Mededelingen week 27


Agenda’s

 

Wmo-raad Oost Gelre

 

Datum:    maandag 6 juli 2015

Tijd:        19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:   stadhuis Groenlo, Marktzaal

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Basismobiliteit: toelichting Henk Wolters
 3. Ruimtelijke Atlas: presentatie Marieke Bluemer
 4. Subsidie Levensloopbestendig Wonen: toelichting Marcel Reintjes
 5. Mededelingen en terugmeldingen
 • Inleveren onkostenvergoeding
 • Stand van zaken Huishoudelijke Hulp Toelage
 • Opstellen Jaaragenda
 1. Verzonden stukken:
 • Advies Wmo Raad Sportvisie
 1. Ingekomen stukken:
 • Antwoord Advies Sportvisie
 1. Verslag vergadering 1 juni 2015
 2. Project levensloopbestendig wonen: ter informatie
 3. Functioneel model kwetsbare ouderen
 4. PR
 5. Rondvraag

 

 

Gemeentelijke monumentencommissie

 

Datum:    vrijdag 3 juli 2015

Tijd:        13.30 uur

Locatie:   gemeentehuis Lichtenvoorde

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen

Mededelingen:

 • Zaken die gespeeld hebben m.b.t. cultuurhistorie
 • Grolse linie 1627
 • Populariseren archeologische rapporten
 • Historische vlaggen
 • Gebruik van de gracht
 • Project 250 jaar grens
 • Vaste punten
 • Marianum Groenlo/Lichtenvoorde

 • Programma Stad Groenlo

 1. Vaststelling verslag vergadering 27 maart 2015
 2. Markante straten (discussie)
 3. Nieuw Erfgoedbeleid (discussie)
 4. Onderhoud gemeentelijke monumenten (discussie)
 5. Cursus Monumentencommissie en jaarlijkse excursie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Harreveld

 • Kerkstraat 15, aanbouw (26-06-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 54, vervangen gemetselde balkonafscheiding door rockpanel (23-06-2015)
 • Berkendijk 1, uitbreiding stal en nieuwe bovenbouw op bestaande ligboxenstal (24-06-2015)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Vragender

 • Weijenborgerdijk 38, slopen gedeelte ligboxenstal (22-6-2015)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Lievelderstraat 31, uitbreiden tandartsenpraktijk (19-06-2015)
 • Ruurloseweg 46, verbouwen berging tot hondentrimsalon (23-06-2015)
 • Zilversmid 79, plaatsen schutting (23-06-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Wentholtstraat 9, bouwen dakkapel aan de voorzijde van de woning (19-06-2015)
 • Roerdomp 1, uitbreiden woonhuis (23-06-2015)
 • Cuypstraat 22, vervangen erfafscheiding (23-06-2015)

 

Mariënvelde

 • Waalderweg 45, uitbreiden zeugenstal (19-06-2015)
 • De Witte Rieteweg 17, bouwen overkapping (23-06-2015)

 

Vragender

 • Meekesweg 14, gedeeltelijk wijzigen bestaande schuur (19-06-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Vragender

 • Meddoseweg 11, melding voor het veranderen van de inrichting (22-06-2015)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

 

Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2015 het bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid’ vastgesteld.

 

Het plangebied Laarberg Zuid beslaat een oppervlakte van 9,5 hectare en is onderdeel van het regionaal bedrijvenpark Laarberg te Groenlo. Het bedrijvenpark Laarberg wordt aan de noordzijde begrensd door de Leerinkbeek, aan de westzijde door de Oude Borculoseweg, aan de zuidzijde door Den Sliem en aan de oostzijde door de huidige N18/Twenteroute. Het bestemmingsplan maakt onder andere opslaggerelateerde bedrijven en transportbedrijven mogelijk.

 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op enkele ondergeschikte aanpassingen in de bestemming ‘Leiding – Gas’ op verzoek van de Gasunie. Daarnaast is in de toelichting een aantal paragrafen over de milieuaspecten aangevuld.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is met de gemeente een overeenkomst gesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

 

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 3 juli 2015 t/m 13 augustus 2015. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1586.BPBUI1506-VG05.

 

Beroep

Procedure 4B van 3 juli t/m 13 augustus 2015, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

 

 

Afdeling Publiek en Bestuur

 

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

 

Datum besluit:                         Naam betrokkene:

26 mei 2015                             R.P. de Bruijn, Marishof 100, 7131 TM Lichtenvoorde

 


 

Evenementen

 

Groenlo

 • Kermis comité Eefsele, jaarlijkse kermis van 17 t/m 19 juli 2015, met plaatsen enkele vermakelijkheden, innemen standplaatsen, vogelschieten en plaatsen van een feesttent op terrein aan Oude Papendijk 8, plaatselijk bekend als ‘Erve Papen’, met ontheffing voor schenken zwakalcoholhoudende drank (23-06-2015)
 • Ruiterweg 3, Vrienden voor Vrienden Feest, met optreden band en diverse muzikanten, plaatsen van o.a. tent, podium, tappunt op 18 juli 2015, en ontheffing voor schenken zwakalcoholhoudende drank (24-06-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Stichting Zomermarkt Lichtenvoorde, organiseren jaarlijkse Zomermarkt in het afgezette deel van het centrum, met o.a. marktkramen en attracties, diverse muziekoptredens, straattheater, braderie, standwerkers, op 4 en 5 juli 2015 (1-07-2015)
 • Buurtfeest nabij Schatbergstraat 31-33 op 22 augustus 2015 (25-06-2015)
 • Buurtfeest in Waterhoen op 22 augustus 2015 (26-06-2015)
 • Buurtfeest in IJsvogel nabij nr. 45 op 19 september 2015 (27-06-2015)

 

Lievelde

 • Buurtfeest aan Nieuwendijk 4 op 30 augustus 2015 (24-06-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

4 en 5 juli: Zomermarkt Lichtenvoorde

I.v.m. de jaarlijkse Zomermarkt worden vanaf donderdag 2 juli, 8.00 uur, t/m maandag 6 juli, 18.00 uur, de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Ook wordt het eenrichtingsverkeer in de Rentenierstraat tijdelijk opgeheven.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Plaatsen driehoeksborden op verschillende locaties in Oost Gelre gedurende verschillende periodes, voor het aankondigen van diverse voorstellingen in theater ‘de Storm’ in Winterswijk en ‘de Pol’ in Aalten (30-06-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing