Categoriearchief: Gemeente

College Oost Gelre neemt besluit op bezwaar nieuwvestigingen intensieve veehouderijen

OOST GELRE – Vorig jaar is een besluit genomen over de vestiging van intensieve veehouderijen in de  Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde. Door dit besluit konden twee lopende initiatieven aan de Kroosdijk en Schurinkweg geen doorgang meer vinden. Beide bedrijven hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend bij de Adviescommissie voor bezwaarschriften. Deze heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen. Overigens kunnen de initiatiefnemers nog wel in beroep gaan tegen dit besluit.

Lange aanloop
De nieuwvestiging van intensieve veehouderijen was in 2017 en 2018 onderwerp van discussie, zowel in het college van B&W als in de raad. Uitkomst daarvan was dat het bestemmingsplan is aangepast. Daarmee is de mogelijkheid voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen vervallen. De lopende initiatieven aan de Schurinkweg en Kroosdijk in Zieuwent/Mariënvelde worden dus ook niet meer in procedure gebracht. Beide initiatiefnemers hebben hiertegen bezwaar ingediend. Deze zijn door de Adviescommissie voor bezwaarschriften ongegrond verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen.  Onderdeel van het advies is dat het college met de initiatiefnemers in gesprek gaat over de geleden schade.

Alternatieven
Op het moment dat duidelijk was dat beide initiatieven niet verder in procedure werden gebracht, is met de initiatiefnemers een afspraak gemaakt om te kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld een alternatieve invulling van de locaties aan de Schurinkweg of Kroosdijk. Daarmee komt er dus een geheel andere bestemming op deze locaties te liggen. Een ander alternatief is de vestiging van deze bedrijven op een bestaande agrarische locatie waar intensieve veehouderij is toegestaan. De gemeente heeft de  beide initiatiefnemers ook na het besluit op het bezwaarschrift opnieuw uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

  Tenderproces zonneparken Oost Gelre in juni van start

  OOST GELRE – 1 juni a.s. start de inschrijfperiode van de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken in Oost Gelre. Het gaat om zonneparken met een oppervlakte van meer dan 2 ha. Initiatiefnemers kunnen zich inschrijven, maar moeten wel met een goed plan komen, aldus wethouder Bart Porskamp: “Op deze manier houden we greep op het aantal zonneparken, maar ook op de kwaliteit en de omvang. We zijn zuinig op ons karakteristieke landschap en dat zie je terug in de manier waarop we de initiatieven beoordelen.”

  Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn, dus net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Energie  besparen is daarin belangrijk, evenals zonnepanelen op huizen en bedrijven. Maar er is meer nodig, aldus wethouder Proskamp: “We hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig, dus windmolens, zonneparken/zon op erf en biomassa-installaties. We dagen initiatiefnemers uit om met ideeën en plannen te komen. We starten nu de eerste tranche van een tenderproces voor zonneparken.

  Zuinig op landschap
  Het tenderproces voorziet in een aantal spelregels waar initiatiefnemers rekening mee moeten houden. Die spelregels moeten wildgroei en een onredelijke aantasting van het landschap voorkomen. Initiatiefnemers moeten met een goed plan komen. Wethouder Porskamp: “Ze moeten onder andere aangeven hoe ze omgaan met meervoudig ruimtegebruik. Een mooi voorbeeld is het zonnepark op bedrijventerrein Laarberg, dat tegelijk ook een retentiegebied voor overtollig water vormt. Maar ze moeten ook aangeven hoe ze het zonnepark willen inpassen in het landschap, hoe ze rekening houden met cultuurhistorie en ecologie. En ze moeten zorgdragen voor een goede dialoog met de omgeving ”

  Financiële participatie
  Een belangrijk onderdeel van het plan is de financiële participatie. Bijvoorbeeld hoe omwonenden mee kunnen doen in het project. Wethouder Porskamp hierover: “Wij willen dat de omgeving mee profiteert van de opbrengst. Een mooi voorbeeld zijn de projecten van de energiecoöperaties in onze gemeente. Leden delen mee in het rendement en er zijn zelfs mogelijkheden om lokale activiteiten financieel te ondersteunen. Dat komt de leefbaarheid ten goede. Op dezelfde manier verwachten wij ook dat de initiatiefnemer voor een zonnepark goede ideeën heeft over financiële participatie.”

  Leren van ervaringen
  Het beleid voor de zonneparken groter dan 2 hectare wordt periodiek geëvalueerd. De eerste tranche loopt over een periode van een half jaar. Vóórdat de tweede tranche van start gaat, wordt op basis van de ervaringen het beleid al dan niet aangepast, aldus wethouder Porskamp: “Zo houden we regie over wat we in het buitengebied wel en niet toestaan. We willen in 2030 energieneutraal zijn. Maar wel in goede balans met de waarde die we aan ons landschap hechten.”

  Informatie
  Meer informatie over de energietransitie Oost Gelre is te vinden op www.oostgelre.nl.

   College en Rompa/HPT in gesprek over oplossingen

   LICHTENVOORDE – De Raad van State heeft het verzoek om voorlopige voorziening, ingediend door Rompa/HPT uit Lichtenvoorde, aangehouden. De rechter heeft de gemeente en het bedrijf opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen.

   Rompa/HPT heeft op 11 januari 2019 de aanvraag voor een nieuwe vergunning ingetrokken. Daarmee viel het bedrijf terug op de milieuvergunning van 2001/2002. De gemeente heeft op basis van deze vergunning een handhavingstraject ingezet. Rompa/HPT heeft vervolgens een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Die heeft beide partijen opgeroepen samen tot oplossingen te komen.

   Gesprek over oplossingen
   Het college respecteert de oproep en is uiteraard bereid in gesprek te gaan met Rompa/HPT om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Die intentie had het college overigens steeds. In die zin verandert er niets aan de eerder ingenomen standpunten, namelijk dat het college.

   – meewerkt aan een vergunbare bedrijfsvoering voor Rompa/HPT;
   – als voorheen bereid is daarover in gesprek te gaan met Rompa/HPT;
   – blijft inzetten op de zwaarst mogelijke maatregelen om geuroverlast te beperken.
   – Op basis van deze uitgangspunten wil het college open het gesprek met Rompa/HPT aangaan en ook het bedrijf alle kansen bieden om bij te dragen aan deze oplossingen.

   Belang omgeving
   Het college wil snel in gesprek met het bedrijf over de geconstateerde overtredingen en hoe ze die wil oplossen. Ook hierin respecteert het college de oproep van de Raad van State en verwacht ze van Rompa/HPT eenzelfde houding. Het doel is om vanuit een open overleg te komen tot concrete stappen. Stappen die leiden tot een vergunbare situatie voor het bedrijf en die het belang van de omgeving maximaal dienen

    Oost Gelre handhaaft op geconstateerde overtredingen Rompa/HPT

    Rompa/HPT dient bezwaar in en vecht handhavingsactie aan bij Raad van State

    Het college van B&W van Oost Gelre handhaaft op geconstateerde overtredingen van het bedrijf Rompa/HPT in Lichtenvoorde. Het bedrijf heeft hiertegen inmiddels bezwaar ingediend en stapt ook naar de rechter. De handhavingsactie is ingezet nadat Rompa/HPT de aanvraag voor een nieuwe vergunning heeft ingetrokken. Daarnaast gaat het college als reactie op het intrekken van de aanvraag ambtshalve regels opleggen, als eerste gericht op het beperken van de geuroverlast voor de omgeving.

    Het college heeft vrijdag 1 maart 2019 aan Rompa/HPT een zogenaamde ‘Vooraankondiging last onder dwangsom’ gestuurd. Daarin wordt het bedrijf opgeroepen de geconstateerde overtredingen te doen ophouden. Daarnaast is diezelfde vrijdag op basis van bestuursdwang een gevaarlijke stof verwijderd die in een te grote hoeveelheid aanwezig was en niet op de juiste manier was opgeslagen. Voor wat betreft andere geconstateerde overtredingen heeft het bedrijf twee weken de tijd om te reageren, daarna moet het bedrijf ook werk maken van het opheffen van deze overtredingen.

    Rompa/HPT naar de rechter
    Inmiddels heeft het bedrijf gereageerd op de aanschrijving van de gemeente. Het bedrijf heeft officieel bezwaar ingediend tegen de bestuursdwang. Ook stelt het bedrijf de gemeente aansprakelijk voor de geleden schade. Volgens Rompa/HPT is het productieproces deels stil komen te liggen door de handhavingsactie van de gemeente. Daarnaast heeft het bedrijf een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Daarin verzoekt het bedrijf de Raad van State om de maatregelen van de gemeente ongedaan te maken.

    Aanleiding handhavingsactie
    Rompa/HPT heeft op 11 januari 2019 de aanvraag voor een  nieuwe vergunning ingetrokken. Dit tot verbazing van het college. Door het intrekken van de aanvraag verviel op dat moment de grondslag voor de nieuwe vergunning. Daarmee valt het bedrijf terug op de milieuvergunning van 2001/2002. En moet het dus ook voldoen aan de voorwaarden en maatregelen in die vergunning. Het college spreekt het bedrijf aan op haar eigen verantwoordelijkheid richting de omgeving als het gaat om een goede en veilige bedrijfsvoering. Het College zet deze oproep kracht bij door naast de handhavingsactie ook ambtshalve maatregelen op te leggen, als eerste het opleggen van de zwaarst mogelijke maatregelen om geuroverlast tegen te gaan.

    Controle op vergunning 2001/2002
    Direct na het intrekken van de aanvraag door Rompa/HPT heeft de gemeente een controle uit laten voeren bij het bedrijf. De controle is uitgevoerd door de Omgevingsdienst Achterhoek, de Brandweer (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) en het Waterschap Rijn en IJssel. Met het intrekken van de aanvraag verviel immers ook uit het uitzicht op legalisering van de huidige activiteiten van Rompa/HPT, voor zover ze binnen die nieuwe vergunning zouden passen. De controle was er daarom op gericht het bedrijf te toetsen aan de voorwaarden en maatregelen uit de vergunning van 2001/2002.

    Geconstateerde overtredingen
    Bij de controle zijn diverse activiteiten geconstateerd die niet overeenkomen met de vergunning 2001/2002. Voorbeelden van overtredingen zijn bijvoorbeeld dat het bedrijf voor de verwerking van huiden chemicaliën gebruikt die niet in die hoeveelheden vergund zijn. Ook zijn er teveel chemicaliën opgeslagen en niet op de juiste wijze. Deze chemicaliën worden aangemerkt als gevaarlijke stoffen. Verder heeft het bedrijf haar werktijden uitgebreid naar een volcontinu bedrijf, waar in de vergunde situatie beperkte bedrijfstijden zijn opgenomen. Ook is de indeling van het bedrijf veranderd ten opzichte van de vergunde situatie. Een aantal ruimtes heeft een andere functiegebruik gekregen.

    Ambtshalve opleggen maatregelen
    Naast het handhavingstraject houdt het college vast aan de ingezette lijn om ambtshalve maatregelen op te leggen die met name de geuroverlast voor de omgeving moeten beperken. Ook al dient het bedrijf een nieuwe aanvraag in, dan nog zet het college deze actie voort om met name voor de geuroverlast de zwaarst mogelijke maatregelen af te dwingen. Immers het college heeft geen garanties dat ook een nieuwe aanvraag weer wordt ingetrokken. Het ambtshalve opleggen van die maatregelen neemt wel meer tijd in beslag vanwege de procedure die daarvoor nodig is, maar het college stelt alles in het werk om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

    Al eerder heeft het college zich uitgesproken over de verhardende zakelijke relatie tussen de gemeente en Rompa/HPT. Het bedrijf is als eerste verantwoordelijk voor een goede en veilige bedrijfsvoering in relatie tot de zorgplicht voor haar werknemers en voor de omgeving. Daarom betreuren we dat het bedrijf nu bezwaar maakt tegen de door ons opgelegde bestuursdwang en dat het daarvoor naar de rechter stapt.

    Vasthouden aan ingezette lijn
    Ondanks het ingediende bezwaar door Rompa/HPT en de mogelijke rechtsgang door het bedrijf houdt het college vast aan de ingezette lijn. Na het intrekken van de aanvraag door Rompa/HPT heeft het college op 8 februari een informatiebijeenkomst voor de buurt gehouden. Daar werd een toelichting gegeven op de nieuwe situatie die is ontstaan. Ook heeft het college daar de route geschetst die de gemeente nu volgt. De acties die het college nu uitvoert zijn in lijn met de gemaakte afspraken om het bedrijf binnen de voorwaarden van de vergunning te laten opereren en de zwaarst mogelijke maatregelen af te dwingen om de geuroverlast te beperken.

    • [0] Tekst: Gemeente Oost Gelre

    Oost Gelre stelt regisseur kleine kernen aan

    OOST GELRE – Eva te Poele is aangesteld als regisseur kleine kernen in Oost Gelre. Daarmee gaat een belangrijke wens, uitgesproken in de Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen, in vervulling. Wethouder Jos Hoenderboom: “De kleine kernen wilden een ambassadeur binnen de gemeente die met hen samenwerkt aan leefbaarheid. Wij onderschrijven die wens en de Leefbaarheidsvisie van harte. De kleine kernen zijn een belangrijk speerpunt voor het college.”

    Leefbaarheidsvisie
    In hun leefbaarheidsvisie geven de zes kleine kernen Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle een doorkijkje naar 2030. Op basis van 9 thema’s willen ze samenwerken aan leefbaarheid. De belangrijkste thema’s zijn Wonen, Onderwijs, Voorzieningen, Zorg, Landschap en Lokale economie. Wethouder Hoenderboom: “De dorpsbelangenorganisaties hebben hier goede ideeën bij. Het is belangrijk dat die ideeën ook binnen de gemeente worden ingebracht en aandacht krijgen. Eva te Poele vervult hierin een belangrijk rol. Zij kan de juiste mensen met elkaar in contact brengen en zorgen dat de kleine kernen hoog op de agenda blijven staan.”

    Programmamanager kleine kernen
    Dat het college grote waarde hecht aan de Leefbaarheidsvisie blijkt volgens wethouder Hoenderboom uit het feit dat naast de regisseur kleine kernen ook een programmamanager is aangesteld in de persoon van Marloes Kos. “We hadden al een programmamanager voor Lichtenvoorde en Groenlo, nu dus ook voor de kleine kernen. De programmamanager zorgt dat een project integraal wordt opgepakt. Immers als je het over wonen hebt, raakt het ook thema’s als duurzaamheid, zorg, onderwijs of voorzieningen.”

    Wonen
    Het eerste thema dat nu programmatisch wordt opgepakt is Wonen. Wethouder Hoenderboom: “De kleine kernen hebben daar zelf al veel voorwerk in gedaan. Zo heeft Harreveld met het project Samen op Harreveld heel concreet in beeld gebracht wat de behoefte voor Harreveld is. Op dit moment zijn we samen bezig in elke kleine kern te inventariseren op welke locaties mogelijkheden zijn om woningen te bouwen. In 2019 willen we de plannen op tafel hebben en de planologische procedures starten. In 2020 handelen we de aanvragen en vergunningen af en kan de schop in de grond.”

    Een beloftevolle toekomst
    Volgens wethouder Hoenderboom liggen Dbo’s en gemeente op één lijn in de ambitie én in de aanpak. “Met de aanstelling van Eva te Poele als regisseur en Marloes Kos als programmamanager gaat de Leefbaarheidsvisie nu echt leven en daarmee is een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken van de leefbaarheid in de kleine kernen ingevuld.”

