Mededelingen gemeente Oost Gelre week 48


Gepubliceerd op

Agenda’s

 

Raadscommissie

 

Datum: Maandag 4 december 2017
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 7 november 2017
4. Vragenuur
5. Actieve informatieplicht
6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek
7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties
8. Stukken ter kennisname aan de raad
  DEBATTEREN
9. Visie Hof aan de Dijkstraat
10. Bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Broekboomstraat 10 te Lichtenvoorde’
11. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening De Stegge 4, 4a, 4b en 6 te Lievelde’
12. Verduurzaming woningen Herman Harmsenstraat te Lichtenvoorde
13. Coördinatiebesluit project afsluiting kruispunt Zieuwentseweg / N18
14. Gewijzigde verordeningen ‘Loonkostensubsidie Participatiewet’ en ‘Reïntegratieverordening Participatiewet’
15. Deelname aan VerduurSaam energieloket
16. Belastingverordeningen 2018 Oost Gelre

·         Legesverordening 2018

·         Verordening hondenbelasting 2018

·         Verordening precariobelasting 2018

·         Verordening rioolheffing 2018

·         Verordening toeristenbelasting 2018

·         Verordening onroerende zaakbelasting 2018

·         Verordening reinigingsheffingen 2018

·         Verordening reclamebelasting 2018

  INFORMEREN
17. Doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek
18. Samenwerking Sociaal Domein Achterhoek
  BESPREKEN
19. Bestuursopdracht regionale omgevingsvisie
20. Verzoek medewerking ‘Samenwerkingsverband Harreveld’
21. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

 

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

 

Wmo-raad Oost Gelre

 

Datum:   maandag 4 december 2017

Tijd:        19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde

 

AGENDA

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie aanpak statushouders
 3. Verslag vergadering 6 november 2017
 4. Mededelingen en terugmeldingen
  1. Bijeenkomst met participatieraad
  2. Vergaderrooster 2018
  3. Rekeningen 2017
  4. Inkoop 2018
  5. Samenwerking regionale Wmo-raden
 5. Ingekomen stukken: reactie advies preventie gezondheidsbeleid en jongerenwerk
 6. Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek op weg naar 2020
 7. R.
 8. Rondvraag

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 1, wijzigen gevel (24-11-2017)
 • Raadhuishof Lichtenvoorde, bouwen 10 woningen (24-11-2017)

 

Vragender

 • Huttendijk 4, verbouw woonboerderij (22-11-2017)

 

 

Buiten behandeling gelaten aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Het Pand 2, vergroten winkelpand. (23-11-2017)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Harreveld

 • Heideweg 4, verwijderen asbest (21-11-2017)
 • Rector Hulshofstraat 14, slopen aanbouw en schuur/garage (22-11-2017)

 

Mariënvelde

 • Beenenkussteeg 10, verwijderen asbest (24-11-2017)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verlengen beslistermijn aanvraag

 

Lichtenvoorde

 • Rentenierstraat 29, gebruiken dakterras en bouwen kap op berging (per 1-12-2017)

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Oranjestraat 1, aanleg uitweg (22-11-2017)

 

Lievelde

 • Scheidingsweg 1, aanleggen poel (27-11-2017)

 

Vragender

 • Meekesweg 10, uitbreiden ligboxenstal (22-11-2017)
 • Winterswijkseweg 65a, aanleg uitweg (22-11-2017)

 

Zieuwent

 • Rouwhorsterdijk 7, bouwen schuur (21-11-2017)
 • Wilgendijk 8a, verbouwen/renoveren gedeelte woning en realiseren mantelzorgwoning (22-11-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Omgevingsvergunningvrij

 

Lichtenvoorde

 • Ter hoogte van keerlus Vragenderweg: verleggen watergang en aanpassen duiker (22-11-2017)
 • Nieuwe Maat 17, bouwen atelier (27-11-2017)
 • Van Raesfeltstraat 21, maken schuifpui in zijgevel (27-11-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Kledinginzameling 2018

 

Voor 2018 hebben vijf charitatieve instellingen vergunning gekregen om in de gemeente Oost Gelre in een bepaalde periode huis-aan-huis textiel in te zamelen. U kunt in het schema lezen hieronder lezen wanneer een bepaalde instelling de inzameling verzorgt.

 

Instelling Periode
Jantje Beton 22 januari tot 26 februari 2018
KOVAMO 19 maart tot 23 april 2018
SamenwerkingsVerband Kledinginzamelende Instellingen 14 mei tot 18 juni 2018
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost 3 september tot 8 oktober 2018
Leger des Heils, Reshare 29 oktober tot 3 december 2018

 

De inzamelende instelling laat te zijner tijd weten op welke exacte datum de inzameling plaatsvindt.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing met ingang van 23 november 2017

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Monique Nijrolder van de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 36 66, e-mail: milieu@oostgelre.nl.

