Mededelingen gemeente Oost Gelre week 52

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • De Woerd kavel 9, bouwen woning (20-12-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Pastoor Sandersstraat 38, bouwen woning (19-12-2017)
 • Rapenburgsestraat 38-40, verbouwen pand (20-12-2017)

 

Zieuwent

 • Hellerweg 3, bouwen kapschuur (18-12-2017)

 

 

Verlengen besluit aanvraag omgevingsvergunning

 

Lievelde

 • Papenweg 3a, bouwen bedrijfswoning (20-12-2017)

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • De Schans 4, bouwen woning (21-12-2017)
 • Zwolseweg 15, uitbreiden biggenstal (gewijzigd besluit t.o.v. besluit 4-12-2017) (22-12-2017)
 • Laarberg perceel F43: kappen opstand bosplantsoen met enkele berken; herplant binnen gebiedsontwikkeling Laarberg (20-12-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

 

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, voor het veranderen van de inrichting (12-12-2017)

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

 

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Broekboomstraat 10 Lichtenvoorde”

De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 het bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Broekboomstraat 10 Lichtenvoorde’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een woning op de eerste verdieping aan de Broekboomstraat 10 in Lichtenvoorde.

Het betreft geen bouwplan dat is aangewezen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, waardoor geen exploitatieplan nodig is.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 29 december 2017 t/m 8 februari 2018. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPLIC103-VG01.

Beroep
Procedure 4B van 29 september 2017 t/m 8 februari 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

 

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening de Stegge 4, 4a, 4b en 6 te Lievelde’

De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening de Stegge 4, 4a, 4b en 6 te Lievelde‘ vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ waarbij, door sloop van een groot deel van de agrarische bedrijfsgebouwen en woningsplitsing van de bestaande boerderij gaat plaatsvinden. Hierbij ontstaan twee afzonderlijke woonheden waarbij in één woonhuis inwoning plaatsvindt (huisnummer 4, 4a, 4b). Een tweede voormalige bedrijfswoning (huisnummer 6) krijgt ook de bestemming ‘Wonen’. Een werktuigenberging blijft gehandhaafd en krijgt een maatschappelijke en kleinschalige bedrijfsfunctie. Het perceel wordt landschappelijk ingepast

Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op een nader uitgewerkte omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan in de te behouden schuur.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal, planschade, de sloopverplichting en de landschappelijke inpassing.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 29 december 2017 t/m 8 februari 2018. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer van het bestemmingsplan is:  NL.IMRO.1586.BPBUI1518-VG01.

 

Beroep

Procedure 4B van 29 december 2017 tot en met 8 februari 2018 met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 


 

Evenementen

 

Harreveld

 • Stichting carbidschietfeest Harreveld, organiseren carbidschietfeest met muziek op 31 december 2017 en het evenement “Loud and New” in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018 (einde 06.00 uur);

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Loud and New Harreveld

Vanwege het evenement Loud and New wordt van 31 december, 10.00 uur, tot 1 januari, 6.00 uur, een snelheidsverlaging tot 30 km/uur en een verbod om stel te staan ingesteld op de Varsseveldseweg (parallelweg N18) in Harreveld, tussen de Kerkstraat en de Wolterij in Harreveld.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Zieuwent

 • Collecte t.b.v. Stichting Speelvoorzieningen Zieuwent in week 4, 22 t/m 27 januari 2018 (21-12-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing


 

Verordeningen / Beleid

 

Beleid aanpak drugsoverlast
Met enige regelmaat worden in woningen of loodsen hennepplantages en professionele drugslaboratoria gevonden. Ook komt het voor dat in woningen of bijvoorbeeld in horeca gelegenheden handel in drugs plaats vindt. Vaak vindt dit plaats op locaties buiten onze gemeente, maar ook in Oost Gelre komt het voor.

Als dit wordt geconstateerd, treedt in de praktijk de politie op door ontruiming van de panden en/of door strafrechtelijke vervolging van de betrokkenen. Naast het strafrechtelijke politie optreden kent de Opiumwet ook de mogelijkheid voor de burgemeester om handhavend op te treden. Dit optreden komt er in de praktijk op neer dat de burgemeester panden kan sluiten waar (handelshoeveelheden) drugs worden gevonden.

De sluiting van de panden heeft als positieve effecten dat overlast, die bij handel vaak wordt ervaren, verdwijnt. Ook kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. Daarbij kun je denken aan gebrekkige installaties die samenhangen met wietkwekerijen (brandgevaar), maar ook aan aan de handel gerelateerde criminaliteit van bijvoorbeeld concurrerende criminelen.

De burgemeester van Oost Gelre heeft beleid vastgesteld ter uitvoering van de bevoegdheid om handhavend op te treden. Het doel van het vaststellen van het beleid is tweeledig: enerzijds wordt hiermee een signaal afgegeven dat er actief gebruik gemaakt gaat worden van deze bevoegdheid en anderzijds biedt het rechtszekerheid omtrent de wijze van toepassing van de bevoegdheid.

Het beleid (“Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet”) kunt u vinden op de website van de gemeente (www.oostgelre.nl) onder het kopje “bestuur en organisatie” en het subkopje “Beleidsnota’s en beleidsregels”.