Raad vindt vragen om openheid negatief.


Gepubliceerd op

Binnen gekomen stuk, buiten verantwoording redactie

Tijdens de laatst gehouden commissievergadering stond het onderwerp over de vluchtelingenopvang op de agenda. Het College had een voorstel gemaakt voor de opvang van 200 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar.
Er is sprake van een groot humaan probleem. Daarom is ook D66 is een groot voorstander van goede opvang.
Zoals bijna alle gemeenten van Nederland moeten ook wij onze bijdrage leveren aan het oplossen van de vluchtelingencrisis.

D66 Oost Gelre daarbij is van mening dat de bevolking van Oost Gelre vanaf het begin op de hoogte gehouden moet worden over de besluitvorming. De burgers moeten naar de mening van de D66-fractie voorafgaande aan de besluitvorming worden betrokken bij de gesprekken over vluchtelingenopvang. Er moet in alle openheid besproken kunnen worden wat de mogelijkheden zijn en waar we eventueel tegenaanlopen.
Ook de keus over eventuele locaties moet in het openbaar gevoerd worden.
D66 heeft al tijdens de Algemene Beschouwingen in november al aangegeven, en herhaald in de Raadsvergadering van 22 december, dat wij vinden dat we ons ruimhartig op moeten stellen. Tevens hebben wij aangegeven dat openheid nodig is. Geen besloten of geheime vergaderingen. Ook al denken sommigen dat openheid tot onrust zou kunnen leiden.

Wij hebben tijdens de behandeling van dit agendapunt in de commissie klip en klaar aangegeven dat beslotenheid, vertrouwelijkheid en geheimzinnigheid de dood in de pot is voor een publiek debat.
De andere fracties in de Raad hadden grote moeite met onze vraag om openheid. Zij vonden de opstelling van de D66-fractie negatief. Beslotenheid zou juist goed zijn. Zo min mogelijk vertellen waardoor in alle rust een goed besluit zou kunnen worden genomen. Hoe verzin je het.
Wij begrijpen natuurlijk ook wel dat de heel moeilijk is om toe te geven dat openheid beter is nadat je als fracties al besloten vergaderingen heb gehad.

Ikzelf, Jerry van der Meulen, bezoek al jaren geen besloten en vertrouwelijke vergaderingen meer. Na de perikelen van 6 jaar geleden rondom oud-wethouder Wolterink, waarbij je in alle vertrouwelijkheid op de hoogte gesteld wordt de moeilijkheden binnen het college, wordt je eigenlijk monddood gemaakt. Je weet iets maar kan er als raadslid niets mee. Je functioneren als openbaar raadslid die voor alle burgers van Oost Gelre wilt spreken wordt daarmee ondermijnd.
Ik heb mij toen voorgenomen, dat overkomt mij geen tweede keer.

Bij onze vraag aan het college of het COA soms op geheimhouding aandringt gaf de burgemeester aan dat het COA geen geheimhouding oplegt. Wij zijn blij met dit antwoord. Dat houdt namelijk in dat de Raad voortaan in het openbaar ingelicht kan worden hoe de besprekingen met het COA verlopen. De Raad hoort namelijk tot nu toe bijna niets over de gesprekken die gehouden zijn met het COA.

Ikzelf, als raadslid, maar ook de burgers worden hierdoor op achterstand gezet. Het draagvlak waarover het College spreekt moet wel verdiend worden. Zo lang de bevolking in het ongewisse word gehouden zal het begrip zeker niet toenemen. De burgers willen gewoon weten wat hen eventueel boven het hoofd hangt. Bijvoorbeeld over de locaties willen zij zo snel mogelijk duidelijkheid.

Wij moeten niet dezelfde fouten maken zoals in Heesch en Geldermalsen. Of zoals vorige week nog in Overvecht.
Het College zegt, eerst praten en dan pas een keuze maken. Maar het eerste de beste voorstel wat nu voorlag is zonder overleg met de bevolking gemaakt. Duidelijk een gemiste kans.

Wij steunen de opvatting dat Oost Gelre haar verantwoording neemt, maar blijven aangeven,
eerst overleggen met bevolking en dan pas besluiten nemen.
Wij hechten grote waarde aan draagvlak bij de bevolking. Dus niet alleen draagvlak bij de Raad.

Namens de D66-fractie Oost Gelre, Jerry van der Meulen. R.vandermeulen@oostgelre.nl