Mededelingen Gemeente Oost Gelre 8 juni

Agenda’s

 

Raadscommissie

 

Datum   : Dinsdag 13 juni 2017
Aanvang: 19.30 uur
Locatie   : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 16 mei 2017
4. Vragenuur
5. Actieve informatieplicht
6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek
7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties
8. Stukken ter kennisname aan de raad
   
  DEBATTEREN
9. Ontmoetingstuin ‘t Hooiland
10. Bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Rapenburgsestraat 34/34a’
11. Bestemmingsplan ‘Rotonde James Wattstraat/Hamelandweg te Lichtenvoorde’
12. Bestemmingsplan ‘Brouwersnös, Eibergseweg 1 te Groenlo’
13. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening waterberging Lichtenvoorde Oost’
14. Overdracht eeuwigdurende nazorg regionale stortplaatsen
15. Voortzetting starterslening
16. Verordening maatschappelijke ondersteuning Oost Gelre
17. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek
18. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
19. Jaarrekening 2016 Stadsbank Oost Nederland
20. Begroting 2018 Stadsbank Oost Nederland
21. Jaarrekening 2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek
22. Eerste bestuursrapportage 2017 Sociale Dienst Oost Achterhoek
23. Programmabegroting 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek
24. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Regio Achterhoek
25. Financiële stukken Hameland
   
  INFORMEREN
26. Jaarverslag en jaarrekening 2016 gemeente Oost Gelre
27. Eerste bestuursrapportage 2017 Oost Gelre
28. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

 

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

 

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • De Bleek kavel 10, bouwen woning (31-5-2017)
 • Winterswijksweg 49, bouwen dakkapel (1-6-2017)
 • Winterswijkseweg 14, verbouwen en uitbreiden woning (27-5-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Westermanstraat 1, aanbrengen gevelreclame (30-5-2017)

 

Lievelde

 • Koolmansdijk 6, bouwen rijhal met stallen (31-5-2017)

 

Vragender

 • Tegenover Winterswijkseweg 9 (Beneman), bouwen kiosk met berging (29-5-2017)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 39, saneren asbest (31-5-2017)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo 

 • De Woerd 3, bouwen woning (2-6-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Nicolaas Beetsstraat 37, plaatsen dakkapel aan voorzijde (30-5-2017)

 

Lievelde

 • Eimersweg 3, tijdelijk gebruiken van gronden als evenemententerreinen parkeerterrein (1-6-2017)
 • Schansweg ongenummerd, tijdelijk gebruiken gronden voor evenement (1-6-2017)

 

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing


 

Milieu

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Lichtenvoorde

 • Lakendijk 3: 15 m3 (1-6-2017)

 

Vragender

 • Weijenborgerdijk 57: 5 m3 (2-6-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

 

Vastgesteld bestemmingsplan “Bestemmingsplan bedrijventerreinen Oost Gelre herziening Koningslinde 6 Lichtenvoorde bedrijfskavel”

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2017 het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan bedrijventerreinen Oost Gelre herziening Koningslinde 6 Lichtenvoorde bedrijfskavel’ vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt het te gebruiken oppervlakte van een bedrijfskavel vergroot naar circa 8.000 m2. Voor het plaatsen van een terreinafscheiding, reclameplateau en het gebruiken van een kavel van 7.500 m2 voor het stallen van vrachtauto’s op het perceel, direct aansluitend aan het bestaande bedrijf is reeds een omgevingsvergunning met projectafwijking verleend. Deze vergunning wordt ook meegenomen in dit bestemmingsplan.

 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Er worden geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd. Hierdoor is geen exploitatieplan nodig. Afdeling 6.4 van de Wro is ten aanzien van dit bestemmingsplan niet van toepassing.

 

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 9 juni 2017 t/m 20 juli 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN302-VG01.

 

Beroep

Procedure 4B van 9 juni 2017 t/m 20 juli 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal, locatie Mueller’

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2017 het bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal, locatie Mueller‘ vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan maakt de vestiging van Mueller tankbouw op het regionale bedrijvenpark Laarberg mogelijk (hoek Holtkampsweg en Ruiterweg te Groenlo). Het bedrijf past niet helemaal in het geldende bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt de vestiging van het bedrijf mogelijk gemaakt. De geluidzone die om het plangebied ligt moet enigszins verruimd worden. Deze geluidzone maakt ook onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd.

 

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal.

 

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van  9 juni t/m 20 juli 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1586.BPLBC2101-VG01.

 

Beroep

Procedure 4B van 9 juni tot en met 20 juli 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

 

 

 

Evenementen

 

Oost Gelre

 • Stichting Rally van de Grensstreek, organiseren regelmatigheidsrit op zaterdag 16 september (1-6-2017)

 

Groenlo

 • SamenLoop voor Hoop Oost Gelre, 24-uurs wandelestafette voor KFW op het muziekkoepelterrein aan de Maliebaan in Groenlo van vrijdag 16 juni 2017 17.00 uur tot en met zaterdag 17 juni 2017 17.00 uur (8-6-2017)
 • Buurtfeest aan de Oostermeenweg 23 op zondag 2 juli (2-6-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest in de Bernardstraat op zaterdag 8 juli (31-5-2017)

 

 

Lievelde

 • Stichting School- en Volksfeest Lievelde, houden jaarlijkse kermis van 10 tot en met 12 juni 2017, bestaande uit het plaatsen van diverse vermakelijkheden, kinderspelen en jeugdvogelschieten op 10 juni, optocht op 11 juni 2017, “vogelschieten” op 12 juni 2017 op het Koningsplein (3-6-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing