Mededelingen gemeente Oost Gelre week 35 – 1 september


Gepubliceerd op

Agenda’s

Raadscommissie

Datum  :

Dinsdag 6 september 2016

Aanvang                :

19.30 uur

Locatie :

Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststelling agenda

3.

Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 6 juni 2016

4.

Vragenuur

5.

Actieve informatieplicht

6.

Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek

7.

Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties

8.

Stukken ter kennisname aan de raad

DEBATTEREN

9.

Beleidsregels inzake ruimere bijgebouwen in het buitengebied

10.

Verklaring van geen bedenkingen inzake Ambachtelijke Stadsbrouwerij Groenlo

11.

Verklaring van geen bedenkingen inzake Uitbreiding schuur De Stegge 8 te Lievelde

12.

Nota van uitgangspunten Programma Lichtenvoorde

13.

Deelname platform Nuval

14.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Hameland

INFORMEREN

15.

Inspiratiedocument Ruimte & Welstand

16.

Woonvisie Oost Gelre

BESPREKEN

17.

Woonzorgcomplex Villa Adriana

18.

Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 5 september 2016

Tijd:       19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:                Marktzaal stadhuis Groenlo

Agenda

Opening en vaststelling agenda

Speerpuntennota Wmo, Jeugd, Participatie en Gezondheid

Regionale inkoopdocumenten Sociaal Domein ter informatie

Mededelingen en terugmeldingen

Ingekomen stukken:

a. Uitnodiging zorgboerderij de Lindenboom

b. Reactie advies Veilig Thuis

Verzonden stukken:

a. Advies inzet Wtcg gelden

Verslag vergadering 4 juli 2016

Personele zaken

PR

Rondvraag

Cliëntenraad Participatie

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

<![if !vml]><![endif]>De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 8 september 2016 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

Opening

Bezoek dhr. H. Boer, voorzitter Dagelijks Bestuur SDOA

Voortgang gesprekken WMO-raden en Welzijnsraad

Vaststellen Jaarverslag 2015

Herinvoering participatie-uitkering volwassenen(discussie/verkenning)

Reiskosten bij incidenteel ziekenhuisbezoek(oriëntatie)

Mededelingen

Uitgaande en ingekomen post

Vaststellen verslag van 16 juni 2016

Rondvraag/wat verder ter tafel komt

Sluiting

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 8 september  2016 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

 

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

Raadhuisstraat 2, verbouwen woonhuis (22-8-2016)

Koningslinde 6, plaatsen terreinafscheiding, reclameplateau en gebruiken kavel van 7.500 m2 voor stallen van vrachtauto’s (26-8-2016)

Koningslinde tussen nr. 11 en nr. 31, aanpassen rooilijnen (26-8-2016)

Kiekendief, bouwen 11 woningen (26-8-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Emmasingel 40, saneren asbest toiletafvoer (25-8-2016)

Lichtenvoorde

Dieselstraat 7, slopen gedeelte pand en saneren asbest (26-8-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Emmasingel 51, bouwen carport (19-8-2016)

Bolwerk 1, legaliseren reclamezuil (24-8-2016)

Lichtenvoorde

Vragenderweg/Hamelandweg, aanleggen keerlus en rotonde (1-9-2016)

Planetenstraat 45, realiseren buitenspeelplaats (22-8-2016)

Nobelstraat 13, aanbrengen gevelreclame (24-8-2016)

Hofesch 17, bouwen tuinoverkapping (24-8-2016)

Lievelde

Eefselerweg 12, bouwen jongveestal, uitbreiden ligboxenstal en wijzigen indeling, plaats, dieraantallen en systemen (23-8-2016)

Eefselerweg 12, uitbreiden ligboxenstal met afkalfstal en bergruimte voor bekap-boksen (24-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

Oude Papendijk 23, bouwen tuinhuis (25-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vastgestelde bestemmingsplannen

