Mededelingen gemeente Oost Gelre – week 05

Gepubliceerd op

 

Agenda’s

 

Raadsvergadering

 

Datum     : Dinsdag 7 februari 2017
Aanvang : 19.30 uur
Locatie    : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 20 december 2016
6. Vragenuur
  HAMERSTUKKEN
7. Aanvullende regeling IKB m.b.t. werkgeverschap griffie
8. Verlengen subsidieregeling Opplussen woningen
9. Actieplan integratie nieuwkomers
10. Uitbreiding zendtijdvergunning RMC ON in de gemeente Aalten
11. Procedure Omgevingsvisie
  BESPREEKSTUKKEN
12. Voorbereidingskrediet onderzoek toekomstige onderwijshuisvesting Groenlo
13. Aankoop VION-terrein te Lievelde
14. Stand van zaken Integraal Veiligheidsplan Oost Gelre
15. Ingekomen stukken
16. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

 

Wmo-raad Oost Gelre

 

Datum:    maandag 6 februari 2017

Tijd:        19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: Den Diek, lokaal 1 (Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde)

 

AGENDA

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en terugmeldingen
 3. Voorstellen nieuwe leden (en PR)
 4. Klanttevredenheidsonderzoek
 5. Beleidsregels 2017 toelichting door Carola Talen
 6. Ingekomen stukken:
  Ledenlijst 2017
 7. Verzonden stukken:
  geen verzonden stukken
 8. Verslag vergadering 12 december 2016
 9. Update memo stand van zaken Jeugd en Wmo
 10. Eindevaluatie inloopvoorzieningen
 11. PR
 12. Rondvraag

 

 

 

Monumentencommissie Oost Gelre

 

Datum:           donderdag 8 februari 2017

Tijd:               19.30 uur

Locatie:          Varsseveldseweg 8-10, Lichtenvoorde (school naast gemeentehuis)

 

 1. Opening
 2. Notulen 2 december 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Quickscan wederopbouw en tentoonstelling
 5. Visie Besselinkschans
 6. Sluiting

 

 

 

Cliëntenraad Participatiewet

 

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

 

Datum:           donderdag 9 februari 2017

Tijd:               19.30 uur

Locatie:          gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

 

Agenda

 1. Voortgangsrapportage inzake beleidsvoorbereiding actualisering/aanpassing beleid bijzondere bijstand/minimaregelingen( ter informatie)
 2. Voortgang vacature cliëntenraad
 3. Vragenlijst bij nieuwsbrief april 2017 (ter informatie)
 4. Evaluatie uitgebrachte adviezen 2015/2016
 5. Voorbereiden cliëntencontactdagen
 6. Terugkoppeling gesprek met Welzijnsraad Berkelland
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 12 januari 2017
 10. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 11. Sluiting

 

Voor de vergadering van 9 februari 2017 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Kerkstraat 5, realiseren kleinschalig cateringbedrijf (25-1-2017)

 

Mariënvelde

 • Scheiddijk 11, plaatsen twee seizoensgebonden wandelkappen (tunnelkassen) (20-1-2017)

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • De Woerd 4 en 6, bouwen 2-onder-1 kapwoning (24-1-2017)
 • Laarberg: kappen (deels in houtwal en deels langs de Ruiterweg) van 12 eiken, 1wilg en 1 berk (i.v.m. gebiedsontwikkeling Laarberg) (25-1-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Hamelandweg, ter hoogte van de kruising met de Vragenderweg (noord en noordoostzijde van de kruising): het verleggen van een rioolpersleiding. ( 24-1-2017)
 • Willem Pijperstraat 2, het plaatsen van een overkapping (25-1-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 12: 25 m3 (25-1-2017)
 • Rector Hulshofstraat 19: 10 m3 (28-1-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Voornemen onttrekking openbaarheid

 

Voornemen tot onttrekking van een deel van de Hollandse Schans, Timptoniusplein (Lievelde) aan de openbaarheid

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij voornemens zijn de raad voor te stellen om een deel van de Hollandse Schans (Lievelde) aan de openbaarheid te onttrekken. Dit voornemen ligt vanaf vrijdag 3 februari 2017 ter inzage.

 

Inzage

Procedure 1, van 3 februari 2017 tot en met 16 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website van de Staatscourant (zoek.officielebekendmakingen.nl).

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 3 februari 2017 tot en met 16 maart 2017.

 

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Lievelde 2015’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp- bestemmingsplan met ingang van 3 februari 2017 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

 

Op onderstaande kaart is de begrenzing van het plangebied aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzage

Procedure 1, van 3 februari 2017 tot en met 16 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan is bekend als NL.IMRO.1586.BPLIE1000-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2 II, van 3 februari 2017 tot en met 16 maart 2017.

 

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

 

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woning Poelhuttersslatdijk 2 Lichtenvoorde’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in een nieuwbouw van een woning na sloop van de bestaande woning aan de Poelhuttersslatdijk 2 te Lichtenvoorde.

 

Inzage

Procedure 1, van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI1512-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017.

 


 

Evenementen

 

Groenlo

 • Koerboom 7a, paasmarkt met kinderactiviteiten op 16 april 2017 (25-1-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Afsluiting van de Wheme in Groenlo

In verband met de bouwwerkzaamheden van het nieuwe cultureel centrum in Groenlo wordt de Wheme, tussen de Mattelierstraat en het parkeerterrein Wheme afgesloten in de volgende perioden: 2 t/m 17 februari 2017.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 


 

Drank- en horecawet

 

Groenlo

 • Lepelstraat 2, uitoefenen (drank- en horecavergunning) en exploiteren (exploitatievergunning) horecabedrijf Café De Bolle (24-1-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Markt 3a, uitoefenen (drank- en horecavergunning) en exploiteren (exploitatievergunning) horecabedrijf Drank- en spijslokaal Markant (26-1-2017)