Mededelingen gemeente Oost Gelre week 46


Gepubliceerd op

Agenda’s

Raadsvergadering

Datum : Dinsdag 21 november 2017
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5a. Verslag van de raadsvergadering d.d. 17 oktober 2017
5b. Verslag van de raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017
6. Vragenuur
7. Benoeming niet-raadslid in raadscommissie
HAMERSTUKKEN
8. Verklaring van geen bedenkingen Harreveldseweg 3 en 3a te Harreveld
9. Voortzetten verordening opplussen woningen
10. Verevening jeugdzorg 2017
11. Bezwaren tegen voorbereidingsbesluiten Dijkstraat
BESPREEKSTUKKEN
12. Vervangen Zompweg Mariënvelde
13. Bibliotheek Oost-Achterhoek in plan Bonifatiushof-Nieuwmarkt
14. Subsidieaanvraag Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 2018
15. Verslag Kritische Prestatie Indicatoren archief gemeente Oost Gelre 2016
16. Tweede bestuursrapportage 2017 Oost Gelre
17. Tweede bestuursrapportage 2017 SDOA
18. Ingekomen stukken
19. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien
Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.
Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering
Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten
Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet
De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Boerijendijk 4, starten B&B in bestaand bijgebouw (2-11-2017)
• Ruurloseweg 13, afwijken bestemmingsplan voor tijdelijk vestigen bedrijf (2-11-2017)
• Eibergseweg 1, herinrichten buitenterrein nabij villa Adriana (7-11-2017)
• De Woerd 7, bouwen woning (10-11-2017)
• Boksveenweg 1a, herbouwen voormalige boerderij (8-11-2017)

Harreveld
• Aagtemanweg 10-12, bouwen twee woningen op voormalig agrarisch perceel (7-11-2017)

Lichtenvoorde
• Koningslinde 10, wijzigen brandscheiding (10-11-2017)

Zieuwent
• Reindersweg 8 en 8a, splitsen woning (7-11-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
• Thorbeckestraat 57, saneren asbest (10-11-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• De Woerd 11, bouwen woning (7-11-2017)
• Noordgang 12 en 14, plaatsen buiteninrichting op terrein Mueller (14-11-2017)

Harreveld
• Heideweg 10, bouwen veranda (7-11-2017)
• Rector Hulshofstraat 17, bouwen kapschuur (7-11-2017)
• Aagtemanweg 2, wijzigen gebruik voor opvang paarden (7-11-2017)

Lichtenvoorde
• Lievelderweg 45, bouwen kapschuur (7-11-2017)
• Nieuwmarkt 67, vervangen gevelreclame (7-11-2017)
• Nobelstraat 5, wijzigen gevels en reclame (7-11-2017)
• Plataanstraat 3, het plaatsen van een dakkapel (7-11-2017)
• Nijverheidsstraat 16, het verbouwen van een bedrijfspand (9-11-17)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo
• Den Sliem 1, uitbreiding productiecapaciteit en enkele wijzigingen binnen de inrichting (1 november 2017)
• Batterij 15, bouwen bedrijfshal (7 november 2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Harreveld
• Aagtemanweg 2, melding veranderen bestaande veehouderij naar paardenhouderij voor opvang van getraumatiseerde paarden (7 november 2017)
• Rector Hulshofstraat 10, melding veranderen inrichting. De melding houdt het volgende in: het vervangen van de dieselolietank, het gebruiken van de oude dieselolietank als tijdelijke opslag voor afgewerkte olie en het gebruiken van de voormalige lasruimte als montagehal (13 november 2017)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

• Café de Zaak, Dijkstraat 29, 7131 DM Lichtenvoorde, 19-11-2017 van 17:00-21:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo
• Vrakkinkweg 5: 5 m3 (10-11-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerp wijzigingsplan functieverandering

Ontwerp wijzigingsplan ‘Functieverandering Oosterholtweg 5 Groenlo’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een functieverandering van Agrarisch naar Wonen op het perceel Oosterholtweg 5 te Groenlo. Hierbij wordt de bestemming ‘Agrarisch met waarden – landschapswaarden’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage
Procedure 1, van 17 november 2017 tot en met 28 december 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI2001-OW01.

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 17 november 2017 tot en met 28 december 2017.

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan in Oost Gelre
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Kroosdijk 2 te Harreveld
In het wijzigingsplan wordt het agrarisch bouwvlak omgezet naar een woonbestemming. Op het perceel vindt geen agrarische bedrijfsvoering meer plaats. Er wordt geen woning toegevoegd. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat het bestemmingsplan nu nog in voorbereiding is, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze terinzagelegging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, unit RO via telefoonnummer (0544) 39 34 78.

Evenementen

Harreveld
• Mini-kerstmarkt nabij Beltkorenmolen ‘Hermien’ op 17 december 2017 (8-11-2017)

Lichtenvoorde
• Rectificatie: Muziekavond “we love the 90’s” op 18 november 2017 van 20.00-01.00 uur in de Hamalandhal (9-11-2017)

Vragender
• Sinterklaasoptocht op 26 november 2017 (14-11-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Sinterklaasintocht Groenlo
Vanwege de Sinterklaasintocht worden op zaterdag 18 november 2017 de Kerkwal (tussen Ziekenhuisstraat en Nieuwstad), de Kerkstraat, de Kloostersteeg en de brug over stadsgracht afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Sinterklaasintocht Lichtenvoorde
Vanwege de Sinterklaasintocht worden op zondag 19 november de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde
• Dijkstraat 3, inrichten terras (tafels en stoelen) t.h.v. horeca-inrichting Minina (10-11-2017)
• Dijkstraat 3, exploiteren openbare inrichting (10-11-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing