Hoorzitting Provinciale Staten over Inpassingsplan N315 Neede


Gepubliceerd op

BORCULO – Op woensdag 16 maart houden de leden van de Statencommissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) een openbare hoorzitting over het Inpassingsplan N315 Reconstructie Haaksbergseweg Neede. Het Inpassingsplan is op 2 februari van dit jaar door Gedeputeerde Staten (GS) voor besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten (PS). Dat zal gebeuren in de vergadering van 6 april. De Gelderse Staten willen vooraf alle betrokkenen in de gelegenheid stellen hun mening over het Inpassingsplan aan hen kenbaar te maken. De hoorzitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Berkelland, Markstraat 1 in Borculo en begint om 19.00 uur.

Degenen die hun mening willen geven over het Inpassingsplan kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 maart, 12.00 uur, via e-mail aanmelden bij de secretaris van de commissie BOC, de heer Bob Roelofs, via griffie@gelderland.nl
De Statencommissie BOC bespreekt ter voorbereiding van de vergadering van Provinciale Staten op 6 april het Inpassingsplan in haar vergadering van woensdag 23 maart en neemt daarbij de resultaten van de hoorzitting mee. De hoorzitting komt in plaats van het inspreken tijdens de vergadering van de Statencommissie. Er is voor deze aparte hoorzitting gekozen omdat er meer insprekers worden verwacht dan in een gewone vergadering aan bod kunnen komen. Uiteraard kan de commissievergadering van 23 maart, die plaats vindt in het stadhuis van Arnhem, vanaf de publieke tribune worden gevolgd.

Hoorzitting
Voor de hoorzitting op 16 maart zijn de 43 indieners van zienswijzen op het Inpassingsplan persoonlijk uitgenodigd. De bijeenkomst in het gemeentehuis van Berkelland is voor iedereen toegankelijk. Dat betekent dat ook mensen die tijdens de ter inzageleggingsperiode in het najaar van 2015 geen zienswijze hebben ingediend, het woord kunnen voeren. Sprekers moeten zich echter wel aanmelden bij de griffie van de provincie Gelderland. Iedereen krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Mocht het aantal insprekers zeer groot zijn, dan kan de voorzitter van de hoorzitting de spreektijd beperken. De leden van de Statencommissie BOC beschikken over de ingediende zienswijzen en de reactie van GS daarop.

Inpassingsplan
Als gevolg van de aanleg van de N18 tussen Varsseveld en Enschede en de verwachte autonome toename van het verkeer in de gemeente Berkelland, zal het verkeer op de N315 de komende jaren gaan toenemen. Het Inpassingsplan bestaat uit een aanpassing van het kruispunt Haaksbergseweg/Rondweg door de aanleg van een Largas (‘langzaam rijden gaat sneller’) verkeersplein en de aanleg van een komslinger op de Haaksbergseweg. Met de aanleg van het verkeersplein wordt de doorstroming op de N315 verbeterd en kan het verkeer vanuit Neede beter invoegen in de verkeersstroom op de N315. De aanleg van de komslinger zorgt ervoor dat het verkeer gedwongen wordt om af te remmen. Bovendien zal het verkeer door de komslinger binnen de bebouwde kom langzamer gaan rijden. Dat draagt positief bij aan de verkeersveiligheid, met name voor de perceelontsluitingen en de oversteekbaarheid. Het plan is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Berkelland, de bewoners van de Haaksbergseweg en de provincie tot stand gekomen.
Informatie

Informatie over het Inpassingsplan N315 Neede is te vinden op de website van de provincie Gelderland http://www.gelderland.nl/N315-N18