Categoriearchief: Gemeente

Oost Gelre Energieneutraal in 2030

Beleidsstuk en uitvoeringsplan voor grootschalige hernieuwbare energieopwekking

OOST GELRE – Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dus net zoveel energie duurzaam opwekken als er wordt verbruikt. De afgelopen maanden zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Op basis van de informatie uit die bijeenkomsten is nu een beleidsstuk en een uitvoeringsplan opgesteld. Deze worden op 4 september in de commissievergadering van Oost Gelre besproken.

Beleid
Het beleidsstuk vormt een ruimtelijk kader dat genoeg ruimte biedt aan de juiste initiatieven, maar ook de bijzondere waarden van ons landschap beschermt. Wethouder Bart Porskamp: “We hebben hierbij gezocht naar een evenwicht van enerzijds voldoen aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn, en anderzijds het beschermen van waarden en functies in onze kernen.”

Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan beschrijft de eerste grote stap voor de korte termijn (2018-2022). De stappen die voor deze periode voorstellen zijn:

 • zon op een reeks van vrijkomende agrarische erven
 • verkenning van locaties voor zonnevelden
 • 1.000 woningen van energielabel C of meer naar label A/A+
 • één of enkele windturbines


Commissievergadering 4 september

Het beleidsstuk en het uitvoeringsplan worden op 4 september door de raadscommissie behandeld. Deze vergadering is openbaar. De vergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo.

Advertenties

Werkzaamheden Mattelierstraat en parkeerplaats Het Heydenrijck

GROENLO – Vanaf maandag 27 augustus werkt Aannemersbedrijf Rouwmaat Groenlo verder aan de laatste fase van de herinrichting Mattelierstraat en de parkeerplaats Het Heydenrijck. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid, daarom wordt er een omleidingsroute ingesteld. Deze wordt aangegeven met gele borden.

De planning ziet er voorlopig als volgt uit:
Mattelierstraat (gedeelte Wheme tot Gasthuisstraat) – Vanaf 27 augustus tot en met 12 oktober wordt er gewerkt aan het opnieuw inrichten van de straat.

Parkeerplaats Het Heydenrijck – Vanaf 3 september tot en met 12 oktober wordt de riolering vervangen en de parkeerplaats opnieuw ingericht.

Mattelierstraat (gedeelte Gasthuisstraat tot Boompjeswal) – Vanaf 24 september tot en met 9 november wordt er gewerkt aan het opnieuw inrichten van de straat.

Blauwalg bij Wentholtpark

LICHTENVOORDE – In de Oude Baakse Beek bij het Wentholtpark in Lichtenvoorde is blauwalg geconstateerd. Door het Waterschap Rijn en IJssel wordt geadviseerd om contact met het water te vermijden, omdat blauwalgen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Het waterschap blijft het in de gaten houden en plaatst waarschuwingsborden. De borden blijven staan tot de blauwalg zich heeft teruggetrokken en de risico’s zijn verdwenen.

In de gemeente Oost Gelre is na de waterpartijen in Flierbeek (Lichtenvoorde) de vijver aan de Bevrijdingslaan (Groenlo) het Wentholtpark de derde locatie waar deze zomer blauwalg is geconstateerd.

De eerder genoemde vijvers zijn niet bedoeld om in te zwemmen. Zwemmen is op eigen risico.

Nieuwe Recreatiewijzers in de gemeente Oost Gelre

OOST GELRE – Het straatbeeld van de gemeente Oost Gelre is deze week voorzien van nieuwe Recreatiewijzers.

Foto: PR

Met deze plattegrond ontdekt je wat de gemeente Oost Gelre zoal te bieden heeft op onder andere toeristisch gebied, zoals horeca en bezienswaardigheden. Ook op de website www.gemeentewijzer.nl is de regio in kaart gebracht.

Oost Gelre online
Gemeentewijzer.nl/Oost-Gelre biedt o.a. een overzicht van locaties met betrekking tot het dagelijkse leven in en van de gemeente Oost Gelre . Ook op de vraag “wat is er te doen en te zien in de gemeente?”, vind je een antwoord. Iedereen kan zelf gratis evenementen, activiteiten, tips en interessante locaties toevoegen.

Enquête over verduurzamen woningen Oost Gelre

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre wil graag weten wat inwoners vinden van het verduurzamen van woningen. Hoe staan zij tegenover het gebruik van hernieuwbare energie in en op de woning, bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp? Waar lopen zij tegenaan bij het energiezuinig maken van hun woning? En welke plannen hebben zij en hoe kan de gemeente daarbij helpen? Daarvoor kunnen inwoners een online enquête invullen.

