Mededelingen gemeente Oost Gelre – 2016-week 46


Agenda’s
Raadsvergadering
Datum : Dinsdag 22 november 2016
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 18 oktober 2016
6. Vragenuur
HAMERSTUKKEN
7. Herhuisvesting gemeentelijke organisatie
BESPREEKSTUKKEN
8. Verordening Openbaar rechtspersoon Reflexis Openbaar Onderwijs
9. Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre
10. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek
11. Economische visie “Economie voorop!”
12. Financiële stukken werkvoorzieningsschap Hameland
13. Tweede bestuursrapportage 2016 Oost Gelre
14. Ingekomen stukken
15. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

Bouwen en wonen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

· Spinolastraat 13, dichtbouwen balkon voorzijde (11-11-2016)

Harreveld

· Reimerspad, realiseren hoogzit t.b.v. informatie nieuwe natuur (8-11-2016)

· Schurinkweg 8a, bouw berging en wijzigen pui entree (14-11-2016)

Zieuwent

· Zegendijk 12, verbouw woonhuis (11-11-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Mariënvelde

· Pastoor Deperinkweg 3, saneren asbest (11-11-2016)

Groenlo

· Calixtusstraat 14, saneren asbest (11-11-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

· G.J. Doorninkweg 1, aanleg uitweg (11-11-2016)

· Oude Aaltenseweg 72, bouw schuilhut voor wandelaars en fietsers (8-11-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Milieu
Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

· Albert Schweitzerstraat 31, plaatsen 2 containers voor opslag van ten hoogste 30 ton verwijderd asbest en verwijderde asbesthoudende producten (8-11-2016)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

· Nabij Ruiterweg 5 en 4, aan de Wolvenkamerweg 6 Eibergen, voor het veranderen en in werking hebben van een varkenshouderij (8-11-2016)

Lichtenvoorde

· Albert Schweitzerstraat 31, voor omgevingsvergunning beperkte milieutoets (vergunning van rechtswege) (8-11-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

· Redoute 1, opleggen maatwerkvoorschrift geluid (26-10-2016)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Anterieure overeenkomsten

Gasteveldsdijk 8 Lievelde

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 8 november 2016 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de eigenaar van het perceel Gasteveldsdijk 8 te Lievelde, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie R, nummer 446.

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op het vergroten en vervormen van een agrarisch bouwvlak op het perceel Gasteveldsdijk 8 te Lievelde.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat het bestemmingsplan hiervoor van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie

Een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt van 18 november t/m 29 december 2016, voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de zakelijke beschrijving digitaal raadplegen op de gemeentelijke website www.oostgelre.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nardo Rondeel via (0544) 39 34 82.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden bestemmingsplan Houtwal 34-40 Groenlo

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor de Houtwal 34-40 te Groenlo

Met een herziening van het bestemmingsplan worden zes wooneenheden mogelijk gemaakt.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat dit bestemmingsplan nu nog in voorbereiding is, ligt op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor dit bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening Mozartstraat 26 Lichtenvoorde”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Wonen’ naar ‘Bedrijf’, waardoor de bestaande bedrijfsactiviteiten weer binnen de bestemming passen.

De herziening van het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op de activiteit (legalisering van) gebruik en derhalve niet op de activiteit bouwen. Dit brengt met zich mee dat geen exploitatieplan nodig is.

Inzage

Procedure 1, van 18 november 2016 tot en met 29 december 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPLIC203-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 18 november 2016 tot en met 29 december 2016.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, tweede bedrijfswoning Klaverdijk 5 Groenlo”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een tweede bedrijfswoning aan de Klaverdijk 5 te Groenlo.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 18 november 2016 tot en met 29 december 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI1510-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 18 november 2016 tot en met 29 december 2016.

Ontwerpbestemmingsplan “Centrum Groenlo, herziening 2016 Houtwal 34-40 Groenlo”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp- bestemmingsplan met ingang van 18 november 2016 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).
Het bestemming maakt zes wooneenheden mogelijk op Houtwal 34-40 te Groenlo.

Inzage

Procedure 1, van 18 november 2016 tot en met 29 december 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan is bekend als NL.IMRO.1586.BPGRO013-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2 II, van 18 november 2016 tot en met 29 december 2016.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 23 november van 18.00 uur tot en met 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst in het Stadhuis Groenlo, Kevelderstraat 1, waarbij u zich kunt laten informeren over het bouw- en bestemmingsplan.

Evenementen

Oost Gelre

· Oudheidkundige Vereniging Zuwent, midwinterhoornwandeling over paden en wegen in gemeente op 27 november tussen 9.00 en 16.00 uur (11-11-2016)

Lichtenvoorde

· Restaurant Beneman, organiseren muziekevenement ‘We love the 90’s’ in Hamalandhal (Van der Meer de Walcherenstraat 3) op 19 november 2016 van 21.00-01.00 uur (8-11-2016)

Zieuwent

· Sfeermarkt voor goede doel in en om pand Huijskesdijk 2 op 8 november 2016 (11-11-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Jumping de Achterhoek

In verband met het paardensportevenement ‘Jumping de Achterhoek’ worden van 1 t/m 4 december 2016 en 8 t/m 11 december 2016 de volgende verkeersmaatregelen genomen:

· Instellen eenrichtingsverkeer op Weijenborgerdijk (tussen Oude Winterswijkseweg en Vragenderweg)

· Verbod stil te staan aan beide zijden Weijenborgerdijk ((tussen Oude Winterswijkseweg en Vragenderweg)

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo

· Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, innemen standplaats op de Maliebaan in Groenlo voor de periode januari/februari 2017 i.v.m. bevolkingsonderzoek naar borstkanker (9-11-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing