Samen duurzaam vooruit!


Gepubliceerd op

Op de agenda van de raadsvergadering van 24 februari jl. stond eigenlijk maar één echt inhoudelijk bespreekpunt, nl. : woningsplitsing in het buitengebied. ‘Een lekker korte vergadering!’, zou je denken, maar het duurde wat langer dan gedacht. Niet erg, want uiteindelijk werden er besluiten genomen waarmee Oost Gelre op volle kracht duurzaam vooruit kan!

Woningsplitsing in het buitengebied
In de afgelopen november-raad is een motie van het CDA aangenomen die het college de opdracht gaf om een verruiming van woningsplitsing van oude boerderijen in het buitengebied mogelijk te maken. Dit om mantelzorg te stimuleren, de leefbaarheid te vergroten en verpaupering van het buitengebied tegen te gaan. Wanneer het bijvoorbeeld mogelijk is voor hulpbehoevende ouders, om hun (grote) woning te delen met één van hun kinderen, biedt dat allerlei voordelen. Er kan dan betere mantelzorg verleend worden en er zijn meer (en jonge) handen die de woning, het erf en de tuin kunnen onderhouden.

Het college kwam met een voorstel waarin de verruiming van de woningsplitsing alleen in een zone van een paar honderd meter rond een kern, bijv. Zieuwent, mogelijk was. Het college had hiervoor een mooie scrabble-term bedacht: ‘Dorpslandschapszones’. Het gebied buiten deze zones zou dan buitengesloten worden. Ook een buurtschap als Eefsele, met een zeer actief verenigingsleven, zou buitengesloten worden. Deze tweedeling is voor het CDA onacceptabel! Daarnaast is het werken met dorpslandschapszones juridisch niet houdbaar en bureaucratisch, waardoor het allemaal erg lang kan gaan duren.

CDA heeft daarom een amendement ingediend waarin het raadsbesluit zo aangepast werd dat de verruiming voor het hele buitengebied geldt. Dit amendement kreeg gelukkig een raadsmeerderheid.

Motie bio-raffinage
De mogelijke vestiging van een bio-raffinage fabriek houdt de gemoederen nogal bezig. En dat is begrijpelijk. De bio-raffinage fabriek is nieuw en best omvangrijk. De vergunningprocedures voor deze fabriek zullen daarom door de provincie afgehandeld worden. De fractie van OOG diende een motie in die het college vraagt er bij de provincie op aan te dringen dat bij behandeling van de aanvraag nauwgezet getoetst zal worden op financiële en technische haalbaarheid en handhaafbaarheid van de plannen. Concreet betekent dit dat er nadrukkelijk gekeken moet worden naar aspecten van duurzaamheid, veiligheid en milieu en dat op deze aspecten de best beschikbare technieken toegepast moeten worden.

Daarnaast riep de motie op dat de provincie de burgers, raad en college optimaal moet betrekken en zich niet alleen moete beperken tot de formele inspraakprocedures.

Een prima oproep richting provincie. Hiermee geef je als Oost Gelre een helder signaal af. Het CDA heeft dan ook ingestemd met deze oproep, maar daarbij wel haar standpunt over bio-raffinage in de raadsnotulen laten vastleggen, nl: Het principe van bio-raffinage kan bijdragen aan duurzaamheid en een flinke impuls betekenen voor een duurzame innovatieve en groene economie. En die hebben we in de Achterhoek, zeker nu we krimpregio zijn, heel hard nodig. Het CDA is dus voorstander van het concept bio-raffinage. Verduurzaming in de agrarische sector gaat gepaard met schaalvergroting om deze te kunnen bekostigen. Daarbij moet maatwerk geleverd worden waarbij landschap en milieu uiteraard een volwaardige plek hebben. Maar terug naar kleinschalige grondgebonden landbouw, zoals in de jaren 50 van de vorige eeuw, is niet realistisch. We moeten samen duurzaam vooruit!

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt 06-12509796
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282