Streekgids zoeken
Voer de gezochte trefwoorden in.
Selecteer de nieuws
pagina en klik op zoek.

Trefwoord(en)

Zoek in:


 
     
  
 
Mededelingen week 12
Bouwen en slopen


Welstandstoets bouwaanvragen
Alle ontvankelijke aanvragen om bouwvergunning worden, indien wordt voldaan aan het bestemmingsplan, getoetst aan redelijke eisen van welstand. Hiertoe worden ze voorgelegd aan de rayonarchitect van het Gelders Genootschap. Indien het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, dan wordt het bouwplan door de rayonarchitect akkoord verklaard. Bij twijfel of in geval van een complexe aanvraag legt de rayonarchitect het bouwplan voor aan de ‘Commissie Ruimtelijke Kwaliteit’. Deze commissie vergadert één keer in de 14 dagen op maandag in het gemeentehuis te Lichtenvoorde en de vergaderingen zijn voor een ieder openbaar. De agenda is vanaf de vrijdagochtend voor de vergadering te raadplegen op de website van het Gelders Genootschap (www.geldersgenootschap.nl; gemeenten, Oost Gelre, agenda commissie).


Ingekomen bouwaanvragen

Groenlo
• De Kunne 13, het plaatsen vaneen overkapping aan de woning (18 maart 2010)
• Lichtenvoordseweg 84b, het oprichten van een woning met vrijstaande garage (18 maart 2010)
• Halve Maanweg, het geheel plaatsen van 2 houten fiets-/voetbruggen (22 maart 2010)
• Nolenstraat 14, het gedeeltelijk vergroten van de basisschool (22 maart 2010)
• Zilversmid 61, het gedeeltelijk vergroten van een woonhuis ( 22 maart 2010)

Harreveld
• Ursulastraat 13a, het gedeeltelijk vergroten van de woonkamper (16 maart 2010)

Lichtenvoorde
• Bentinckstraat 11, het gedeeltelijk vergroten van een woonhuis (15 maart 2010)
• Vragenderweg 35b, het gedeeltelijk vergroten van een luifel (15 maart 2010)
• Zieuwentseweg 11, het geheel vernieuwen van de keuken, bijkeuken (18 maart 2010)
• Van Heijdenstraat 40, het gedeeltelijk vergroten van een woonhuis ( 22 maart 2010)

Vragender
• Winterswijkseweg 60, het plaatsen van een berging aan de bestaande woning (15 maart 2010)


Verleende bouwvergunningen

Groenlo
• Eibergseweg 3, 5 en 7, het oprichten van nieuwbouw woningen (18 maart 2010)
• Theo de Groenstraat 2-22 en Willem Neerfeldtstraat 1-17, het geheel oprichten van nieuwbouw woningen (17 starters-woningen en 3 semi-bungalows) (18 maart 2010)
• Redoute 2, het bouwen van een reclamezuil, vlaggenmasten en het aanbrengen van reclameboxen (16 maart 2010)

Harreveld
• Freule van Dorthstraat 6, het plaatsen van 6 huurwoningen (17 maart 2010)

Lichtenvoorde
• Beethovenstraat 12, het geheel oprichten van een carport (18 maart 2010)
• Lijsterbesstraat 10, het plaatsen van een schuur (17 maart 2010)
• Galileïstraat 26, het gedeeltelijk veranderen van de rechtergevel (17 maart 2010)
• James Wattstraat 10, het gedeeltelijk veranderen van de gevel (16 maart 2010)
• Dieselstraat 4, het geheel oprichten van een bedrijfspand (16 maart 2010)

Mariënvelde
• Halsedijk 13, het veranderen van de overkapping (18 maart 2010)

Vragender
• Heelweg 7, het vergroten van de mestkelder en het gedeeltelijk veranderen van de rundveestal (17 maart 2010)
• Dwarsdijk 13, het plaatsen van 6 dakkapellen (17 maart 2010)
• Meekesweg 10, het plaatsen van een woonunit (16 maart 2010)

Zieuwent
• Werenfriedstraat 39 t/m 61, het vernieuwen van de overkapping boven de voordeur (16 maart 2010)


Verleende sloopvergunningen

Zieuwent
• Wilgendijk 10, het slopen van de boerderij met bijbehorende stallen (18 maart 2010)


Buiten behandeling bouwvergunning

Groenlo
• Lepelstraat 4, het gedeeltelijk veranderen van het dakterras (17 maart 2010)


Bezwaar / voorlopige voorziening Tegen bovenstaande verleende vergunningen kan binnen zes weken na de vermelde datum door belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is
d. de gronden van het bezwaar
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat het besluit van kracht blijft ondanks eventuele bezwaren.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, is, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dat vereist, het mogelijk daartoe een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Daarbij dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd.


Ontheffingsverzoeken op grond van de Wet ruimtelijke Ordening

Ontheffing bebouwingsvoorschriften bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 Wro
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre zijn voornemens met toepassing van artikel 3.6 Wro ontheffing te verlenen van de bebouwingsvoorschriften van het ter plaatse vigerend bestemmingsplan:

Groenlo
• ‘Groenlo Noord West 1979, part. herz. Karel Doormanstraat e.o.’, voor het uitbreiden van het woonhuis aan de Van Speijckstraat 30, 7141 VZ Groenlo, waarbij de toegestane bouwdiepte, de goothoogte en het toegestane gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen binnen de zone ‘achtertuin’ wordt overschreden.
• ‘Groenlo Noord West 1979’ waarbij de bijgebouwenregeling van toepassing is, voor het plaatsen van een berging aan de Beatrixstraat 11a, 7141 XV Groenlo, waarbij de voorgeschreven hoogte van 2,70 meter met 10 centimeter wordt overschreden.

Harreveld
• bestemmingsplan ‘Harreveld bebouwde kom, algehele herziening 2005’, voor het legaliseren van het gedeeltelijk vergroten van de opslagruimte/berging aan de Kerkstraat 36, 7135 JL Harreveld, waarbij een deel van de berging op de bestemming ‘Groenvoorzieningen’ ligt.

Lichtenvoorde
• ‘Lichtenvoorde Oost’, voor het uitbreiden van het woonhuis en het bouwen van een carport aan de Lievelderweg 24, 7131 MC Lichtenvoorde, waarbij de toegestane bouwdiepte, minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en het aantal m2 bijgebouwen wordt overschreden.

Met ingang van 26 maart 2010 liggen de op het bouwplan betrekking hebbende stukken gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde en in de Gemeentelijke ServicePunten in de bibliotheek aan de Dijkstraat 2a te Lichtenvoorde en aan Het Heydenrijck 1 te Groenlo.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders met betrekking tot het verlenen van de ontheffing.

N.B.:
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking daarvan door belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
e. de naam en het adres van de indiener;
f. de dagtekening;
g. een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is;
h. de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat het besluit van kracht blijft ondanks eventuele bezwaren.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, is, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dat vereist, het mogelijk daartoe een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Daarbij dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd.


Ontheffing bebouwingsvoorschriften bestemmingsplan op grond van artikel 3.23 Wro
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre zijn voornemens met toepassing van artikel 3.23 Wro ontheffing te verlenen van de bebouwingsvoorschriften van het ter plaatse vigerend bestemmingsplan:

Lichtenvoorde
• ‘’t Broek 1, 2e partiële uitwerking’, voor het oprichten van een carport aan de Acaciastraat 45, 7132 CL Lichtenvoorde, waarbij de toegestane vierkante meters wordt overschreden.
• ‘Lichtenvoorde West’, waarbij de voorschriften van het bestemmingsplan ‘Lichtenvoorde Kern’ van toepassing zijn, voor het geheel oprichten van een berging/schuur aan de Schatbergstraat 34, 7131 AR Lichtenvoorde, waarbij de voorgeschreven vierkante meters aan bijgebouwen wordt overschreden.

Mariënvelde
• ‘Buitengebied gemeente Zelhem 1988, herziening 2’, voor het vergroten van de woning met een veranda aan de Zanddijk 9c, 7263 TC Mariënvelde waarbij de toegestane m2 bijgebouwen wordt overschreden.
• ‘Buitengebied gemeente Zelhem 1988, herziening 2’, voor het vergroten van de woning aan de Zanddijk 9b, 7263 TC Mariënvelde, waarbij de toegestane inhoud van de woning wordt overschreden.

Met ingang van 26 maart 2010 liggen de op het bouwplan betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde en in de Gemeentelijke ServicePunten in de bibliotheek aan de Dijkstraat 2a te Lichtenvoorde en aan Het Heydenrijck 1 te Groenlo.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders met betrekking tot het verlenen van de ontheffing.

N.B.:
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking daarvan door belanghebbende(n) een beroepschrift worden ingediend.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is;
d. de gronden van het beroep.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat het besluit van kracht blijft ondanks eventuele bezwaren.
Nadat een beroepschrift is ingediend, is, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dat vereist, het mogelijk daartoe een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Daarbij dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overgelegd.


Voornemen verlenen monumentenvergunning

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre zijn voornemens monumentenvergunning te verlenen ex. artikel 11 Monumentenwet 1988, voor onderhoud en plaatselijk herstel van eiland Halve Maan (Ravelijn) aan de Halve Maanweg, 7141 CG Groenlo.

Met ingang van 26 maart 2010 liggen de op monumentenvergunning betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde en in de Gemeentelijke ServicePunten in de bibliotheek aan de Dijkstraat 2a te Lichtenvoorde en aan Het Heydenrijck 1 te Groenlo.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders met betrekking tot het verlenen van de monumentenvergunning.Milieu


Wet Milieubeheer - Kennisgeving ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften o.b.v. Activiteitenbesluit

In het gemeentehuis Varsseveldseweg 2 Lichtenvoorde en de Gemeentelijke ServicePunten in de openbare bibliotheek Dijkstraat 2a Lichtenvoorde en de openbare bibliotheek Het Heydenrijck 1 Groenlo, ligt vanaf 25 maart 2010 tijdens openingstijden en op verzoek na openingstijden op afspraak (tel. 0544-393 513) ter inzage het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften (betreffende de inrichting) van:

Lichtenvoorde
• Pillen Machinefabriek B.V. Dieselstraat 16 en 20, Lichtenvoorde.

Strekking van het besluit
Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaarschriften tegen de verklaring betreffende dit besluit kunnen schriftelijk of mondeling door belanghebbenden, bij ons college worden ingebracht van 26 maart t/m 6 mei 2010. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Bij de Raad van State kan door belanghebbenden beroep tegen het besluit op bezwaar, genomen door Burgemeester en wethouders van Oost Gelre, worden ingesteld door degenen die bezwaren hebben ingebracht.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat het besluit van kracht blijft.
Nadat een bezwaarschrift is ingediend, is, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, het mogelijk daartoe een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere inlichtingen: afdeling Bouwen en Milieu, telefoonnummer 0544 – 393513.


Wet Milieubeheer - Kennisgeving ontwerpbesluit

Op het gemeentehuis Varsseveldseweg 2 Lichtenvoorde en de Gemeentelijke ServicePunten in de openbare bibliotheek Dijkstraat 2a Lichtenvoorde en de openbare bibliotheek Het Heydenrijck 1 Groenlo ligt vanaf 25 maart 2010, tijdens openingstijden en op verzoek na openingstijden op afspraak (0544-393513), ter inzage het ontwerpbesluit van:

Groenlo
• Nedap NV, Parallelweg 2, 7141 DC Groenlo om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van de inrichting, gelegen aan de Parallelweg 2 te Groenlo. De uitbreiding heeft betrekking op het plaatsen van een windturbine (Turby).

Lichtenvoorde
• DOC Diesel Olie Company BV, Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting, gelegen aan de Albert Schweitzerstraat 7 te Lichtenvoorde. De verandering heeft betrekking op het plaatsen van een opslagcontainer volgens PGS 15.

Vragender
• De heer R.J.M. Hegeman, Steenkampweg 2, 7134 PP Vragender om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van de veehouderij, gelegen aan de Steenkampweg 2 te Vragender. De verandering heeft o.a. betrekking op het bouwen van een emissiearme stal.

Strekking van het ontwerpbesluit
Verlenen van de gevraagde vergunning onder voorschriften.

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen schriftelijk of mondeling door belanghebbenden worden ingebracht van 26 maart t/m 6 mei 2010. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.


Meldingen Wet Milieubeheer

Bij de gemeente Oost Gelre is een melding ingevolge artikel 8.40 Wet milieubeheer ingediend door:
Groenlo
• Mts. ten Have, Lange Maat 2, 7142 HD te Groenlo, voor het oprichten van de inrichting gelegen aan de Lange Maat 2 te Groenlo, welke valt onder de werkingssfeer van het Besluit Mestbassins milieubeheer.

In de hierboven genoemde Algemene Maatregel van Bestuur zijn voorschriften gesteld, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze voorschriften.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu,
telefoon: 0544 - 393511.


Bij de gemeente Oost Gelre is een melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ingediend door:
Lichtenvoorde
• Bakkerij Docus van der Zande, Newtonstraat 8, 7131 PP Lichtenvoorde, voor het oprichten van de inrichting gelegen aan de Newtonstraat 8 te Lichtenvoorde, welke valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu,
telefoon: 0544 - 393511.


Snoeihoutverbrandingen

Groenlo
• Vrakkinkweg 2a, verbranden van snoeihout (18 maart 2010)
• Holtkampsweg 2, verbranden van snoeihout (19 maart 2010)
• Beltrumseweg 4, verbranden van snoeihout (22 maart 2010)

Harreveld
• Schurinkweg, verbranden van top- en snoeihout (18 maart 2010)
• Nicolaasweg 1, verbranden van top- en snoeihout (18 maart 2010)
• Aagtemanweg 10-12, verbranden van snoeihout (18 maart 2010)
• Dwarsweg-Kerkstraat, verbranden van snoeihout (19 maart 2010)
• Lindeboomweg 33, verbranden van snoeihout (22 maart 2010)

Lichtenvoorde
• Boschlaan 10, verbranden van snoeihout (18 maart 2010)
• Rouwhorsterdijk 4, verbranden van snoeihout (22 maart 2010)

Lievelde
• Flierdijk 9, verbranden van snoeihout (16 maart 2010)
• Meddoseweg, verbranden van snoeihout ( 18 maart 2010)
• Avinkweg 3, verbranden van snoeihout (18 maart 2010)
• Hogeweg, verbranden van snoeihout (22 maart 2010)

Mariënvelde
• Strankkampweg 8, verbranden van snoeihout (18 maart 2010)
• Beenekussteeg 6, verbranden van snoeihout (18 maart 2010)
• Waalderweg 26, verbranden van snoeihout (19 maart 2010)
• Waalderweg 40, verbranden van snoeihout (22 maart 2010)

Vragender
• Winterswijkseweg 65, verbranden van snoeihout (19 maart 2010)


Bezwaar / voorlopige voorziening
Tegen bovenstaande verleende ontheffingen voor het verbranden van snoeihout kan binnen zes weken na de vermelde datum door belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is
d. de gronden van het bezwaar
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat het besluit van kracht blijft ondanks eventuele bezwaren.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, is, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dat vereist, het mogelijk daartoe een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Daarbij dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd.

Ruimtelijke Ontwikkeling


Persoonsgebonden ontheffing recreatiewoning ex. artikel 3.23 Wro

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.23 Wro ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’ voor het mogen bewonen van een recreatiewoning, voor het volgende adres:

Lievelde
• Parallelweg 10-50, 7137 PE Lievelde.

Met ingang van 26 maart 2010 ligt het conceptbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Lichtenvoorde en in de Gemeentelijke ServicePunten in de bibliotheek aan de Dijkstraat 2a in Lichtenvoorde en aan Het Heydenrijck 1 in Groenlo.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders met betrekking tot het verlenen van de ontheffing.Vergunningsplichtige evenementen

Groenlo
• Groenlose Ondernemers Vereniging, voor het organiseren van een koopzondag op zondag 21 maart 2010 en 19 september 2010 tussen 13.00 en 18.00 uur in de Beltrumsestraat/Markt en Mattelierstraat met een modeshow en kunstroute in bestaande leegstaande panden en waarbij een podium en catwalk op de openbare weg worden geplaatst (18 maart 2010)
• Tuinwereld Groenlo, voor het aanwijzen van de navolgende zondagen als koopzondagen in 2010 in het deelgebied Groenlo, beschreven als ten westen van de Twenteroute, waaronder Tuinwereld en Zwolle: zondag 21 maart, 28 maart, 5 april (Tweede Paasdag), 18 april, 25 april, 2 mei, 13 mei (Hemelvaartsdag), 24 mei (Tweede Pinksterdag), 31 oktober, 21 november, 28 november en 12 december (19 maart 2010)


Bezwaar / voorlopige voorziening
Tegen bovenstaande besluiten kan binnen zes weken na de vermelde datum door belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is
d. de gronden van het bezwaar
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat het besluit van kracht blijft ondanks eventuele bezwaren.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, is, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dat vereist, het mogelijk daartoe een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Daarbij dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd.


Verkeer


Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregel 28 maart 2010 Lichtenvoorde
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre hebben besloten om in verband met het op 28 maart 2010 organiseren van een koopzondag met beperkte activiteiten, waarbij enkele vermakelijkheden op de openbare weg worden geplaatst, op zondag 28 maart 2010 tussen 12.00 uur tot 18.00 uur, de Rapenburgsestraat vanaf de R.K. Kerk en de Broekboomstraat tot aan de kruising Patronaatsstraat/Broekboomstraat/Molendijk af te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers en aanwonenden (25 maart 2010).


Bezwaar / voorlopige voorziening
Tegen bovenstaande besluiten kan binnen zes weken na de vermelde datum door belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is
d. de gronden van het bezwaar
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat het besluit van kracht blijft ondanks eventuele bezwaren.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, is, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dat vereist, het mogelijk daartoe een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Daarbij dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd.

23-3-2010

Gepost door: Streekgids.nl

Bron: Gemeente Oost GelreGroenlo Gemeente Headlines | Groenlo Gemeente Archief | Zoek

 
 

Lokaal
Leden GHV geslaagd voor Viscoach
Live-optredens weer van start
Zeer onstuimig weer
Beste belegen Boerenkaas
Voedselbank Oost-Achterhoek


Regionaal
Duo springt uit rijdende auto
Tropische veldtoertocht
Ladies Night in Haarlo
Spankabilly in café de Kerk
Agenten op straat in `nieuw jasje`


Sport
Uitslag jeugdwedstrijden s.v. Grol
De allerlaatste Marhulzentrofee
Winnares Grote Prijs ...
ATB Veldtoertocht
Open training HV Grol


Gemeente
Mededelingen week 42
Ballon-battle
Mededelingen week 41
Mededelingen week 40
Mededelingen week 38


Politiek
Geslaagde thema avond
De Wal en het Schip!
Groenlicht voor BMV
Thema avond rond zorg
Voorstel 'Grol' wordt ingetrokken


De meest bekeken berichten:
1. Mededelingen week 17
2. Mededelingen week 18
3. Mededelingen week 19
4. Mededelingen week 20
5. Subsidie voor landschapsprojecten