Mededelingen gemeente Oost Gelre week 13

 

Agenda’s

 

Raadsvergadering 28 maart 2018

 

Datum :Woensdag 28 maart 2018
Aanvang :19.30 uur
Locatie :Stadhuis Groenlo

 

1.Opening en mededelingen
2.Rechtmatigheid verkiezingen
3.Onderzoek geloofsbrieven en toelating gekozen gemeenteraadsleden
4.Afscheid gemeenteraad en vertrekkende raadsleden.
5.Sluiting

 

Raadsvergadering 29 maart 2018

 

Datum :Donderdag 29 maart 2018
Aanvang :19.30 uur
Locatie :Stadhuis Groenlo

 

1.Opening en mededelingen.
2.Afleggen eed of belofte door de nieuw benoemde en toegelaten gemeenteraadsleden
3.Benoeming waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
4.Benoeming niet-raadsleden in commissies (zover bekend)
5.Sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Den Sliem 8, bouwen CO-2-ruimte en technische dienstruimte (20-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 24, wijzigen voorgevel (20-3-2018)
 • Albert Schweitzerstraat 5, plaatsen prijzenbord, afsplitsen tankstation oliehandel, gebruiken gronden in strijd met bestemming (20-3-2018)
 • Storckhorsterdijk 2, tijdelijk plaatsen woonunit (20-3-2018)

 

Lievelde

 • Kloosterstraat 5 brandveilig gebruiken gebouw (23-3-2018)

 

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 14, plaatsen propaangastank (12-3-2018)
 • Heringsaweg 5, aanleggen grondwal (8-3-2018)

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Asser Esch 7, saneren asbest (restanten en beschoeiing) (21-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Herman Harmsenstraat 10, 20 t/m 32, 9 t/m 15, 19, 23 t/m 27 en 31, saneren asbest (22-3-2018)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Berkendijk 1: kap 1 eik (door bliksem getroffen; herplantplicht) (21-3-2018)
 • Bentinckstraat 1, renoveren kap en wijzigen kleur dakpannen (20-3-2018)
 • Bentinckstraat 3, renoveren kap en wijzigen kleur dakpannen (20-3-2018)
 • Varkensmarkt 2a, aanbrengen gevelreclame (21-3-2018)
 • Vincent van Goghstraat 8b, wijzigen gedeelte vml. school t.b.v. Vereniging Oudheidkunde Lichtenvoorde voor termijn van 3 jaar (21-3-2018)

 

Zieuwent

 • Rolderweg 11: kap 1 eik (wortels door zwam aangetast, windworpgevoelig; herplantplicht) (21-3-2018)
 • Ruurloseweg 30a, uitbreiden woning (26-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Omgevingsvergunningvrij

 

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 14, plaatsen propaangastank (20-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Milieu

 

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

 

Groenlo

 • Oranjestraat 1, melding voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem (22 maart 2018)

 

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

 

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich in hoofdzaak richt op;
 • een gewijzigde uitvoering van het luchtkanaal in de geitenstal,
 • het plaatsen van een mestzak voor de bewaring van afvalwater,
 • het behouden van de huidige bebouwing als een vaste mestopslag en berging en
 • een wijziging van de indeling rondom de melkstal.(22 maart 2018)

 

Groenlo

 • Het Pand 2, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde de uitbreiding van de inrichting met een gedeelte voor het afbakken en verkopen van brood gerelateerde producten (22 maart 2018)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

 

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het aanpassen van het luchtkanaal in de geitenstal

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing (22 maart tot en met 2 mei 2018)

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Café de Zaak, Dijkstraat 29, 7131 DM Lichtenvoorde, 1-4-2018, van 21:00-00:30 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Vrakkinkweg 2: 20 m3 (22-3-2018)
 • Vredenseweg 103a: 7 m3 (24-3-2018)
 • Papendijk/Slatmansweg: 6 m3 (27-3-2018)

 

Harreveld

 • Heideweg 4: 2 m3 (24-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Europaweg 3: 15 m3 (24-3-2018)

 

Lievelde

 • Tankweg 3: 6 m3 (21-3-2018)
 • Kamperweg 20: 12 m3 (22-3-2018)
 • Bergstraat 34: 3 m3 (24-3-2018)

 

Mariënvelde

 • Vremanstraat 5: 10 m3 (24-3-2018)
 • Strankkampweg 8: 15 m3 (24-3-2018)

 

Vragender

 • Heelweg 1: 15 m3 (24-3-2018)

 

Zieuwent

 • Schoppenweg (weiland nabij begraafplaats): 10 m3 (21-3-2018)
 • Reindersweg 4: 6 m3 (21-3-2018)
 • Boschlaan 23a: 10 m3 (21-3-2018)
 • Grobbenweg 6: 30 m3 (24-3-2018)
 • Nijlandsdijk 1: 18 m3 (27-3-2018)
 • Kleuterstraat 4 en 8 (10 m3 (28-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Evenementen

 

Lichtenvoorde

 • O.B.S. Het Hof, organiseren ANWB Streetwise-activiteit in de Frans Halsstraat op 20 april 2018 (24-3-2018)
 • Kidzbeurs in Den Diek op 8 april 2018 (27-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

Verkeersmaatregelen

 

Paaspop en Paasvuur Zieuwent

Vanwege het jaarlijkse muziekevenement Paaspop en het Paasvuur op 1e Paasdag worden er van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018 diverse verkeersmaatregelen genomen rondom het evenemententerrein aan de Rouwhorsterdijk/Zegendijk.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

Verordeningen / Beleid

 

Bekendmaking vastgestelde beleidsregel Bed & Breakfast

Op 27 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsregel Bed & breakfast vastgesteld. Deze beleidsregel biedt een toetsingskader voor het realiseren van bed & breakfasts die niet of niet rechtstreeks passen in het bestemmingsplan. De beleidsregel treedt in werking op het moment dat deze bekendmaking in de lokale kranten staat.

De inhoud van de beleidsregel kunt u lezen op onze website: www.oostgelre.nl > Beleidsnota’s en beleidsregels > Ruimtelijke ordening.
  Geef een reactie.

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.