Invullen van de enquête kan tot 27 juni
Dat kan via http://bit.ly/duurzaamheidOG. Het invullen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten worden gebruikt om beleid te maken dat is afgestemd de wensen van de inwoners van Oost Gelre. En dus écht past bij wat er leeft in Oost Gelre.

Ontwerpbestemmingsplan Recreatiegebied De Slingeplas ingetrokken

BREDEVOORT – Sinds 6 april ligt het ontwerpbestemmingsplan voor recreatiegebied De Slingeplas in Bredevoort ter inzage. Dit plan biedt ontwikkelingsruimte voor maximaal 50 recreatieverblijven, maximaal 20 camperplaatsen, een groepsaccommodatie en een voorzieningengebouw. Daarnaast biedt het ruimte voor het organiseren van evenementen op het recreatieterrein. Omdat de afgelopen weken is gebleken dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor dit plan, heeft het college van B&W op 7 juni 2018 besloten het plan in te trekken.

Het bestemmingsplan is een uitwerking van de op 16 februari 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Slingeplas en het in 2013 ondertekende Bestuursconvenant. Tijdens een inloopbijeenkomst op 12 april 2018 bleek dat het plan veel vragen opriep bij omwonenden en dat er grote behoefte was aan meer informatie.

Onvoldoende draagvlak
Na de eerste bijeenkomst is de terinzagetermijn verlengd. Ook werden er drie nieuwe informatiebijeenkomsten georganiseerd, waar Leisurelands, de eigenaar van het recreatiegebied, het plan heeft toegelicht en vragen beantwoordde. Tijdens deze bijeenkomsten bleek er onvoldoende draagvlak is voor het huidige plan. De opmerkingen en bezwaren zijn niet met enkele planaanpassingen op te lossen; de standpunten liggen daarvoor te ver uit elkaar. Er zijn inmiddels zeven zienswijzen ingediend, waaronder een zienswijze die door bijna 500 mensen is ondertekend.
Nu er onvoldoende draagvlak blijkt voor het huidige plan, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan in te trekken. De geplande bijeenkomst op 14 juni vervalt.

Nieuw gebiedsproces
Het intrekken van het ontwerpbestemmingsplan betekent niet dat ontwikkeling van het recreatiegebied van de baan is. Er zijn immers met Leisurelands afspraken gemaakt over de instandhouding van het recreatiegebied en toevoeging van nieuwe economische functies. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Bestuursconvenant en de Gebiedsvisie Slingeplas.
De Slingeplas heeft ook een bovenlokale functie. Nieuwe recreatieve functies op de Slingeplas kunnen de vrijetijdseconomie een impuls geven. Het biedt kansen voor meer (dag)bezoek, meer bestedingen en meer werkgelegenheid.

Via een gebiedsproces wordt nader onderzocht op welke wijze de kaders van het Bestuursconvenant en de Gebiedsvisie (opnieuw) uitgewerkt kunnen worden. Hoe dit proces wordt vormgeven stemt de gemeente Aalten in juli/augustus af met Leisurelands en met de samenleving. Het (inhoudelijk) gebiedsproces kan dan van september tot en met december worden doorlopen.

Burgemeester weigert vergunning dancefestival Festivication

AALTEN – Burgemeester Stapelkamp heeft besloten een door Evenementencentrum De Hofnar aangevraagde evenementenvergunning af te wijzen. Het gaat om een aanvraag voor een voorgenomen muziek-/dancefestival onder de naam Festivication op 30 juni 2018 op het parkeerterrein bij De Hofnar aan de Polstraat in Aalten.

De aanvraag van Evenementencentrum De Hofnar is, als gebruikelijk, getoetst aan het evenementenbeleid van de gemeente Aalten. Op dit buitenevenement zijn de regels van de in juli 2015 door de raad vastgestelde ‘Geluidsverordening evenementen en horeca 2015 gemeente Aalten’  (Geluidsverordening) van toepassing.

Burgemeester Stapelkamp: “Wij ontvingen de aanvraag op 4 april. Bij de eerste toetsing – we hebben 12 weken om een besluit te nemen – concludeerden we al dat het dancefeest de gestelde geluidsgrens (85 dB(A)) ver zou overschrijden. Reden om de aanvraag af te wijzen.” Andere vragen waren er over het verwachte aantal bezoekers (2.500) in relatie tot de beschikbare parkeerruimte in de directe omgeving, en de aan- en afvoerroutes van bezoekers. Over de verwachte geluidsoverschrijding is verschillende keren gesproken met de aanvrager. Tot een binnen het vastgestelde beleid passende oplossing is het niet gekomen.

Uitspraak voorzieningenrechter
“In zo’n situatie kan ik niet anders dan de aanvraag afwijzen”, legt burgemeester Stapelkamp uit. “We worden daarin bevestigd door een recente uitspraak van de voorzieningenrechter, waarin gemeente Aalten in het gelijk is gesteld voor het afwijzen van een andere evenementenvergunning. Ook hier ging het om een dancefeest. De rechter vond de door de gemeente gehanteerde methode voor de berekening van het bij het dancefeest te verwachten geluidsniveau redelijk.”

Gemeente Oost Gelre zoekt gezinnen voor kinderen die in de knel zitten

OOST GELRE – Kinderen horen thuis, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat een liefdevolle plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving. In Nederland verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij om uiteenlopende redenen, tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Ook gemeente Oost Gelre wil kinderen en hun ouders die het moeilijk hebben zo dichtbij mogelijk helpen. Daarom is de gemeente hard op zoek naar pleegouders, want in de Achterhoek zijn er heel dringend 50 nodig.

Op zoek naar mensen als Ans, Cor en Janette
De nood is onder meer hoog voor crisispleegzorg. Voor kinderen die direct een opvang nodig hebben omdat er acuut een situatie is waardoor zij niet langer thuis kunnen blijven. Ans en Cor zijn crisispleegouders. In de afgelopen jaren boden zij aan wel 105 kinderen een tijdelijk thuis. Ans: ‘Bij ons kan een kind direct terecht, ook ’s nachts, zodat er meteen een plekje is om te slapen. We weten ook niet altijd hoe lang een kind bij ons blijft, maar we zullen het ruimte geven en koesteren, want daar groeit een kind van.” Maar ook gezinnen waar een kind kan wonen zo lang het nodig is, zijn heel hard nodig. Zoals Thijs van zeven. Thijs woont al bijna drie jaar bij pleegmoeder Janette, omdat een gezin met meer kinderen een goede plek voor hem is. Janette: “En dat klopt! Vanaf het begin is het goed gegaan met Thijs in ons gezin en ook de kinderen waren meteen dol op hem. Hij gaat in de buurt naar school, heeft vriendjes, en er is ook contact met de ouders van Thijs. Want dat blijft belangrijk, ook al verloopt dat soms wat stroef.”

Voor ieder kind een passende plek met begeleiding
Voor iedereen die over de pleegzorgvraag wil nadenken, is het goed om een aantal zaken te weten. Om pleegouder te kunnen worden moet je 21 jaar zijn en een verklaring van Geen Bezwaar kunnen overleggen. Pleegouders worden gezocht in alle soorten en maten. Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo. Wat vooral telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Voor ieder kind wordt gezocht naar de best passende plek. Daarom is er pleegzorg in verschillende vormen. Je kunt pleeggezin zijn waar een kind zo lang verblijft als nodig is. Maar het kan ook zijn dat je als pleegouder enkele dagen per maand of een weekend ondersteuning biedt. Belangrijk zijn ook de gezinnen waar een kind bij acute nood een warm welkom krijgt en voor kortere tijd opgevangen wordt. John Goessens, pleegzorgmanager bij Lindenhout: “Pleegouders staan er nooit alleen voor. In de gemeente Oost Gelre kunnen pleegouders altijd rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning van pleegzorgorganisatie Lindenhout, waar de gemeente contractafspraken mee heeft gemaakt. Het zou toch fantastisch zijn als we ook in de gemeente Oost Gelre nóg meer mogelijk maken voor kinderen die in de knel zitten.”

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op de website: ikwilpleegouderworden.nl en een informatieavond van Lindenhout te bezoeken.

Ontwerpbestemmingsplan schrappen mogelijkheden nieuwvestigingen intensieve veehouderijen ter inzage

OOST GELRE – Met ingang van 25 mei ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage met betrekking tot de Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde. Dit gaat vooral over de twee beoogde nieuwvestigingen aan de Schurinkweg en Kroosdijk. In het nieuwe bestemmingsplan vervalt de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. Dit bestemmingsplan maakt feitelijk een eind aan de huidige plannen voor nieuwvestiging van een intensieve veehouderij.

Motie raad
De nieuwvestigingen aan de Schurinkweg en Kroosdijk zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Op 6 februari 2018 heeft de raad een motie aangenomen. De motie riep op om de wijzigings-bevoegdheid voor nieuwvestiging uit het bestemmingsplan voor de landbouwontwikkelingsgebieden te halen. Het college heeft het besluit over het ontwerpbestemmingsplan genomen en het nu ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan regelt dat de wijzigingsbevoegdheid voor intensieve veehouderijen komt te vervallen. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen. Na de zienswijzenprocedure wordt het bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gevolgen voor de lopende initiatieven
Met het nieuwe bestemmingsplan vervalt de mogelijkheid voor het college om wijzigingsplannen voor nieuwe intensieve veehouderijen vast stellen. Het college heeft daarom ook besloten om geen wijzigingsplannen voor de lopende initiatieven aan de Schurinkweg en Kroosdijk vast te stellen. Deze worden dus ook niet meer in procedure gebracht. De initiatiefnemers zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Alternatieven
De gemeenteraad heeft in de motie ook opgeroepen om te onderzoeken of voor beide nieuwvestigingen een alternatief mogelijk is. Dat kan een alternatieve invulling van de locaties aan de Schurinkweg of Kroosdijk zijn. Daarmee komt er dus een geheel andere bestemming op deze locaties te liggen. Een ander alternatief is de vestiging van de bedrijven op een bestaande agrarische locatie waar intensieve veehouderij is toegestaan. De gemeente heeft de beide initiatiefnemers uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

Informatie
Meer informatie over de procedure van de ter inzagelegging staat op www.oostgelre.nl.

Vervolg pilot Jongerenhuisvesting

Jongeren locatie Berkenlaan maken buurt op 25 mei

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst wil samen met jongeren een aantal woningbouwpilots ontwikkelen en wees vijf locaties aan waar starterswoningen gebouwd mogen worden. Jongeren pakten deze kans en inmiddels zijn 46 kavels gevuld. De inschrijving is gesloten. De jongeren van de locatie Berkenlaan in Hengelo nodigen op 25 mei hun toekomstige buurt uit om zich voor te stellen en hun plannen te presenteren. De omwonenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wethouder Arno Spekschoor van wonen: “Ik ben trots op dit project en vind dat de jongeren heel professioneel hun rol pakken en de buurt betrekken bij hun plannen. Met deze aanpak investeren ze nu al in de relatie met de buurt. Zo hoort het!”

Samen bouwen
De jongeren nemen samen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de locatie. De volgende stap is dat zij zich verenigingen om het bouwproject op de locatie te kunnen starten. Door samen opdracht te geven, zullen de kosten lager zijn. Ze realiseren echter wel een woning die helemaal aan hun eigen smaak voldoet. De gemeente geeft de randvoorwaarden mee voor de ontwikkeling van de locatie. Bijvoorbeeld de exacte plek van de bouw, waar te parkeren, waar infiltratie van hemelwater enz.

Verdeling kavels
Zelhem, Frans Halsstraat (voormalige Schildersoord school) 14 plekken
Steenderen, Bronkhorsterweg (voormalig terrein Basisschool De Akker) 8 plekken
Vorden, Burgemeester Galleestraat (voormalig Havo-terrein) 12 plekken
Hengelo, Raadhuisstraat (voormalig terrein Albert Heijn) 7 plekken
Hengelo, Berkenlaan 5 plekken

Buurt maken
De jongerengroep van de Frans Halsstraat in Zelhem verwacht nog voor de zomervakantie met hun buurt in gesprek te gaan. De overige locaties pakken dit na de zomervakantie op.

De Formulierenbrigade

OOST GELRE – Jan Rietman en Larry Engel vormen de Formulierenbrigade in de gemeente Oost Gelre. De brigade bestaat al 5 jaar en is elke donderdag in Lichtenvoorde, maar nu ook elke maandag in Groenlo te vinden. Jan en Larry kunnen helpen bij het invullen van formulieren of de administratie.

De Formulierenbrigade is voor alle inwoners van Oost Gelre. Inwoners van Groenlo kunnen de Formulierenbrigade elke maandag van 10.00 – 12.00 uur bezoeken in gezondheidscentrum Den Papendiek in Groenlo en elke donderdag van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Dit kan zonder afspraak.

Lees meer>> https://www.sameninoostgelre.nl/2018/05/16/de-formulierenbrigade-is-er-voor-u/

 

Bronckhorst verstevigt regionale ICT samenwerking

BRONCKHORST – Het college van Bronckhorst heeft besloten de samenwerking op het gebied van ICT verder te intensiveren en de ICT beheeromgeving volledig over te brengen naar de regionale ICT-samenwerking. De gemeente Doetinchem is gastheer voor de automatiseringsprocessen van de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek, Doesburg en diverse regionale instellingen, waaronder Laborijn, ODA en het Streekarchief.

Het besluit moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de OR van de gemeente Bronckhorst, maar wethouder Peppelman ziet hier geen grote obstakels. “We verminderen de kwetsbaarheid van onze automatiseringsprocessen op deze manier en we vergroten de kwaliteit, omdat we kennis en kunde effectiever in kunnen zetten.” Door op ICT-gebied samen te werken wordt bovendien bereikt dat techniek niet geen belemmering vormt voor verdere regionale samenwerking en eerder ondersteunend en faciliterend zal zijn.

