Mededelingen 3 november 2016 Gemeente Oost Gelre


Agenda’s

Raadscommissie

Datum: Dinsdag 8 november 2016
Tijd 19.30 uur
Locatie: Stadhuis Groenlo

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 4 oktober 2016
4 Vragenuur
5 Actieve informatieplicht
6 Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek
7 Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties
8 Stukken ter kennisname aan de raad
DEBATTEREN
9 Herhuisvesting gemeentelijke organisatie
10 Verordening Openbaar rechtspersoon Reflexis Openbaar Onderwijs
11 Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre
INFORMEREN
12 Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek
13 Economische visie “Economie voorop!”
14 Financiële stukken werkvoorzieningsschap Hameland
15 Tweede bestuursrapportage 2016 Oost Gelre
16 Rondvraag en sluiting
Stukken inzien
Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.
Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

Inspreken commissievergadering
Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Wmo-raad

Datum: maandag 7 november 2016
Tijd: 19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: Stadhuis Groenlo, Marktzaal

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. PR
3. Basismobiliteit laatste stand van zaken
4. Begroting 2017 Jeugd & Wmo
5. Mededelingen en terugmeldingen
a. Vergaderrooster 2017
b. Terugkoppeling bezoek Denemarken
c. Terugkoppeling inkoop Sociaal Domein 2017
6. Ingekomen stukken:
a. Uitnodiging bijeenkomst Beschermd Wonen
b. Reactie advies Wmo raad klanttevredenheidsonderzoek
c. E-mail onderzoek vervoer
7. Verzonden stukken:
a. Advies Wmo raad klanttevredenheidsonderzoek
8. Lokaal gezondheidsbeleid
9. Werving leden Wmo raad
10. Verslag vergadering 3 oktober 2016
11. Rondvraag

Cliëntenraad participatiewet

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Datum: donderdag 10 november 2016
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk .

1. Opening.
2. Bezoek mw. A. Gildhuis, manager SDOA.
3. Voortgang vacature cliëntenraad.
4. Begrotingsvoorstel 2018.
5. Mededelingen.
6. Uitgaande en ingekomen post.
7. Vaststellen verslag van 13 oktober 2016.
8. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.
9. Sluiting.

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 10 november 2016 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Molenaar 12, uitbreiden woning en bouw carport/berging (24 oktober)

• Lichtenvoorde
• Molendijk 6-06, bouw twee dakkapellen (28-10-2016)
• Koningslinde 11, uitbreiden bedrijfshal (28-10-2016)

Vragender
• Oude Winterswijkseweg 27b, uitbreiding paardenstalling (24 oktober)
Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
• Willem Alexanderhof 3, asbest saneren (24 oktober)
• Emmasingel 19, verwijderen asbesthoudende standleiding in berging (26 oktober)

Lichtenvoorde
• Vragenderweg 56, sloopwerkzaamheden aan hoofdgebouw (29-10-2016)

Mariënvelde
• Pastoor Deperinkweg 5, saneren asbest (25 oktober)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.
Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde
• Clarissenstraat 1G-01, bouw carport (31-10-2016)

Vragender
• Weijenborgerdijk 59, bouw nieuwe geitenstal (26-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
Voornemen verlenen vergunning (ontwerpvergunning ter inzage)

Lichtenvoorde
• Koningslinde 6, plaatsen terreinafscheiding, reclameplateau en gebruiken van kavel voor stallen vrachtauto’s (31 oktober t/m 11 december 2016)

Harreveld
• Landstraat 24, vergroten varkensstal (12 oktober t/m 22 november 2016)

Zienswijze
Procedure 2A en 2-I is van toepassing

Milieu

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Harreveld
• Kroosdijk 5b, melding voor het veranderen van de inrichting betreffende een wijziging in dieraantallen en actualisatie tekening (31 oktober 2016)

Groenlo
• Markt 2, melding voor het starten van een restaurant/bar (31 oktober 2016)
• Mattelierstraat 19, melding voor het starten van een cultureel centrum voor theater- en muziekvoorstellingen. Binnen het bedrijf is een foyer met bar en keuken, muziekschool en een huisvesting voor diverse clubs aanwezig 25 oktober 2016

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.
Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo
• Redoute 1, het opleggen van een maatwerkvoorschrift geluid (26 oktober 2016)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent
• Boekelderweg 2: 30 m3 (29-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Voorontwerp bestemmingsplannen

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kern Zieuwent 2015’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kern Zieuwent 2015’ met ingang van 4 november 2016 voor een periode van 3 weken voor iedereen ter inzage ligt.

Plangebied en inhoud plan
Voor de kern Zieuwent wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld omdat het verplicht is bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te actualiseren. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard. Dit betekent dat de bestaande situatie is vastgelegd. Nieuwe initiatieven worden alleen meegenomen als het college besloten heeft in principe medewerking te verlenen en als alle benodigde onderzoeken zijn aangeleverd. Op onderstaande luchtfoto is het plangebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, globaal aangegeven.

Inzien van het plan en mogelijkheid tot inspraak
Het bestemmingsplan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Daarnaast kunt u de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de planbestanden vinden op de website . De IMRO-code van het plan is NL.IMRO.1586.BPZIE800-VO01.

Gedurende de inzagetermijn van 4 november 2016 t/m 24 november 2016 kan een ieder bij voorkeur schriftelijk een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het College van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor het mondeling naar voren brengen van een inspraakreactie of voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Rondeel via 0544-393482 of n.rondeel@oostgelre.nl.

Inloopmiddag op 10 november
Op donderdag 10 november van 16.00 uur tot en met 18.00 uur is er een inloopmiddag over dit nieuwe bestemmingsplan bij Het Witte Paard, Dorpsstraat 49 in Zieuwent. Tijdens deze inloopmiddag kunt u het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kern Zieuwent 2015’ inzien, u laten informeren en via reactieformulieren uw reactie op het voorontwerp bestemmingsplan geven.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Koningslinde 6 Lichtenvoorde’
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het plaatsen van een terreinafscheiding, reclameplateau en het gebruiken van een kavel van 7.500 m2 voor het stallen van vrachtauto’s op het perceel, direct aansluitend aan het bestaande bedrijf van Paashuis Bedrijfswagens.

Inzage
Procedure 1, van 4 november t/m 15 december 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website . Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBEDRIJVEN302-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 4 november t/m 15 december 2016.

Evenementen

Groenlo
• Groenlo’s Ondernemers Verbond, organiseren Sinterklaasoptocht op 12 november 2016 (29-10-2016)

Lichtenvoorde
• Lichtenvoordse Ondernemersvereniging, organiseren Sinterklaasoptocht op 13 november 2016 (29-10-2016)

Lievelde
• Sinterklaas Comité Lievelde, organiseren Sinterklaasoptocht op 20 november 2016 en het houden van een collecte t.b.v. het Sinterklaas Comité Lievelde in de week van 14 t/m 19 november 2016 (29-10-2016)

Vragender
• Sinterklaascommissie Vragender, organiseren Sinterklaasoptocht op 20 november 2016 (29-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde
• Nabij Esstraat 10-32: reserveren parkeervak op kenteken als gehandicaptenparkeervak (27-10-2016)
• Nabij Esstraat 10-42: reserveren parkeervak op kenteken als gehandicaptenparkeervak (27-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde
• Animo Vlooienmarkten BV, ophangen spandoek in Dijkstraat en Rapenburgsestraat van 7 t/m 22 januari 2017 en 22 april t/m 7 mei 2017 ter aankondiging vlooienbeurs in de Hamalandhal (28-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
Lichtenvoorde
• Dijkstraat 23, exploitatievergunning voor restaurant Del Villaggio (28-10-2016)
• Dijkstraat 23, plaatsen tafels en stoelen (terras) op openbare weg voor restaurant Del Villaggio (28-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Drank- en horecawet

Lichtenvoorde
• Dijkstraat 23, vergunning uitoefenen van het horecabedrijf Del Villaggio, met café en terras (28-10-2016)

Bezwaar
• Procedure 3B is van toepassing

RECTIFICATIE
Vorige week publiceerden wij dat onderstaande ontwerpvergunning ter inzage ligt t/m 8 november 2016 en dat t/m die datum een zienswijze kan worden ingediend. Dat is onjuist. De juiste datum is 8 december 2016.

Ter inzagelegging ontwerpvergunning Vereniging Motor- en Autoclub Lichtenvoorde (MACL)
Met ingang van vrijdag 28 oktober 2016 ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage de ontwerpvergunning Drank- en Horecawet voor Vereniging Motor- en Autoclub Lichtenvoorde (MACL) voor het uitoefenen van horeca-activiteiten. Op deze vergunning is de gemeentelijke verordening van toepassing, waarin ter voorkoming van oneerlijke mededinging, regels zijn gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich hebben te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende dranken.

Inzage
Procedure 1 van 28 oktober 2016 t/m 8 december 2016

Zienswijze
Procedure 2B en 2-III van 28 oktober 2016 t/m 8 december 2016

Afdeling Publiek en Bestuur

Besluit Vertrokken naar buitenland
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit: Naam betrokkene:
26 okt 2016 R. Buunk, Heemskerkstraat 15, 7141 VS Groenlo