Mededelingen week 03

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

Schaepmanstraat 7, bouw dakkapel (11-1-2016)

 

Lichtenvoorde

Edisonstraat 20, wijzigen gevel (14-01-2016)

Bentinckstraat 1, uitbreiden woning aan zijgevel (12-1-2016)

Breughelhof 2, plaatsen dakkapel op voordakvlak (14-1-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

Mr. Kuijpersplein 7, slopen binnenmuren, aanbouw en kap woning (14-1-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

Eefselerweg, kap 1 eik (reden: dood door blikseminslag. Herplant van een eik) (12-01-2016)

De Bleek 1, het bouwen van een woning (15-1-2016)

 

Lievelde

Kloezedijk, kap 6 wilgen (reden: watermerkziekte; veel overlast van vallend dood hout. Herplant 6 bomen) (14-01-2016)

Oostermeenweg 8, verplaatsen uitweg (20-01-2016)

 

Mariënvelde

Waalderweg 38a, plaatsen buitenmelktank (13-01-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

 

Groenlo

Oude Winterswijkseweg 37, bouw overkapping bij entree (14 januari 2016)

Holterhoekseweg 2, gedeeltelijk vergroten woning (14 januari 2016)

Oude Borculoseweg 7, plaatsen veldschuur (14 januari 2016)

 

Lievelde

Lievelderweg 85, uitbreiden berging (14 januari 2016)

Eefselerweg 10, slopen schuur en bouw paardenstal (14 januari 2016)

 

Mariënvelde

Waalderweg 12, plaatsen carport (14 januari 2016)

 

Vragender

Sieverdingweg 12, geheel veranderen woning, plaatsen dakkapel en kap op berging (14 januari 2016)

 

Zieuwent

Dorpsstraat 66, plaatsen buiten-amfi(kinder)theater (14 januari 2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Mariënvelde

Waalderweg 38a, melding plaatsen buitenmelktank (07-012016)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

 

Lichtenvoorde

Koemaatsdijk 1, maatwerkvoorschriften lozen van afvalwater bij oprichten recreatiepark met bijbehorende voorzieningen

(11-01-2016)

 

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 23-01-2016, van 22:00- 1:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Lichtenvoorde

Lakendijk 1: 35 m3 (19-01-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerp Ruimtelijke Atlas Oost Gelre

 

Het ontwerp van de Ruimtelijke Atlas 2015-2025 (inclusief welstandsbeleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma) ligt ter inzage.

 

Inhoud Ruimtelijke Atlas

Het ontwerp van de Ruimtelijke Atlas geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Oost Gelre. De atlas is een ruimtelijke structuurvisie zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hierin staan de belangrijkste wensen op het gebied van ruimtelijke ordening. In de visie hebben we bestaand beleid verwerkt en waar nodig geactualiseerd.

 

Ter inzage van 22 januari tot en met 3 maart 2016

Het ontwerp van de Ruimtelijke Atlas ligt met ingang van 22 januari tot en met 3 maart 2016 ter inzage. Het plan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

De interactieve versie van de Ruimtelijke Atlas is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeatlas.nl.

De bronbestanden zijn beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.RuimtelijkeAtlas-OW01.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen op de Ruimtelijke Atlas en bijbehorende stukken naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Oost Gelre (op afspraak via nummer 0544-393489), en gemotiveerd zijn zienswijze omtrent het ontwerp van de atlas kenbaar maken aan de gemeenteraad van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

 

Meer informatie

Meer inhoudelijke informatie over de Ruimtelijke Atlas vindt u elders in deze ‘Oost Gelre informeert’.

Op 11 februari van 16.00-18.00 uur kunt u de Ruimtelijke Atlas inzien tijdens een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

 

 

Ontwerp Woonvisie Oost Gelre

 

Met de woonvisie willen we een kernachtige en toegankelijke visie, vormgegeven op basis van drie thema’s: kwantiteit & kwaliteit, beschikbaarheid & betaalbaarheid en wonen met zorg en welzijn. Bij ieder thema geven we aan wat we zien aan ontwikkelingen in Oost Gelre, wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen. Volgende week kunt u meer over de woonvisie lezen op onze gemeentepagina’s in Elna en Groenlose Gids.

 

Ter inzage van 22 januari tot en met 3 maart 2016

Het ontwerp van de Woonvisie Oost Gelre ligt van 22 januari t/m 3 maart 2016 ter inzage. De visie kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

 

Zienswijzen

Een ieder kan van 22 januari t/m 3 maart 2016 naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over de Woonvisie Oost Gelre naar voren brengen bij de gemeenteraad van Oost Gelre (op afspraak via nummer (0544) 39 34 84), en gemotiveerd zijn zienswijze omtrent het ontwerp van de Woonvisie Oost Gelre kenbaar maken aan de gemeenteraad van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

 

 

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw De Gracht Groenlo’

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op 22 december 2015 het bestemmingsplan ‘Woningbouw De Gracht Groenlo’ gewijzigd vastgesteld.

Woningbouw en openbare ruimte

Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de maatschappelijke bestemming (het nooit gerealiseerde woonzorgcomplex) voor de percelen Lichtenvoordseweg 2 en 4 te Groenlo naar Wonen. Er worden maximaal drie vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Tevens wordt een deel van het plangebied ingericht als openbare ruimte.

 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op een stukje bestaande tuin waar onbedoeld de bestemming Maatschappelijk op lag, dit is gecorrigeerd in de bestemming Tuin.

 

Tegelijkertijd ligt ook het vaststellingsbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor dit plan ter inzage.

 

Inzage

Procedure 1, van 22 januari t/m 3 maart 2016, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.BPGRO401-VG01.

 

Beroep

Procedure 4B van 22 januari t/m 3 maart 2016, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

 

 

Evenementen

 

Groenlo

Receptie/Open huis LBA Projectbureau aan Barkenkamp 5 op 22 en 23 januari 2016 (14-01-2016)

Carnavalsvereniging De Knunnekes, diverse carnavalsactiviteiten in centrum van 5 t/m 9 februari 2016, waaronder de carnavalsoptocht op 7 februari 2016 (21-01-2016)

 

Lichtenvoorde

Activiteiten start Expeditie Noordkaap vanaf de Albert Schweitzerstraat 19 op 31 januari 2016 en finish op het terrein van HZR ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1 op 7 februari 2016 (13-01-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Drank- en Horecawet

 

Ter inzagelegging ontwerpvergunning Tennisclub Vragender

De ontwerpvergunning Drank- en Horecawet voor de Tennisclub Vragender voor het uitoefenen van horeca-activiteiten ligt ter inzage. Op deze vergunning is de gemeentelijke verordening van toepassing, waarin ter voorkoming van oneerlijke mededinging, regels zijn gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich hebben te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende dranken.

 

Ter inzage

De ontwerpvergunning ligt van vrijdag 22 januari t/m 4 maart 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 22 januari t/m 4 maart 2016 schriftelijk of mondeling hun zienswijze aan de burgemeester van Oost Gelre kenbaar maken.

 

 

Afdeling Publiek en Bestuur

 

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

 

Datum besluit:                                Naam betrokkene:

13-01-2016                                                         E. Ünalli, Johannes Vermeerstraat 14, 7131 SB Lichtenvoorde

 

 

Wmo-loketten Oost Gelre

 

Wmo-loket Groenlo: Gezondheidscentrum ‘Den Papendiek’, Buitenschans 48, 7141 EL Groenlo.

Tel. (0544) 39 36 16. Openingstijden: di. en vr. van 9.00-12.30 uur.

 

Wmo-loket Lichtenvoorde: gemeentehuis te Lichtenvoorde. Tel. (0544) 39 36 16.

Openingstijden: ma. en wo. van 9.00-12.30 uur, do. van 9.00-12.30 en 14.00-17.00 uur en van 17.00-19.00 uur op afspraak.

 

Postadres: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

E-mail: wmoloket@oostgelre.nl

 

Overige informatie

Ga naar www.oostgelre.nl.nl, zoek naar: ‘Wmo-loket’

 

 

Zorgcorporatie Mariënvelde

 

Woont u in Mariënvelde en heeft u een vraag op Wmo-gebied over ondersteuning, hulp of zorg? Dan kunt u bij de zorgcorporatie Mariënvelde terecht. Ook voor advies kunt u contact opnemen met zorgcoördinator Jeanine Ebbers, zorgbmv@marvisie.nl of 06 – 10 01 75 70 (tijdens kantoortijden). Ook houdt zij elke donderdag van 08.30 tot 12.00 uur een inloopspreekuur bij De Boog in Mariënvelde. U bent hier van harte welkom. Bezoek- en postadres: De Boog 1, 7263 SE Mariënvelde.

 

 

Jeugdloket Oost Gelre

 

Voor vragen over zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren kunt u bij het Jeugdloket terecht.

Tel. (0544) 39 35 97

E-mail: jeugdloket@oostgelre.nl

 

 

Samen in Oost Gelre

 

Samen in Oost Gelre is hét platform in de gemeente Oost Gelre voor alle informatie rondom preventie, zorg en meedoen.

 

U vindt Samen in Oost Gelre op www.sameninoostgelre.nl. Op deze website kunt u informatie en (zorg)organisaties vinden, en vrijwilligerswerk zoeken of aanbieden. U hebt dus alles onder handbereik voor een oplossing dichtbij. En heeft u toch ondersteuning nodig van de gemeente? Dan kunt u gemakkelijk en snel contact met ons opnemen.

 

 

Ouderenadviseur

 

Afspraak

Wilt u een afspraak met onze ouderenadviseur Ilse van de Kamp maken? Zij is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0544) 39 35 69. U kunt haar ook een e-mail sturen: i.vandekamp@oostgelre.nl.

 

 

Formulierenbrigade

 

De formulierenbrigade is behulpzaam bij het invullen van formulieren die de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) gebruikt. Ook wijzen de vrijwilligers van de brigade bezoekers op nog andere mogelijkheden van bijzondere bijstand en minimabeleid.

 

Spreekuur formulierenbrigade

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis van Lichtenvoorde. U kunt hier zonder afspraak terecht.

 

 

Let op:

Als (een deel van) de teksten hieronder op pagina 4 of verder komt, hoeft het niet gepubliceerd te worden.

 

 

VIT-hulp bij mantelzorg

 

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij het Wmo-loket, Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde. Iedere dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur is Vera Hoffman, de mantelzorgconsulent, aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen, maar ook van te voren een afspraak maken. De consulent kan overigens ook bij u thuis komen voor een gesprek. Belt u voor een afspraak met VIT-hulp bij mantelzorg, op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur, tel. (0544) 82 00 00. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

 

Meer informatie over hulp bij mantelzorg leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl.

 Rolstoelpools

 

Heeft u eens een keer een rolstoel nodig? In een rolstoelpool staan rolstoelen die inwoners uit Oost Gelre af en toe kunnen lenen als ze gebruik willen maken van een rolstoel (maximaal drie dagen). Bijvoorbeeld om met iemand die slecht ter been is een dagje te gaan winkelen of voor een uitstapje.

 

De rolstoelpools kunt u vinden bij Verpleeghuis en woonzorgcentrum De Molenberg in Groenlo en Woonzorgcentrum Careaz Antoniushove in Lichtenvoorde. De uitleen is gratis en wordt geregeld vanuit de receptie van De Molenberg en Antoniushove. De rolstoelpool is op werkdagen geopend van 9.00-15.00 uur. Wilt u een rolstoel lenen, zorgt u er dan voor dat u een legitimatiebewijs bij u heeft.

 

 Vrijwilligerswerk

 

Op www.sameninoostgelre.nl/vrijwilligersprikbord vindt u een uitgebreid aanbod van leuke en interessante vrijwilligersvacatures van organisaties die in Oost Gelre actief zijn en op zoek zijn naar enthousiaste mensen.

 

Naast algemene informatie over vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligersorganisaties ook vacatures plaatsen.

 

 

Dorpshuis s.c.c. Den Diek

Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde; tel. (0544) 37 58 68, info@den-diek.nl

 

Kijk op www.den-diek.nl voor meer informatie, activiteiten en verhuurmogelijkheden.

 

 

Cultureel Centrum De Bron Groenlo

Buitenschans 1, 7141 EK Groenlo; tel. (0544) 46 20 20

 

Kijk op www.debrongroenlo.nl voor de activiteitenlijst en de incidentele evenementen.

Kaarten zijn te bestellen via www.debrongroenlo.nl/tickets.