In 2015 heeft de gemeente Bronckhorst een convenant getekend en is een regionale ICT-samenwerking aangegaan met de gemeente Doetinchem als gastheer voor de samenwerking. De samenwerking bestaat naast de gemeente Doetinchem ook uit de regiogemeenten Aalten, Oude IJsselstreek, Doesburg en diverse regionale instellingen als Laborijn, Regio Achterhoek, Streekarchief, BuHa en de ODA. Deze organisatie bedient inmiddels 1.800 werkplekken.

Opening mobiliteitspool in Mariënvelde

Gratis uitleen van duofiets met ondersteuning en 3 rolstoelen

MARIENVELDE – Donderdag 17 mei, om 10.30 uur, is de officiële aftrap van de mobiliteitspool in Mariënvelde door wethouder Jos Hoenderboom. De gemeente Oost Gelre stelt vanaf die datum een duofiets met elektrische ondersteuning en 3 rolstoelen beschikbaar aan Mariënvelde.

De duofiets en de rolstoelen zijn bedoeld om tijdelijk uit te lenen aan inwoners die een beperking hebben bij het lopen. Bijvoorbeeld om een dagje te gaan winkelen, voor een uitstapje of gezellig fietstochtje.

Ook in Mariënvelde vrijwilliger beschikbaar
Net als in Zieuwent is er in Mariënvelde een vrijwilliger beschikbaar om mee te fietsen op de duofiets. De duofiets (met elektrische ondersteuning) is een fiets met 2 zitplaatsen naast elkaar. Als iemand een rondje wil fietsen, maar op dat moment niemand heeft die mee kan, kan hij/zij een beroep doen op de vrijwilliger.

Andere mobiliteitspools in Oost Gelre
Ook in andere plaatsen in Oost Gelre is al een mobiliteitspool:
Verpleeghuis en woonzorgcentrum De Molenberg in Groenlo: 5 rolstoelen, duofiets met elektrische ondersteuning, scootmobiel en driewielfiets
Woonzorgcentrum Careaz Antoniushove Lichtenvoorde: 5 rolstoelen
Bernard Vos Clubhuus Lievelde: 1 rolstoel
Spar Zieuwent: 1 rolstoel
Knippenborg Zieuwent: duofiets met elektrische ondersteuning

Meer informatie op www.sameninoostgelre.nl. Hier vindt u waar en wanneer u de vervoersmiddelen kunt lenen. En meer informatie over de voorwaarden waaronder de uitleen plaatsvindt.

Raadsprogramma ‘voor een sterke democratie en een sterk bestuur’

AALTEN – Direct na vaststelling van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen spraken de fractievoorzitters in de gemeente Aalten hun voorkeur uit om te werken vanuit een Raadsprogramma. De brede betrokkenheid en verbinding én de ruimte voor een open debat die ze daarmee voor ogen hadden, komen tot uitdrukking in het nu opgestelde Raadsprogramma met de titel: ‘Voor een sterke democratie en een sterk bestuur’. Dinsdag 15 mei wordt door alle fractievoorzitters het Raadsprogramma ondertekend.

In het Raadsprogramma worden de belangrijkste thema’s vermeld waarover alle fracties het in grote lijnen eens zijn. Vanuit haar kaderstellende rol heeft de raad ervoor gekozen het raadsprogramma in te delen in een:
Bestuurlijk kader: goed met elkaar (samen)werken en werken aan onderling vertrouwen en betrokkenheid van burgers bij beslissingen is een randvoorwaarde om richting te geven;
Inhoudelijk kader: de programmatisch/inhoudelijke richting voor deze raadsperiode;
Financieel kader: de opgave om zoveel mogelijk financieel mogelijk te maken.

Visie gemeente Aalten 2025 e.v. als uitgangspunt
De raad acht het van belang de visie op de toekomst van de gemeente Aalten in 2025 e.v. – die tot stand is gekomen via een interactief proces met de samenleving, de ambtelijke organisatie en de politiek – en waarin wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente Aalten zich kan ontwikkelen, te gebruiken als uitgangspunt van handelen voor de komende raadsperiode.

De transitie in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie en de veiligheid zijn grote opgaven van gemeenten. Om die krachtig te kunnen oppakken zijn een sterke lokale democratie en een sterk bestuur nodig. Voor een goed lokaal bestuur geldt wel een aantal randvoorwaarden: de financiële huishouding moet in de basis op orde zijn, er is adequate wet- en regelgeving nodig en de gemeentelijke organisatie, het personeel en de ICT-infrastructuur moeten voldoende zijn toegerust om het complexer wordende takenpakket te kunnen realiseren.

Regionale samenwerking
De raad is ervan overtuigd dat de meeste kansen, maar ook problemen, niet ophouden bij ‘het blauwe gemeentebord’. Opvang van vluchtelingen, aanpak van criminaliteit en ondermijning, de opgaven in het sociaal domein, energievraagstukken, werkgelegenheid en bereikbaarheid, allemaal vragen ze ook regionale samenwerking. De raad vindt het van groot belang dat zij goed betrokken blijft bij dergelijke regionale vraagstukken.

Van Raadsprogramma naar uitvoeringsprogramma
Het voorstel tot vaststelling van het Raadsprogramma staat op de agenda van de raadsvergadering van woensdag 23 mei. In dezelfde vergadering doet de informateur, dhr. P. Drenth, aanbevelingen over de formatiefase. De verwachting is dat eind mei de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt kan worden. Het is de taak van dit nieuwe college het Raadsprogramma uit te werken tot een uitvoerings-programma, met concrete planning, prioriteitsstelling en budgetten.

Nieuwe wethouders geinstalleerd

OOST GELRE – Dinsdag 8 mei zijn in de gemeente Oost Gelre de nieuwe wethouders beëdigd. Voor de komende vier jaar zullen Karel Bonsen en Bart Porskamp (VVD) en Marieke Frank en Jos Hoenderboom (CDA) het college vormen.

Foto: Marcel Houwer.

Voor de vier nieuwe wethouders uit de raad kwamen 4 nieuwe raadsleden terug: Dennis van Loon, Ruud Krabbenborg, Fiona Algera-Dorenbos en Alfred Wopereis.

Ook zijn er deze avond drie nieuwe commissieleden benoemd. Dit zijn de heren Schenk, Hummelink en Boschker.

CDA en VVD presenteren coalitieprogramma

OOST GELRE – De fractievoorzitters van coalitiepartners VVD en CDA hebben dinsdag 1 mei het Coalitieprogramma 2018-2022 gepresenteerd. Tevens werden de wethouders bekend gemaakt.

De wethouders die uitvoering mogen geven aan het coalitieprogramma zijn namens het CDA Jos Hoenderboom en Marieke Frank en voor de VVD Bart Porskamp en Karel Bonsen. Op dinsdag 8 mei wordt het coalitieprogramma in de raad besproken en vastgesteld. Dan worden ook de wethouders benoemd en beëdigd.

Het coalitieprogramma zet met kracht in op een aantal belangrijke thema’s, zo meldden de fracties van CDA en VVD tijdens de presentatie van het programma. Die thema’s zijn onder andere duurzaamheid, mobiliteit, economie, vitale kernen, zorg, onderwijs en participatie.

Binnen die thema’s zijn belangrijke opgaven bijvoorbeeld Oost Gelre energieneutraal in 2030, maar ook het enorme tekort aan arbeidskrachten voor bedrijven en de leefbaarheid in de kernen. Het nieuwe college wil deze thema’s aanpakken met een betrokken raad, een goed team bestuurders, een gedreven ambtelijke organisatie en een goed programma. Samen met de inwoners volle kracht vooruit.

Afscheid wethouder Paul Seesing van Bronckhorst

BRONCHORST – Op 15 mei 2018 wordt er afscheid genomen van Paul Seesing als wethouder van Bronckhorst. Samen met inwoners, verenigingen/organisaties, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie heeft hij zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet op tal van terreinen, zoals werk en inkomen, verkeer, wegen en groen en glasvezel.

Paul Seesing is 66 jaar en stopt met zijn werkzame leven. Belangstellenden kunnen op 15 mei persoonlijk afscheid van hem nemen. De receptie is van 16.00 tot 18.00 uur op de gemeentewerf van Bronckhorst op de Zelhemseweg 27 in Hengelo (Gld).  Aanmelden graag via www.bronckhorst.nl/paulseesing

Paul Seesing was sinds 1994 raadslid voor het CDA , eerst in Hengelo (Gld) en daarna in Bronckhorst. Vervolgens werd hij in 2010 voor zijn partij wethouder.

Oost Gelre duurzamer met zonnepanelen

GROENLO/LICHTENVOORDE – Woensdag 25 april heeft wethouder René Hoijtink, van de gemeente Oost Gelre, en Berrie Seesing namens de firma Tenten Solar uit Lichtenvoorde een tweetal contracten getekend. Het gaat om de all-in servicecontracten voor 15 jaar voor zonnepanelendaken op de Hamalandhal in Lichtenvoorde en De Mattelier in Groenlo. Plaats van handeling is De Mattelier in Groenlo.

742 zonnepanelen op Hamalandhal, 181 op De Mattelier
In juni 2017 plaatste Tenten Solar 742 zonnepanelen op het dak van de Hamalandhal in Lichtenvoorde. De zonnepanelen zorgen voor een opbrengst van > 180.000 kWh (het verbruik van ca. 50 woningen) per jaar. Dit is ongeveer het jaarverbruik van de Hamalandhal. De installatie draait nu zo’n 10 maanden en de opbrengt is volgens verwachting. De panelen zijn gedeeltelijk op de oude hal en gedeeltelijk op de nieuwe hal geplaatst.
In mei 2018 start Tenten Solar met de plaatsing van 181 zonnepanelen op De Mattelier in Groenlo. De verwachte minimale opbrengst is 50.000 kWh per jaar. Dit dekt het verbruik van De Mattelier voor ca. 75%.

Uitvoeringsagenda Energietransitie: Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn
Dat betekent dat we over 12 jaar net zoveel energie opwekken als dat we verbruiken. De gemeenteraad heeft daartoe de Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld. Daarin staan concrete plannen om de ambitie van 2030 te halen. “Dat lukt als we allemaal ons steentje bijdragen”, aldus wethouder René Hoijtink. “Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we hoeven opwekken.” Wethouder Hoijtink is blij dat er nu een goed plan ligt om die doelstelling te halen: “2030 lijkt ver weg. Maar we zijn er zo en het gaat niet vanzelf. We hebben iedereen hard nodig.”

Van olie en kolen naar zon en wind
Energie besparen is natuurlijk een belangrijk doel op weg naar 2030. Maar vooral in de opwekking van energie moet er nog een fors tandje bij. Volgens Hoijtink hoeft hij niemand meer te overtuigen dat we fossiele brandstoffen moeten vervangen door duurzame energie: “Van olie en kolen naar zon en wind. Het is de enige manier om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Inwoners en bedrijven kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie. Wat je van anderen vraagt moet je zelf ook laten zien. We verduurzamen onze gebouwen. We vervangen de straatverlichting door led en kijken of we dat versneld kunnen doorvoeren. Het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen past dan ook heel goed in dit plaatje”, aldus Hoijtink.

Mededelingen gemeente Oost Gelre week 16

Agenda’s

 

Raadscommissie

 

Datum     : Dinsdag 24 april 2018
Aanvang : 19.30 uur
Locatie    : Raadzaal stadhuis Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 20 februari 2018
4. Vragenuur
5. Actieve informatieplicht
6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek
7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties
8. Stukken ter kennisname aan de raad
  DEBATTEREN
9. Verklaring van geen bedenkingen Meddoseweg 37 – 37a te Groenlo
10. Benoemen leden Raad van Toezicht Reflexis Openbaar Onderwijs
11. Verordening basisregistratie personen
  BESPREKEN
12. Reactie gemeente Berkelland op financiële verdeelsleutel SDOA
13. Memo m.b.t. instellen raadswerkgroep Energietransitie
14. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

 

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Maliebaan 14a, bouwen schutting (12-4-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Bernard van Meursstraat 39 t/m 49 en 40 t/m 46, groot onderhoud, wijzigen gevels (13-4-2018)
 • Nijverheidsstraat 14, afwijken van bestemmingsplan voor buitenopslag, omheining en ontsluiting en brandveilig gebruik (10-4-2018)

 

Lievelde

 • Engelse Schans (kavel 18), bouwen woonhuis (13-4-2018)
 • Perceel Schansweg (terrein hondentraining), gebruik als festivalterrein op 25 en 26 augustus 2018 (3-4-2018)

 

Vragender

 • Winterswijkseweg 42, bouwen schuur met overkapping (5-4-2018)

 

 

Verlengen besluit aanvraag omgevingsvergunning  

 

Groenlo

 • Winterswijkseweg 18, wijzigen voorgevel en realiseren brandscheiding (13-4-2018)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Asser Esch 7, verwijderen asbest (13-4-2018)

 

Lievelde

 • Droebertweg 10, verwijderen asbest (11-4-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Bernard van Meursstraat 39 t/m 49 en 40 t/m 46, groot onderhoud, verwijderen asbest (13-04-2018)
 • Nijverheidssttraat 14, verwijderen bestaande kantoorinrichting (13-4-2018)
 • Varsseveldseweg 71, verwijderen asbest (10-4-2018)

 

Zieuwent

 • Kunnerij 1-3, verwijderen koetunnel (13-4-2018)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Mozartstraat 8: verbreden uitweg (11-4-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Krabbenplas 13, bouwen overkapping boven inpandige balkon (10-4-2018)

 

Lievelde

 • De Stegge 23, bouwen loods voor privé gebruik (11-4-2018)
 • Omgeving Flierdijk, Heringsaweg, Kamperweg, Vosdijk; gebruik gronden als toegangsweg, parkeerplaatsen, fietsenstalling, looproute en kampeerterrein voor crew (12-4-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Lichtenvoorde

