Mededelingen gemeente Oost Gelre week 44

Agenda’s

 

Programmabegroting 2016

 

Datum         : Dinsdag 3 november 2015
Aanvang     : 14.30 uur
Locatie        : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

Agenda

1. Opening en mededelingen (14.30 uur)
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Eerste termijn
5. Reactie college van b&w (16.15 uur)
Schorsing (17.30 uur)
6. Tweede termijn (19.30 uur)
7. Programmabegroting 2016
8. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien
Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering
Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten
Indien tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Wmo-raad Oost Gelre
Datum         : Maandag 2 november 2015
Aanvang     : 19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie        : Oude raadzaal gemeentehuis Lichtenvoorde

 

Agenda

Opening en vaststelling agenda
Toegankelijkheid openbare ruimte, toelichting door Barrie Span
Begroting 2016
Mededelingen en terugmeldingen
Verzonden stukken: geen
Ingekomen stukken:
Brief verantwoord marktgedrag thuisondersteuning TSN
Nieuws basismobiliteit
VVerslag vergadering 5 oktober 2015
Ruimtelijke Atlas n.a.v. verslag vergadering 5 oktober 2015
Terugmelding wervingsprocedure lid jeugd Wmo Raad
Wmo-raad: naam, structuur, organisatie etc.
PR
Rondvraag

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Lichtenvoorde
Markt 4, verbouw horecapand (24-10-2015)

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
Nieuwstad 33, verwijderen asbesthoudende materialen (21-10-2015)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu.

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde
Dijkstraat 30, aanbrengen van zonnepanelen en verwijderen asbest dakbeschot en afvoerpijp (21-10-2015)

Aaltenseweg 48, gewijzigd uitvoeren bouw woning met carport en berging (bredere aanbouw waardoor afstand tot perceelsgrenzen wijzigt en kleiner uitvoeren berging) (26-10-2015)

Zieuwent
Zieuwentseweg 48a, uitbreiden woning (21-10-2015)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

 

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Café de Zaak, Dijkstraat 29, 7131 EK Lichtenvoorde, 31-10-2015, van 21:00-2:00 uur
Café de Kruip, Rapenburgsestraat 5 7131CV Lichtenvoorde, 31-10-2015, van 20:00-1:00 uur
Café De Leeuw, Rapenburgsestraat 9 7131CV Lichtenvoorde, 31-10-2015, van 21:00-1:00 uur
De Koppelpaarden, Rapenburgsestraat 20 7131CX Lichtenvoorde, 31-10-2015 ,van 20:00-1:00 uur
Stichting Den Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde, 31-10-2015, van 19:30-1:00 uur
Tapperij Van Ooijen, Rapenburgsestraat 3, 7131 CV Lichtenvoorde, 31-10-2015, van 21.00-2.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan “Grondverkopen”
Het ontwerpbestemmingsplan regelt de omzetting van de bestemming van een aantal stukken niet-structuurbepalend groen die door de gemeente verkocht zijn aan particulieren. Het gaat om 43 perceeltjes groen. Deze stukken groen zijn bij woonpercelen getrokken en hebben een woon- of tuinbestemming gekregen in dit bestemmingsplan. Op twee percelen gaat het om een bedrijfsbestemming en een maatschappelijke bestemming. Daarnaast zijn in het bestemmingsplan twee kleine omissies in de bestemmingen voor de percelen Oude Borculoseweg ongenummerd (een nutsvoorziening) en de Kapelweg ongenummerd (een gemaal) hersteld.

Omdat in dit bestemmingsplannen geen bouwplannen  in de zin van artikel 6.2.1. van de Wet ruimtelijke ordening hoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Inzage
Procedure 1, van 30 oktober 2015 tot en met 10 december 2015, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage, of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Zienswijze
Procedure 2A en 2 II, van  30 oktober t/m 10 december 2015.

Afdeling Publiek en Bestuur

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                                Naam betrokkene:
22-10-2015                                                         T. in ’t Veld, Karel Doormanstraat 86, 7141 WH Groenlo

 

Evenementen

 

Lichtenvoorde
Keifestival op 31 oktober 2015 van 20.00 tot 24.00 uur/0.30 uur/ 01.00 uur, in het centrum van Lichtenvoorde, op 9 podia in diverse horecabedrijven en 2 podia buiten de horeca (2810-2015)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

 

Keifestival Lichtenvoorde 31 oktober 2015
I.v.m. het Keifestival worden de Markt en omliggende straten in het centrum van Lichtenvoorde van 31 oktober 2015, 20.00 uur tot 1 november 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, en wordt het eenrichtingsverkeer in de Rentenierstraat opgeheven.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.