Mededelingen gemeente Oost Gelre – week 43

Agenda’s

Raadsvergadering programmabegroting 2017

Datum : Dinsdag 1 november 2016,14.30 uur
Datum : Woensdag 2 november 2016, 19.30 uur
Locatie : Raadzaal stadhuis Groenlo

Dinsdag 1 november 2016
1. Opening en mededelingen 14.00u
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Eerste termijn
5. Reactie college van b&w 16.30u
Schorsing 18.00u

De vergadering wordt hervat op woensdag 2 november 2016
6. Tweede termijn 19.30u
7. Programmabegroting 2017
8. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien
Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.
Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering
Wilt u van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering gebruik maken, dan dient u dit op de dag van de vergadering voor 12.00 uur ‘s middags melden aan de raadsgriffier. Insprekers die, gezien het tijdstip van de dag, niet aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid een schriftelijke reactie naar de griffie te sturen. griffie@oostgelre.nl (voor 12.00 uur).

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet
De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

Bouwen en wonen

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde
• Op den Akker 2, saneren asbest (17-10-2016)
• Op den Akker 25, 31, 34 ,35, saneren asbest (17-10-2016)

Lievelde
• Kloosterstraat 5, verwijderen zwerfasbest (19-10-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Oude Borculoseweg: kap 6 eiken (i.v.m. herindeling regionaal bedrijventerrein Laarberg, compensatie door herbeplanting) (19-10-2016)
• Beltrumsestraat 55/57, wijzigen kozijn in voorgevel (14-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Geaccepteerde melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Groenlo
• De Bleek 10, melding plaatsen gesloten bodemenergiesysteem met bodemzijdig vermogen van 7,08 kW/uur.

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde
• Mercatorstraat 12, melding oprichten inrichting voor assemblage van warmte-units t.b.v. stadsverwarming (13 oktober 2016)

Groenlo
• Marhulzenpad 4, melding veranderen inrichting betreffende wijziging veebezetting (18 oktober 2016)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Lievelde
• Roolsdijk 1: 5 m3 (21-10-2016)

Vragender
• Lankveldweg 8: 20 m3 (19-10-2016)

Zieuwent
• Doorndijk 3: 10 m3 (25-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Kern Harreveld 2015”
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp- bestemmingsplan met ingang van 28 oktober 2016 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Op onderstaande kaart is de begrenzing van het plangebied aangegeven.

Inzage
Procedure 1, van 28 oktober 2016 tot en met 8 december 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan is bekend als NL.IMRO.1586.BPHAR900-OW01.

Zienswijze
Procedure 2C en 2 II, van 28 oktober t/m 8 december 2016.

Evenementen

Groenlo
• Activiteiten op de Markt t.b.v. opening Regiobankop 4 november 2016 van 15.00-20.00 uur (21-10-2016)

Lichtenvoorde
• Stichting S.V.P. Keifestival, organiseren jaarlijkse Keifestival in diverse horecabedrijven in het centrum van Lichtenvoorde op 29 oktober 2016 van 20.00-02.00 uur, het plaatsen van reclameborden bij de invalswegen van de gemeente, het plaatsen van driehoeksreclameborden en het ophangen van spandoeken boven de openbare weg (18-10-2016)
• Perron 8 ‘De Lichtenvoorde’, organiseren modeshow i.k.v. ‘de week van de Homo Sapiens’ op de Markt op 5 november 2016 van 9.30-11.30 uur (20-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Keifestival Lichtenvoorde 29 oktober 2016
I.v.m. het Keifestival worden de Markt en omliggende straten in het centrum van Lichtenvoorde van 29 oktober 2015, 20.00 uur tot 30 oktober 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, en wordt het eenrichtingsverkeer in de Rentenierstraat opgeheven.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde
• Vogelvereniging ‘De Gevleugelde Zanger’, organiseren tombola in clubgebouw ‘De Blauwe Doffer’ op 19 en 20 november 2016 (18-10-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Drank- en horecawet

Ter inzagelegging ontwerpvergunning Vereniging Motor- en Autoclub Lichtenvoorde (MACL)

Met ingang van vrijdag 28 oktober 2016 ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage de ontwerpvergunning Drank- en Horecawet voor Vereniging Motor- en Autoclub Lichtenvoorde (MACL) voor het uitoefenen van horeca-activiteiten. Op deze vergunning is de gemeentelijke verordening van toepassing, waarin ter voorkoming van oneerlijke mededinging, regels zijn gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich hebben te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende dranken.

Inzage
Procedure 1 van 28 oktober 2016 t/m 8 november 2016

Zienswijze
Procedure 2B en 2-III van 28 oktober 2016 t/m 8 november 2016