Mededelingen gemeente Oost Gelre week 27

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Beethovenstraat tussen 5 en 7, bouw woning (26-6-2017)
• Bulten 1, bouwen carport (29-06-2017)

Lichtenvoorde
• Tongerlosestraat 42, uitbreiden woonhuis (26-6-2017)
• Albert Schweitzerstraat 33, uitbreiding bedrijfspand (29-06-2017)
• Mercatorstraat 12, uitbreiding bedrijfspand (29-6-2017)
• Voshuttedijk 6, bouw woning (30-6-2017)

Lievelde
• Koolmansdijk 4-6, intern verbouwen woonboerderij (1-7-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde
• Bernard van Meursstraat 21, saneren asbest (22-6-2017)
• Jacob Catsstraat 56, saneren asbest (28-6-2017)
• Lievelderweg 56, slopen schuur (27-6-2017)

Groenlo
• Het Blik 154, saneren asbest (29-6-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Conceptvergunning doortrekking

Conceptvergunning doortrekking Noordgang met aanleg waterstructuur Laarberg
De conceptvergunning voor het doortrekken van de Noordgang met aanleg waterstructuur voor de oost-west verbinding op het Regionaal Bedrijven Terrein Laarberg met bijbehorende stukken ligt van 7 juli t/m 17 augustus 2017 op het gemeentehuis ter inzage.

Zienswijze
Procedure 2A en 2-I van 7 juli t/m 17 augustus 2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Vragender
• Oude Winterswijkseweg 13, realiseren minicamping (24-6-2017)

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde
• Esstraat 39, bouwen overkapping (27-6-2017)
• Hof van St. Eloy 4, bouwen woning (28-6-2017)

Vragender
• Meddoseweg 8, het verbouwen van de woning (29-6-2017)
• Meddoseweg 8, het tijdelijk plaatsen van een woonunit tot 1-7-2018 (29-6-2017)
• Pastoor Scheepersstraat, kap 5 eiken (reden: vervanging duiker en stuw in Visserijbeek (29-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde
• Koningslinde 26, melding starten bedrijf voor ontwerpen en assembleren diverse soorten wasmachines (22 juni 2017)

Groenlo
• Eibergseweg 1, melding starten bierbrouwerij (22 juni 2017)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo
• Eibergseweg 1, oprichten ambachtelijke bierbrouwerij

Bezwaar
Procedure 3A van 22 juni t/m 3 augustus 2017

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vastgestelde bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Bestemmingsplan rotonde James Wattstraat Hamelandweg Lichtenvoorde”
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan rotonde James Wattstraat Hamelandweg Lichtenvoorde’ vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een rotonde op de Hamelandweg ter hoogte van de James Wattstraat. De verkeersafwikkeling op de huidige kruising Hamelandweg-James Wattstraat is matig. In de spits is het lastig om vanaf de James Wattstraat de Hamelandweg op te rijden. Een rotonde levert een bijdrage aan een betere verkeersafwikkeling. Daarnaast is het gewenst om het evenemententerrein Besselinkschans beter te kunnen ontsluiten. Daarom is een plan ontwikkeld voor het aanleggen van een rotonde op de Hamelandweg ter hoogte van de James Wattstraat. Dit plan voorziet tevens in een ontsluiting voor het landbouwverkeer en een vrijliggend fietspad.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op het plan voor landschappelijke inpassing en de verbeelding.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. In dit geval is geen sprake van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Er hoeft dan ook geen exploitatieovereenkomst te worden vastgesteld.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 7 juli 2017 t/m 17 augustus 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBUI1514-VG01.

Beroep
Procedure 4B van 7 juli 2017 t/m 17 augustus 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Brouwersnos Eibergseweg 1 Groenlo”
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Brouwersnos Eibergseweg 1 Groenlo’ vastgesteld.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw gebouw voor een bierbrouwerij mogelijk. Een groot deel van de bestaande bebouwing, met uitzondering van de monumentale villa, wordt daarvoor gesloopt. De villa krijgt een functie als proeflokaal, destilleerderij, kantoor en een ontvangstruimte. Bij de villa wordt een terras aangelegd.
Het buitenterrein wordt opnieuw ingericht en wordt voor een deel openbaar toegankelijk gemaakt met een wandelpad. Aan de gracht komt een insteekhaventje waar fluisterbootjes kunnen aanleggen. Daarnaast wordt op het perceel een toegangsweg en een parkeerterrein voor personeel en bezoekers aangelegd.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft een redactionele aanpassing in de planregels met betrekking tot de minibrouwerij in de villa.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. In dit geval is het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 7 juli 2017 t/m 17 augustus 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPGRO403-VG01.

Beroep
Procedure 4B van 7 juli 2017 t/m 17 augustus 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening waterberging Lichtenvoorde Oost”
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening waterberging Lichtenvoorde Oost’ vastgesteld.
Het bestemmingsplan maakt de aanleg van drie retentiegebieden (Nieuwendijk, Visserijdijk en Weijenborgerdijk) en de aanleg en/of verbreding van een aantal watergangen mogelijk. De retentiegebieden worden landschappelijk ingepast. Een aantal van de te treffen maatregelen past in het geldende bestemmingsplan en/of wordt via een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden geregeld. Deze maatregelen zijn daarom niet in dit bestemmingsplan opgenomen.

Het doel van de aanleg van de retentiegebieden is om de kans op wateroverlast in Lichtenvoorde en in het gebied tussen Lichtenvoorde en Ruurlo te verkleinen. De retentiegebieden hebben als doel grote piekafvoeren van regenwater te kunnen bergen en daarna langzaam af te voeren.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Een aantal wijzigingen in het exacte ontwerp van de waterberging zijn doorvertaald in dit bestemmingsplan, een aantal bijlages bij de planregels is daarom gewijzigd. De redactie van de artikelen 3.4 en 3.5 is gewijzigd om te komen tot een juiste doorverwijzing naar de gewijzigde bijlagen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. In dit geval is een overeenkomst gesloten, waardoor het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 7 juli 2017 t/m 17 augustus 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBUI1516-VG01.

Beroep
Procedure 4B van 7 juli 2017 t/m 17 augustus 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Rapenburgsestraat 34/34a Lichtenvoorde”
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Rapenburgsestraat 34/34a Lichtenvoorde’ vastgesteld. Het plan voorziet in het weer positief bestemmen van de bovenwoning op de eerste verdieping.
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

De herziening van het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op de activiteit (legalisering van) gebruik en derhalve niet op de activiteit bouwen. Dit brengt met zich mee dat geen exploitatieplan nodig is.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 7 juli 2017 t/m 17 augustus 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPLIC102-VG01.

Beroep
Procedure 4B van 7 juli 2017 t/m 17 augustus 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Evenementen

Lichtenvoorde
• Rijkspolitie Porsche treffen, met rit via de Markt en deel Rapenburgsestraat naar Westermanstraat (30-6-2017)
• Buurtfeest in H.B. Sterenborgstraat op 26 augustus 2017 (30-6-2017)
• Buurtfeest in Plataanstraat op 26 augustus 2017 (30-6-2017)

Lievelde
• Kermiscomité Eefsele, houden jaarlijkse kermis van 7 t/m 9 juli 2017, bestaande uit plaatsen enkele vermakelijkheden, innemen enkele standplaatsen, vogelschieten en plaatsen feesttent op terrein aan Oude Papendijk (28-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing