft inzetten op de zwaarst mogelijke maatregelen om geuroverlast te beperken.
– Op basis van deze uitgangspunten wil het college open het gesprek met Rompa/HPT aangaan en ook het bedrijf alle kansen bieden om bij te dragen aan deze oplossingen.

Belang omgeving
Het college wil snel in gesprek met het bedrijf over de geconstateerde overtredingen en hoe ze die wil oplossen. Ook hierin respecteert het college de oproep van de Raad van State en verwacht ze van Rompa/HPT eenzelfde houding. Het doel is om vanuit een open overleg te komen tot concrete stappen. Stappen die leiden tot een vergunbare situatie voor het bedrijf en die het belang van de omgeving maximaal dienen