 • Zilverlinde 22, melding voor het starten van een engineeringsbedrijf (16 april 2018)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten

 

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

 

Groenlo

 • Den Sliem 8, vergunning voor een uitbreiding met CO2 verdovingsruimte en technische ruimte (10 april 2018)

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Vredenseweg 113: 15 m3 (11-4-2018)
 • Slatmansweg 12: 10 m3 (12-4-2018)
 • Oude Papendijk 4: 4 m3 (12-4-2018)
 • Slatmansweg 8: 10 m3 (12-4-2018)
 • Zwolseweg 15: 15 m3 (14-4-2018)
 • Winterswijkseweg 55: 5 m3 (14-4-2018)

 

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 12: 10 m3 (12-4-2018)
 • Dwarsweg 3: 12 m3 (14-4-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Op ’t Zand 2a: 10 m3 (11-4-2018)

 

Lievelde

 • De Stegge 5: 15 m3 (11-4-2018)
 • De Stegge 11: 30 m3 (11-4-2018)
 • Koolmansdijk 2b: 12 m3 (12-4-2018)
 • Scheidingsweg 10/Zwolseweg: 30 m3 (17-4-2018)

 

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 4: 5 m3 (11-4-2018)
 • Beenekussteeg 25: 3 m3 (12-4-2018)

 

Vragender

 • Winterswijkseweg 49: 35 m3 (11-4-2018)
 • Winterswijkseweg 76: 20 m3 (11-4-2018)

 

Zieuwent

 • Boersweg 4: 5 m3 (14-4-2018)
 • Schoppenweg 4: 10 m3 (14-4-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Besluit omgevingsvergunning

 

 • ‘Omgevingsvergunning woningsplitsing Rector Hulshofstraat 6, 6a Harreveld’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning  voor de activiteit ‘bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in een woningsplitsing van de bestaande voormalige boerderij aan de Rector Hulshofstraat 6, 6a te Harreveld. Het besluit ligt met ingang van 23 april 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 

Inzage

Procedure 1, van 23 april 2018 tot en met 3 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBUI2005-VG01.

 

Beroep

Procedure 4A van 24 april 2018 tot en met 4 juni 2018.

 

 

 • ‘Omgevingsvergunning functieverandering met Verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Aagtemanweg 10-12 te Harreveld’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning  voor de activiteit ‘bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen na sloop van de aanwezige agrarische bedrijfsgebouwen. Het besluit ligt met ingang van 23 april 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 

Inzage

Procedure 1, van 23 april 2018 tot en met 3 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBUI2002-VG01.

 

Beroep

Procedure 4A van 24 april 2018 tot en met 4 juni 2018.

 


 

Evenementen

 

Groenlo

 • Groenlo Vestingstad Promotion, organiseren vesting-vrijmarkt in het centrum van Groenlo op Koningsdag 27 april 2018 (17-4-2018)
 • Wandeltocht voor het goede doel, met vergunning voor het houden van een college voor Stichting ‘ouder zonder MS’ op 6 mei 2018 in Groenlo (17-4-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Stichting Comité Orange Lichtenvoorde, organiseren Koningsdagactiviteiten (muziekevenement op de Markt op 26 en 27 april 2018, Sportverkiezingen op de Markt op 27 april en kinderrommelmarkt op terrein naast Antoniushove op 27 april 2018 (14-4-2018)
 • Jaarlijkse 4 mei-herdenkingstocht in centrum van Lichtenvoorde op 4 mei 2018 (11-4-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Koningsdag Lichtenvoorde

Vanwege verschillende activiteiten t.b.v. Koningsdag worden van 26 t/m 28 april 2018 diverse verkeersmaatregelen genomen (o.a. afsluiting wegen) in en om de Markt in Lichtenvoorde.

 

Koningsdag Groenlo

Vanwege de Vesting Vrijmarkt t.b.v. Koningsdag wordt op 27 april 2018 de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Harreveld

 • Innemen standplaats voor de verkoop van vlees, vleeswaren en aanverwante producten op dinsdagochtend op de standplaatsstrook Meester Nijsplein in Harreveld (12-4-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Harreveld

 • Wijziging drank- en horecavergunning Dorpshuis ’t Kempken (wijziging leidinggevende) (12-4-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Inloop speelnatuur Flierbeek

LICHTENVOORDE – Op maandag 9 april is er in de St. Jorisschool in Lichtenvoorde (Waterhoen 1) een inloop voor de speelnatuur op Flierbeek. Leerlingen van de school hebben hun wensen getekend voor een nieuwe natuurlijke speelplek. De gemeente laat een basisontwerp zien waarbinnen de speelnatuur kan worden opgebouwd.

De inloop vindt plaats van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.