Mededelingen week 02

Agenda’s

 

Raadscommissie

 

Datum: Dinsdag 19 januari 2016
Aanvang                : 19.30 uur
Locatie : Raadzaal Oost Gelre, stadhuis te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 8 december 2015
4. Vragenuur
5. Actieve informatieplicht
6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek
7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties
8. Stukken ter kennisname aan de raad
DEBATTEREN
9. Advies zendtijdvergunning Stichting Media Centrum Oost Nederland
10. Controleprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2015 Achterhoek
11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
12. Arbeidsvoorwaardelijke besluiten m.b.t. werkgeverschap griffie
INFORMEREN
13. Evaluatie APV-regels m.b.t. het vellen van houtopstanden
14. Advies Sterk Bestuur in Gelderland
15. Borging Ondersteuningsteam Jeugd en gezin Oost Achterhoek
16. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

 

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

Ziekenhuisstraat 1, aanbrengen reclameborden (5-1-2016)

 

Harreveld

De Bothweg 7, verbouwen de boerderij (7-1-2016)

 

Lichtenvoorde

Mr. Kuypersplein 7, verbouwen woning (8-1-2016)

 

Lievelde

Hollandse Schans 2, aanpassen tochtportaal (4-1-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

Schatbergstraat 63, verwijderen asbesthoudend dakbeschot woning (5-1-2016)

Potgieterstraat 13, verwijderen asbesthoudende materialen (6-1-2016)

 

Groenlo

Buitenschans 7, verwijderen asbest uit cv-ruimte (5-1-2016)

Emmasingel 40, 42 en 44, verwijderen asbest golfplaten schuurtjes (5-1-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

De Kunne 2, verwijderen dragende binnenwand (4-1-2016)

Papendijk 46, bouwen erker en wijzigen raam in voorgevel (5-1-2016)

 

Lichtenvoorde

Middachtenstraat 9, verbouwen woonhuis (6-1-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Kapmeldingen

 

Onderstaande bomen zijn niet kapverguningplichting en hoeven alleen gemeld te worden.

 

Groenlo

Ruurloseweg achter Kleermaker 42-50: ± 35 dennen, i.v.m. renovatie

 

Lichtenvoorde

Haydenstraat 2: 2 moerascypressen, om de eiken ruimte te geven

Dr. Ariënsstraat 16: 1 esdoorn, boom is ernstig verzwakt

 

Vragender

Oude Winterswijkseweg 29: 1 eik, i.v.m. verkeersveiligheid

 

 

 

Milieu

 

Ontwerp omgevingsvergunning – activiteit Milieu

 

RECTIFICATIE (termijn inzage / zienswijze)

 

Groenlo

Klaverdijk 3, aanvraag voor een wijziging van de bestaande inrichting van biologische boerderij Kraanswijk

 

Inzage

Procedure 1, van 17 december 2015 t/m 26 januari 2016

 

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 17 december 2015 t/m 26 januari

 

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Harreveld

Op ’t Hulshof 1, melding voor het verplaatsen van dieselolietank en het luchtwassysteem (6 januari 2016)

 

Lichtenvoorde

Koemaatsdijk 1, melding voor het oprichten van een recreatieterrein met bijbehorende voorzieningen en het oprichten van een recreatiegebouw (4 januari 2016)

Lakendijk 5, melding voor een uitbreiding van het aantal strohokken voor jongvee, het realiseren van een vast mestopslag en een extra kuilvoerplaat, het plaatsen van 2 voersilo’s en het verplaatsen van een voersilo (6 januari 2016)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

Winterswijkseweg 88: 10 m3 (09-01-2016)

 

Harreveld

Rector Hulshofstraat 10b: 10 m3 (06-01-2016)

 

Lievelde

De Stegge 5: 10 m3 (08-01-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Afsluiting Edisonstraat Lichtenvoorde

Vanwege werkzaamheden (kappen bomen en aanleg trottoir) wordt de Edisonstraat, tussen de Nijverheidsstraat en de Dieselstraat, van 19 t/m 22 januari 2016 afgesloten voor alle verkeer.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

 

Verordeningen / Beleid

 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 2016
In de vergadering van 22 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 2016’ vastgesteld. De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 2015’ worden ingetrokken.

 

In de Beleidsregels wordt onder andere beschreven hoe de toegangsprocedure tot de Wmo-ondersteuning geregeld is, hoe het onderzoek vorm krijgt, welke maatwerkvoorzieningen er onder andere zijn en wat de afweging is die gemaakt wordt bij de beoordeling om al dan niet een maatwerkvoorziening ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie te verstrekken. De Beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

 

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving – beleidsnota’s en beleidsregels – maatschappelijk zorg en welzijn.

 

 

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
In de vergadering van 15 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’ vastgesteld. De ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’ vastgesteld op 16 december 2014 worden ingetrokken.

 

In de Nadere regels worden regels gesteld over het opleggen van de bijdrage in de kosten en over de tarieven van het persoonsgebonden budget. De Nadere regels treden in werking met ingang van

1 januari 2016.

 

U kunt de volledige tekst van de Nadere regels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving.