Omgevingsvisie richting besluitvorming

BRONCKHORST – De afgelopen weken kon iedereen de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente Bronckhorst inzien en hierop een reactie geven. Er kwamen 26 reacties binnen op het stuk. Vervolgens stemden b en w op 18 januari 2022 in met deze ontwerp-Omgevingsvisie ‘Bronckhorst twee keer zo mooi!’. Hiermee zet de gemeente in op de toekomst van onze karakteristieke gemeenschappen en landschappen. En dat deze er in 2035 nóg beter voorstaan.

Constructieve zienswijzen op ontwerp
Van eind november 2021 tot begin januari 2022 kon iedereen 6 weken reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie. In deze periode voerden b en w ook gesprekken met stakeholders en inwoners. En vroegen hen naar inbreng voor verrijking en aanscherping van de ontwerp-Omgevingsvisie. Dat werkte goed. Er werden in totaal 26 reacties ingediend. Uit deze reacties sprak waardering voor de totstandkoming, opzet en uitwerking van de Omgevingsvisie. De indieners namen de tijd om via hun zienswijzen constructief mee te denken over de ontwerp-visie. Dankzij de zienswijzen is de visie verder aangescherpt.

Verantwoordelijk wethouder Willem Buunk is blij met het resultaat: “Het is erg mooi dat de inspraakperiode zo constructief verliep, ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen. Inwoners, belangenorganisaties en collega overheden hebben er echt werk van gemaakt. En hielpen ons om de visie nog beter te maken. Ik wil hen daar graag mee complimenteren. Met hun inbreng hebben we onder meer de karakterisering van de identiteit van onze gemeenschappen kunnen aanscherpen. We kunnen duidelijker aangeven wat onze opgave en ambitie is om Bronckhorst gezonder en veiliger te maken. We hebben de relatie tussen de ontwikkeling van de landbouw en ons landschap verduidelijkt. En we formuleerden een scherper profiel voor de gewenste economische ontwikkeling van lokale maakbedrijven en de voedingsmiddelensector.”

Op 18 januari stemde het college van b en w in met de ontwerp-Omgevingsvisie. Eind februari is het aan de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst. Dan wordt de Omgevingsvisie ter besluitvorming aan hen voorgelegd. De Omgevingsvisie is na vaststelling het centrale beleidsdocument dat alle andere strategische beleidsnota’s voor de leefomgeving vervangt. De Omgevingsvisie wordt uitgevoerd met omgevingsprogramma’s voor wonen, werklocaties, energietransitie & klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit & erfgoed. De vertaling van de beleidskaders uit de Omgevingsvisie naar beleidsregels krijgt het komend jaar vorm met het opstellen van het nieuwe omgevingsplan. Dat ook de huidige bestemmingsplannen en bestaande beleidsregels vervangt.

Grote opgaven voor de toekomst
De afgelopen maanden werkte de gemeente Bronckhorst samen met o.a. inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties aan de Omgevingsvisie. Deze visie gaat over hoe we op de lange termijn omgaan met de grote opgaven sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving. Centraal in de Omgevingsvisie staat de ontwikkeling van de leefomgeving, met de blik op 2035. Met als motto ‘Bronckhorst twee keer zo mooi’ geeft de visie inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente straks richting en houvast. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor wonen, werken en recreëren. De ontwerp visie is digitaal in te zien op ruimtelijke plannen of www.bronckhorst.nl/omgevingsvisie.


Dit bericht is 1178x gezien