Mededelingen gem. Oost Gelre 22 juni

Agenda’s

Raadsvergadering

Datum : Dinsdag 27 juni 2017
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 30 mei 2017
6. Vragenuur
7. Benoeming niet-raadslid in raadscommissie

HAMERSTUKKEN
8. Bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Rapenburgsestraat 34/34a’
9. Bestemmingsplan ‘Brouwersnös, Eibergseweg 1 te Groenlo’
10. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening waterberging Lichtenvoorde Oost’
11. Overdracht eeuwigdurende nazorg regionale stortplaatsen
12. Voortzetting starterslening
13. Verordening maatschappelijke ondersteuning Oost Gelre
14. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek
15. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
16. Jaarrekening 2016 Stadsbank Oost Nederland
17. Begroting 2018 Stadsbank Oost Nederland
18. Jaarrekening 2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek
19. Eerste bestuursrapportage 2017 Sociale Dienst Oost Achterhoek
20. Programmabegroting 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek
21. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Regio Achterhoek
22. Financiële stukken Hameland
23. Ontmoetingstuin ‘t Hooiland

BESPREEKSTUKKEN
24. Bestemmingsplan ‘Rotonde James Wattstraat/Hamelandweg te Lichtenvoorde’
25. Actualisatie grondexploitaties
26. Jaarverslag en jaarrekening 2016 gemeente Oost Gelre
27. Eerste bestuursrapportage 2017 Oost Gelre
28. Ingekomen stukken
29. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien
Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.
Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering
Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten
Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet
De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld
• Harreveldseweg 3/3a, splitsen woonboerderij (17-6-2017)

Lichtenvoorde
• Esstraat 39, bouwen overkapping (12-6-2017)
• Diverse percelen, aanpassen oppervlakte-watersysteem en rioolsysteem (13-6-2017)
• Pastoor Sandersstraat 24, vernieuwen dak (15-6-2017)

Mariënvelde
• De Boog 1, transformeren bestaand bijeenkomstgebouw naar 2 zelfstandige wooneenheden (15-6-2017)

Vragender
• Pastoor Scheepersstraat, herplaatsen duikerbrug (13-6-2017)
• Meddoseweg 8, tijdelijke plaatsen woonunit voor termijn van 1 jaar (13-6-2017)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• De Bempte 2, bouwen hooiberg (16-6-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
• Vrakkinkweg 2, saneren asbesthoudende golfplaten (12-6-2017)
• Zwolseweg 7, verwijderen asbest (14-6-2017)

Lichtenvoorde
• Voshuttedijk 6, slopen opstallen (13-6-2017)
• Pastoor Sandersstraat 24, sloopwerkzaamheden t.b.v. vernieuwen dak (15-6-2017)

Zieuwent
• Verkavelingsweg 4, verwijderen asbest (14-6-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen termijn omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde
• Albert Schweitzerstraat 33, aanleggen parkeerplaatsen (14-6-2017)

Vragender
• Meddoseweg 5, uitbreiden en milieuneutraal veranderen varkensstal (15-6-2017)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Montgomerystraat 5, aanleg uitweg (16-7-2017)
• Noordgang, aanleggen watergangen, waterberging en riolering (13-6-2017)

Lichtenvoorde
• Hof van St. Eloy 8, bouwen woonhuis (14-6-2017)

Vragender
• perceel T 317, kappen i.v.m. regulier onderhoud bos (15-7-2017)

Zieuwent
• Kunnerij (waterschap), aanleg uitweg (16-6-2017)
• De Haare 38, verbouwen woonhuis (13-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Buiten behandeling aanvraag

Groenlo
• Koperslager 77, plaatsen dakkapel voorzijde (20 juni 2017)

Harreveld
• Rector Hulshofstraat 6/6a, splitsen woning (20 mei 2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde
• Perceel tegenover Boschlaan 4-6: 5 m3 (20-7-2017)

Vragender
• Meddoseweg 11: 5 m3 (15-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Nieuwe bestemmingsplannen ter inzage in zomervakantieperiode

In de zomervakantie 2017 start de procedure van een aantal nieuwe bestemmingsplannen. Hiervoor bestaat geen wettelijke belemmering. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat u officiële publicaties gaat missen, attenderen wij u met dit bericht op de voor dit moment geplande bekendmakingen.

De komende maanden volgen onder andere de officiële bekendmakingen van onderstaande bestemmingsplannen:

• Ontwerp-bestemmingsplan voor de Broekboomstraat 10 Lichtenvoorde (het planologisch mogelijk maken van een woning op de 1e verdieping)
• Ontwerp-bestemmingsplan voor de Parallelweg 4, 4a en 4b Lievelde (het veranderen van de bedrijfsbestemming naar Wonen, met de mogelijkheid voor de bouw van 1 nieuwe woning)
• Ontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe tracé van de N18, voor zover gelegen in Oost Gelre
• Ontwerp-bestemmingsplan voor functieverandering De Stegge 4 en 6, Lievelde (het veranderen van de agrarische bestemming naar Wonen met een nevenactiviteit)
• Ontwerp-bestemmingsplan voor het Welkoopterrein in Zieuwent (het plan maakt realisatie van 6 appartementen en 8 woningen mogelijk)

Naast genoemde plannen kunnen er ook nog andere plannen ter inzage worden gelegd. Houd dus ook in de zomerperiode de huis-aan-huisbladen en onze website in de gaten of vraag uw zaakwaarnemer om dat voor u te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling.

Evenementen

Oost Gelre
• Stichting Achterhoek Tour Rally, houden Achterhoek Tourrally in o.a. de gemeente Oost Gelre op 25 juni 2017 (14-6-2017)

Groenlo
• Buurtfeest in de Lambert Verreijckenstraat op 1 juli 2017 (16-6-2017)
• Buurtfeest op wadi tussen de Velver en de Kunne op 9 september 2017 (15-6-2017)
• Buurtfeest in Rembrandtstraat op 8 juli 2017 (15-6-2017)

Lichtenvoorde
• Buurtfeest aan de Lievelderweg t.h.v. nrs. 76a t/m 88 op 26 augustus 2017 (16-6-2017)
• Buurtfeest op grasveldje nabij Uranus 3 en 4 op 8 juli 2017 (16-6-2017)
• Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde, houden avondvierdaagse op 21, 22, 23 en 24 juni 2017 met vertrek en aankomst vanaf de Markt, houden van een wandelmarathon en een halve wandelmarathon op 25 juni 2017 met vertrek en aankomst vanaf de Markt (14-6-2017)
• Buurtfeest op 19 augustus 2017 in de Heckinckstraat, t.h.v. nrs. 89 t/m 103 (17-6-2017)

Vragender
• Kermiscomité Vragender, houden jaarlijkse kermis op 24, 25 en 26 juni 2017, bestaande uit plaatsen diverse vermakelijkheden en kramen, optocht op 25 en 26 juni, volksspelen, waaronder vogel- en balschieten, plaatsen enkele banners in de gemeente en houden collecte in week 23 (5 juni tot en met 10 juni 2017) (20-6-2017)

Zieuwent
• Zomerconcert door de harmonie Zieuwent-Mariënvelde op 1 juli 2017, met podium, tribunes twee layertorens en stoelen binnen het afgesloten gedeelte van het Dorpsplein (20-7-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Avond-4-daagse Lichtenvoorde
I.v.m. de Avond-4-daagse en de wandelmarathon worden van 21 t/m 25 juni tijdens het evenement de Markt, de Korte Rapenburgsestraat en een gedeelte van de Rapenburgsestraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Vrije Slag door Grolle, Dancing in the Street en Foodtruck Festival
I.v.m. bovengenoemde evenementen worden op 24 en 25 juni 2017 de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Kermis Vragender
Vanwege de jaarlijkse kermis worden van 22 t/m 27 juni 2016 o.a. de Winterswijkseweg en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en aanwonenden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Oost Gelre
• Stichting Oranje Fonds, houden collecte in week 21: periode 22 t/m 26 mei 2018 (15-6-2017)
• Plaatsen driehoeksreclameborden in de gemeente Oost Gelre voor seizoen 2017/2018 (periode oktober 2017 t/m mei 2018) als aankondiging voor diverse voorstellingen in de Pol Aalten en de Storm Winterswijk (15-6-2017)
• BAM Infra B.V., verwekken gerucht in de omgeving van Oost Gelre, bij werkzaamheden voor N18 en omgeving in periode 1 juli t/m 5 december 2017 (20-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Afdeling publiek en bestuur

Besluit Vertrokken naar buitenland
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit: Naam betrokkene:
13 juni 2017 M. Taha, Varkensmarkt 10-25, 7131 DH Lichtenvoorde