Aanpak watersysteem Lichtenvoorde


Gepubliceerd op

LICHTENVOORDE – Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre gaan samen aan de slag om  toekomstige wateroverlast bij Lichtenvoorde te beperken. Hiervoor wordt het watersysteem en de riolering aangepakt, waarbij ook de kansen op het gebied van recreatie, agrarisch medegebruik en landschap worden benut. Vandaag hebben wethouder Vincent van Uem en heemraad Peter Schrijver een samenwerkingsovereenkomst over de uitvoering van de maatregelen ondertekend.

Samenwerking
Naar aanleiding van de grote wateroverlast in Lichtenvoorde in augustus 2010 hebben gemeente en waterschap de handen ineengeslagen. Samen met een werkgroep van betrokkenen bewoners, bedrijven en organisaties uit het gebied is bekeken hoe de kans op wateroverlast kan worden verkleind. Belangrijk uitgangspunt was dat een beperking van de overstromingskans zowel geldt voor de kern van Lichtenvoorde als voor de rest van het stroomgebied van de Baakse Beek. De uitkomst is een samenhangend, stevig en duurzaam maatregelenpakket.

Water langer vasthouden
Het waterschap en de gemeente passen de beken aan zodat het water ten noorden (via de Visserij- / Vragenderbeek naar de Besselinkbeek) en ten zuiden (via de Weijenborgerbeek naar de Flierbeek) om Lichtenvoorde heen wordt geleid. Drie strategisch gelegen waterbergingsgebieden houden het water bij heftige regenval tijdelijk vast. Deze worden gerealiseerd aan de Weijenborgerdijk, de Visserijdijk en de Nieuwendijk.

Benutten van kansen
Bij de nieuwe inrichting van het watersysteem is ook gekeken naar het benutten van de kansen op het gebied van recreatie, landschap en agrarisch medegebruik. Op enkele plekken worden wandel- of struinpaden aangelegd en de beken worden op sommige stukken natuurlijker ingericht.

Daarnaast is bij de vormgeving van het watersysteem rekening gehouden met de klimaatverandering. De maatregelen spelen in op situaties van teveel, maar ook van te weinig water.

In samenhang met Visie Besselinkschans
De watermaatregelen zijn in samenhang met het gebiedsproces van de Visie Besselinkschans vormgegeven. In deze gemeentelijke visie zijn in samenwerking met de omgeving ook diverse opgaves rondom de thema’s landschap, evenementen en Engelse Schans beschreven.

Rioleringssysteem
Het oppervlaktewater- en het rioleringssysteem in Lichtenvoorde zijn nauw met elkaar verbonden. De gemeente Oost Gelre voerde daarom ter voorkoming van wateroverlast in de dorpskern al eerder aanpassingen uit aan het rioleringssysteem bij De Kamp, de Vragenderweg en de rotonde Lievelderweg-Edisonstraat.

Kosten
Zowel gemeente als waterschap dragen bij aan de financiering en uitvoering van het maatregelenpakket van in totaal €4,85 miljoen. Op 15 december stemde het Algemeen Bestuur van het waterschap in met de bijdrage van het waterschap van €3,57 miljoen. Vorige maand stemde de gemeenteraad al in met het gemeentelijk aandeel van €1,28 miljoen.

Foto: PR