Mededelingen Gem. Oost Gelre18 mei

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Boksveenweg 1a, plaatsen woonunit t.b.v. (her)bouw woning (12-5-2017)
 • Oosterholtweg 9, uitbreiden melkveebedrijf (bouwen vrijloopstal) (31-3-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 8, bouwen erfafscheiding (8-5-2017)
 • Nic Beetsstraat 17, bouwen overkapping (11-5-2017)

 

Vragender

 • Eschrand (ongenummerd) bouwen halfvrijstaande woning (9-5-2017)
 • Eschrand (ongenummerd) bouwen halfvrijstaande woning (9-5-2017)

 

Zieuwent

 • Ruurloseweg 30/30a, aanbrengen brandscheiding t.b.v. het splitsen woonhuis (8-5-2017)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Deken Hooijmansingel 5, saneren asbest golfplaten schuurtje (12-5-2017)
 • Kerspelstraat 1, saneren asbest (11-5-2017)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Stoelenmatter 12, bouwen carport met berging (5-5-2017)
 • Papendijk 22, bouwen geluidsscherm (9-5-2017)
 • Deken Hooijmansingel 8, bouwen dakkapel (9-5-2017)
 • Houtwal 34, 34a, 36, 36a, 38 en 40, bouwen 6 woningen aan Houtwal (15-5-2017)

 

Harreveld

 • Korenbloemstraat 14, uitbreiden bestaande tuinhuis en plaatsen zonnepanelen (9-5-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Kastanjestraat 11, plaatsen erfafscheiding (5-5-2017)
 • Nijverheidsstraat 10, bouwen carport met daarbovenop badkamer en bergruimte (9-5-2017)
 • Tongerlosestraat 35, bouwen dakkapel voorzijde woning (12-5-2017)
 • Frans Halsstraat 35, tijdelijk realiseren werkplaats voor kunst en creativiteit (tot uiterlijk 15 mei 2019) (11-5-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Gedoogbesluit afwijkend gebruik

 

Lichtenvoorde

 • Oude Aaltenseweg 41 (8-5-2017)

In de vergadering van 11 april 2017 heeft het college van B&W wij besloten:

 1. de gedoogbeschikking van 28 juni 2016 te verlengen waarbij het gebruik van de werktuigenberging voor de corso-wagenbouw Lansink-Bluiminck aan de Oude Aaltenseweg 41 Lichtenvoorde dit corsojaar (2017) gedoogd wordt;
 2. het gedoogbesluit te laten gelden tot 1 april 2018.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

 

Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieu

 

Lichtenvoorde

 • Edisonstraat 20, het veranderen van de inrichting (5-5-2017)

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Café van Ooijen, Rapenburgsestraat 3, 7131 CV Lichtenvoorde, 21-05-2017 van 15:00-20:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Zwolse Veenweg 4: 10 m3 (10-5-2017)
 • Lichtenvoordseweg 99a: 3 m3 (16-5-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 7a: 10 m3 (13-5-2017)

 

Lievelde

 • Nieuwendijk 2a: 7 m3 (13-5-2017)
 • Lievelderweg 87: 3 m3 (16-5-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplan

 

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 

De Stegge 4a, 4b en 6 te Lievelde

Op het perceel wordt een groot deel van de bedrijfsbebouwing gesloopt. Een deel van de bestaande schuren wordt gebruikt voor een nieuwe bedrijfsmatige functie. Na functiewijziging zal een combinatie van wonen en werken op het perceel plaatsvinden. Daarnaast wordt de splitsing van de woning de Stegge 4 mogelijk gemaakt. De nieuwe ontwikkelingen worden landschappelijk ingepast.

 

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, cluster RO via telefoonnummer (0544) 39 34 89.

 

 

Bestemmingsplannen ter inzage in zomervakantieperiode

 

Omdat er geen wettelijke belemmering is, zijn er ook dit jaar bekendmakingen van bestemmingsplannen in de zomervakantieperiode. Om te voorkomen dat u officiële publicaties mist, wordt u door middel van dit korte, informele bericht geattendeerd op enkele reeds geplande bekendmakingen.

 

De komende maanden volgen onder andere de officiële bekendmakingen van onderstaande bestemmingsplannen:

 

 • Ontwerpwijzigingsplan Lindeboomweg 26a wijzigen vorm agrarisch bouwvlak
 • Ontwerpwijzigingsplan Voshuttedijk, functieverandering naar wonen
 • Ontwerpbestemmingsplan 4e poot rotonde Kamp Zuid Lichtenvoorde
 • Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw de Gracht Groenlo
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitenpiste Paardencentrum Lichtenvoorde
 • Ontwerpbestemmingsplan Parkeren
 • Ontwerpbestemmingsplan Grondverkopen

 

Naast genoemde plannen kunnen er ook nog andere plannen ter inzage worden gelegd. Houd dus ook in de zomerperiode de huis-aan-huis-bladen en onze website in de gaten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, cluster RO via telefoonnummer (0544) 39 34 89.

 


 

Evenementen

 

Oost Gelre

 • Goossens Tweewielers Groenlo, organiseren recreatieve fietstocht op 9 juli 2017 (10-5-2017)

 

Groenlo

 • Stichting wandel en beleef Groenlo, houden Wandeldriedaagse op 7, 8 en 9 juni 2017, met als start- en eindpunt muziekkoepelterrein aan Maliebaan (12-5-2017)
 • Stichting Organisatie Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap, organiseren pre-party van Dweilorkestendag op 24 mei 2017 in Kevelderstraat voor het pand de Lange Gang, en het organiseren van Dweilorkestendag op 25 mei 2017 (livemuziek door dweilorkesten in open lucht, plaatsen podia, tappunten en andere obstakels) in de binnenstad (13-5-2017)

 

Lichtenvoorde

 • recreatieve loop “City Run By Night” t.b.v. de stichting “Spieren voor Spieren” op 19 mei 2017 met als start- en eindpunt de parkeerplaats van Longa’30 aan de Raadhuisstraat (10-5-2017)
 • Buurtfeest in Sleedoornstraat t.h.v. nrs. 32 en 34 op 17 juni 2017 (13-5-2017)
 • Buurtfeest in de Van Reedestraat op 3 juni 2017 (16-5-2017)

 

Lievelde

 • Loco Eten en Drinken, evenement summerparty (muziekavonden) op 19 en 20 mei 2017 (10-5-2017)

 

Mariënvelde

 • Stichting Kermiscomité Mariënvelde, houden jaarlijkse kermis, volksspelen en vogelschieten op het evenemententerrein aan de Waalderweg op 27, 28 en 29 mei 2017 (11-5-2017)

 

Zieuwent

 • Boschlaan 27, feest op 4 juni 2017 (10-5-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

RECTIFICATIE

 

Vergunning Zwarte Cross Festival 2017

De burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders hebben aan Alles Komt Goed BV te Hengelo (G) de benodigde vergunningen en ontheffingen verleend voor het houden van het Zwarte Cross Festival in de Besselinkschans op de grens van Lievelde en Vragender (10-5-2017).

 

Het gaat om het volgende:

 • Evenementenvergunning voor het Zwarte Cross Festival van vrijdag 14 juli tot en met zondag 16 juli 2017. De op- en afbouwwerkzaamheden vinden plaats tussen maandag 26 juni en vrijdag 21 juli 2017 (besluit van burgemeester).
 • Verkeersbesluit voor het instellen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals o.a. het gefaseerd afsluiten van de wegen rondom het evenemententerrein in de periode maandag 26 juni tot en met vrijdag 21 juli 2017 (besluit van college van B&W).
 • Gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van het evenemententerrein met de feesttenten en andere opstallen, en de inrichting van het kampeerterrein van donderdag 13 juli tot en met maandag 17 juli 2017 (besluit van college van B&W).
 • Ontheffing voor het inrichten en gebruik van een tijdelijk kampeerterrein op het evenemententerrein van donderdag 13 juli tot en met maandag 17 juli 2017 (besluit van college van B&W).
 • Omgevingsvergunning voor het gebruik van een aantal percelen tijdens het evenement buiten het gebied dat in het geldende bestemmingsplan is aangeduid als ‘evenemententerrein’ van donderdag 13 juli tot en met maandag 17 juli 2017 (besluit van college van B&W).

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, daar waar het college van B&W het besluit heeft genomen.

Procedure 3B is van toepassing, daar waar de burgemeester het besluit heeft genomen.

 

Informatie

Heeft u vragen over de verleende vergunningen of ontheffingen? Dan kunt u contact opnemen met Hans Schuthof van de afdeling Publiek en Bestuur, telefoonnummer (0544) 39 35 44.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Lionsclub Oost-Achterhoek, inzamelen taxussnoeisel t.b.v. Stichting KiKa in de gemeente Oost Gelre op 16, 17, 23, 24 en 30 juni 2017 en op 1 juli 2017 (11-5-2017)

 

Groenlo

 • Het Smulhoekje, innemen standplaats voor verkoop van patat, snacks en frisdranken op de woensdagmiddag op standplaatsenstrook aan de Buitenschans (16-5-2017)

 

Lichtenvoorde

 • City Run By Night, houden collecte voor de stichting ‘Spieren voor Spieren’ op 19 september 2017 (10-5-2017)
 • Plaatsen vrachtwagen in Korte Rapenburgsestraat t.b.v werkzaamheden aan pand Korte Rapenburgsestraat 8a (13-5-2017)
 • Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, organiseren loterij met huis-aan-huisverkoop van loten in de weken 26 en 27 (26 juni t/m 8 juli) en prijsbepaling op 10 september 2017 (16-5-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing