Mededelingen gem. Oost Gelre 15 december 2016


Agenda’s

Raadsvergadering

Datum : Dinsdag 20 december 2016
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5a. Verslag van de raadsvergadering d.d. 1 november 2016
5b. Verslag van de raadsvergadering d.d. 22 november 2016
6. Vragenuur

HAMERSTUKKEN
7. Verordeningen ingevolge art. 212, 213 en 213a Gemeentewet en nota Afschrijvingsbeleid
8. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016
9. Wijziging lokale personele regelingen m.b.t. werkgeverschap griffie
10. Arbeidsvoorwaardelijke besluiten m.b.t. werkgeverschap griffie
11. Notitie BUIG-tekort 2016
12. 3e Wijziging gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
13. Opvang vluchtelingen en huisvesting nieuwkomers

BESPREEKSTUKKEN
14. Belastingverordeningen 2017 Oost Gelre
De raad wordt gevraagd de navolgende verordeningen vast te stellen;
• Legesverordening 2017
• Verordening hondenbelasting 2017
• Verordening precariobelasting 2017
• Verordening rioolheffing 2017
• Verordening toeristenbelasting 2017
• Verordening onroerende zaakbelasting 2017
• Verordening reinigingsheffingen 2017
15. Energietransitienota Oost Gelre
16. Continuering en financiering Energieloket 2017-2019
17. Tweede bestuursrapportage 2016 SDOA
18. Verslag Kritische Prestatie Indicatoren archief gemeente Oost Gelre 2014
19. Ingekomen stukken
20. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien
Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.
Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering
Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten
Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet
De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op . Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Hoek Noordgang/Holtkampsweg, grondwerkzaamheden en aanleggen tijdelijke bouwweg t.b.v. bouwrijp maken (1e fase) bedrijfskavel (9-12-2016)

Harreveld
• Kerkstraat 20, herbestemmen woonfunctie (7-12-2016)
• Kerkstraat 20a, herbestemmen woonfunctie (7-12-2016)

Lichtenvoorde
• Broekboomstraat 9, uitbreiden winkelpand (8-12-2016)
• Boomvalk 12, bouw woning met berging (11-12-2016)
• Dijkstraat 30, bouw reclamezuilen (10-12-2016)

Vragender
• Nabij Lankveldweg, perceel S nummer 555, bouw schuilgelegenheid voor wandelaars en fietsers (12-12-2016)
Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde
• GJ Doorninkweg 4, slopen gedeelte kuikenschuur (4-12-2016)
• Broekboomstraat 9, slopen t.b.v. uitbreiding (8-12—2016)

Groenlo
• Gasthuisstraat 4, verwijderen van asbest woning en schuur (5-12-2016)
• Julianastraat 2, binnendeur met asbest verwijderen (8-12-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.
Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Oude Winterswijkseweg nabij nummer 48, bouw fietsbrug over Groenlose Slinge (8-12-2016)

Harreveld
• Nabij Heideweg 7a, bouw hoogzit (8-12-2016)

Lichtenvoorde
• Het Veen 29, realiseren uitbouw en overkapping (8-12-2016)
• Molendijk 6-06, bouw van 2 dakkapellen (8-12-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde
• Koningslinde 11, vergroten opslagcapaciteit en realisatie enkele dockshelters (29-11-2016)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Zwolse Veenweg ongenummerd, sectie F, nummer 580, realiseren opstelplaats voor blusvoertuig van de brandweer (activiteit aanleg) (ingekomen 30 november 2016).
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan

Bestemmingsplan Elshofweg 6 te Groenlo
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Elshofweg 6 te Groenlo
Het wijzigingsplan regelt het bouwen van 21 recreatiewoningen op recreatiepark Marveld. Hierbij wordt een veld met stacaravans en chalets omgezet naar een veld met recreatiewoningen.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist het college van B&W over vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 35 35.
Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplan

Voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Bestemmingsplanherziening Laarberg Centraal, aanpassing bedrijfskavel
Om de vestiging van een nieuw bedrijf op Laarberg Centraal mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan aangepast worden. Het perceel heeft al een bedrijfsbestemming. De aanpassingen hebben betrekking op de milieuzonering en de ontsluiting van de kavel. Daarnaast moet een stukje agrarisch gebied bij de bedrijfskavel getrokken worden.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, via telefoonnummer (0544) 39 35 35.
Vastgestelde wijzigingsplannen

• Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Vragenderweg 71 Vragender, vervorming bouwvlak’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 16 december 2016 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre vastgesteld wijzigingsplan:

‘Vragenderweg 71 Vragender vervorming bouwvlak’, die voorziet in het vervormen van het bouwvlak op het perceel Vragenderweg 71 te Vragender. Na vervorming van het bouwvlak worden oude stallen gesloopt en een nieuwe stal met luchtwasser gerealiseerd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld. Ambtshalve is er een aanpassing gedaan in het vast te stellen plan ten opzichte van het ontwerpplan. De aanpassing betreft het schrappen van artikel 3.4.2 sub b, waarmee de geurbelasting was geregeld. De geurbelasting is echter ook al geregeld doordat in artikel 3.4.1 sub c en d een rechtstreekse koppeling met de Aerius berekening is opgenomen. Daarmee is onder meer het aantal en soort dieren, het staltype en de emissiepunten geregeld, waarmee ook de geurbelasting vastligt.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI1505-VG01.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 16 december 2016 t/m 26 januari 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website

Beroep
Procedure 4B van 16 december 2016 t/m 26 januari 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn aangebracht.

• Vastgesteld wijzigingsplan Gasteveldsdijk 8 Lievelde
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 16 december 2016 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 6 december 2016 vastgesteld wijzigingsplan:

‘Gasteveldsdijk 8 Lievelde wijzigen bouwvlak’, waarbij binnen de bestemming ‘Agrarisch met Waarden – Landschapswaarden’ het aanwezige agrarische bouwvlak wordt vervormd en enigszins wordt vergroot tot maximaal 1 ha waarna er ruimte ontstaat voor de bouw van een mestkalverenstal.

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI1504-VG01.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 16 december 2016 t/m 26 januari 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website

Beroep
Procedure 4B van 16 december 2016 t/m 26 januari 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.
Besluit omgevingsvergunning

Wijziging bouwgrenzen Koningslinde Lichtenvoorde
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in de wijziging van de bouwgrenzen van kavel 43 en kavel 49 aan de Koningslinde op bedrijventerreinen Lindebrook. Door de verschuiving van de bouwgrenzen worden de kavels aangepast op de huidige situatie en marktvraag waarin de kavels individueel worden verkocht.

Inzage
Procedure 1 van 16 december 2016 t/m 26 januari 2017, en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website .

Beroep
Procedure 4A van 16 december 2016 t/m 26 januari 2017.

Evenementen

Groenlo
• Groenlo Vestingstad Promotion, organiseren Midwinterhoornwandeling door Groenlo op 21 december 2016 (13-12-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Overige vergunningen en ontheffingen

Kledinginzameling 2017

Voor het jaar 2017 hebben zes charitatieve instellingen vergunning gekregen om in de gemeente Oost Gelre in een bepaalde periode huis-aan-huis textiel in te zamelen. De volgende instellingen gaan in de daarbij vermelde periodes een inzameling houden.

Instelling Periode
Nederlandse Hartstichting 16 januari tot 20 februari 2017
SamenwerkingsVerband Kledinginzamelende Instellingen 6 maart tot 10 april 2017
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost 24 april tot 29 mei 2017
Stichting War Child 12 juni tot 10 juli 2017
Nierstichting 4 september tot 9 oktober 2017
Leger des Heils, Reshare 23 oktober tot 27 november 2017

De instellingen berichten t.z.t. over de precieze data van inzameling. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, Monique Nijrolder, telefoon (0544) 39 36 66 (13-12-2016).

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing