Mededelingen gemeente Oost Gelre – week 04

Agenda’s

 

Raadsvergadering

 

Datum     : Donderdag 2 februari 2017
Aanvang : 16.00 uur
Locatie    : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

Let op: aanvang vergadering: 16.00 uur
De raadsvergadering staat in het teken van het werkbezoek dat de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, aan de gemeente Oost Gelre brengt.
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Sterk Bestuur
·         Intergemeentelijke samenwerking

·         Staat van de lokale democratie en Burgerinitiatieven

5. Relatie provincie/gemeente
6. Sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Borculoseweg 53, realiseren extra woning op verdieping (18-1-2017)

 

Vragender

 • Winterswijkseweg 71, verbouw woning (16-1-2017)

 

Lievelde

 • Scheidingsweg 1, gedeeltelijk vernieuwen woning (18-1-2017)
 • Heringsaweg nabij nummer 9, jaarlijks tijdelijk plaatsen promotiebord t.b.v. de festivals Mañana Mañana en Zwarte Cross (19-1-2017)

 

Harreveld

 • Varsseveldseweg nabij nummer 87, jaarlijks tijdelijk plaatsen promotiebord t.b.v. de festivals Mañana Mañana en Zwarte Cross (19-1-2017)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Marhulzenpad 4, slopen schuurtje in weiland (17-1-2017)
 • Schaepmanstraat 46, saneren asbest (18-1-2017)

 

Lievelde

 • Scheidingsweg 1, slopen gedeelte woning (18-1-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Poelhuttersslatdijk 2, slopen woning (18-1-2017)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Emmasingel 96: aanleg uitweg (18-1-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Voshuttedijk 3: aanleg uitweg (18-1-2017)
 • Koningslinde 13, uitbreiden bedrijfshal (19-1-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Dijkstraat 30, plaatsen 2 reclamezuilen (21-1-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Lichtenvoorde

 • Dieselstraat 8, melding starten inrichting voor assemblage van picknicktafels, bloembakken en schuttingen (19 januari 2017)

 

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 30, melding veranderen inrichting betreffende beëindiging opslag voor dieselolie en verwijderen voersilo (18 januari 2017)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit 

 

Groenlo

 • Zuidgang 11, opleggen maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid (20 januari 2017)

 

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo: 28-01-2017 van 21:30-1:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Harreveld

 • Lindeboomweg 33: 10 m3 (21-1-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Oude Aaltenseweg 70: 30 m3 (24-1-2017)

 

Lievelde

 • Lievelderweg 107: 10 m3 (21-1-2017)
 • Oostermeenweg 5: 10 m3 (21-1-2017)

 

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 7a: 10 m3 (19-1-2017)

 

Zieuwent

 • Roldersweg 2a: 25 m3 (18-1-2017)
 • Koolsteeweg 1: 20 m3 (18-1-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Zieuwentseweg 69 Zieuwent”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een aanpassing van het bestaande bouwvlak binnen de bestemming ‘Bedrijf’ en gedeeltelijke omzetting van deze bestemming naar ‘Wonen’ op het perceel Zieuwentseweg 69 te Zieuwent. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

 

Inzage

Procedure 1, van 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI1513-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017.

 

 

Waterberging en visualisatie Groot Hoornwerk

 

Op 17 januari 2017 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een ontwerpbesluit genomen ten aanzien van de waterberging en visualisatie van het Groot Hoornwerk (gelegen op Laarberg in Groenlo). Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 27 januari 2017 tot 10 maart ter inzage op het gemeentehuis te Lichtenvoorde.

 

 

Rectificatie

 

Vorige week is op deze pagina’s abusievelijk een tekst over ‘Bestemmingsplannen ter inzage in zomervakantie’ gepubliceerd. Dit was een oude publicatie. U kunt deze als niet geschreven beschouwen.

 


 

Verordeningen / Beleid

 

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft in zijn vergadering van 17 januari 2017 de ‘nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’ vastgesteld. De ‘nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’ vastgesteld op 15 december 2015, zijn ingetrokken.

In de nadere regels worden regels gesteld over het opleggen van de bijdrage in de kosten en over het persoonsgebonden budget. De nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2017.

U kunt de volledige tekst van de nadere regels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving.

 

Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft in zijn vergadering van 17 januari 2017 de ‘nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre’ vastgesteld. De ‘nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre’ vastgesteld op 5 januari 2016, zijn ingetrokken.

In de nadere regels worden regels gesteld over het persoonsgebonden budget en gebruikelijke zorg. De nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2017.

U kunt de volledige tekst van de nadere regels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving.