Mededelingen gemeente Oost Gelre week 49

Mededelingen gemeente Oost Gelre week 49

Agenda’s

Raadscommissie

 

Datum     😛 Dinsdag 8 december 2015
Aanvang : 19.30 uur
Locatie    : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 10 november 2015
4. Vragenuur
5. Actieve informatieplicht
6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek
7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties
8. Stukken ter kennisname aan de raad
DEBATTEREN
9. Belastingverordeningen Oost Gelre 2016

·         Legesverordening 2016

·         Verordening hondenbelasting 2016

·         Verordening precariobelasting 2016

·         Verordening rioolheffing 2016

·         Verordening toeristenbelasting 2016

·         Verordening onroerende zaakbelasting 2016

·         Verordening reinigingsheffingen 2016

10. Bestemmingsplan ‘Woningbouw De Gracht te Groenlo’
11. Kostenverevening en risicodeling Jeugdhulp 2016
12. Besturenfusie primair onderwijs
13. Verordening individuele inkomenstoeslag
14. Businessplan SDOA 2015-2016
15. Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland
16. Voornemen tot oprichting van een B.V.
17. Subsidieverordening Verduurzamen woningen gemeente Oost Gelre
INFORMEREN
18. Jaarplan en begroting 2016 Hameland
19. Tweede bestuursrapportage 2015 SDOA
20. Tweede bestuursrapportage 2015 Oost Gelre
21. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

 

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

 

 

Gemeentelijke monumentencommissie Oost Gelre

 

Datum:          vrijdag 4 december 2015

Aanvang:       13.30 uur

Locatie:         Oude stadhuis, Kevelderstraat 1, Groenlo

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen 28 augustus 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Mededelingen:
  • quickscan beeldbepalende straten
  • excursie en cursus 2016
  • artikel Bronckhorst.
 • Zaken die gespeeld hebben m.b.t. cultuurhistorie
  • Grolse linie 1627
  • Project 250 jaar grens
  • terugblik excursie
 • Vaste punten
  • Marianum Groenlo/Lichtenvoorde
  • De Bron
  • Programma Stad Groenlo
 1. Status voor Stolperstenen
 2. Nieuw erfgoedbeleid
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

 

Cliëntenraad Participatiewet Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

 

Datum:          donderdag 10 december 2015

Aanvang:       19.30 uur

Locatie:         Gebouw SDOA (oude stadhuis), Kevelderstraat 1, Groenlo

 

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Mededelingen
 2. Uitgaande en ingekomen post
 3. Verslag van 12 november 2015
 4. Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek(ter advisering)
 5. Voortgang organisatie 3 themabijeenkomsten
 6. Activiteitenplan Cliëntenraad 2016
 7. Offerte Stimulansz
 8. Evaluatie Cliëntenraad
 9. Communicatie
 10. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 11. Sluiting

 

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek: www.sdoa.nl.

Voor de vergadering van 10 december 2015 zijn stukken inzake agendapunt 5 aanwezig ter inzage.

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • De Bleek ongenummerd, bouw vrijstaande woning (26-11-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Edisonstraat 10, plaatsen 3 overheaddeuren (20-11-2015)
 • Middachtenstraat 9, verbouw woonhuis (29-11-2015

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

 • Lakendijk 5, verwijderen asbesthoudende materialen (18-11-2015)
 • Middachtenstraat 9, gedeeltelijk slopen woning en verwijderen asbest dakbeschot (29-11-2015)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Harreveld

 • N18 / hoek Kerkstraat, kap 2 eiken i.v.m. reconstructie kruisingen N18 (25-11-2015)

 

Vragender

 • Oorschotweg, kap 2 wilgen, ernstig verzwakt en hangend over de openbare weg (27-11-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 2, plaatsen terrasscherm (24-11-2015)
 • Staringstraat 74, uitbreiden woonhuis en de berging (26-11-2015)
 • Lakendijk 5, uitbreiden en wijzigen jongveelstal (26-11-2015)

 

Lievelde

 • N18 / parallelweg Hamelandweg: kap 8 berken i.v.m. reconstructie kruisingen N18, verleggen parallelweg en ontsluiting aanwonenden (28-11-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Kaplijst bomen gemeente Oost Gelre

 

VTA afgekeurde bomen

Hieronder vindt u een kap- en meldingenlijst voor 92 VTA (visual tree assessment) afgekeurde bomen van de gemeente Oost Gelre. In totaal zijn 72 bomen kapvergunningplichtig en 20 bomen staan op meldingenlijst. Het merendeel van de bomen is dood of bijna dood. Waar mogelijk wordt herplant. De bomen zijn gemerkt en te herkennen aan een oranje OG.

 

Vragen

Heeft u vragen over deze lijsten? Neemt u dan contact op met Rob Kettering van de afdeling ROB, tel. (0544) 39 34 68.

 

Kapvergunningen gemeente Oost Gelre

 

Voor onderstaande 72 bomen is een kapvergunning verleend.

 

Locatie Aantal/soort
Groenlo
Oosterholtweg 1 eik
Meddoseweg Zwolle 1 berk
Meddoseweg Zwolle 4 lindes
Haak en Hoekweg 1 eik
Dankbaarsdijk 1 beuk
Dankbaarsdijk 3 kersen
Tichelovenweg 2 berken
Tichelovenweg 1 eik
Tichelovenweg 1 beuk
Klaverdijk 2 berken
Prof.Casimirweg 1 berk
Holterhoekseweg 1 eik
Oude Winterswijkseweg Groenlo 3 eiken
Lange Maat 1 berk
Topsweg 1 eik
Boksveenweg 1 els
Ruiterweg 2 beuken
Ruiterweg 1 berk
Berkenhoveweg 1 beuk
Redoute 2 berken
Lichtenvoordseweg 1 eik
De Snieder 1 hazelnoot
Harreveld
Lindeboomweg 28 1 eik
De Riette 1 iep
Lievelde
Papenweg 1 eik
Kalverbroeksdijk 1 eik
Nieuwendijk 3 elsen
Nieuwendijk 1 acacia
Vragender
Heelweg 3 eiken
Heelweg 1 eik
Heelweg 3 berken
Schoolstraat 1 els
Meekesweg 1 berk
Winterswijkseweg Vrag. 1 eik
Weijenborgerdijk 38 1 berk
Vragenderweg 68 1 beuk
Kapelweg 3 eiken
Beumweg 24 1 kers
Meddosewed Vrag. 4 eiken
Meddosewed Vrag. 1 berk
Past.Scheepersstraat 3 eiken
Past.Scheepersstraat 3 berken
Vosdijk 2 elsen
Huttendijk 1 eik
Kamperweg 1 populier
Totaal kapvergunningplichtig 72

 

Bezwaar

Procedure 3A (de bezwarentermijn loopt van 19 november t/m 30 december 2015.

 

Meldingen kap gemeente Oost Gelre

 

Onderstaande 20 bomen zijn niet kapverguningplichting en hoeven alleen gemeld te worden.

 

Locatie Aantal/soort
Groenlo
Katoenspinner 1 hazelnoot
Zilversmid 2 kersen
Evertsenstraat 2 kersen
De Ruijterstraat 1 bolesdoorn
Kuijperstraat 1 acacia
Het Blik 1 kers
Het Blik 2 sparren
Halve Maan eiland 1 kastanje
Marhulzenweg 1 eik
Houtwal 1 eik
Wheme 1 es
Wheme 2 eiken
Lichtenvoorde
Kerkhoflaan 2 acacia’s
van Reedestraat 1 kastanje
Zieuwent
De Haare 1 magnolia
Totaal meldingen 20

 

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Lichtenvoorde

 • nabij Johannes Vermeerstraat 75, melding aanpassen bestaande installatie voor reduceren van de aardgasdruk, meten en regelen aardgashoeveelheden of aardgaskwaliteit (23 november 2015)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Lichtenvoorde

 • Kruising N18/Richterslaan, veranderen verkeerssituatie in kader van Meerveilig II van Rijkswaterstaat (ingekomen op 26-10-2015)

 

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Plaatsen driehoeksreclameborden voor het aankondigen in de eerste helft 2016 van 15 voorstellingen in de Theater De Storm in Winterswijk en 7 voorstellingen in Streektheater De Pol / Hofnar in Aalten (25 november 2015)
 • Bartiméus Sonneheerdt, collecteren van 24 t/m 29 oktober 2016 (21-11-2015)

 

Zieuwent

 • Stichting Speelvoorzieningen Zieuwent, collecteren van 25 t/m 30 januari 2016 (28-11-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing