Mededelingen gemeente Oost Gelre week 9

Agenda’s

Raadsvergadering

Datum: Dinsdag 6 maart 2018
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal stadhuis Groenlo

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekgelegenheid toehoorders
 4. Actielijst toezeggingen
 5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 6 februari 2018
 6. Vragenuur

  HAMERSTUKKEN

 7. Herontwikkeling locatie Oldenhuis te Groenlo
 8. Bestemmingsplan ‘Zieuwent, bebouwde kom herziening 4, Pastoor Zanderinkstraat (Welkoopterrein)’
 9. Wijziging subsidieregeling Verduurzamen Woningen
 10. Eindrapport onderzoek locaties toekomstige huisvesting basisonderwijs Groenlo
 11. Sociaaleconomisch onderzoek lokale agrarische sector
 12. Regiovisie Opvang en bescherming in de Achterhoek
 13. Algemene Plaatselijke Verordening 2018
 14. Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Oost Gelre 2016

  BESPREEKSTUKKEN

 15. Benoeming plaatsvervangend ombudsman
 16. Integraal Educatief Kind Centrum Lichtenvoorde
 17. Uitvoeringagenda Energietransitie
 18. Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG
 19. Gedragscodes integriteit bestuurders
 20. Ingekomen stukken
 21. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien
Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.
Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering
Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten
Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet
De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Barkenkamp 11, vervangen reclame-uitingen (19-2-2018)
• Eibergseweg, bouwen 10 woningen (20-2-2018)
• Meddoseweg 6, bouwen opslagloods en verplaatsen overkapping (22-2-2018)
• Oude Winterswijkseweg 40, verbouw loopstal met functieverandering naar opslag/kantoor (23-2-2018)
• Meddoseweg 37a, bouwen machineberging/garage (23-2-2018)

Lichtenvoorde
• Acaciastraat 42, uitbreiden woning (21-2-2018)

Lievelde
• Kloezedijk 4/4a, splitsen woning, maken brandmuur (23-2-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
• Het blik 108, verwijderen asbest (22-2-2018)

Harreveld
• Landstraat 30, verwijderen asbest (21-2-2018)

Lievelde
• Franse Schans 4, verwijderen asbest (19-2-2018)

Vragender
• Vosdijk 16a, slopen varkensschuur (19-2-2018)
• Kapelweg 34a, slopen bedrijfswoning (19-2-2018)

Zieuwent
• Boekelderweg 5, verwijderen asbest (21-2-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Jan Steenstraat 46, bouwen carport/veranda (20-2-2018)

Lichtenvoorde
• Mercurius 19, verbouwen woning (en vervangen kap voor Mercurius 17 en 19) (22-2-2018)
• Oude Aaltenseweg 41, bouwen nieuwe kalverenstal en wijzigen inrichting (23-2-2018)
• Meester Kuijpersplein 9, bouwen overkapping, hondenren, berging en tuindeuren (23-2-2018)
• Rapenburgsestraat 38-40, verbouw pand naar gezondheidszorgcentrum (26-2-2018)
• Storckhorsterdijk 4, kap 7 eiken i.v.m. uitbreiding bedrijf; herplantplicht op eigen perceel (21-2-2018)

Vragender
• Sieverdingweg 11, bouwen dakkapel in voordakvlak (23-2-2018)
• Oude Winterswijkseweg 31, bouwen geluidsscherm (23-2-2018)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo
• Zuidgang 10, vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfshal voor opslag en het maken van 2 nieuwe uitritten ( 19 februari 2018)

Harreveld
• Stroetweg 3, vergunning voor het verbouwen van de boerderij en het bouwen van een berging (5 februari 2018)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde
• Mercatorstraat 22, (hoofdgebouw) en Lievelderweg 68, melding voor het veranderen van de inrichting zijnde het volledig in gebruik nemen van het bedrijfspand aan de Lievelderweg 68 (20 februari 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Lichtenvoorde
• Lievelderweg 68, maatwerkvoorschriften voor het onderwerp geluid (20 februari 2018)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

• Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 3-3-2018, 22:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo
• Noordgang 12-14, voor het oprichten van een inrichting voor het produceren, renoveren en schoonmaken van RVS opslagtanks

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing (21 februari tot 28 maart 2018)

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo
• Vrakkinkweg 4: 40 m3 (23-2-2018)
• Vrakkinkweg 5: 5 m3 (24-2-2018)
• Vredenseweg 119: 45 m3 (24-2-2018)
• Banningweg 9: 35 m3 (27-2-2018)
• De Bempte 11: 30 m3 (27-2-2018)

Harreveld
• Rector Hulshofstraat 9: 15 m3 (22-2-2018)
• Rector Hulshofstraat 7a: 30 m3 (27-2-2018)

Lichtenvoorde
• Japikweg 2: 10 m3 (27-2-2018)

Lievelde
• Parallelweg 6: 4 m3 (21-2-2018)
• Tankweg 6: 25 m3 (21-2-2018)
• De Stegge 8: 7 m3 (24-2-2018)

Mariënvelde
• Kroosdijk 9: 15 m3 (24-2-2018)

Vragender
• Vragenderweg 68: 5 m3 (23-2-2018)
• Weijenborgerdijk 34a: 16 m3 (23-2-2018)

Zieuwent
• Boersweg 7: 5 m3 (22-2-2018)
• Hofmansweg 6: 6 m3 (22-2-2018)
• Oude Maat 5: 15 m3 (23-2-2018)
• Bedelaarsdijk 8: 10 m3 (23-2-2018)
• Kunnerij 8: 10 m3 (23-2-2018)
• Reindersweg 8: 14 m3 (24-2-2018)
• Japikweg 11: 3 m3 (27-2-2018)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

• Landbouwontwikkelingsgebieden in de omgeving van Zieuwent, Mariënvelde, Harreveld
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin ze heeft bepaald dat de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen geldt geschrapt moet worden. Dit bestemmingsplan geeft uitvoering aan deze motie. Het bestemmingsplan heeft geen betrekking op de andere regelingen die in het geldende bestemmingplan voor de landbouwontwikkelingsgebieden zijn opgenomen.

• Batsdijk 38a en 40 Zieuwent
Voor dit perceel wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid om het agrarische bouwvlak te laten vervallen en te wijzigen in een woonbestemming. In ruil voor de sloop van de oude varkensstallen mag één extra nieuwe woning op het perceel worden gebouwd. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie
Afdeling Omgeving, unit RO via telefoonnummer (0544) 39 34 78

Verkeersmaatregelen

Open Zondag Groenlo 18 maart 2018
Vanwege de Open Zondag zijn op 18 maart 2018, van 09.00 – 19.00 uur, de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Afdeling Publiek en Bestuur

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit: Naam betrokkene:

22 februari 2018 mw. M. Gerritsen, John F. Kennedystraat 8 te Groenlo
22 februari 2018 dhr. L.A. Dollart, Kerkstraat 51 te Harreveld
23 februari 2018 mw. C. Menngen, Lichtenvoordseweg 51 a te Groenlo
  Geef een reactie.

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.