Mededelingen gemeente Oost Gelre 1 juni

Agenda’s

 

Auditcommittee

 

Datum:             Dinsdag 6 juni 2017
Aanvang:          19:30 uur
Locatie:             Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Concept accountantsverslag ‘Jaarrekening 2016 gemeente Oost Gelre’
 4. Jaarverslag en jaarrekening 2016 gemeente Oost Gelre
 5. Concept controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 gemeente Oost Gelre
 6. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

 

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Cliëntenraad Participatiewet

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

 

Datum:           donderdag 8 juni 2017
Tijd:               19.30 uur
Locatie:          gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek,
Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

Agenda

 1. Opening
 2. Toelichting op voortgang evaluatie schuldhulpverlening(namens Beleid)
 3. Update beschut werk volgens Participatiewet (namens Beleid)
 4. Herziene versie Beleidsregels doelgroep loonkostensubsidie(advies)
 5. Herziene versie re-integratieverordening(advies)
 6. Herziene versie verordening loonkostensubsidie(advies)
 7. Voortgang werkgroepen
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag 11 mei 2017
 11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 12. Sluiting

 

Voor de vergadering van 8 juni 2017 liggen stukken ter inzage voor de agendapunten 4,5 en 6. De agenda en stukken voor deze vergadering kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

 

Correspondentieadres: Postbus 109, 7140 AC Groenlo, tel: (0544) 47 42 00
E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

 

Wmo-raad Oost Gelre

 

Datum:    maandag 12 juni 2017
Tijd:        19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie:   Marktzaal Groenlo

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verevening en compensatie jeugdzorg
 3. Verslag vergadering 8 mei 2017
 4. Mededelingen en terugmeldingen
 • Contact met Participatieraad
 • Informatiebijeenkomst proces regiovisie Opvang en Bescherming
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 1. Ingekomen stukken: geen
 2. Verzonden stukken: geen
 3. R.
 4. Rondvraag
 5. Besloten deel


 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Noordgang ongenummerd, doortrekken weg en aanleg waterstructuur (19-4-2017)
 • Winterswijkseweg 14, verbouwen en uitbreiden woning (27-5-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Nicolaas Beetsstraat 37, plaatsen van dakkapel aan voorzijde van woonhuis (22-5-2017)
 • Dr. Besselinkstraat 1a, legaliseren aanbrengen gevelreclame (22-5-2017)

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Mariënvelde

 • Vremanstraat 2, slopen bestaande schuren (26-5-2017)

 

Harreveld

 • Harreveldseweg 3a, slopen bestaande bijgebouwen (22-5-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Tongerlosestraat 19, verwijderen asbest (29-5-2017)

 

Groenlo

 • Meddoseweg 6, slopen stal en bewaarloods incl. asbestsanering 2 bergingen (22-5-2017)
 • Winterswijkseweg 14, sloop ten behoeve van verbouw woning (27-5-2017)

 

Lievelde

 • Europaweg 36, verwijderen asbest (23-5-2017)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo 

 • Molenaar 52, uitbreiden woonhuis (24 mei 2017)
 • Eibergseweg 1a, bouwen brouwerij Brouwersnös (23-5-2017)
 • Nieuwstad 9, bouwen woning (8-2-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Het Brook 1, verruimen bestemming pand met aanduiding ‘maatschappelijke dienstverlening’  (19-5-2017)
 • Acaciastraat 56, plaatsen tuinhuisje (23-5-2017)
 • Op den Akker 8, plaatsen erfafscheiding (24-5-2017)
 • N313-Heringsaweg, kap 1 bosschage met daarin 47 bomen dikker dan 0,2 m op 1,3 m hoogte, i.v.m. aanleg rotonde en landbouwsluis (23-7-2017)

 

Lievelde

 • De Stegge 8, uitbreiden corsoschuur (24-5-2017)

 

Vragender

 • Eschrand 36, bouwen halfvrijstaande woning (23-5-2017)
 • Eschrand 34, bouwen halfvrijstaande woning (23-5-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieu

 

Mariënvelde

 • Vremanstraat 2, veranderen inrichting (24-3-2017)

 

Lievelde

 • Kamperweg 5, veranderen inrichting  (13-4-2017)

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Oude Papendijk 4 Groenlo”

 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in vervorming van het agrarisch bouwvlak voor de bouw van een stal met luchtwasser aan de Oude Papendijk 4 te Groenlo.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

 

Inzage

Procedure 1, van 2 juni 2017 tot en met 13 juli 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI1517-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 2 juni 2017 tot en met 13 juli 2017.

 

 

 

Evenementen

 

 

Groenlo

 • Buurtfeest in de Normandiestraat op zaterdag 14 juni (30-5-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Stichting Wentholtpark Lichtenvoorde, organiseren buitenspeeldag op 14 juni 2017 in het Wentholtpark (23-5-2017)
 • Buurtfeest op het trapveldje nabij de Gorterstraat op zaterdag 19 augustus (30-5-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing