Mededelingen gemeente Oost Gelre week 35

Agenda’s

Raadscommissie

Datum : Dinsdag 5 september 2017
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 13 juni 2017
4. Vragenuur
5. Actieve informatieplicht
6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek
7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties
8. Stukken ter kennisname aan de raad

DEBATTEREN
9. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Zieuwentseweg 69 te Zieuwent’
10. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Kapelweg 34 te Vragender’
11. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Oude Papendijk 4 te Groenlo’
12. Arbeidsvoorwaardelijke besluiten m.b.t. werkgeverschap griffie

INFORMEREN
13. Haalbaarheidsscan Sportboulevard Lichtenvoorde
14. Quickscan scenario’s binnensportvoorzieningen Groenlo

BESPREKEN
15. Onderzoek toekomstige huisvesting basisonderwijs Groenlo
16. Verplaatsing bouwmogelijkheid Papenweg Lievelde
17. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien
Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.
Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

Inspreken commissievergadering
Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Regionale Cliëntenraad Participatiewet

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum: donderdag 14 september 2017
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

Agenda

1. Opening
2. Voortgang Werkgroep Evaluatie Resultaten Adviezen CR 2015 en 2016
3. Voortgang uitvoering cliëntencontactdagen
4. Voorbereiding begroting 2019
5. Vaststellen procedure m.b.t. vacature voor een cliëntenraadslid
6. Terugblik themabijeenkomst d.d. 26 juni 2017
7. Bespreken adviezen n.a.v. onderzoek Landelijke Cliëntenraad
8. Concept beleidsplan schuldhulpverlening
9. Memo stand van zaken aanpassing minimabeleid
10. Mededelingen
11. Uitgaande en ingekomen post
12. Vaststellen verslag 11 mei 2017
13. Vaststellen verslag 8 juni 2017
14. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
15. Sluiting

Voor de vergadering van 14 september 2017 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.
Correspondentieadres: Postbus 109, 7140 AC Groenlo, tel: (0544) 47 42 00.
E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Marhulzenweg 26, wijzigen voorgevel en plaatsen overkapping (25-8-2017)
• Notenboomstraat 39, realiseren B&B (24-8-2017)

Lichtenvoorde
• Raadhuisstraat 2, bouwen carport/pergola, kas, kippenhok, tuinpoort en tuinmuren (22-8-2017)

Zieuwent
• Zegendijk 18, afwijken bestemmingsplan t.b.v. een plattelandswoning (22-8-17)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde
• Herman Harmsenstraat 11, saneren asbest (23-8-2017)

Zieuwent
• Kunnerij 1, slopen ligboxenstal en melkruimte (22-8-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Borculoseweg 33, plaatsen tuinafscheiding (25-8-2017)

Lichtenvoorde
• Rembrandtplein 5, realiseren was- en strijkservice (22-8-2017)
• Koemaatsdijk 1, bouwen bedrijfswoning (23-8-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Groenlo
• Batterij 2, het veranderen van de inrichting (14-7-2017)

Vragender
• Kamperweg 8, het veranderen van de inrichting (10-7-2017)

Evenementen

Groenlo
• Buurtbarbecue op 23 september 2017 op parkeerplaats op Het Blik t.h.v. nrs. 45-47 (23-8-2017)

Lichtenvoorde
• café de Schatberg, organiseren muziekevenement op groenstrook gelegen tegenover terras café de Schatberg aan de Raadhuisstraat 35 op kermismaandag 11 september 2017 (29-8-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Oost Gelre
• collectevergunning t.b.v. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt voor de periode van 22 tot en met 27 oktober 2018 (29-8-2017)

Groenlo
• Ophangen 2 spandoeken van 26 augustus t/m 4 september 2017 ter aankondiging van Grols Jazz-vesteval op 2 september 2017 (25-8-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
.
    Geef een reactie.