Mededelingen gemeente Oost Gelre week 16


Gepubliceerd op

Agenda’s

Raadsvergadering

Datum  :

Dinsdag 26 april 2016

Aanvang                :

19.30 uur

Locatie :

Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststelling agenda

3.

Spreekgelegenheid toehoorders

4.

Actielijst toezeggingen

5.

Verslag van de raadsvergadering d.d. 29 maart 2016

6.

Vragenuur

HAMERSTUKKEN

7.

Bestemmingsplan ‘Buitenpiste Paardensportcentrum Lichtenvoorde’

BESPREEKSTUKKEN

8.

Aanbestedingsleidraad accountantsdiensten 2016 – 2018

9.

Ingekomen stukken

10.

Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Garstenveld 14, bouw overkapping (12-4-2016)

Papendijk 78, bouw serre (13-4-2016)

Kloostersteeg 8, renoveren dak (13-4-2016)

Nieuwestraat 29, renoveren dak (13-4-2016)

Lievelde

Grensweg 3, bouw schuur (11-4-2016)

Zieuwent

Zegendijk 1b, herbouw woning (14-4-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

Aaltenseweg 4, saneren asbest (12-4-2016)

Middachtenstraat 28, verwijderen asbest (14-4-2016)

Van Ruysdaelhof 2, saneren asbest (18-4-2016)

Groenlo

Deken Hooijmansingel 5, verwijderen dakbeschot en berging (11-4-2016)

Julianastraat 5, saneren asbest (12-4-2016)

Mariënvelde

Koolsteeweg 4, verwijderen asbesthoudend dakbeschot boerderij en schuur (11-4-2016)

Zieuwent

Zegendijk 1b, slopen woning (14-4-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Oranjestraat 39: uitwegvergunning (15-4-2016)

Batterij 2, uitbreiden bedrijfshal (14-4-2016)

Lichtenvoordseweg 4, verbouwen voormalig kantoorpand tot woonhuis (13-4-2016)

Zilversmid 57, bouwen dakkapel aan voorzijde woning (13-4-2016)

Lichtenvoorde

Bosuil 33, bouwen carport met berging (14-4-2016)

Ludgerstraat 16, renoveren dak schuurtje en vernieuwen overkapping (15-4-2016)

Plataanstraat, gebruikswijziging deel woning voor aan huis gebonden bedrijf (15-4-2016)

Lievelde

Papenweg 8, doortrekken dak werkplaats (15-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Milieu

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lievelde

Droebertweg 3b, melding voor het veranderen van de inrichting betreffende het wijzigen van de diercategorie (gespeende biggen in plaats van vleesvarkens) (8 april 2016)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Lievelde

Droebertweg 3b, een OBM voor het houden van gespeende biggen en het wijzigen van een dierenverblijf voor varkens en landbouwhuisdieren (fijnstof) (11-4-2016)

Koolmansdijk 10, het (juridisch) oprichten van een bestaande rundvee- en varkenshouderij (13-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 23-04-2016 van 22:00-1:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

Vrakkingweg 7: 4 m3 (13-4-2016)

Slatmansweg 6a: 10 m3 (13-4-2016)

Avesterweg 102: 3 m3 (13-4-2016)

Hartebroekseweg 74: 7 m3 (15-4-2016)

Oude Papendijk 4: 5 m3 (15-4-2016)

Meddoseweg 35: 8 m3 (16-4-2016)

Boerijendijk 10: 3 m3 (14-4-2016)

Harreveld

Lindeboomweg 37: 5 m3 (13-4-2016)

Manschotterweg 9: 10 m3 (15-4-2016)

Lievelde

Scheidingsweg 3: 30 m3 (13-4-2016)

Avinkweg: 7 m3 (14-4-2016)

Mariënvelde

Nicolaasweg 7: 10 m3 (13-4-2016)

Zieuwent

Brandersdijk 5a: 20 m3 (13-4-2016)

Zieuwentseweg 50: 10 m3 (15-4-2016)

Rouwhorsterdijk/Zegendijk: 1 m3 (15-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplan

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Aanpassingen N18

Het Tracébesluit voor de aanpassing N18 wordt verwerkt in een bestemmingsplan dat aansluit op het Tracébesluit. Het gaat globaal gezien om onder meer een nieuwe aansluiting bij de Riette, een nieuw tracé ter hoogte van de Laarberg en een nieuwe aansluiting op de Laarberg-Noord.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving via telefoonnummer (0544) 39 34 89.

 

Evenementen

Groenlo

Buurtfeest op parkeerplaats tegenover Linnenwever 1 en 3 op 4 juni 2016 (14-4-2016)

Buurtfeest op plantsoen tegenover Karel Doormanstraat 82 op 4 juni 2016 (14-4-2016)

Lichtenvoorde

Damen Gifts B.V., Open Dag aan de Nobelstraat 9-02 op 22 april 2016 (19-4-2016)

muziekevenement met diverse dj’s (Qmusic foute party) in de Hamalandhal (Van der Meer de Walcherenstraat ), op 30 april 2016 van 21.00-01.00 uur (

Lievelde

Stichting Verkenner St. Bernardus, activiteiten op 23 april 2016 met een open middag van 14.00-16.30 uur op scoutingterrein aan de Flierdijk 2 (12-4-20-16)

Vragender

Stichting T.T.O.V., organiseren truck- en tractorpullingwedstrijd op 24 april 2016 van 9.00-18.00 uur in weiland nabij de Schoolstraat 10, innemen standplaatsen door (catering)bedrijven en plaatsen van driehoeksreclameborden en spandoeken op particulier terrein (15-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

RunArchery Lichtenvoorde

I.v.m. de Runarchery op het Switeterrein wordt op 23 april 2016 van 09.00 -18.00, de Frans ten Boschstraat (tussen Lindestraat en Goudenregenstraat) afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en aanwonenden.

Koningsdag Lichtenvoorde

I.v.m. Koningsdagfestiviteiten worden diverse verkeersmaatregelen genomen, o.a. worden van 26 april, 18.00 uur, t/m 28 april 2016, 01.00 uur, de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Ook wordt het eenrichtingsverkeer in de Rentenierstraat (tussen Krabbenplas en Dijkstraat) opgeheven tussen 27 april, 7.00 uur en 28 april 2016, 01.00 uur. En op 27 april 2016 wordt een verbod om stil te staan ingesteld op een gedeelte van de Broekboomstraat en van de Varsseveldseweg (tussen Patronaatsstraat en Rapenburgsestraat).

Koningsdag Groenlo

I.v.m. de Vesting Vrijmarkt op Koningsdag worden op 27 april van 08.30-18.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo

Schrijnwerker 33: ontheffing veroorzaken geluidhinder i.v.m. feest op 7 mei 2016 van 20.00-2400 uur (16-4-2016)

Lichtenvoorde

Schutterij St. Switbertus, loterij met h-a-h-verkoop van loten van 18 april tot 10 juni 2016 en trekking op 12 juni 2016 (16-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Afdeling Publiek en Bestuur

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                                 Naam betrokkene:

13-04-2016                                                         mevrouw J.J. Sebes, Kerkstraat 51, 7135 JJ  Harreveld

13-04-2016                                                         de heer R. Khatoyan, Bernard van Meursstraat 49,

                                                                                              7131 XG  Lichtenvoorde

 

Wmo-loketten Oost Gelre

Wmo-loket Groenlo: Gezondheidscentrum ‘Den Papendiek’, Buitenschans 48, 7141 EL Groenlo.

Tel. (0544) 39 36 16. Openingstijden: di. en vr. van 9.00-12.30 uur.

Wmo-loket Lichtenvoorde: gemeentehuis (tijdelijk adres: Raadhuisstraat 4 in Lichtenvoorde). Tel. (0544) 39 36 16.

Openingstijden: ma. en wo. van 9.00-12.30 uur, do. van 9.00-12.30 en 14.00-17.00 uur en van 17.00-19.00 uur op afspraak.

Postadres: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

E-mail: wmoloket@oostgelre.nl

Overige informatie

Ga naar www.oostgelre.nl.nl, zoek naar: ‘Wmo-loket’

Zorgcorporatie Mariënvelde

Woont u in Mariënvelde en heeft u een vraag op Wmo-gebied over ondersteuning, hulp of zorg? Dan kunt u bij de zorgcorporatie Mariënvelde terecht. Ook voor advies kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator Jeanine Ebbers via zorgbmv@marvisie.nl of 06 – 10 01 75 70 (tijdens kantoortijden). Bel gerust voor een afspraak. Bezoek- en postadres: De Boog 1, 7263 SE Mariënvelde.

Jeugdloket Oost Gelre

Voor vragen over zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren kunt u bij het Jeugdloket terecht.

Tel. (0544) 39 35 97

E-mail: jeugdloket@oostgelre.nl

Samen in Oost Gelre

Samen in Oost Gelre is hét platform in de gemeente Oost Gelre voor alle informatie rondom preventie, zorg en meedoen.

U vindt Samen in Oost Gelre op www.sameninoostgelre.nl. Op deze website kunt u informatie en (zorg)organisaties vinden, en vrijwilligerswerk zoeken of aanbieden. U hebt dus alles onder handbereik voor een oplossing dichtbij. En heeft u toch ondersteuning nodig van de gemeente? Dan kunt u gemakkelijk en snel contact met ons opnemen.

Ouderenadviseur

Afspraak

Wilt u een afspraak met onze ouderenadviseur Ilse van de Kamp maken? Zij is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0544) 39 35 69. U kunt haar ook een e-mail sturen: i.vandekamp@oostgelre.nl.

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade is behulpzaam bij het invullen van formulieren die de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) gebruikt. Ook wijzen de vrijwilligers van de brigade bezoekers op nog andere mogelijkheden van bijzondere bijstand en minimabeleid.

Spreekuur formulierenbrigade

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis (tijdelijk adres: Raadhuisstraat 4) in Lichtenvoorde. U kunt hier zonder afspraak terecht.

Let op:

Als (een deel van) de teksten hieronder op pagina 4 of verder komt, hoeft het niet gepubliceerd te worden.

VIT-hulp bij mantelzorg

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij het Wmo-loket, Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde. Iedere dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur is Vera Hoffman, de mantelzorgconsulent, aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen, maar ook van te voren een afspraak maken. De consulent kan overigens ook bij u thuis komen voor een gesprek. Belt u voor een afspraak met VIT-hulp bij mantelzorg, op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur, tel. (0544) 82 00 00. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over hulp bij mantelzorg leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl.Rolstoelpools

Heeft u eens een keer een rolstoel nodig? In een rolstoelpool staan rolstoelen die inwoners uit Oost Gelre af en toe kunnen lenen als ze gebruik willen maken van een rolstoel (maximaal drie dagen). Bijvoorbeeld om met iemand die slecht ter been is een dagje te gaan winkelen of voor een uitstapje.

De rolstoelpools kunt u vinden bij Verpleeghuis en woonzorgcentrum De Molenberg in Groenlo en Woonzorgcentrum Careaz Antoniushove in Lichtenvoorde. De uitleen is gratis en wordt geregeld vanuit de receptie van De Molenberg en Antoniushove. De rolstoelpool is op werkdagen geopend van 9.00-15.00 uur. Wilt u een rolstoel lenen, zorgt u er dan voor dat u een legitimatiebewijs bij u heeft.Vrijwilligerswerk

Op www.sameninoostgelre.nl/vrijwilligersprikbord vindt u een uitgebreid aanbod van leuke en interessante vrijwilligersvacatures van organisaties die in Oost Gelre actief zijn en op zoek zijn naar enthousiaste mensen.

Naast algemene informatie over vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligersorganisaties ook vacatures plaatsen.

Dorpshuis s.c.c. Den Diek

Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde; tel. (0544) 37 58 68, info@den-diek.nl

Kijk op www.den-diek.nl voor meer informatie, activiteiten en verhuurmogelijkheden.

Cultureel Centrum De Bron Groenlo

Buitenschans 1, 7141 EK Groenlo; tel. (0544) 46 20 20

Kijk op www.debrongroenlo.nl voor de activiteitenlijst en de incidentele evenementen.

Kaarten zijn te bestellen via www.debrongroenlo.nl/tickets.