Bestemmingsplan ‘4e poot rotonde Kamp Zuid Lichtenvoorde‘

De gemeenteraad heeft op 21 juni 2016 het bestemmingsplan ‘4e poot rotonde Kamp Zuid Lichtenvoorde‘ vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vierde aansluiting op de rotonde Kamp Zuid te Lichtenvoorde. Om de Oude Winterswijkseweg aan te kunnen sluiten op de rotonde moet het deel van de Oude Winterswijkseweg dat nu alleen dienst doet als ontsluiting voor een viertal aanliggende woonpercelen worden aangepast. De bestaande weg wordt vervangen door een weg met twee rijbanen en fietssuggestiestroken. Voor de fietsers wordt een gelijkvloerse oversteek over de Hamelandweg gerealiseerd. De weg wordt landschappelijk ingepast.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. In dit geval is geen sprake van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1. van de Wet ruimtelijke ordening. Er is dan ook geen exploitatieovereenkomst noodzakelijk en vastgesteld.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 2 september t/m 13 oktober 2016. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer van het bestemmingsplan is:  NL.IMRO.1586.BPBUI1505-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 2 september tot en met 13 oktober 2016, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Besluit omgevingsvergunning

Résidence Lichtenvoorde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De Omgevingsvergunning voorziet in het plaatsen van 41 chalets op het verblijfsrecreatiepark Résidence Lichtenvoorde, gelegen aan de Boschlaan 26 te Lichtenvoorde.

Inzage

Procedure 1 van 2 september  t/m 13 oktober  2016, en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Beroep

Procedure 4A van 2 september  t/m 13 oktober 2016, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning.

 

Evenementen

Lichtenvoorde

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, organiseren diverse activiteiten rondom het jaarlijkse bloemencorso, waaronder:

ballonnenwedstrijd en kinderspelen op 3 september 2016

straattheater op 11 september 2016 voor, tijdens en na het bloemencorso;

2 bloemencorso-optochten vanaf terrein “De Swite” op 11 en 12 september 2016, verkopen alcoholvrije dranken en snacks vanuit diverse standplaatsen langs de route, plaatsen tribunes en toiletunits langs corsoroute aan de Richterslaan en op de rijbaan voor het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg;

tentoonstelling corsowagens op terrein van “de Swite” aan de H. Leemreizestraat op 11 en 12 september 2016, alsmede verkopen alcoholvrije dranken en snacks ter gelegenheid daarvan;

vogelschieten op 12 september 2016 op het Switeterrein aan de Gert Reindersstraat;

“dweilen” door het centrum met boerenkapel op 13 september 2016.

houden collecte in Lichtenvoorde op 11 september 2016 t.b.v. het bloemencorso

aanbrengen vlaggetjes aan lantaarnpalen langs corsoroute en plaatsen aankondigingsborden voor bloemencorso op particulier terrein (30-8-2016)

Marktvision Organisatie Bureau, houden kermismarkt op 13 september 2016 van 09.00-14.00 uur in het centrum van Lichtenvoorde (deel Dijkstraat en deel Nieuwe Maat) (26-9-2016)

Buurtfeest in Neptunus t.h.v. nrs. 33 t/m 55 op 10 september 2016 (26-8-2016)

Zieuwent

Buurtfeest op parkeerplaats Churchillstraat, t.h.v. nr. 12 op 3 september 2016 (25-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Drank- en horecawet

Lichtenvoorde

uitoefenen horecabedrijf Grand Café Markt 5, gevestigd aan de Markt 4 en Markt 5 (25-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Oost Gelre

Stichting Oranje Fonds, houden collecte in periode van 6 t/m 10 juni 2017 (week 23) (25-8-2016)

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, houden collecte in de periode van 23 t/m 28 oktober 2017 (week 43) (25-8-2016)

Schutterij Sint Switbertus, plaatsen driehoeksreclameborden van 27 augustus t/m 12 september 2016 ter promotie van het vogelschieten tijdens de Lichtenvoordse kermis op 12 september 2016 (26-8-2016)

Zieuwent

Zieuwentseweg 54, ontheffing voortbrengen geluid i.v.m. feest op 16 september 2016 van 14.00-24.00 uur (24-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Afdeling Publiek en Bestuur

Besluit Vertrokken naar buitenland

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                                 Naam betrokkene:

23-08-2016                                                         M. Hesarbiharas, Beltrumsestraat 5 e te Groenlo