College gaat voor nieuwbouw IEKC Lichtenvoorde

Voorstel Integraal Educatief KindCentrum op locatie St. Ludgerusschool

LICHTENVOORDE – Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre stelt de gemeenteraad voor om een IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) te bouwen op de huidige locatie van de St. Ludgerusschool in Lichtenvoorde. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek kiest het college voor volledige nieuwbouw, aldus wethouder René Hoijtink. “Die keuze sluit beter aan bij de onderwijsvisie van de deelnemende scholen aan het IEKC. Maar ook bij de oplossingen op het gebied van verkeer en parkeren en bij de wensen van speeltuinvereniging De Bleek.”

In 2017 is in overleg met de buurt een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een IEKC op de locatie van de St. Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde. Een belangrijk punt in de gesprekken met de buurt ging over verkeer. Van verkeersveiligheid, de verkeersroutes, parkeren en kiss & ride tot de verkeersafwikkeling op de omliggende straten. Ook het  behoud van het groen was een belangrijk aandachtspunt. Wethouder Hoijtink: “We hebben de buurt vanaf het eerste begin betrokken. Ze hebben heel actief mee gedacht in mogelijkheden en dat waardeer ik zeer. Daarnaast hebben we in de uitwerking geprobeerd rekening te houden met de belangen van speeltuin De Bleek.”

Variant volledige nieuwbouw
Er zijn twee varianten onderzocht. Eén variant met behoud van een deel van de huidige St. Ludgerusschool. Dit vanwege de cultuurhistorische waarde van het voorste deel van de school. Volgens wethouder Hoijtink is zorgvuldig met dit belang omgegaan, maar is de keuze voor nieuwbouw te verklaren. “Volledige nieuwbouw pakt in vele opzichten beter uit. Niet alleen de onderwijsvisie van de deelnemende partijen komt hier beter tot z’n recht. Ook sluit het beter aan bij de verkeerskundige oplossingen en het parkeren En ik vind het belangrijk dat speeltuinvereniging De Bleek ook in de toekomst op een goede manier haar leden kan faciliteren.”

IEKC belangrijk voor Oost Gelre
Wethouder Hoijtink benadrukt het belang van een IEKC voor Oost Gelre. “Het is veel meer dan een aantal scholen in één gebouw. Het speciaal onderwijs neemt een belangrijke plaats in binnen het IEKC. Het is belangrijk dat we deze scholen nu bij elkaar brengen, zodat we ook in de toekomst speciaal onderwijs in de Achterhoek Oost kunnen blijven aanbieden. Daarnaast vervult het IEKC ook een belangrijke regionale functie waar het gaat om de opleiding van leraren in het kader van passend onderwijs.”

Raadsbehandeling
Het woord is nu aan de gemeenteraad. Die zal het voorstel behandelen op 20 februari in de commissie en een besluit nemen in de raadsvergadering van 6 maart. Volgende stappen worden pas gezet na het besluit van de gemeenteraad. Zoals bijvoorbeeld het verder uitwerken van het gebouw en de verkeersmaatregelen. “Ook daar zullen we de buurt weer nadrukkelijk bij betrekken”, aldus wethouder Hoijtink.

Informatie
Vanaf vrijdag 9 februari staan alle stukken met betrekking tot het IEKC in het raadsinformatiesysteem op www.oostgelre.nl onder het kopje Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad (klikken op  ‘raadsinformatiesysteem’).