     Oproep aan Lichtenvoorde om mee te praten over nieuw activiteitenplein

     Wethouder Marieke Frank: “De stem van Lichtenvoorde is voor ons heel belangrijk”

     LICHTENVOORDE Een nieuw plein voor activiteiten in het centrum van Lichtenvoorde. Dat idee brachten veel mensen in bij het programma Geef Lichtenvoorde Kleur. De verplaatsing van de bibliotheek maakt dat de ruimte voor het plein vanzelf ontstaat. De komende twee weken kan iedereen reageren op de drie ideeën die voor de openbare ruimte van het plan Bonifatiushof-Nieuwmarkt zijn ingediend. Binnenkort kiest het college van Oost Gelre, mede op basis van de reacties, één idee dat verder wordt uitwerkt met een klankbordgroep.

     De vraag voor een extra bijzonder plein in Lichtenvoorde komt niet uit de lucht vallen. Wethouder Marieke Frank van Geef Lichtenvoorde Kleur vertelt: “Lichtenvoorde is een echt evenementendorp. Daardoor is de druk op het centrum soms hoog. Ook leent niet elk evenement zich voor de Markt, waar ook al de nodige terrassen staan. Op het plein moeten evenementen kunnen plaatsvinden. Verder is er ruimte voor parkeren dicht bij het centrum van het dorp. Maar het is vooral de bedoeling dat iedereen er in het dagelijks gebruik ook prettig gaat vertoeven.”

     In gesprek met klankbordgroep en omwonenden
     Wethouder Frank: “Sinds kort hebben we een heel enthousiaste klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit 7 betrokken Lichtenvoordenaren met elk een andere achtergrond. Zij geven ons dit voorjaar advies over de voorstellen en gaan samen met het te kiezen bedrijf de inrichting van het activiteitenplein verder uitwerken. Ook blijven we nadrukkelijk in gesprek met de direct omwonenden van de Nieuwe Maat, Bonifatiushof en de Nieuwmarkt. Ons uitgangspunt is en blijft dat het voor hen ook in de toekomst prettig wonen is op deze straks nog mooiere plek.”

     Samen verder uitwerken
     “Ik ben heel blij met de inzet om van het activiteitenplein iets unieks te maken. De stem van Lichtenvoorde is voor ons heel belangrijk in dit proces, net als bij alle andere projecten van het programma Geef Lichtenvoorde Kleur. Daarom geven we nu iedereen de kans om te reageren op de eerste ideeën van de drie bedrijven die we hebben aangeschreven. Alle inbreng is welkom. Ik wil tot slot wel benadrukken dat dit echt pas eerste ideeën zijn. Op sommige punten hebben de bedrijven de vrijheid gepakt en de grenzen van onze uitgangspunten opgezocht. Het zijn dus ook wat ons betreft zeker geen definitieve plaatjes!” aldus Marieke Frank.

     Reageer uiterlijk 13 maart op de ideeën!
     De gemeente heeft drie bedrijven gevraagd om een poster te maken van hun ideeën. Deze posters zijn in te zien op www.facebook.com/geeflichtenvoordekleur en www.geeflichtenvoordekleur.nl. De posters hangen ook in de hal van het gemeentehuis (Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde). Reageren kan via een reactie op Facebook, een e-mail naar communicatie@oostgelre.nl of via het papieren formulier bij de posters in het gemeentehuis. Reageren kan tot uiterlijk 13 maart.

     Belangstellenden kunnen laten weten welke aandachtspunten zij hebben, of aangeven welk onderdeel van een ontwerp zij belangrijk, mooi of goed vinden. Uiteraard mag ook de voorkeur voor een bedrijf worden uitgesproken, maar dat hoeft niet per se.

     Vervolgproces
     De gemeente verzamelt alle reacties die binnenkomen. Ze worden ook meegegeven aan de klankbordgroep. Die adviseert het college van B&W bij het maken van een keuze voor één van de bedrijven. Begin april krijgt één bedrijf de opdracht. Dat bedrijf gaat samen met alle betrokkenen het ontwerp verder uitwerken. De bedoeling is om het activiteitenplein aan te leggen als de bebouwing van Nieuwmarkt fase 3 klaar is. Naar verwachting wordt hiermee dit najaar gestart. Dit begint met de bouw van de nieuwe bibliotheek. Het afronden van fase 3 kan enkele jaren duren.

     Meer informatie
     Mensen met vragen over de nieuwe inrichting van de Bonifatiushof-Nieuwmarkt kunnen hun vraag stellen aan Marieke Bluemer. Marieke is projectleider van Geef Lichtenvoorde Kleur. Ze is bereikbaar op telefoonnummer (0544) 39 36 62 of via een e-mail naar m.bluemer@oostgelre.nl.

      Inloopavond nieuwbouw Careaz Antoniushove

      Toelichting op plannen en ontwerpbestemmingsplan

      Woensdag 6 maart houdt de gemeente in samenwerking met Careaz een inloopavond over de nieuwbouwplannen van het huidige Antoniushove in Lichtenvoorde. De avond in het gemeentehuis begint om 19.30 uur en start met een centrale presentatie.  Daarna is er alle gelegenheid om vragen te stellen over het nieuwbouwplan en het ontwerpbestemmingsplan.

      Een impressie van de totale nieuwbouw

      Geschiedenis als inspiratie.

      In overleg met de gemeente heeft Careaz een uitwerking van de plannen gemaakt. De beoogde nieuwbouw refereert aan het verleden van die locatie. De architectuur van de meisjesschool/ St. Jozef klooster, de vroegere dorps- en parkvilla’s en de diverse gevels van de dorpse pandjes aan de Rapenburgsestraat vormden een inspiratiebron voor het nieuwe ontwerp.

      Planning
      Als alles meezit hoopt Careaz in 2020 te starten met de sloop en de bouw van het nieuwe complex en kunnen de deuren anderhalf jaar later in 2021 weer worden geopend. Om de plannen te realiseren moet het bestemmingsplan aangepast worden.

      Inloopavond
      Voor een toelichting op de plannen en het bestemmingsplan is er woensdag 6 maart een inloopavond in het gemeentehuis. Die begint om 19.30 uur met een centrale presentatie. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt belangstellenden individueel in gesprek met een medewerker van de  gemeente of Careaz.

      Vanaf 8 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

       Nieuwe fase werkzaamheden Borculoseweg ingegaan

       GROENLO – Het werk aan de Borculoseweg gaat volgens planning. Vanwege het winterweer kiest de gemeente Oost Gelre ervoor om de werkgebieden nog iets kleiner in te delen. “Als we door het weer moeten stoppen, dan voorkomen we dat grote delen van de weg zijn opgebroken. Ondanks dit gaat het werk sneller dan we hadden verwacht”.

       Vorige week werden de werkzaamheden tussen de afslag met de Hartebroekseweg en Kolkman Brandstoffen afgerond. Volgende week wordt het laatste deel regenwaterriool ter hoogte van het Watermolenpad aangelegd. Daarna hoeft op dit deel alleen de bovenkant van de weg nog te worden aangepakt.

       Nieuwe fase
       Sinds afgelopen maandag is een nieuwe fase ingegaan. Vanaf de rotonde is de Borculoseweg bereikbaar tot en met de Emmasingel. De situatie bij Kolkman Brandstoffen verandert niet. Bewoners en bezoekers van Het Blik verwijzen we met een omleidingsroute via de Emmasingel, Heemskerkstraat en Thorbeckestraat. De omleidingsroute voor fietsers gaat via het Admiraal Helfrichplein en de Nolensstraat. In al deze straten kan het dus drukker worden met verkeer. We vertrouwen erop dat iedereen rekening houdt met elkaar.

