Mededelingen gem. Oost Gelre week 05

Agenda’s

 

Raadsvergadering

 

Datum   : Dinsdag 6 februari 2018
Aanvang       : 19.30 uur
Locatie   : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 19 december 2017
6. Vragenuur
   
  HAMERSTUKKEN
7. Bestemmingsplan ‘Kern Vragender 2015’
8. Verklaring van geen bedenkingen Aagtemanweg 10-12 te Harreveld
9. Vervanging sportvloer Den Elshof
10. Financiële afwikkeling grondprijsverlaging bedrijventerrein Laarberg
11. Intrekken financiële verordeningen
12. Herbenoeming gemeentelijke ombudsman
13. Arbeidsvoorwaardelijke besluiten m.b.t. werkgeverschap griffie
   
  BESPREEKSTUKKEN
14. Bestemmingsplan ‘Kern Lievelde 2015’
15. Bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Entree’
16. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Manschotterweg 19 te Harreveld’
17. Nota reserves en voorzieningen 2018-2022
18. Concept Kadernota VNOG 2019-2022
19. Schriftelijke vragen ingevolge art 42 RvO van raadslid B. Porskamp inzake Voorbereidingsbesluit locatie Raadhuishof (en locatie Driehoeck)
20. Ingekomen stukken
21. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

 

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

 

Datum:           donderdag 8 februari 2018

Tijd:               19.30 uur

Locatie:   gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

 

Agenda

 1. Opening
 2. Kennismaking met de directeur van SDOA dhr. Theo Beijer
 3. Behandeling opmerkingen SDOA intern n.a.v. de clientcontactdagen
 4. Voortgang m.b.t. vacature voor een cliëntenraadslid
 5. Afwikkeling adviesaanvraag m.b.t. Verordening maatschappelijke participatie
 6. Afwikkeling adviesaanvraag Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen 2018
 7. Behandeling wijziging/intrekking Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
 8. Behandeling aanpassing Verordening tegenprestatie
 9. Mededelingen
 10. Uitgaande en ingekomen post
 11. Vaststellen verslag 11 januari 2018
 12. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 13. Sluiting

 

Inzage

Voor de vergadering van 8 februari 2018 zijn stukken aanwezig ter inzage van de agendapunten 7 en 8. U kunt deze inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

 

Contact

Correspondentieadres: Postbus 109, 7140 AC Groenlo, tel: (0544) 47 42 00
E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Vragender

 • Kamperweg 14, bouw kapschuur (23-1-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Mercurius 19, verbouw woonhuis (25-1-2018)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Zwolse Veenweg 4, slopen woning (herhaling) (25-01-2018)
 • Banningweg 9, verwijderen asbest (25-01-2018)
 • Montgomerystraat 2, verwijderen asbest (26-01-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 38-40, slopen beganegrondvloer (25-1-2018)

 

Vragender

 • De Veurden 6, verwijderen asbest (26-1-2018)
 • Vosdijk 16a, slopen gedeelte bestaande stal (26-1-2018)

 

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 50, verwijderen asbest (25-1-2018)
 • Zieuwentseweg 47a, verwijderen asbest (28-1-2018)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

 

Voor meer informatie over deze meldingen kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • De Woerd 9, het bouwen van een woning (25-1-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Pastoor Sandersstraat 38, bouwen woning (23-1-2018)
 • Nieuwe Maat 9, verbouwen kantoor tot woonruimte (26-1-2018)
 • Sleedoornstraat ter hoogte van nr. 82, vervangen voetgangersbrug (26-1-2018)
 • Galileistraat 41, verplaatsen terreinafscheiding/hekwerk (26-1-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Vragender

 • Schaarweg 2a, bouwen vleesvarkensstal en revisie milieuvergunning (26-1-2018)

 

Beroep

Procedure 4A is van toepassing

 

 

Omgevingsvergunning-vrij

 

Lichtenvoorde

 • Europaweg (nabij viaduct oversteek Lievelderweg), het plaatsen van een houten voetgangersbrug (19-1-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Groenlo

 • Eibergseweg 1, melding voor het starten van een inrichting zijnde het starten van een restaurant in villa Huize Adriana (25 januari 2018)

 

Vragender

 • Kapelweg 34, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich in hoofdzaak richt op de bouw van een nieuwe werktuigenberging met kantine, kantoor en was/kleedruimte (19 januari 2018)
 • Vosdijk 16a, melding voor het veranderen en uitbreiden van de bestaande veehouderij waarbij een aantal (stal)delen wordt gesloopt en een bestaande stal wordt uitgebreid (25 januari 2018)

 

Zieuwent

 • Kranenkampsweg 2, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich in hoofdzaak richt op het vergroten van de biggenstal en het uitbreiden met 312 biggen (23 januari 2018)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 03-02-2018 van 22:00-01:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Lichtenvoorde

 • Oude Aaltenseweg 64b: 15 m3 (25-1-2018)

 

Mariënvelde

 • Scheiddijk 27: 5 m3 (31-1-2018)

 

Zieuwent

 • Zegendijk 9: 25 m3 (30-1-2018)
 • Roldersweg 1: 50 m3 (31-1-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerp wijzigingsplannen

 

Ontwerp wijzigingsplan ‘Meddoseweg 5 Vragender wijziging bouwvlak’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het vervormen van het bouwvlak op het perceel Meddoseweg 5 te Vragender. Na vervorming van het bouwvlak wordt een nieuwe stal gerealiseerd.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

 

Inzage

Procedure 1, van 2 februari 2018 tot en met 15 maart 2018, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI2003-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 2 februari 2018 tot en met 15 maart 2018.

 


 

Evenementen

 

Groenlo

 • Carnavalsvereniging De Knunnekes, organiseren carnaval 2018, met o.a. kleutercarnaval op 9 februari 2018, kindercarnaval op 10 februari 2018 met optocht vanaf muziekkoepelterrein l tot City Centrum, carnavalsoptocht op 11 februari 2018, door het centrum van Groenlo, houden collecte tijdens de optocht, dweilen en rondgang langs horecabedrijven op 12 en 13 februari 2018, aanbrengen straatversieringen en plaatsen aankondigingsborden van 15 januari tot en met 14 februari 2018 (27-1-2018)

 

Harreveld

 • Carnavalsvereniging ‘De Zandbieters’, houden carnavalsoptocht op zondag 11 februari 2018, houden collecte tijdens de optocht, ophangen spandoek met versiering op enkele particuliere terreinen en ophangen straatversiering in Harreveld van 12 januari t/m 12 februari 2018 (25-1-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Restaurant Beneman v.o.f., organiseren muziekevenement Dirty Daddies op 17 februari 2018 van 21.00 uur tot 1.30 uur, en organiseren van Tribute to the Cats op 18 februari 2018 van 14.00 uur tot 21.00 uur, in de Hamalandhal aan de Van der Meer de Walcherenstraat 3, en plaatsen borden in periode 4 t/m 18 februari 2018 (24-1-2018)

 

Mariënvelde

 • RK Basisschool St. Theresia, organiseren ANWB- streetwise op locatie De Boog op 7 februari 2018 (25-1-2017)
 • winterfeest met kleine ijsbaan en aantal kraampjes nabij de BMV aan de Waalderweg 7 op 17 februari 2018 (25-1-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Carnaval Harreveld

Vanwege carnavalsactiviteiten wordt op van zaterdag 10 en zondag 11 februari, van 19.00 – 0.00 uur, de Kerkstraat (tussen Lindeboomweg en Looweg) afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Voor de carnavalsoptocht worden op zondag 11 februari, tussen 13.00 en 17.00 uur, de navolgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers: Kerkstraat, Freule van Dorthstraat, Lindeboomweg, Blaauwgeersstraat, Grachtlaan, Ursulastraat, Looweg en Toebeshof

 

Kap bomen i.v.m. aanleg 4e poot rotonde Hamelandweg Licchtenvoorde

Vanwege kapwerkzaaheden wordt op maandag 26 februari 2018 van 7.30 tot 17.00 uur, de Oude Winterswijkseweg, tussen de huisnummers 4 en 11a, half afgesloten voor alle verkeer.

 

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.