Mededelingen week 05

Agenda’s

 

 

Cliëntenraad Participatiewet Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

 

Datum:                11 februari 2016

Tijd                        19.30 uur

Locatie:                Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (Stadhuis) te Groenlo.

 

  1. Opening

2. Mededelingen

3. Uitgaande en ingekomen post

4. Verslag van 14 januari 2016

5. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016(wijzigingen)

6. Beleidsregels Wet taaleis

7. Re-integratieverordening(wijzigingen)

8. valuatie Schuldhulpverlening 2012-2015

9. Inhoudelijke behandeling concept Huishoudelijk Reglement

10. Verkennen van ‘welke belangenorganisaties zouden in de cliëntenraad moeten zitten’

11. Evaluatie workshops ‘Rondkomen in…’

12. Communicatie

13. Rondvraag/wat verder ter tafel komt

14. Sluiting.

 

Inzage stukken

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 11 februari 2016 zijn stukken van de agendapunten 5,6 en 7 aanwezig ter inzage.

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenl

– Oude Papendijk (ongenummerd), bouw woonhuis (25-01-2016)

  • Kuyperstraat 14, bouw berging met afdak (27-01-2016)

– Ruurloseweg 1, bouw berging (28-01-2016)

 

Harreveld

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Rector Hulshofstraat 16, verbouw en renoveren woning (27-01-2016)

 

Lichtenvoorde

Kerkhoflaan ongenummerd nabij de vlinderbrug, bouwen schapenstal (26-01-2016)

Potgieterstraat en Gebr. Ketteringstraat, plaatsen 3 tijdelijke woonunits (28-01-2016)

 

Lievelde

De Stegge 8, uitbreiden corsoschuur (26-01-2016)

 

Vragender

Oude Winterswijkseweg 14, bouwen pluimveestal (28-01-2016)

 

Zieuwent

Dorpsstraat 3, bouwen schuur (25-01-2015)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Harreveld

Rector Hulshofstraat 16, slopen gedeelte woning t.b.v. renovatie (27-01-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

 

Vragender

Oude Winterswijkseweg 14, bouwen pluimveestal, i.v.m. verkeerde procedure (28-01-2016)

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

Linnenwever 21, reserveren parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats (29-01-2016)

 

Lichtenvoorde

De Aalscholver 16, bouw erker aan zijgevel (25-01-2016)

 

Lievelde

Hollandse Schans 2, aanpassen tochtportaal entree (26-01-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

Buys Ballotstraat 9, een uitbreiding van de productieruimte, de bouw van een overkapping en de bouw van een opslagruimte (19-01-2016)

 

Zieuwent

Zegendijk 18, vergunning voor het geheel vernieuwen van de machineberging (19-01-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Lievelde

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Koningsplein 1, melding in gebruik nemen strooiveld Koningsplein (27 januari 2016)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

 

Groenlo

Bolwerk 3, vergunning milieuneutraal veranderen inrichting

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing (3 februari t/m 15 maart 2016)

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

Het Witte Paard, Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent, 05-02-2016 van 21:00-1:30 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Harreveld

De Riette 3: 25 m3 (2-02-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Vosdijk 10 Vragender”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ alsmede woningsplitsing van de voormalige boerderij op het perceel Vosdijk 10 te Vragender. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

 

Inzage

Procedure 1, van 5 februari 2016 tot en met 17 maart 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 5 februari tot en met 17 maart 2016.