Mededelingen gemeente Oost Gelre week 01

Agenda’s

Cliëntenraad Participatiewet

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum: donderdag 11 januari 2018
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

Agenda

1. Opening
2. Voortgang m.b.t. vacature voor een cliëntenraadslid
3. Afwikkeling adviesaanvraag m.b.t. minimabeleid
4. Behandeling adviesaanvraag verordening maatschappelijke participatie
5. Mededelingen
6. Uitgaande en ingekomen post
7. Vaststellen verslag 14 december 2017
8. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
9. Sluiting

Voor de vergadering van 11 januari 2018 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.
Correspondentieadres: Postbus 109, 7140 AC Groenlo, tel: (0544) 47 42 00
E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Willem van Nassaustraat 11, bouwen verdieping op bestaande uitbouw (27-12-2017)

Lichtenvoorde
• Vondelstraat 2 t/m 8, legalisatie erfafscheiding (23-12-2017)
• Vondelstraat 8, legalisatie appartement (23-12-2017)
• Rembrandtplein 8, legalisatie appartement (23-12-2017)
• Sleedoornstraat, vervangen voetgangersbrug (22-12-2017)
• Nieuwe Maat 9, verbouw kantoorruimte naar woonruimte en realiseren slaapkamer op de verdieping (27-12-2017)
• Galileistraat 41, verplaatsen bestaande terreinafscheiding (27-12-2017)

Lievelde
• Oude Lievelderweg 2, verbouw bijgebouw (22-12-2017)

Zieuwent
• Kevelderstraat 4, plaatsen afrastering met pilaren en poort (23-12-2017)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen (verdagen)

Groenlo
• Eibergseweg 1, verbouwen Villa Adriana (tot 9-2-2018)
• Boksveenweg 1a, bouwen schuurwoning t.p.v. voormalige boerderij (tot 14-2-2018)

Milieu

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender
• Heelweg 8, melding voor het veranderen van de inrichting in hoofdzaak zijnde het bouwen van een emissiearme stal voor melkkoeien en een toename van het aantal vleesstieren en melkrundvee in een bestaande stal (27 december 2017)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbestemmingsplannen

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan “Facetbestemmingsplan parkeren”
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een parkeernormenregeling. De huidige parkeernormenregeling staat in de gemeentelijke bouwverordening en komt door een wetswijziging te vervallen. De parkeerregeling wordt daarom in de bestemmingsplannen opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op landelijk geldende kengetallen.

Dit bestemmingsplan regelt welke parkeernormen van toepassing zijn op ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied en in de kernen Lichtenvoorde, Groenlo en Mariënvelde. In de eigen bestemmingsplannen voor de kernen Zieuwent, Lievelde, Vragender en Harreveld wordt een vergelijkbare parkeerregeling opgenomen.

Inzage
Het plan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.oostgelre.nl of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPPAR1800-OW01. Het plan ligt ter inzage van 22 december 2017 tot en met 1 februari 2018. De parkeernormennota is een separate bijlage en is in te zien via www.oostgelre.nl > actueel > ter inzage.

Zienswijzen
Van 22 december 2017 tot en met 1 februari 2018 kan een ieder schriftelijk, dan wel mondeling (op afspraak via nummer (0544) 39 34 78), en gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Evenementen

Groenlo
• SV Grol, houden Nieuwjaarsloop over paden en wegen nabij Groenlo en Zwolle op 7 januari 2018 (30-12-2018)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

    60total visits,1visits today
    Geef een reactie.

    Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.