       Vervolg werkzaamheden
       Volgende week komt het nieuwe asfalt op het deel van de Borculoseweg waar we het hoofdriool leggen. De ergste hinder is dan voorbij. De werkzaamheden aan de Borculoseweg gaan door tot mei. Voor de veiligheid van de mensen die aan de weg werken blijft tot die tijd een omleiding ingesteld.

        Veilig thuis wonen met slimme sensoren in Oost Gelre

        OOST GELRE – In Oost Gelre start het project ‘Leefsamen Achterhoek’. Wethouder Jos Hoenderboom is blij met dit project: “Het is bedoeld om de veiligheid van ouderen te verbeteren. Ruim 100 huishoudens met kwetsbare ouderen worden voorzien van inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders.” Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren het sociale netwerk van buren, familie en mantelzorgers bij een calamiteit. Van 25 januari tot en met 13 februari kunnen mensen zich aanmelden. Zij mogen een jaar lang kosteloos gebruik maken van de dienst.

        Positieve reacties
        De resultaten bij andere gemeenten die deze dienst al beschikbaar hebben zijn zeer positief, weet wethouder Hoenderboom. “Mensen kunnen op een veilige manier langer thuis wonen. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning, ze de sensoren niet ervaren als inbreuk op hun privacy, ze zich meer verbonden voelen met hun mantelzorger(s) en dat ze het leuk vinden om actief mee te denken aan de doorontwikkeling van het systeem.”

        Een gerust gevoel
        Deelnemende ouderen uit andere gemeenten geven aan dat ze zich minder eenzaam voelen en beter slapen. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen”, aldus een van de deelnemers.

        De meeste mensen houden na één jaar proefperiode het systeem dan ook in huis. Een 83-jarige bewoonster: “Bij mij is een beginnende brand snel ontdekt. Mijn buurman schoot te hulp en heeft erger voorkomen. Zonder die rookmelders had ik het waarschijnlijk niet naverteld.”

        Hoe werkt het?
        De woningen van de deelnemende senioren zijn uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren. Bij een alarm wordt de sociale omgeving geïnformeerd. Rookmelders signaleren bijvoorbeeld een beginnende brand, raam- en deurcontacten detecteren een dwaling of een inbraak en bewegingssensoren registreren een bepaalde tijd geen beweging in de woning. Dat kan wijzen op een val. Geeft zo’n sensor alarm dan wordt bijvoorbeeld een buurman of familielid die in de buurt woont gewaarschuwd. Deze kunnen op die manier zo snel mogelijk hulp bieden. De lokale meldkamer zorgt voor de opvolging als de sociale omgeving niet reageert.

        De gemeente werkt in dit project samen met de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en de brandweer.

        Deelnemen
        Ouderen in het buitengebied ontvangen deze week een brief waarin zij worden gevraagd mee te doen aan dit project. Zij ontvangen kosteloos de sensoren, de installatie en gedurende 12 maanden de alarmeringen. Na die periode mogen mensen zelf beslissen om de dienstverlening voort te zetten. Meer informatie is te vinden op www.leefsamen.nl/oostgelre. Daar kunnen mensen zich ook kunnen aanmelden.

         Rompa trekt aanvraag vergunning in

         LICHTENVOORDE – Het bedrijf Rompa/HPT in Lichtenvoorde heeft de aanvraag voor een zogenaamde revisievergunning ingetrokken. De aanvraag liep al enige tijd en deze maand zou de ontwerpvergunning ter inzage gelegd worden. Verantwoordelijk wethouder Bart Porskamp hierover: “De intrekking van de aanvraag kwam voor ons totaal onverwacht. Wij beraden ons nu op de nieuwe situatie.”

         De aanvraag was al enige tijd in behandeling bij de gemeente en de Omgevingsdienst. Over de voortgang van de procedure is de buurt regelmatig geïnformeerd. Op 8 januari heeft het college de ontwerp revisievergunning vastgesteld. In deze vergunning waren de nodige voorwaarden opgenomen gericht op het reduceren van de geuroverlast voor de buurt. De revisievergunning zou in januari ter inzage worden gelegd.

         Nieuwe situatie
         Voor de gemeente ontstaat nu een nieuwe situatie, aldus wethouder Porskamp: “Het college heeft van Rompa/HPT op 11 januari het bericht gekregen dat ze aanvraag hebben ingetrokken. Dit kwam geheel onverwacht. Uit de gesprekken en briefwisselingen met het bedrijf is bij ons nooit de indruk ontstaan dat de aanvraag zou worden ingetrokken. Wij beraden ons nu op de ontstane situatie. De directie is uitgenodigd voor een gesprek. Wij willen aan de ene kant graag weten waarom het bedrijf de aanvraag heeft ingetrokken. Aan de andere kant zal ook onze positie worden uitgelegd en de maatregelen die wij nu gaan treffen”.

         Bijstellen van de procedure
         Het besluit voor de nieuwe ontwerp revisievergunning was gebaseerd op gegevens die door het bedrijf waren aangeleverd bij de aanvraag. Het college heeft op basis daarvan nog een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren als second opinion. Uitkomst daarvan was dat in de ontwerpvergunning voorwaarden waren opgenomen die tegemoet komen aan bezwaren vanuit de buurt met betrekking tot de bedrijfsvoering. Een voorbeeld daarvan is het voorkomen van geuroverlast.

         Voorwaarden zelf opleggen
         Voor het college is van belang dat de bedrijfsvoering van Rompa/HPT aansluit bij de eisen die hieraan worden gesteld. Wethouder Porskamp: “Dat zijn eisen die ook tegemoetkomen aan het belang van de omgeving van het bedrijf, de buurtbewoners. Nu de aanvraag is ingetrokken beraden we ons hoe we de door ons gewenste voorwaarden zelf kunnen opleggen.”

          Klimaatbomen planten in Lichtenvoorde

          LICHTENVOORDE – Woensdag 16 januari zijn bij de entree van Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek in Lichtenvoorde drie rode beuken geplant. Deze zogenoemde klimaatbomen zijn op initiatief van de Bomenwacht Oost Gelre beschikbaar gesteld vanuit de pilot Klimaat Klaor.

          De aanplant van de bomen draagt bij aan het vergroenen van bedrijventerrein De Kamp. “Dusseldorp ISM neemt hiermee het voortouw en hoopt dat meerdere bedrijven zullen volgen”, laat wethouder Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre weten

          De medewerking aan dit initiatief is voor Dusseldorp ISM meer dan vanzelfsprekend. “Bij Dusseldorp zetten we ons op allerlei manieren actief in voor een toekomstbestendige wereld. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties zijn onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. We hebben zelfs een rentmeester hiervoor aangesteld. Met onze medewerking aan dit initiatief laten we zien ook dicht bij huis een verschil te kunnen maken. Daar zijn we trots op. We hopen ermee ook andere bedrijven te inspireren”, aldus Regiodirecteur Bram Baakman.

          De klimaatboom
          “We moeten nu samen in actie komen om onze aarde goed aan onze (klein)kinderen na te laten. Bomen zijn daarvoor heel belangrijk. Ze dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en de biodiversiteit. De schaduw van de bomen staat gelijk aan dertig airco’s en als het veel regent kunnen de bomen per jaar wel 80.000 liter water opnemen via hun wortels. Daarmee voorkomen wordt de kans op wateroverlast ook kleiner. De rode Beuk wordt ongeveer dertig meter hoog”, aldus Henk Adema van Bomenwacht Oost Gelre.

          “De gemeente doet veel aan het vergroenen van de openbare ruimte. Juist op onze bedrijventerreinen is nog veel versteent oppervlak. De pilot Klimaat Klaor brengt de dynamiek om dat te veranderen. Ik ben de vrijwilligers van de Bomenwacht Oost Gelre dankbaar. Samen met gebiedsmakelaar Richard Trenning brengen zij bedrijven in beweging om in actie te komen. Deze drie Klimaatbomen bij Dusseldorp zijn daarvan een fantastische uitkomst. Tegelijk is het pas een begin. Hopelijk werkt dit als een vliegwiel op weg naar nog meer groen op de bedrijventerreinen in Oost Gelre!”, aldus Wethouder Bart Porskamp.

          Volg het voorbeeld!
          De vrijwillige leden van de Bomenwacht werken sinds 2013 aan concrete projecten om met bomen de omgeving te verfraaien en te vergroenen. Wil jouw bedrijf (gevestigd in Oost Gelre) het voorbeeld van Dusseldorp volgen en één of meerdere Klimaatbomen aanplanten? Neem dan contact op via de pagina van de Bomenwacht Oost Gelre op Facebook of via de website www.bomenwacht-oostgelre.nl.

           Eerste maatregelen splitsing Winterswijkseweg uitgevoerd

           GROENLO – Het veiliger maken van de splitsing Winterswijkseweg / Oude Winterswijkseweg in Groenlo wordt door de gemeente Oost Gelre voortvarend opgepakt. Verkeersregelaars zijn maandag 7 januari begonnen om op drukke momenten het verkeer te regelen Er is een alternatieve fietsroute aangegeven zodat fietsers de kruising kunnen mijden.

           Wethouder Bonsen onderkent dat het niet dé oplossingen zijn. “Het is een complexe kruising met beperkte ruimte er omheen. De maatregelen die we nu hebben ingevoerd moeten de druk op de kruising verlichten en bijdragen aan de veiligheid. We houden de komende tijd in de gaten hoe het uitpakt, wat het effect er van is. Ondertussen gaan we wel aan de slag met meer structurele oplossingen voor de langere termijn.”

           Werken aan oplossingen
           Woensdag 2 januari heeft wethouder Bonsen met een aantal betrokkenen gesproken, waaronder de initiatiefnemers van de petitie. “Het was een goed en constructief gesprek. We zien samen het grote belang om tot oplossingen te komen. We hebben de huidige maatregelen besproken. Er zijn ook nog wat ideeën voor de korte termijn naar voren gekomen, zoals betere verlichting op de kruising. Maar ook voor de lange termijn zijn ideeën geopperd. Daar gaan we nu mee aan de slag.”

           Ideeën welkom

           Wethouder Bonsen benadrukt dat ideeën welkom zijn. Veel inwoners hebben via de petitie of via Facebook ideeën aangedragen. Maar of ideeën uitvoerbaar zijn moet uit onderzoek blijken. “Ik zie reacties langskomen over de mogelijkheid om de Industrieweg door te trekken naar de Winterswijkseweg. Ook een rotonde wordt genoemd. We zijn blij met alle ideeën en suggesties. Maar ik krijg ook reacties van mensen die zich zorgen maken over zulke nogal ingrijpende maatregelen in hun omgeving. Tegen hen wil ik zeggen dat we geen ideeën op voorhand uitsluiten, maar dat we wel zorgvuldig omgaan met de belangen van alle betrokkenen.”

           Klankbordgroep
           Tijdens het overleg op 2 januari is besloten om de gesprekken met de klankbordgroep voort te zetten. “In goed overleg gaan we de klankbordgroep aanvullen met de directe buurt en ondernemers”, aldus wethouder Bonsen. “Ze ontvangen daarvoor een uitnodiging. Zo hebben we een representatieve klankbordgroep waarmee we de komende maanden zicht willen krijgen op oplossingen voor de langere termijn.”

           Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annette Bronsvoort

           OOST GELRE – De nieuwjaarstoespraak zoals burgemeester Annette Bronsvoort deze maandag 7 januari voordroeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre ging over verandering. De receptie werd goed bezocht en gehouden bij Beusink aan de Lievelderweg 106 in Lievelde.

           Vorig jaar was mijn nieuwjaarstoespraak behoorlijk lang en heb ik uitgebreid stilgestaan bij alle mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze gemeente; de zaken waar we goed in zijn. Deze keer houd ik het kort en wil ik juist ingaan op de dingen waar we nog beter in kunnen worden.

           Nieuwe inwoners
           Maar eerst even dit. Het is al bijna traditie dat ik iets zeg over het inwonertal van onze gemeente. Een stijgend aantal inwoners zien we als een bevestiging van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze gemeente en als motivatie om er samen de schouders onder te zetten om er nog weer een tandje bij te doen voor onze inwoners en voor mensen die hier willen werken en wonen. Nou, ik kan u blij maken, we zijn per saldo met 24 inwoners gegroeid. Onze gemeente telt op 1 januari 2019 29.696 inwoners.
           Tegen alle nieuwe inwoners – en zeker ook tegen de mensen die vanwege onveilige situaties in eigen land hiernaartoe gevlucht zijn en een huis in onze gemeente hebben gevonden – zeg ik graag: hartelijk welkom in onze mooie gemeente Oost Gelre. Ik hoop dat u zich hier snel thuis zult voelen en volop mee kunt doen.

           Over inwoners gesproken:
           Onlangs ontving ik een handgeschreven briefje van Jan Cremer, u weet wel, de bekende schrijver van bijvoorbeeld “Ik, Jan Cremer”. De brief is geschreven op papier van een Duitse Gasthof. Ik zie helemaal voor me hoe hij in Landgasthof Schwanen in Bad Bellingen aan een tafeltje zit en denkt, “laat ik mevrouw Bronsvoort, de burgemeester van Oost Gelre, eens een briefje schrijven.” Ik vind dat zo bijzonder en leuk dat ik het graag met u wil delen. Hij schrijft mij dat zijn grootouders – toen zij zich in 1828 voor het eerst in Nederland vestigden – in Groenlo zijn komen wonen. Hij heeft dit beschreven in zijn boek Fernweh (vertaling: Reislust). Hoe leuk is dit.
           Dit is toch een mooie aanvulling op het al rijke verhaal van de historie van Grolle. En misschien een leuk idee om een stukje tekst van Jan Cremer toe te voegen aan de muurgedichten in Groenlo.

           Jaar van verandering
           In de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie heb ik dit het jaar van de verandering genoemd. We gaan het komende jaar weer heel veel doen. U hebt veel plannen en dat geldt ook voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

           Een Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde;
           het faciliteren van het bouwen naar behoefte, voor jong en oud; de markt is in beweging, er is behoefte, het moet nu gebeuren!
           een Programma Kleine Kernen (met het beschikbaar hebben van bouwkavels in alle kernen);
           de aandacht voor mensen in de bijstand en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
           Geef Lichtenvoorde Kleur (de Bonifatiushof en de Nieuwmarkt)
           De plannen om ondermijning tegen te gaan;

           Belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die ook verandering teweeg brengen. Maar dat zijn veranderingen die we kunnen plaatsen, waar we ons iets bij kunnen verbeelden, veranderingen die op zich nog wel in een ‘vertrouwd’ vakje passen in ons hoofd.

           Energietransitie
           Maar veruit de grootste verandering gaan we meemaken met de energietransitie en klimaatadaptatie.
           Voor wie de discussie niet zo volgt: Energietransitie gaat over de overgang van het gebruik van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen; dus van olie, gas en kolen naar windmolens, zonnepanelen, bio-installaties etc..
           Klimaatadaptatie gaat over het wapenen tegen wateroverlast, extreme hitte en droogte. Zoals het aanleggen van retentiegebieden en met als klein voorbeeld: tegel er uit, plantje er in.

           Klimaat verandert
           Het klimaat verandert. Dit gaat snel en met grote gevolgen. Wij merken de gevolgen al maar onze kinderen en kleinkinderen zullen hiervan nog meer gevolgen ondervinden als we ons leven niet veranderen. De ambities op het terrein van energietransitie zijn hoog, de urgentie ook.
           Wij hebben die ambitie ook, de Achterhoek, Oost Gelre, in 2030 energieneutraal!

           De gemeenteraad van Oost Gelre heeft zich op dit thema ook al duidelijk uitgesproken.
           In maart is een Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld en in december jl. het plan voor grootschalige hernieuwbare energie-opwekking.

           Enthousiaste voorhoede
           Welke keuzes er ook gemaakt worden – windmolens, zonnepanelen, nieuwe technieken – en wie de kosten ook gaat dragen: er gaan veranderingen komen.
           Een enthousiaste voorhoede heeft al goede voorbeelden opgeleverd: onze Energiecoöperaties Zonnig Zieuwent, Groenkracht Groenlo, Duurzaam Vragender en Keizonnig Lichtenvoorde; niet te vergeten de Stichting Energiek waardoor met het warme water van de biogascentrale het zwembad, de Antoniushove en het gemeentehuis kunnen worden verwarmd. Hele mooie initiatieven, maar het is niet genoeg. Veel meer is nodig.

           Veranderen is lastig
           We weten allemaal hoe lastig het is om te veranderen. Hoe we geneigd zijn vast te houden aan de dingen die we kennen, dingen die comfortabel voor ons zijn. Hoe gemakkelijk het is om ergens tegen te zijn, koplopers of dwarsdenkers niet serieus te nemen en te reageren met ja maar, of om niets te doen.
           We willen in Oost Gelre veranderen, in 2030 willen we zoals gezegd energieneutraal zijn.
           Onze plannen gaan niet iets opleveren als we op dezelfde manier door blijven gaan.
           We moeten ook zelf veranderen. Ik moet veranderen. Ik moet dingen doen en dingen laten. Ik kan niet meer naar een ander kijken, ik moet naar mezelf kijken.

           Open staan voor verandering
           Het is meestal niet moeilijk om argumenten te bedenken waarom iets niet kan. Dat zie je nu ook in de discussie over de energietransitie. Moeten alle huizen van het gas af? Is de warmtepomp het beste alternatief? Maar daar gaat het niet om. Natuurlijk mag er ook kritiek of twijfel zijn bij de voorgestelde oplossingen.
           Waar het om gaat is de verandering in onszelf, om het anders denken over energie en klimaat. Om te accepteren dat we móeten veranderen. En vooral dat die verandering bij onszelf begint.

           Verandering betekent open staan voor nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Natuurlijk hebben we internationale en landelijke klimaatverdragen nodig. Maar de belangrijke stap naar energieneutraal worden begint lokaal, hier in Oost Gelre. Wij kunnen dat ook.

           Onze kernkwaliteiten
           Ik ben buitengewoon trots op Oost Gelre. Volgens mij bent u dat ook.
           U bent trots op wie we zijn en hoe we met elkaar de dingen doen.
           Trots op onze evenementengemeente, op onze innovatieve bedrijvigheid, op ons landschap en op de zorg en aandacht die we voor elkaar hebben.
           Laat dat vooral zo blijven, laat die kernkwaliteiten ook de pijlers zijn onder de verandering, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we nemen voor onze toekomst. Dan kunnen we er alle vertrouwen in hebben dat we ook in de opdracht om te veranderen, zullen slagen.

           Dichtbij winnen we de wereld

           Tot slot. Hebt u geluisterd of gekeken naar de kersttoespraak van onze Koning?
           Op mij maakte de toespraak indruk. Mooi hoe hij verwoordde dat dichtbij huis de wereld gewonnen wordt.
           Niet Den Haag, Amsterdam of de Randstad gaf hij als voorbeeld. Hij benoemde de dorpen op het Noord-Groningse platteland. Hij zei: “Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes”. (Klein Huisjes is een dorp op het Noord-Groningse platteland). Hij roemde de initiatieven van de inwoners van Kleine Huisjes; alles wat zij samen hebben georganiseerd en opgepakt: van het runnen van een dorpshuis tot het vormen van een energiecooperatie. De kwaliteiten die hij het dorp Kleine Huisjes toedicht, zijn ook onze kernkwaliteiten. Als ik op zijn uitspraak doorborduur, het begint in Kleine Huisjes, maar op korte afstand gevolgd door Oost Gelre!

            Maatregelen kruising (Oude)Winterswijkseweg Groenlo

            GROENLO – De kruising (Oude)Winterswijkseweg-Parallelweg in Groenlo is na de opening van de nieuwe N18 een belangrijk aandachtspunt. Het is er erg druk en vooral fietsers komen in het gedrang. Dat levert onveilige situaties op. Wethouder Karel Bonsen onderschrijft de urgentie om op hele korte termijn maatregelen te treffen. Een aantal van die maatregelen is inmiddels uitgevoerd.

            Tijdelijke maatregelen
            Eerder dit jaar zijn fietssuggestiestroken aangelegd en zijn waarschuwingsborden geplaatst. Dit heeft onvoldoende effect gehad. Voor de hele korte termijn worden daar de volgende maatregelen aan toegevoegd:

            Weren van vrachtauto’s:
            Per 2 januari is er op de Eibergseweg/Industrieweg een verbod voor vrachtwagens. Vanaf dan mag het vrachtverkeer niet meer via bedrijventerrein Brandmate naar Den Sliem of De Laarberg. Tevens kan het vrachtverkeer niet meer vanuit De Laarberg en Den Sliem naar de bedrijven op de Brandemate. Zo zullen minder vrachtwagens gebruik maken van de kruising. De borden zijn inmiddels geplaatst.

            Er is een brief gestuurd naar alle bedrijven met de dringende oproep om hun chauffeurs en leveranciers te instrueren dat ze gebruik maken van de afslag Laarberg – N18.


            Er zijn inmiddels borden geplaatst om fietsers een alternatieve fietsroute te laten volgen via de Stationslaan en de Spoorstraat. Scholieren, maar ook fietsers in de richting van de sportvelden of Marveld Recreatie hoeven dan niet meer over de kruising (Oude)Winterswijkseweg te fietsen.

            Verkeersregelaars:
            Na de vakantie, met ingang van maandag 7 januari worden op de kruising verkeersregelaars ingezet. In ieder geval elke avond van maandag t/m vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur. Daarnaast ook op de maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 06.30 tot 09.30 uur.

            Quick scan oplossingen middellange termijn
            Al eerder is onderzoek gedaan naar oplossingen op de kruising zelf. Hier is niet de ideale oplossing uit voortgekomen. De gemeente laat nu een quick scan uitvoeren in een bredere omgeving. Oplossingen liggen immers niet alleen op de kruising zelf, maar ook in de omgeving. Een voorbeeld is het verkeer dat vanuit de de richting Vreden (D) via het buitengebied (Klaverdijk, Oude Winterswijkseweg) naar de kruising komt, om van daaruit de N18 op te gaan. Feitelijk is het sluipverkeer en wellicht zijn daar maatregelen tegen te bedenken. Ook wordt gekeken naar de functie en inrichting van verschillende wegen in de omgeving. De quickscan moet in de komende weken uitgevoerd worden.

            Lange termijn
            De gemeente blijft werken aan oplossingen voor de lange termijn. Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van een rotonde of een tunnel. Of het doortrekken van de Industrieweg langs de brandweerkazerne. Ingewikkelde trajecten waarin gesprekken nodig zijn met grondeigenaren, Rijkswaterstaat en de Provincie, maar waar ook een bestemmingsplan moet worden aangepast of bijvoorbeeld ondergronds (riolering, kabels en leidingen) veel moet worden aangepast. En uiteraard moet daarin ook de directe omgeving meegenomen worden, zoals buurtbewoners en bedrijven.

            Gesprek initiatiefnemers petitie
            Wethouder Karel Bonsen heeft eerder gesproken met de initiatiefnemers van de petitie. Dat gesprek krijgt op 2 januari een vervolg. Het gaat dan vooral over oplossingen. Maar in dat gesprek wil wethouder Bonsen ook graag afspraken maken over het vervolg. Immers er zijn meer belanghebbenden van wie we graag horen hoe ze er over denken, zoals de directe buurt en bedrijven rond de kruising. Het streven is te komen tot een representatieve klankbordgroep die meedenkt in de maatregelen voor de middellange termijn en de lange termijn.

             Oost Gelre start met Keurmerk veilig buitengebied

             Publieke en private partijen trekken samen de kar

             De gemeente Oost Gelre gaat aan de slag met het Keurmerk veilig buitengebied. Doel is om het buitengebied veilig te houden en waar nodig veiliger te maken. Het keurmerk sluit aan bij de inspanningen om Oost Gelre veilig te houden, aldus burgemeester Annette Bronsvoort: “Samen maken we een vuist tegen criminaliteit en ondermijning.” Oost Gelre wil in januari 2019 starten met de uitvoering.

             Structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van criminaliteit vormt de basis om tot het keurmerk te komen, aldus burgemeester Bronsvoort. Ze denkt dan aan politie, brandweer en gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan het Waterschap, Natuurmonumenten, LTO, Omgevingsdienst of de wildbeheereenheid Oost Gelre. “Samenwerking door partijen zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen we gerichte maatregelen nemen. Daar zit de kracht van het keurmerk”.

             Ogen en oren in het buitengebied
             Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van die partijen, benadrukt de burgemeester. “We doen juist ook een beroep op inwoners en ondernemers. “We hebben alle ogen en oren in het buitengebied nodig. Als die iets zien of horen moet het ook gemeld worden. Bijvoorbeeld als schimmige figuren navraag doen over een lege schuur. Of als er illegaal afval gedumpt wordt. En schrijven mensen het kenteken van een verdachte bestelbus op en geven ze het door. Het keurmerk zorgt voor bewustwording van dit soort feiten bij inwoners en ondernemers en het belang om die informatie te delen.”

             Een logische volgende stap
             Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat Oost Gelre helpen bij het doorvoeren van het Keurmerk veilig buitengebied. Burgemeester Bronsvoort: “Het is een hele klus om dit te organiseren en vergt veel expertise. Het CCV heeft dat in huis. Ze benaderen alle partijen die een rol kunnen spelen en maken een plan van aanpak.”
             Burgemeester Bronsvoort vindt het keurmerk een logisch uitvloeisel van de aandacht die er is voor veiligheid. “We hebben samen met omliggende gemeente één integraal veiligheidsplan. We trekken samen op in de aanpak van ondermijning. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is de volgende stap in het veilig houden van onze gemeente. Samen zorgen we er voor dat criminaliteit hier geen voet aan de grond krijgt.”

              Vijf burgemeesters uit de Achterhoek, zes uit Kreis Borken: samen één regioplan

              GROENLO – Burgemeesters van grensgemeenten uit Kreis Borken en de Regio Achterhoek en vertegenwoordigers van Euregio en Kreis Borken, hebben de grensoverschrijdende samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van één plan: een strategiedocument. Hiermee geven ze aan dat goede ideeën en samenwerkingen op economisch, toeristisch en op cultureel vlak ook politiek aan weerszijden op steun kunnen rekenen.

              Op uitnodiging van burgemeesters Bronsvoort (Oost Gelre) en Bengevoord (Winterswijk) vond de ondertekening maandagmiddag plaats in het Groenlose Brouwersnös. “Het is belangrijk dat we de inhoud van het document onderschrijven. We weten nu van elkaar waar we naar toe willen werken”, zei Christoph Holtwisch voordat hij de handtekening zette. Dat is volgens de Vredense burgemeester werken aan een goede infrastructuur en wel zo “dat we er aan beide zijden van de grens voordeel van hebben”.

              Holtwisch noemt de samenwerking tussen bedrijven, de opleidingen en dat werken over de grens gemakkelijk wordt. “We moeten elkaar zien te vinden en goede ideeën politiek kunnen ondersteunen aan weerszijden van de grens. Ook belangrijk is dat we met dit document laten zien dat we elkaar kunnen versterken. En als ik spreek voor de gemeente Vreden dan is dat uiterst belangrijk. Het grootste deel van onze gemeentegrens grenst aan Nederlandse gemeenten.”

              Grenzhoppersschool
              Voor gemeente Winterswijk geldt hetzelfde: langs driekwart van de gemeentegrens, ligt Duitsland. Volgens de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord, kunnen de Achterhoek en Borken een grensregio vormen als besturen Duitse en Nederlandse gemeenten en de ‘Grenzhoppers’ elkaar kunnen vinden.

              De Grenzhoppers zijn in 2016 ontstaan en is een vrijwillig samenwerkingsverband van de grensgemeenten, ondernemingen en sociaal-culturele organisaties in de regio Achterhoek en in Kreis Borken. “Samenwerking over de landsgrens heen is van levensbelang”, vinden zij.

              Bengevoord: “De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting geld beschikbaar gesteld voor grensoverschrijdende initiatieven.” Om zaken doen over de grens gemakkelijker te maken is voor ondernemers de Grenzhoppersschool opgericht. De school komt voort uit de behoefte van ondernemers om drempels weg te nemen om grensoverschrijdend te kunnen werken. De geringe kennis van elkaars taal en cultuur zorgt voor grote hindernissen.
              Daarnaast kunnen opleidingsmogelijkheden en die rondom sport gezondheid beter benut worden. “Voor de Grenzhoppersschool kunnen bedrijven zich aanmelden: Grenzhoppers.eu, met ‘eu’.”

              Er werken behoorlijk wat mensen over de grens. Voor een vitale arbeidsmarkt in de regio moet de samenwerking op alle niveaus versterkt worden. Veel is gelegen aan wijziging van wet- en regelgeving.

               Samen bouwen aan de kleine kernen

               Dbo’s en gemeente zetten stappen in woningbouw kleine kernen

               OOST GELRE – Dorpsbelangenorganisaties (Dbo’s) en college hebben onlangs duidelijke afspraken gemaakt om de woningbouw in de kleine kernen een impuls te geven. Aanleiding is de Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen. “Wonen is daarin een heel belangrijk thema”, aldus Bob Lageschaar, woordvoerder namens de kleine kernen. “We hebben nu een duidelijk perspectief hoe we dit gaan aanvliegen”.

               Wethouders Jos Hoenderboom (Kleine Kernen) en Bart Porskamp (Wonen) onderkennen het belang van de kleine kernen. “We delen hun conclusies uit de Leefbaarheidsvisie. Er is onvoldoende woonruimte voor jongeren, dat maakt dat ze wegtrekken. Ouderen hebben weinig mogelijkheden om kleiner te gaan wonen en dat belemmert de doorstroming. De opgave is duidelijk en we moeten doorpakken”.

               Programmamanager
               In de Leefbaarheidsvisie dringen de kleine kernen aan op een programmamanager. Bob Lageschaar legt uit: “Vergelijk het met het Programma Stad Groenlo en het Programma Lichtenvoorde, dus een Programma Kleine Kernen.” Hoenderboom en Porskamp zijn het daar mee eens: “We zetten daar stevig op in. We stellen een programmamanager aan die de projecten begeleid. Maar daarnaast ook een regisseur kleine kernen, die vooral de verbindingen met elke kern onderhoudt”.

               Ambities kleine kernen
               Een aantal thema’s uit de Leefbaarheidsvisie heeft al volop aandacht. Bob Lageschaar: “Er liggen duidelijke afspraken over het behoud van scholen in de kleine kern. En met de aanleg van de glasvezel is ook de voorwaarde van goede bereikbaarheid ingevuld. Natuurlijk zijn er verschillen per kleine kern. Maar op de belangrijke thema’s vinden we elkaar en zetten we samen met de gemeente goede stappen”.

               Wonen op één
               Maar wonen staat op één. Dbo’s en gemeente inventariseren nu de locaties voor woningbouw en de behoefte naar wonen. “In de ene kern is de nood hoger dan in de andere”, constateren beide wethouders. “Projecten die al lopen gaan gewoon door, zoals de nieuwbouw in Zwolle en het plan Welkoop in Zieuwent. In 2019 willen we de plannen op tafel hebben en de planologische procedures starten. In 2020 handelen we de aanvragen en vergunningen af en kan de schop in de grond”.

               Belofte voor de toekomst
               De Dbo’s zijn blij met deze aanpak. Bob Lageschaar: “Dbo’s en gemeente liggen op één lijn in de ambitie én in de aanpak. Onze Leefbaarheidsvisie gaat nu echt leven en dat is een belofte voor de toekomst van de kleine kernen”.

                Ondertekening ‘Grensoverschrijdende samenwerking’

                GROENLO – Burgemeesters Annette Bronsvoort (gemeente Oost Gelre) en Joris Bengevoord (gemeente Winterswijk) hebben maandagmiddag 26 november het strategiedocument ‘Grensoverschrijdende samenwerking in de Achterhoek en Kreis Borken 2017-2020’ ondertekent. De ondertekening vond plaats in het Brouwersnös in Groenlo.

                Bij de ondertekening waren aanwezig: burgemeesters J. van Oostrum (gemeente Berkelland), O. van Dijk (gemeente Oude IJsselstreek), A. Stapelkamp (gemeente Aalten), P. Nebelo (Stadt Bocholt), M. Carbanje (Stadt Isselburg), C. Holtwisch (Stadt Vreden), J. Bernsmann (Stadt Rhede), Frau M. Schulze-Hessing (Stadt Borken), C. Almering (directeur EUREGIO), dr. A. Hörster of dr. K. Zwicker (Kreis Borken).

                Het Duitsland-Nederland team zet zich in voor de realisatie van een Duits-Nederlandse grensregio. Opdracht is de sturing van de grensoverschrijdende samenwerking en lobby in de grensregio Achterhoek-Kreis Borken. Regelmatig komt het team bij elkaar om de zwaartepunten in de grensregio in het algemeen en de activiteiten van de Grenzhoppers in het bijzonder te bespreken.

                Het strategiedocument is opgesteld in samenwerking met Grenzhoppers. Grenzhoppers is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenschappen, ondernemingen en sociaal-culturele organisaties in de regio Achterhoek en in Kreis Borken. Doelstelling is een betere grensoverschrijdende samenwerking door toenadering en informatie-uitwisseling. Het beoogde resultaat is synergie en meer succes.

                De focus van het strategiedocument is gericht op:
                1. Arbeidsmarkt
                2. Ondernemingen
                3. Opleiden
                4. Toerisme en cultuur
                5. Sport en gezondheid
                6. Mobiliteit en bereikbaarheid

                 College stelt beleid en uitvoeringsplan Grootschalige energieopwekking vast

                 Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn

                 Het college van B&W van Oost Gelre heeft het Beleid en het Uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie vastgesteld. Als de raad in december ook een positief besluit neemt gaat Oost Gelre in 2019 vaart maken, aldus wethouder Bart Porskamp: “We zetten vol in op een eerste grote stap zetten om in 2030 energieneutraal te zijn.

                 Oost Gelre wil in 2030 net zoveel energie duurzaam opwekken als dat ze verbruikt. Wethouder Bart Porskamp weet wat daar voor nodig is: “We moeten energie besparen én energie opwekken. Opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op je huis of bedrijf. Maar we hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig. Zoals zonneparken, windmolens of installaties voor biomassa. Door het vaststellen van het Beleid en Uitvoeringsplan kunnen we daar echt mee aan de slag.”

                 Eerste grote stap
                 Wethouder Porskamp hoopt dat lokale initiatiefnemers zich melden voor de eerste grote stap van energieopwekking. “We hebben het dan over zon op vrijkomende agrarische erven, de aanleg van zonnevelden, de realisering van één of enkele windmolens en installaties voor biomassa. Zon op erf biedt kansen voor agrariërs die willen stoppen. De plaatsing van een zonneveld of een windmolen kan deels ten goede komen van projecten die de leefbaarheid in een kern vergroten. Daar zie ik kansen voor lokale energiecoöperaties en Dorpsbelangenorganisaties. Sowieso is het goed voor het draagvlak als het initiatief vanuit lokale partijen komt.”

                 Zorgvuldige aanpak
                 Wethouder Porskamp benadrukt een zorgvuldige aanpak van grootschalige energieopwekking, “We zijn zuinig op ons landschap. In het beleid staat niet alleen wát we willen, maar ook onder welke voorwaarden. We zijn trots op ons karakteristieke buitengebied en willen zorgvuldig omgaan met het realiseren van bijvoorbeeld windmolens, zonneparken of installaties voor biomassa. Ik denk dat we met de plannen die er nu liggen daar een goede balans in hebben gevonden.”

                 Meer informatie
                 De eerste behandeling in de raad is op 4 december, de besluitvorming op 18 december. Meer informatie over Oost Gelre Energieneutraal 2030 staat op www.oostgelre.nl. Daar staat ook het Beleid en het Uitvoeringsplan. Wie vragen heeft kan mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl of bellen met projectleider Marleen Brus via telefoonnummer (0544) 39 34 49.

                  “Achterhoek is een veilig gebied om in te wonen”.

                  Een veilige omgeving om in te leven en te werken is belangrijk en geldt voor iedereen. Maar veiligheid is groter dan de eigen gemeente. Daar hebben Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk de afgelopen jaren intensief in samengewerkt, aldus burgemeester Annette Bronsvoort. “Die samenwerking bevalt zo goed dat we nu samen een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2019-2022 hebben opgesteld.”

                  De gemeenten kunnen niet op zichzelf de veiligheid van hun inwoners waarborgen. Zij hebben hun inwoners in de dorpen en de buitengebieden daarbij hard nodig. Maar natuurlijk ook partijen als de politie, de veiligheidsregio, woningbouwcorporaties, welzijnswerk, jongerenwerk en de gezondheidszorg. Samenwerken aan veiligheid betekent ook samen verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid.

                  Veiligheid niet vanzelfsprekend
                  Burgemeester Annette Bronsvoort: “Achterhoek Oost is gelukkig een veilig gebied om in te wonen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we met politie en justitie een aantal thema’s afgesproken waarop we ons in de komende jaren flink blijven inzetten.” Deze prioriteiten zijn: Ondermijnende criminaliteit, Woninginbraken en inbraken in schuren, Geweld inclusief huiselijk geweld, Jeugdoverlast en Jeugdcriminaliteit.

                  Samen werken aan veiligheid
                  Burgemeester Bronsvoort is ervan overtuigd dat dit de belangrijkste items zijn om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te behouden. “Maar we moeten het wel samen doen. We vragen onze inwoners  mee te helpen aan de veiligheid in hun gebied. Bijvoorbeeld door zelf maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen, of melding te doen van verdachte situaties. Tenslotte wordt het grootste deel van de misdrijven opgelost naar aanleiding van een melding door een inwoner. Als we weten wat er speelt kunnen we ook optreden.”

                  Verantwoordelijkheid nemen
                  Met name de veiligheid in het buitengebied staat onder druk en kan een interessante plek zijn voor criminelen om bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij te vestigen. “Laten we met elkaar zorgen voor een leefbaar buitengebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat criminaliteit geen voet aan de grond krijgt in onze gemeente. Als we ons daar samen verantwoordelijk voor voelen heb ik alle vertrouwen in deze aanpak”, aldus burgemeester Bronsvoort