Mededelingen Gemeente Oost Gelre week 50

 

Agenda’s

 

Raadsvergadering

 

Datum: Dinsdag 19 december 2017
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal stadhuis Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 21 november 2017
6. Vragenuur
HAMERSTUKKEN
7. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017
8. Bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Broekboomstraat 10 te Lichtenvoorde’
9. Coördinatiebesluit project afsluiting kruispunt Zieuwentseweg / N18
10. Gewijzigde verordeningen ‘Loonkostensubsidie Participatiewet’ en ‘Reïntegratieverordening Participatiewet’
BESPREEKSTUKKEN
11. Visie Hof aan de Dijkstraat
12. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening De Stegge 4, 4a, 4b en 6 te Lievelde’
13. Verduurzaming woningen Herman Harmsenstraat te Lichtenvoorde
14. Deelname aan VerduurSaam energieloket
15. Samenwerking Sociaal Domein Achterhoek
16. Belastingverordeningen 2018 Oost Gelre

·         Legesverordening 2018

·         Verordening hondenbelasting 2018

·         Verordening precariobelasting 2018

·         Verordening rioolheffing 2018

·         Verordening toeristenbelasting 2018

·         Verordening onroerende zaakbelasting 2018

·         Verordening reinigingsheffingen 2018

·         Verordening reclamebelasting 2018

17. Doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek
18. Ingekomen stukken
19. Rondvraag en sluiting

 

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

 

Monumentencommissie Oost Gelre

 

Datum:           donderdag 14 december 2017

Tijd:               19.30 uur

Locatie:          gemeentehuis Lichtenvoorde (spreekkamer Zieuwent)

 

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Wi-j doet ’t samen:
 • Digitalisering Huis aan Huisbladen / historische tijdschriften
 • Project interieurs
 1. Uitvoeringsplannen 2018:
 • Beschermde stads en dorpsgezichten
 • Wederopbouwperiode
 • Actiepunten Monumentencommissie
 1. Verwijzing archeologische vondsten
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 13, aanbrengen reclame-uitingen (5-12-2017)

 

 

Verlengen beslistermijn aanvraag

 

Vragender

 • Heelweg 8, bouwen melkveestal (6-12-2017)

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Zwolseweg 15, uitbreiden biggenstal (6-12-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 1, plaatsen raam in voorgevel (6-12-2017)
 • Pastoor Sandersstraat 24, verhogen dak en plaatsen dakkapel (6-12-2017)
 • Rentenierstraat 29, bouwen hekwerk rondom dakterras en het in gebruik nemen van plat dak als dakterras (11-12-2017)

 

Zieuwent

 • Schoppenweg 9b, bouwen schuur (7-12-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Omgevingsvergunningvrij

 

Lichtenvoorde

 • Rentenierstraat 29, bouwen kap op bestaande schuur (11-12-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Café de Zaak, Dijkstraat 29, 7131 DM Lichtenvoorde, 10-12-2017 van 17:00-21:00 uur
 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 16-12-2017 van 20:00-1:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

 

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 

 • Meddoseweg 5 Vragender

Met een wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwvlak gewijzigd waardoor een stal bijgebouwd kan worden.

 • Oude Lievelderweg 2 Lievelde

Met een wijzigingsplan wordt splitsing van de bestaande woning mogelijk gemaakt.

 

 

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de wijzigingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. In een later stadium zal voor sommige van deze plannen een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Voor alle wijzigingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpwijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de het college over vaststelling van het wijzigingsplan.
Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel.: (0544) 39 35 35

 

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

 

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning vergroten woning Rector Hulshofstraat 14 Harreveld’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in een nieuwbouw van een deel van de bedrijfswoning na sloop van een deel van deze woning aan de Rector Hulshofstraat 14 te Harreveld.

 

Inzage

Procedure 1, van 15 december 2017 t/m 25 januari 2018, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2001-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 15 december 2017 t/m 25 januari 2018.

 


 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Dura Vermeer Railinfra B.V., geluidsontheffing voor werkzaamheden aan het spoor in Oost Gelre in de nacht van 14 op 15 december, 15 op 16 december en 16 op 17 december, tussen 21.00 en 09.00 uur, (6-12-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Bakker Heijerman, innemen standplaats op parkeerplaats nabij winkelpand Rapenburgsestraat 17 voor verkoop van oliebollen en aanverwante producten op 30 en 31 december 2017 (6-12-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing