Mededelingen gemeente Oost Gelre week 23 9 juni

Gepubliceerd op

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Mattelierstraat 19/Wheme 2, veranderen linkerzijgevel villa (2-6-2016)

Lichtenvoorde

Van Goyenstraat 27, bouwen veranda/overkapping (5-6-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Mattelierstraat 19/Wheme 2, slopen gebouwdelen en verwijderen asbest (2-6-2016)

Bernard van Gelenstraat 44, verwijderen asbest (2-6-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

Heideweg 1, wijzigen bedrijfswoning naar plattelandswoning (1-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verdaagde omgevingsvergunningen

Harreveld

Wolterij 7, realiseren mestopslag (30-5-2016)

 

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Mariënvelde

Waalderweg 38a: 10 m3 (1-6-2016)

Waalderweg 43: 10 m3 (4-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Bestemmingsplannen in vakantieperiode

Bestemmingsplannen ter inzage in de zomervakantieperiode

Omdat er geen wettelijke belemmering is, zijn er ook dit jaar bekendmakingen van bestemmingsplannen in de zomervakantieperiode. Om te voorkomen dat u officiële publicaties mist, attenderen wij u door dit korte, informele bericht alvast op enkele reeds geplande bekendmakingen.

De komende maanden volgen onder andere de officiële bekendmakingen van onderstaande bestemmingsplannen:

Ontwerpwijzigingsplan Heelweg 8, Vragender (vergroten bouwvlak melkveehouderij)

Ontwerpwijzigingsplan Schaarweg 2/2a, Vragender (veranderen vorm bouwvlak gemengd agrarisch bedrijf)

Ontwerpwijzigingsplan Laarberg Zuid, Groenlo (uitbreiden bedrijfsbestemming)

Naast genoemde plannen kunnen er ook nog andere plannen ter inzage worden gelegd. Houd dus ook in de zomerperiode de huis-aan-huisbladen en onze website in de gaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgeving, cluster RO via telefoonnummer (0544) 39 34 76.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 en planMER

De gemeenteraad van Aalten heeft op 19 april 2016 het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 van de gemeente Aalten gewijzigd vastgesteld, inclusief de daarbij behorende planMER.

Omvang plangebied

Dit plan heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Aalten; de bebouwde kommen maken daarvan dus geen deel uit. Het bestemmingsplan voorziet in een actueel juridisch planologisch kader voor het plangebied. Enkele percelen, waarvoor recentelijk nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld, zijn eveneens buiten het plan gehouden.

Milieueffectrapportage, inclusief twee aanvullingen

Gelet op de verplichtingen van de Wet milieubeheer (Wm) is ook een planMER (milieueffect- rapportage) opgesteld als onderbouwing van het bestemmingsplan. Dit heeft vooral te maken met de mogelijkheden, die het bestemmingsplan biedt aan bestaande veehouderijen. Daarom is het opstellen van een planMER verplicht. Daarnaast is er sprake van een planMER eis, omdat volgens de Natuurbeschermingswet 1998, een Passende Beoordeling verplicht is.

Gelet op de mogelijkheden voor de veehouderijen zijn (significante) negatieve effecten op Natura 2000 gebieden niet uit te sluiten. De commissie voor de milieueffectrapportage heeft in haar advies van 25 september 2015 gesteld dat het planMER, incl. de aanvullingen, voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarbij het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen.

Inzien

Met ingang van woensdag 8 juni 2016 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage.

Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00075-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder AaltenActueel/bekendmakingen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten.

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Deze zijn vermeld in het vaststellingbesluit van de gemeenteraad (incl. de aangenomen amendementen) en de Nota van Zienswijzen. Een belanghebbende kan gedurende de beroepstermijn beroep instellen.

De beroepstermijn is van donderdag 9 juni 2016 tot en met woensdag 20 juli 2016. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

 

Evenementen

Groenlo

Groenlo Vestingstad Promotion, houden Vestingdag in centrum en nabij Stoomhoutzagerij Nahuis op 18 juni 2016 (7-6-2016)

Buurtfeest aan de Oostermeenweg 23 op 3 juni 2016 (7-6-2016)

Lichtenvoorde

Personeelsbarbecue, gebouw serviceteam gemeente Oost Gelre, Raadhuisstraat 7 op 10 juni 2016 (1-6-2016)

Buurtfeest op grasvelden in Schatbergstraat (tussen Bentinckstraat en Van Raesfeltstraat) op 9 juni 2016 (1-6-2016)

Ludgerhof, buurtfeest op 3 september 2016 (2-6-2016)

Ondernemingscentrum, organiseren markt voor het goede doel, op 12 juni 2016 van 10.00 uur tot 16.30 uur aan de Mercatorstraat, ter hoogte van en in het gebouw van ASG en de Formido (2-6-2016)

Lievelde

Kermiscomité Eefsele, houden jaarlijkse kermis, plaatsen van diverse vermakelijkheden, innemen standplaatsen, houden vogelschieten en plaatsen feesttent aan Oude Papendijk, op 15, 16 en 17 juli 2016 (2-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo

Vereniging scouting Groenlo varen met maximaal 10 vaarobjecten tegelijkertijd (kano’s, ongemotoriseerde boten en vlotten) op de gracht in Groenlo. Het gebruik van deze vergunning is toegestaan op de vrijdagen van 19.00 tot 22.00 uur en op de zaterdagen van 10.30 tot 17.00 uur voor de duur van 5 jaar (3-6-2016)

Stichting Recreatie Groenlo, varen met 2 elektrisch aangedreven boten op de gracht in Groenlo. Het gebruik van deze vergunning is toegestaan voor alle dagen van de week, 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang, voor de duur van 5 jaar (6-6-2016)

Villa Welgelegen B.V., varen met maximaal 10 vaarobjecten (fluisterboten en punters) op de gracht in Groenlo. Het gebruik van deze vergunning is toegestaan voor alle dagen van de week,1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang, voor de duur van 5 jaar (6 -6-2016)

Lichtenvoorde

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, huis-aan-huisverkoop van loten in de weken van 27 juni t/m 9 juli 2016, en houden loterij op 11 september 2016 (1-6-2016)

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, houden collecte in de weken van 22 augustus t/m 3 september 2016 (1-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Verordeningen / Beleid

Vaarbeleid gracht Groenlo

Het college maakt bekend dat zij op 1 juni 2016 het vaarbeleid voor de gracht in Groenlo gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging is opgesteld nadat het varen op de gracht, 2015 gold als proefjaar, met de vaste gebruikers is geëvalueerd. In het beleid staat opgenomen onder welke voorwaarden een vaarvergunning wordt afgegeven, het aantal vaarvergunningen en de duur van de vergunning.

Het beleid treedt na bekendmaking in werking en is te zien op de website van de gemeente.