Mededelingen gemeente Oost Gelre week 38

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Mattelierstraat 19, verbouw voormalig kantoorpand tot cultureel centrum (14-9-2016)

Lichtenvoorde
• Rosveld 22, bouw schuur (13-9-2016)

Lievelde
• Bakkerstraat 2, bouw woning (16-9-2016)
Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
• Mattelierstraat 19, slopen achterste gedeelte pand t.b.v. verbouw (14-9-2016)

Lichtenvoorde
• Oude Aaltenseweg 70, slopen gebouwen (13-9-2016)

Mariënvelde
• Vremanstraat 2, slopen gedeelte veestalling (16-9-2016)

Zieuwent
• Grensweg 19, slopen mestkelder (15-09-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.
Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Elshofweg 2, bouw bijgebouw aan landhuis (13-9-2016)

Lichtenvoorde
• Patronaatstraat 5b, wijzigen voorgevel (13-9-2016)
• Planetenstraat 45, bouw berging voor maximaal 10 jaar (13-9-2016)
• Raadhuisstraat 2, verbouw woonhuis (14-9-2016)

Zieuwent
• Schoppenweg 9a, nieuw bouwen schoppe (13-9-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (ter inzagelegging ontwerp)

Mariënvelde
• Waalderweg 7, brandveilig gebruiken BMV

Inzage
Procedure 2A van 23 september t/m 4 november 2016

Milieu

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

• Horeca Berendsen, Dorpsstraat 34, 7136 LM Zieuwent, 24-09-2016 van 20:00-0:00 uur
• Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 24-09-2016 van 22:00-1:00 uur
• Loco Eten & Drinken, Lievelderweg 118, 7137 MX Lievelde, 25-09-2016 van 16:00-22:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Ruimtelijke Ontwikkeling

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

• Grobbenweg 3, 3a te Zieuwent
Met een wijzigingsplan wordt een al gerealiseerde woningsplitsing planologisch geregeld.

• De Riette 2 te Harreveld
Met een herziening van het bestemmingsplan wordt een gedeelte van de bestemming ‘Sport’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. In een later stadium zal voor sommige van deze plannen een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Evenementen

Lichtenvoorde
• HooilandRun (hardloopwedstrijd) met als start en finish wijkgebouw de Schoppe op 25 september 2016 van 10.30-14.30 uur (17-9-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Verkeersmaatregelen

Werkzaamheden Boschlaan
In verband met werkzaamheden wordt vanaf woensdag 21 september 2016, 07.00 uur, tot woensdag 5 oktober 2016, 17.00 uur, de Boschlaan in Lichtenvoorde, tussen de Europaweg (Parallelweg) en de Boschlaan 2, afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.