Mededelingen gemeente Oost Gelre 15 juni

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• De Woerd 14, bouwen woning (6-6-2017)

Lichtenvoorde
• Boschlaan 26 Lichtenvoorde, bouwen dienstwoning (2-6-2017)
• Hof van St. Eloy, kavel 5, bouwen woning (4-6-2017)
• Hof van St. Eloy, kavel 2, bouwen woning (2-6-2017)
• Lisztstraat 14, uitbreiding linkerzijde woning (10-6-2017)
• Wentholtstraat 39, wijzigen voorgevel door bouwen dakopbouw (3-6-2017)

Lievelde
• Lauwersdijk 8, wijzigen voor- en achtergevel woning en doortrekken dak over berging (7-6-2017)

Vragender
• Oude Winterswijkseweg 13, realiseren minicamping met sanitaire ruimte (1-6-2017)
• Meddoseweg 8, verbouwen woning (6-6-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld
• Lindeboomweg 28a, saneren asbest (7-6-2017)

Lichtenvoorde
• Frans Halsstraat 51, saneren asbest (3-6-2017)
• Zieuwentseweg 39, saneren asbest (31-5-2017)
• Dr. Arienstraat 1a, saneren asbest (9-6-2017)

Groenlo
• Winterswijkseweg 57, saneren dak veldschuur (4-6-2017)
• Oostermeenweg 21, saneren asbest schuur (12-6-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde
• Rapenburgsestraat 20, realiseren 11 hotelkamers (De Koppelpaarden)

Wij zijn voornemens omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen ten behoeve van het realiseren van 11 hotelkamers en het brandveilig gebruiken van de hotelkamers.

Inzage
Procedure 1, van 15 juni tot 27 juli 2017

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 15 juni tot 27 juli 2017

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Winterswijkseweg 14, verbouwen en uitbreiden woning (8-6-2017)

Lichtenvoorde
• Zieuwentseweg 17, bouwen dakkapel en herinrichten zolder (8-6-2017)

Mariënvelde
• Vremanstraat 2, bouwen biologische varkensstal (6-6-2017)

Vragender
• Eschrand 12, bouwen dubbele woning (9-6-2017)
• Eschrand 14, bouwen dubbele woning (9-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Verlengen termijn omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde
• Dijkstraat 30, bouwen reclamebord (8-6-2017)

Milieu

Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieu

Groenlo
• Tichelovenweg 1, doorvoeren aantal wijzigingen binnen bedrijf (6-4-2017)

Lichtenvoorde
• Mercatorstraat 21, veranderen inrichting (20-5-2017)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woning Middachtenstraat 2 te Lichtenvoorde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan de Middachtenstraat 2 te Lichtenvoorde met ingang van 16 juni 2017 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in de bouw van een woning op het perceel Middachtenstraat 2 te Lichtenvoorde. De bestaande bebouwing wordt gesloopt.
Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage
Procedure 1, van 16 juni tot en met 27 juli 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 16 juni tot en met 27 juli 2017. Deze mogelijkheid geldt alleen voor het ontwerp-besluit en niet voor de overeenkomst.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan “Kern Harreveld 2015”
De gemeenteraad heeft op 30 mei 2017 het bestemmingsplan ‘Kern Harreveld 2015’ vastgesteld, waarbij de bestaande planologische situatie in de kern Harreveld is geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn verwerkt in een Nota van zienswijzen welke deel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is, indien nodig, met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 16 juni 2017 t/m 27 juli 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPHAR900-VG01.

Beroep
Procedure 4B van 16 juni 2017 t/m 27 juli 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.
Nu het plan gewijzigd is vastgesteld, kan een ieder beroep instellen tegen wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Evenementen

Groenlo
• KWF SamenLoop voor Hoop Oost Gelre, organiseren wandelestafette voor KWF op muziekkoepelterrein aan de Maliebaan van 16 juni 2017, 17.00 uur, tot 17 juni 2017, 17.00 uur, inzamelen geld voor KWF Kankerfonds (8-6-2017)
• Steam Entertainment, organiseren evenement “Dancing in the street” (festival voor dansliefhebbers) in het centrum op 24 juni 2017 van 12.00-24.00 uur en organiseren foodtruckfestival op 25 juni 2017 van 13.00 -23.00 uur (15-6-2017)
• Stichting “De Vrije Slag door Grolle” organiseren zwemtocht door de Grolse gracht op 24 juni 2017 van 12.00-18.30 uur, start en finish aan de Boompjeswal (15-6-2017)

Harreveld
• Stichting Survival Harreveld, survivalrun op 18 juni 2017 op parcours in en rondom Harreveld met start en finish vanaf het meester Nijsplein aan de Kerkstraat (10-6-2017)

Lichtenvoorde
• Buurtfeest in de Groenling t.h.v. nummers 2 t/m 18 op 8 juli 2017 (10-6-2017)
• Frans ten Boschschool, activiteiten met thema ‘piraten’ op 4 juli 2017 in Wentholtpark (13-6-2017)
• Stichting Sterkste Man ter Wereld, houden evenement “Strongman Champions League Holland” op zaterdagmiddag 17 juni 2017 op de Markt en in de Rapenburgsestraat (14-6-2017)

Lievelde
• Heringsaweg 18, besloten feest in tent nabij zwemvijver op 6, 8 en 23 juli 2017 (13-6-2017)

Mariënvelde
• Volleybalvereniging Mavo, organiseren beachvolleybaltoernooi (inclusief beachparty) op 7, 8 en 9 juli 2017 op het kerkplein (13-6-2017)

Zieuwent
• Gezamenlijke Horeca Zieuwent, houden jaarlijkse kermis van 16 t/m 19 juli 2017, met Zieuwent Live, plaatsen vermakelijkheden in en rondom de Dorpsstraat en Mollemansweide, optocht met versierde fietsjes, een ballonnenwedstrijd, jeugdzeskamp en vogelschieten (9-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo
• Nieuwstad 2, exploiteren openbare inrichting Café de Boemel (7-6-2017)
• Nieuwstad 2, drank- en horecavergunning uitoefenen horecabedrijf Café de Boemel (7-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verordeningen / Beleid

Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017 – 2020
In de vergadering van 30 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017 – 2020 vastgesteld.

Het plan is een integrale beschrijving van de huidige preventieve activiteiten en de huidige manier van handhaving. Het plan is een voortzetting van bestaand beleid. Primair uitgangspunt is het lokale gezondheidsbeleid en preventie van alcoholgebruik onder jongeren. De aanpak omvat een samenhangend pakket van zowel preventieve maatregelen als handhaving van de Drank- en Horeca Wet.

U kunt de volledige tekst van het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017 – 2020 vinden op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels > onder Maatschappelijke zorg en welzijn

Beleidskaders Volksgezondheid 2017 – 2020

In de vergadering van 30 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre de beleidskaders Volksgezondheid 2017 – 2020 vastgesteld.

De beleidskaders beschrijven de uitgangspunten voor de komende vier jaar op het gebied van preventie en gezondheid. Er wordt aansluiting gezocht met het sociaal domein. De beleidskaders zijn de basis voor een nog op te stellen preventieprogramma.

U kunt de volledige tekst van de Beleidskaders Volksgezondheid 2017 – 2020 vinden op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels > onder Maatschappelijke zorg en welzijn.