Mededelingen gemeente Oost Gelre – week 22 – 2 juni

Agenda’s

Raadscommissie

Datum  :

Maandag 6 juni 2016

Aanvang                :

19.30 uur

Locatie :

Raadzaal Stadhuis Groenlo

Gezien aard en omvang van de agenda zal de vergadering op een gegeven moment worden geschorst en worden voortgezet op woensdag 8 juni, 19.30 uur.

1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststelling agenda

3.

Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 10 mei 2016

4.

Vragenuur

5.

Actieve informatieplicht

6.

Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek

7.

Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties

8.

Stukken ter kennisname aan de raad

DEBATTEREN

9.

Bestemmingsplan ‘4e poot rotonde Kamp-Zuid te Lichtenvoorde’

10.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Vosdijk 10 te Vragender’

11.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

12.

Beleidsplan 2017-2027 ‘Kijk op de Wegen’

13.

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

14.

Verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet

15.

Aanvullend krediet aanschaf beheerapplicatie Beheer Openbare Ruimte (BOR)

16.

5e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

INFORMEREN

17.

Jaarverslag en jaarrekening 2015 gemeente Oost Gelre

18.

1e Bestuursrapportage 2016 Oost Gelre

19.

Kadernota 2016-2019 Oost Gelre

20.

Jaarrekening 2015 en begroting 2017 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

21.

Jaarrekening 2015 Stadsbank Oost Nederland

22.

Begroting 2017 Stadsbank Oost Nederland

23.

Programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland

24.

Jaarrekening 2015 Sociale Dienst Oost Achterhoek

25.

Eerste bestuursrapportage 2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek

26.

Begroting 2017 Sociale Dienst Oost Achterhoek

27.

Programmabegroting 2017 Regio Achterhoek

28.

Projectvoorstel haalbaarheidsscan burgerinitiatief Sportboulevard Lichtenvoorde

29.

Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

BESPREKEN

30.

Actualisering Uitvoeringsprogramma Stad Groenlo

31.

Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

<![if !vml]><![endif]>

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 6 juni 2016

Tijd:       19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:                Marktzaal Stadhuis Groenlo

AGENDA

Opening en vaststelling agenda

Toelichting financiën Jeugd

Mededelingen en terugmeldingen

a. Terugkoppeling bijeenkomst Zorgbelang

b. Klanttevredenheidsonderzoek

Ingekomen stukken:

a. Brief Wtcg van de regionale cliëntenraad Participatiewet

b. Memo raad financiën Jeugdhulp en Wmo 2015

Verzonden stukken:

geen

EMOVO onderzoek ter informatie

Veilig Thuis

Verslag vergadering 2 mei 2016

PR

Rondvraag

 

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Rubensstraat 11, uitbreiden woonhuis (29-5-2016)

Lichtenvoorde

Bentinckstraat 3, bouwen erker (10-5-2016)

Dr. Ariënsstraat 3, bouwen Cruyff Court (27-5-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Winterswijkseweg 51, verwijderen asbesthoudende golfplaten ligboxenstal (24-5-2016)

Lichtenvoorde

Willemshof 4, saneren asbest (26-5-2016)

Mariënvelde

De Witte Rieteweg 46 t/m 56, verwijderen asbestdakbeschot (24-5-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Willem van Nassaustraat, realiseren uitweg van maximaal 3 meter (26-5-2016)

Papendijk 78, bouwen serre (24-5-2016)

Lichtenvoorde

Meester Kuijpersplein 7, verbreden uitweg tot maximaal 5 meter (27-5-2016)

Van der Meer de Walcherenstraat 3, legaliseren reclamebanner (24-5-2016)

Rietgors 6, bouwen aanbouw achter woning (24-5-2016)

Rietgors 4, wijzigen dakkapel (24-5-2016)

Martin Leliveltstraat 1, bouwen dakkapel op voordakvlak (26-5-2016)

Het Brook 2, wijzigen voorgevel (26-5-2016)

Klik voor meer informatie

Vragender

Pastoor Scheepersstraat 1, tijdelijk gebruiken tennisgebouw als ouderensoos (2 maal per week tot uiterlijk 1 juli 2016) (24-5-2015)

Zieuwent

Zieuwentseweg 65a, verbouwen en uitbreiden woonhuis (24-5-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

Den Sliem 3, realiseren stookruimte (27-5-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Milieu

Herroepen ingetrokken omgevingsvergunning

Lievelde

Eefselerweg 10, herroepen ingetrokken omgevingsvergunning (13 januari 2016) voor het slopen van een schuur en het bouwen van een paardenstal (8 april 2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vastgestelde bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Marveld en omgeving, Groenlo”

Met dit bestemmingsplan worden de diverse bestaande bestemmingsplannen voor Marveld recreatie (bungalow- en kampeerpark en hotel Havezathe), aan de Elshofweg te Groenlo, sportcomplex de Blanckenborg, Oude Winterswijkseweg 45a te Groenlo en Elshofweg 2-2a, Groenlo, geactualiseerd en gedigitaliseerd in één nieuw bestemmingsplan.

Dit bestemmingsplan betreft een consoliderend bestemmingsplan. Het plan bevat een actuele planologische regeling van de bestaande situatie. Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen via de gebruikelijke flexibiliteitsbepalingen, zoals afwijkingsregels en wijzigingsregels mogelijk. Zo is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het omzetten van een terrein met chalets in recreatiewoningen. Het gaat om 30 nieuwe recreatiewoningen in aansluiting op de bestaande recreatiewoningen. In de vigerende bestemmingsplannen zit een restcapaciteit wat betreft aantallen recreatiewoningen.

De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op de regeling voor de gasdrukregel- en meetstations. Daarnaast zijn enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd met het doel de bestemmingsplanregeling te verduidelijken. De exacte wijzigingen staan in de Nota Zienswijzen & Ambtshalve wijzigingen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Het bestemmingsplan heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Het terrein is in particulier eigendom. In het grootste deel van het bestemmingsplan worden geen ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd. Hierdoor is geen exploitatieplan conform artikel 6.12, lid 2 Wro nodig. Afdeling 6.4 van de Wro is ten aanzien van dit bestemmingsplan niet van toepassing.

Inzage

Procedure 1, van 3 juni tot en met 14 juli 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Beroep

Procedure 4B, van 3 juni tot en met 14 juli 2016, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Een ieder kan beroep instellen tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

 

Evenementen

Groenlo

Straatfeest in de Rembrandtstraat op 11 juni 2016 (25-5-2016)

L.R. de Vestingruiters, organiseren springwedstrijd voor pony’s en paarden selectie kring Achterhoek Oost op 18 juni 2016 van 10.00 – 24.00 uur en 19 juni 2016 van 10.00 – 20.00 uur op het schootsveld gelegen aan de Halve Maanweg in Groenlo, het te koop aanbieden van versnaperingen, snacks, dranken e.d., plaatsen tappunt, een tent, toiletwagen en andere obstakels, en het gebruik van een omroepinstallatie (28-5-2016)

Lichtenvoorde

Activiteitendag voor ‘Spieren voor spieren’ op Swite-terrein aan Hendrik Leemreizestraat op 9 juli 2016 van 15.00 – 20.00 uur (24-5-2016)

Buurtfeest in Martin Leliveltstraat (tussen Frans ten Boschstraat en Hillenstraat) op 4 september 2016 (31-5-2016)

Lievelde

Stichting Achterhoek Spektakel Toer, organiseren theater- en muziekfestival met dansers en dichters, op 4 juni 2016 van 12.00 – 24.00 uur op het terrein van Erve Kots aan de Eimersweg 4 (1-6-2016)

Vragender

Kermiscomité Vragender, houden jaarlijkse kermis op 4, 5 en 6 juni 2016, met diverse vermakelijkheden en kramen, houden optocht op 5 en 6 juni, houden volksspelen, waaronder vogel- en balschieten, plaatsen enkele banners in de gemeente Oost Gelre en houden collecte in week 20 (28-5-2016)

Zieuwent

Rommelmarkt t.b.v. volleybalvereniging T.O.H.P. in en rond Het Witte Paard aan de Dorpsstraat op 17 en 18 september 2016 (28-5-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Koolmansdijk Lievelde

I.v.m. onderhoudswerkzaamheden wordt de Koolmansdijk, tussen De Stegge en de Koemaatsdijk, op 6 en 7 juni afgesloten van alle verkeer, behalve voor aanwonenden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Van Ruijsdaelhof (26-5-2016)

Standplaats nabij standplaatsenstrook bij de Hamalandhal voor verkoop groenten en aanverwante producten op de donderdagmiddag van 1 juni t/m 31 december 2016 (31-5-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Handhaving

Particulier, Borculoseweg 33 e, Neede

Overtreding: collecteren zonder vergunning

Besluit: preventieve last onder dwangsom (28-5-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing