Category Archives: Politiek

Gesplitst!

Vorige week dinsdag behandelde de raad van Oost Gelre de begroting van 2015. Een begroting van ruim 67 miljoen euro! Heel veel geld, waar lang over vergaderd moest worden. Van half drie ’s middags tot half elf ’s avonds. Dat was nodig om een goede afweging te maken. Het CDA heeft met een meerderheid van de raad ingestemd met de begroting, maar het college wel een enorme berg huiswerk meegegeven. Want het moet sneller, het moet daadkrachtiger.

Een kritisch CDA!
Van een aantal mensen vernamen wij dat zij de opstelling van het CDA, met name richting college, nogal kritisch vonden. Dat klopt! En dat zal ook zo blijven! Ook onze eigen CDA-wethouders werden niet gespaard. Met respect, op inhoud werden ze door de CDA fractie stevig aan de tand gevoeld. We hebben al sinds enige tijd een duaal stelsel, met een scheiding/splitsing tussen raad en college. De tijd dat vooraf alles in de achterkamertjes tussen raad en college bekonkeld werd, ligt gelukkig ver achter ons. Bovendien rust er een zware taak op ons, nu en in de toekomst.

Kunstgras voor RKZVC
Op een verkiezingsavond van het CDA in Zieuwent, januari van dit jaar, heeft het CDA aangegeven te willen gaan voor een kunstgrasveld in Zieuwent. Deze verkiezingsbelofte hebben we gedaan omdat ons overduidelijk was geworden dat de velden van RKZVC zwaar overbelast waren. Het gras kreeg nauwelijks nog kans om fatsoenlijk te groeien. Met de vaststelling van de begroting investeert de gemeente ruim 2 ton in het Zieuwentse kunstgrasveld. RKZVC verricht ook zelf veel werkzaamheden om de kosten te drukken. Daarnaast spreekt RKZVC ook met KSH-voetbal (Harreveld) en V.V.Mariënvelde om te bezien of deze clubs ook gebruik kunnen maken van het kunstgrasveld. Al met al een positieve ontwikkeling voor de leefbaarheid van deze kleine kernen. CDA is trots deze verkiezingsbelofte waar gemaakt te hebben en wenst RKZVC veel voetbalplezier en succes op het kunstgrasveld!

Woningsplitsing
In het coalitieakkoord van CDA-OOG is heel duidelijk opgenomen dat, om de leefbaarheid van het buitengebied te bevorderen, woningsplitsing mogelijk moet zijn. In ons prachtige buitengebied staan nog tal van (grote) karakteristieke boerderijen. Vaak zijn die woningen te groot en te duur in onderhoud geworden voor één gezin. Verpaupering dreigt dan met alle negatieve gevolgen van dien. Daarnaast kan woningsplitsing ook zeer positief werken in het kader van zorg/mantelzorg. Bijvoorbeeld de bij-inkomende familieleden kunnen dan op efficiënte wijze mantelzorg aanbieden. In de begroting 2015 waren wel een paar zinnen aan woningsplitsing gewijd, alleen volgens het CDA veel te vrijblijvend en veel te vaag. Het CDA wil doorpakken! Vandaar een CDA-motie, door alle partijen gesteund, die het college de opdracht meegeeft om in februari 2015 te komen met een concreet voorstel voor woningsplitsing.

Daadkracht
Het college én de ambtelijke organisatie zal keihard aan het werk moeten om alle ambities uit het coalitieprogramma en de begroting waar te maken. Het CDA spreekt vertrouwen uit dat dit gaat lukken, maar zal wel scherp een vinger aan de pols houden. Want een afsplitsing van een deel van de ambities naar het land van ‘kwamen we ff niet aan toe’ zal het CDA niet toestaan.

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt 06-12509796
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282

De Wal en het Schip!

Vorige week dinsdag werd ik de gemeenteraad van Oost Gelre geschiedenis geschreven! Er werden belangrijke besluiten genomen om vanaf 1 januari 2015 van start te kunnen met de nieuwe zorgtaken. Ook kreeg Mariënvelde van de voltallige raad het groene licht voor de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening. Een uniek project, omdat er tevens een zorgcorparatie van en voor Mariënvelde wordt opgericht. Een mooi en heel goed voorbeeld van hoe een gemeenschap zelf de touwen in de hand neemt en aan het roer staat!

1 januari 2015
Bij de gedachte aan deze datum, wordt menigeen een beetje zenuwachtig. Dit komt omdat de gemeente vanaf deze datum voor een heleboel zorgtaken verantwoordelijk wordt. Zorgtaken waarvoor voorheen de provincie en het rijk verantwoordelijk waren. Er speelt heel wat op het vlak van de zorg. In een korte tijd gaan er hele grote veranderingen plaats vinden. De overgang van zorgtaken naar de gemeente houdt de gemoederen enorm bezig. Er verschijnen in de media bijna dagelijks berichten van met name zorgpartijen die aangeven dat de kans bestaat dat sommige mensen niet meer de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Deze signalen neemt het CDA uiterst serieus. Maar het CDA is er van overtuigd dat het anders moet in de zorg. Het huidige zorgstelsel functioneert niet naar behoren, is complex en duur. De veranderingen zijn groot en ingrijpend en dat kan onzekerheden en twijfel met zich mee brengen. Maar het CDA is er vast van overtuigd dat de veranderingen juist in het belang van de mensen die echt zorg nodig hebben, doorgevoerd moeten worden. Er mogen daarbij geen mensen tussen wal en het schip vallen, dat is een keiharde eis van het CDA.

Tijdens de behandeling in de raad van de nieuwe zorgtaken (Wmo, Jeugdwet) heeft CDA-wethouder Jos Hoenderboom ons op overtuigende wijze duidelijk gemaakt dat er geen mensen tussen wal en het schip gaan vallen, waardoor wij konden instemmen met de voorstellen. ‘De gemeente zit er boven op’, aldus de wethouder. Daarnaast wordt de raad, dankzij een motie van het CDA, er nauw bij betrokken zodat op tijd bijgestuurd kan worden.

Thema-avond Zorg
Omdat het thema ‘Zorg’ zo enorm leeft in onze gemeenschap, heeft het bestuur van CDA Oost Gelre hiervoor speciaal afgelopen donderdag avond een openbare bijeenkomst georganiseerd in de Bron in Groenlo. Dat het thema leeft bleek wel uit de grote opkomst. Het was een zeer geslaagde avond waarin veel ruimte was voor mensen uit de praktijk. O.a. de mantelzorgers hadden een prominente plek. De mantelzorgers spelen een cruciale rol in de verlening van zorg. Ze zijn onmisbaar! Maar vaak wordt het werk van de mantelzorger onderschat waardoor de mantelzorger overbelast kan raken. De fysieke en psychische druk is groot en kan op een gegeven moment te veel worden. Dit werd ook door Wethouder Jos Hoenderboom onderkend. Hij gaf aan dat de gemeente extra ondersteuning en geld beschikbaar gaat stellen om er voor te zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt.

Mariënvelde
Waar een klein dorp groot in kan zijn! De raad heeft ingestemd met een krediet van 1,2 miljoen euro voor de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënvelde. Belangrijk onderdeel van deze BMV is dat in het gebouw ook een zorgcorporatie wordt gehuisvest. Met deze zorgcorporatie wordt door mensen uit Mariënvelde zelf op vrijwillige basis, zo veel mogelijk de zorg georganiseerd voor mensen in Mariënvelde. Ook wanneer er professionele zorg moet komen, wordt dit via de zorgcorporatie georganiseerd. Op deze manier zijn de lijntjes erg kort en wordt op efficiënte en effectieve manier de zorg verleend. Mariënvelde is een van de eerste dorpen in Nederland die de zorg op een dergelijke manier voor en met elkaar organiseert. Het is nieuw en er moet ervaring mee opgedaan worden. De gemeente moet hierbij ‘los’-laten en vertrouwen geven. Het CDA geeft dat vertrouwen! En de 10 kuub zand die we in de verkiezingscampagne voor de BMV hadden beloofd staat natuurlijk nog steeds. Een belletje naar het CDA en het zand komt er aan!

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt 06-12509796
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282

CDA kijkt terug op geslaagde thema avond rond veranderingen in de zorg

OOST GELRE – Afgelopen donderdag hield het CDA afdeling Oost Gelre een thema avond rond de vele veranderingen in de zorg. Aanleiding voor de avond waren de grote zorgen en onzekerheden die bij veel zorgbehoevenden en bij medewerkers van zorginstellingen leven. Er was dan ook brede belangstelling voor de avond.

Statenlid Koster, lef tonen
De avond werd ingeleid door het CDA Provinciale Statenlid Herman Koster, zelf ook als wijkverpleegkundige werkzaam in de zorg. Hij ging in op de aanleiding en achtergrond van de vele veranderingen. Enerzijds is er de wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Anderzijds moet aan de steeds verder stijgende kosten een halt worden toegeroepen om de zorg betaalbaar te houden. Zijn oordeel was dat daarbij niet zozeer de visie op de zorg maar veel meer de Euro centraal heeft gestaan. Hij riep op tot lef, geef maximaal ruimte aan initiatieven uit de maatschappij, van burgers, wijk- en dorpsraden en verenigingen. De Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde met haar zorgcorporatie waartoe tijdens de laatstgehouden raadsvergadering in Oost Gelre is besloten, getuigt hiervan.

Wethouder Hoenderboom, mantelzorgers ontzorgen
Daarna was het de beurt aan CDA wethouder Jos Hoenderboom om uit te leggen hoe de gemeente Oost Gelre de vele veranderingen in de zorg wil doorvoeren en invullen. Deze had twee dagen voor de thema avond bij CC De Bron net het nieuwe Beleidsplan Jeugdhulp en de bijbehorende verordening alsmede de nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning met een aanvulling op een eerder vastgesteld WMO Beleidsplan succesvol door de gemeenteraad geloodst. Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt door hem ingezet op preventie, het versterken van de ondersteuning van mantelzorgers en andere initiatieven van bewoners. In de Jeugdzorg richt het beleid zich op jeugdigen tot 23 jaar waarbij de nadruk komt te liggen op preventie en de kwaliteit van ‘gewone’ opvoeding binnen het gezin. Hierbij wordt intensief samengewerkt met buurgemeenten om ondersteuningsteams en andere preventieve instrumenten verder te ontwikkelen.

Praktijk aan het woord
Vervolgens kwamen twee ervaringsdeskundigen uit de praktijk aan het woord. Careaz teamleidster Carla Heming vertelde over de angst, onzekerheid en onrust die zij tegen kwam in haar dagelijkse praktijk. De geweldige toename van dementie in een verouderende samenleving. Het belang van thuiszorg niet alleen gericht op de zorg zelf maar ook in het voorkomen van eenzaamheid en het signaleren van andere problemen van zorgbehoevenden. Daarnaast deed ze een oproep om mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen en ‘ontzorgen’. Als laatste was het woord aan de 82-jarige heer Evers die al jarenlang mantelzorger voor zijn echtgenote was. Hij schetste de problemen van een mantelzorger die nu zelf ook hulpbehoevend aan het worden is. Met name op dit punt van ondersteuning van mantelzorgers zegde de wethouder zijn maximale steun toe.

Levevdige discussie
Na de pauze was het de beurt aan de zaal om vragen te stellen. Die kwamen in grote getale en vanuit alle geledingen. Soms heel praktische vragen, wat gebeurt er met de huishoudelijke hulp (gaat een ‘zachte landing’ maken) tot aan vragen over betaalbaarheid ook op langere termijn voor de gemeente van al die veranderingen. Niet op alle vragen was een definitief antwoord mogelijk. Veel moet nog verder worden uitgewerkt, maar duidelijk was dat alles in Oost Gelre in het werk wordt gesteld om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Al met al was het een zeer nuttige bijeenkomst die niet alleen veel informatie opleverde maar die ook het politieke debat in de gemeente verder kan voeden.

Groenlicht voor Brede Maatschappelijke Voorziening

GROENLO/MARIENVELDE – De raadzaal in het stadhuis in Groenlo zat dinsdagavond 14 oktober, tijdens de vergadering van de raad van Oost Gelre, bommetje vol. Half Mariënvelde was uitgelopen voor agenda punt 10. Op verzoek van de voorzitter (burgemeester Annette Bronsvoort) werd dit punt naar voren geschoven op de agenda. Op de agenda staat de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënvelde.

“Mariënvelde is groot in denken en in doen”, vertelt Theo Donderwinkel (CDA). Mariënvelde wil een Multifunctioneel gebouw. “Dit gebouw brengt mensen samen”, aldus Donderwinkel. De opbrengsten van de MFA moeten grotendeels uit de exploitatie van de kantine komen. Het CDA heeft te kennen gegeven dat er een maximale steun moet zijn voor BMV

Paul Wentink (VVD) geeft aan dat het BMV uniek is. Mariënvelde ziet namelijk nieuwe mogelijkheden omdat de zorg bij het plan betrokken is. “Daarom spreken wij niet van een MFA maar van een Brede Maatschappelijke Voorziening”, laat Wentink weten. De VVD is voorstander van het voorstel.

Ronald Willering OOG. “Het zou zonde zijn als een fantastisch initiatief als deze niet haalbaar zou zijn”, aldus Willering. Ook Richard Klein Tank (PvdA) vindt het een uniek initiatief en zijn partij kan ook instemmen met het project.

Jos Wolterink (NLOG) – Hij geeft net zo als Theo Donderwinkel aan dat Mariënvelde groot in denken is en wenst alle vrijwilliger veel succes.

Jerry van de Meulen (D66) “De 40.000 euro die uit de kantine moet komen schatten wij hoog in. Maar we hopen toch dat het goed komt. Ook wij steunen het voorstel”. Wel heeft hij grote zorgen voor de vrijwilligers op de langere termijn. Wij denken dat die groep na verloop van tijd mnder wordt en moeten er misschien meer betaalde krachten worden aangesteld”, aldus Van de Meulen.

Jos Hoenderboom benadrukt nog eens dat hij het goed vindt dat er zo’n grote opkomst is. “Dat getuigd maar weer eens hoe groot de betrokkenheid is”. “Als wij het hebben over een kantine moet je niet denken aan een voetbalkantine. Je moet denken aan een ontmoetingsruimte met een horeca functie. Dit project is een begin van een mooi proces. Wij als gemeente zullen dit project goed gaan begeleiden. Mariënvelde is de bestuurder van de auto en wij zitten er naast. Wij als gemeente blijven op de achtergrond verantwoordelijk voor de Zorg die daar wordt geleverd”. 1.2 miljoen euro is het maximale dat de gemeente in dit project gaat steken. Mocht blijken dat er na een aantal jaren te korten zijn dat moet Mariënvelde die zelf op hoesten.

Alle fractie steunen het voorstel dat 1,2 miljoen euro gaat kosten.

CDA organiseert thema avond rond veranderingen in de zorg

GROENLO – De decentralisaties in het sociale domein met haar vele veranderingen bij zorg en welzijn (WMO/AWBZ), jeugdzorg en participatiewet leiden ook in de gemeente Oost Gelre tot de nodige vragen en zorgen. Kan de gemeente al die nieuwe taken wel uitvoeren voor het mindere geld dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld? Krijg ik in de toekomst nog wel dezelfde zorg en de vertrouwde hulp? En hoe zit het met mijn plichten en rechten als ik werkloos word en van de WW in de bijstand beland? Maar niet alleen degenen die de zorg moeten krijgen kampen met dit soort vragen. Ook de professionals die werken bij (thuis)zorginstellingen zoals Sensire, Careaz, Buurtzorg, en Marga Klompé kampen met vragen. Behoud ik mijn baan nog wel? En als ik al blijf, wat verandert er dan aan mijn taken, mijn arbeidsomstandigheden en krijg ik nog voldoende tijd en middelen om mijn werk goed te blijven doen? Op dit moment bevindt de gemeente zich in een beslissende fase met de aanbestedingen en de besluiten hierover in de raad.

Om die reden organiseert het CDA afdeling Oost Gelre een thema avond rond de 3 decentralisaties in het sociale domein waarbij de focus vooral zal liggen op zorg en welzijn. De avond zal worden gehouden op donderdag 16 oktober bij Cultureel Centrum De Bron in Groenlo. De avond zal starten met een inleiding door het Statenlid Herman Koster van de provincie Gelderland die zal ingaan op de aanleiding en achterliggende redenen van de veranderingen. Daarna zal wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre uit de doeken doen hoe deze gemeente de veranderingen in de zorg denkt in te vullen. Vervolgens zal een tweetal ervaringsdeskundigen uit de doeken doen tegen welke problemen en uitdagingen zij aanlopen en hoe hiermee wordt omgegaan. Tenslotte is het de beurt aan u, inwoners van de gemeente, om de inleiders aan de tand te voelen en vragen te stellen. Het gevormde forum van deskundigen zal trachten om uw zorgen weg te nemen of in ieder geval antwoord te geven op de vele vragen die ongetwijfeld leven bij huidige en toekomstige gebruikers en aanbieders van zorg in de gemeente Oost Gelre.

Donderdag 16 oktober vanaf 19.30 uur zijn de deuren van CC De Bron in Groenlo geopend.