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 02-12-2017 van 20:00-01:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Lievelde

 • Scheidingsweg10/Zwolseweg: 20 m3 (24-11-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Voorbereidingsbesluiten

 

Voorbereidingsbesluiten voor 5 locaties in Lichtenvoorde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de gemeenteraad van Oost Gelre op 21 november 2017 twee voorbereidingsbesluiten als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening heeft genomen. Deze voorbereidingsbesluiten hebben betrekking op de volgende percelen in Lichtenvoorde:

 

Besluit 1:

 • Raadhuisstraat 2, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie I, nr. 1132;
 • Raadhuisstraat 31, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie G, nrs. 8900 en 8986 alsmede
 • Zieuwentseweg 1/ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie G, nrs. 8540, 8898, 8901 en 9060;
 • Aaltenseweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie I, nrs. 4552, 5496 en 5497,

overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeeldingen en bekend als NL.IMRO.1586.VBLIC06-VG01; alsmede

 

Besluit 2:

 • Visserijdijk ongenummerd (gronden tegenover Heringsaweg 12-14), kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie S, nummer 231 (ged.), 232 (ged.), 167 (ged.), 170 (ged.) en 171 (ged.),

overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeeldingen en bekend als NL.IMRO.1586.VBBUI2001-VG01.

 

De voorbereidingsbesluiten treden in werking op 22 november 2017.

 

Inzage

De besluiten met bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 november 2017 ter inzage en kunnen door een ieder worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

De besluiten zijn ook digitaal raadpleegbaar www.oostgelre.nl > Actueel > Bekendmakingen > week 47> Tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de bestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Het planidentificatienummer van besluit 1 is NL.IMRO.1586.VBLIC06-VG01.

Het planidentificatienummer van besluit 2 is NL.IMRO.1586.VBBUI2001-VG01.

 

Het is niet mogelijk om tegen de voorbereidingsbesluiten  bezwaar of beroep in te stellen.

 


 

Evenementen

 

Vragender

 • Fanfare St. Antonius, rommelmarkt in MFA ‘De Bult’ aan de Kapelweg op 27 en 28 januari 2018 (25-11-2017)

 

Zieuwent

 • Nieuwjaarsrun RKZVC over paden en wegen in Zieuwent op 7 januari 2018 (28-11-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Nieuwjaarsloop Zieuwent

I.v.m. de Nieuwjaarsloop in en om Zieuwent worden op 7 januari 2018 de navolgende wegen afgesloten voor alle verkeer:

 • Kevelderstraat (tussen N312 en Rector Hulshofstraat)
 • de Roldersweg (tussen N312 en Rouwhorsterdijk)
 • de Rouwhorsterdijk (tussen Hellerweg en Roldersweg)

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • ‘Perron 8’ De Lichtenvoorde, standplaats met de vraagbak SRV-wagen in 2017 en 2018 op:
  • Dinsdagochtend: Harreveld, Meester Nijsplein
  • Dinsdagmiddag: Lichtenvoorde, parkeerplaats nabij Longa ’30 Raadhuisstraat
  • Donderdagochtend, Lievelde: Koningsplein
  • Donderdagmiddag: Vragender: parkeerplaats nabij de sporthal Kapelweg (23-11-2017)
 • ‘Perron 8’ De Lichtenvoorde, standplaats met de vraagbak SRV-wagen, vanaf een nog een nader te bepalen begindatum, op:
  • Woensdagochtend: Mariënvelde: parkeerplaats nabij de kerk Waalderweg
  • Woensdagmiddag: Lichtenvoorde: parkeerplaats nabij Longa “30 Raadhuisstraat
  • Vrijdagochtend: Zieuwent: parkeerplaats nabij de kerk Dorpsstraat
  • Vrijdagmiddag: Groenlo: Parkeerplaats aan de Maliebaan
  • Zaterdagochtend: Groenlo, Parkeerplaats nabij “de Bron” Buitenschans (23-11-2017)

 

Vragender

 • exploiteren openbare inrichting aan de Winterswijkseweg 11 (café Overkamp) (24-11-2017)
 • plaatsen 1 kansspelautomaat in horeca-inrichting Winterswijkseweg 11 (café Overkamp) (24-11-2017)
 • drank- en horecavergunning voor uitoefenen horecabedrijf aan Winterswijkseweg 11 (café Overkamp) (24-11-2017)
 • plaatsen voorwerpen op de openbare weg (terras) aan de Winterswijkseweg 11 (café Overkamp) (24-11-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing