Mededelingen week 06

Agenda’s

 

Raadscommissie

 

Datum         : Dinsdag 16 februari 2016
Aanvang     : 19.30 uur
Locatie        : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 19 januari 2016
4. Vragenuur
5. Actieve informatieplicht
6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek
7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties
DEBATTEREN
8. Opvang asielzoekers in Oost Gelre
9. Heroverweging kredieten
10. Uitvoering visie Besselinkschans
11. Bestemmingsplan ‘Uitbreiding agrarisch bedrijf Grensweg 17-19 te Zieuwent’
12. Bestemmingsplan ‘Grondverkopen’
13. Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
14. Gronduitgifte Flierbeek / De Woerd
15. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

 

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Commissievergadering live op beeld te volgen via internet

De commissievergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

Emmasingel 90, bouwen schutting en overkapping (29-1-2016)

De Hoge Es 10, bouwen schuur met carport (2-2-2016)

 

Lichtenvoorde

Acaciastraat 27, bouwen carport en uitbreiden woning (7-2-2016)

 

Lievelde

Eefselerweg 13/13a, bouwen kapschuur (5-2-2016)

 

Mariënvelde

Veldweg 1, 2e fase onderdeel bouwen uitbreiden ligboxenstal (2-2-2016)

 

Vragender

Vosdijk 10, plaatsen tijdelijke woonunit (1-2-2016)

 

Zieuwent

Rouwhorsterdijk 16a, verbouwen bestaande schuur (7-2-2016)

 

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

 

Lichtenvoorde

Oude Aaltenseweg 72, realiseren 2 camperplaatsen in weiland (1-2-2016)

Oude Aaltenseweg 72, wijzigen plaats sanitairgebouw (1-2-2016)

Oude Aaltenseweg 72, bouw verkoopstalletje (1-2-2016)

Oude Aaltenseweg 72, gebruiken weiland als parkeerterrein tijdens Zwarte Cross en Over de Top festival (1-2-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

Bilderdijkstraat 26, verwijderen asbest (3-2-2016)

 

Zieuwent

Rouwhorsterdijk 16a, verwijderen asbest kap (7-2-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo
Schaepmanstraat 7, plaatsen dakkapel achterzijde (2-2-2016)

 

Lichtenvoorde

Breughelhof 2, plaatsen dakkapel op voordakvlak (2-3-2016)

Nabij Potgieterstraat 30 en Gebr. Ketteringstraat 18 en 26, plaatsen 3 tijdelijke woonunits tot uiterlijk 1 februari 2017 (4-2-2016)

 

Zieuwent

Dorpsstraat 3, bouwen berging (3-2-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Omgevingsvergunningvrij

 

Groenlo

Kuyperstraat 14, bouwen berging met afdak (1-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Lichtenvoorde

James Wattstraat 10, veranderen inrichting: uitbreiden magazijn (28 januari 2016)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

 

Verordeningen / Beleid

 

1. Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

In de vergadering van 5 januari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw gemeente Oost Gelre 2015 vastgesteld.

In deze beleidsregels staat o.a. vermeld dat de doelgeroep Wsw’ers die begeleid werken aanspraak kunnen maken op de terugkeergarantie tot 10 jaar na datum van de start van begeleid werken.

 

De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.

 

2. (regionale) Beleidsregels Job coaching

In de vergadering van 1 september 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Regionale Beleidsregels Job coaching Participatiewet regio Achterhoek” vastgesteld.

In deze beleidsregels staat o.a. vermeld dat het college van B&W een voorziening “persoonlijke ondersteuning” kan aanbieden aan een persoon uit de doelgroep (die zonder ondersteuning de aan hem opgedragen werkzaamheden niet kan verrichten). Ook wordt het instrument job coaching mogelijk gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet direct aan een arbeidsbeperking is toe te schrijven.

 

De beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 september 2015. U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.

 

3. Beleidsregels individuele studietoeslag Participatiewet 2015

In de vergadering van 25 augustus 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels individuele studietoeslag Participatiewet 2015” vastgesteld.

In deze beleidsregels staat o.a. vermeld hoe mensen een verzoek om individuele studietoeslag moeten indienen en wie tot de doelgroep voor de individuele studietoeslag horen. Met deze individuele studietoeslag dienen jongeren die tot de doelgroep behoren gestimuleerd te worden om scholing te volgen.

 

De beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2015.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.

 

4. Beleidsregels verlagen norm woonlasten en schoolverlaters Participatiewet 2015

In de vergadering van 25 augustus 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels verlagen norm woonlasten en schoolverlaters Participatiewet 2015” vastgesteld.

In deze beleidsregels staat o.a. vermeld dat het college van B&W de mogelijkheid krijgt om de uitkering te verlagen bij schoolverlaters en bij het ontbreken van woonlasten. De voorgestelde beleidsregels stellen een korting voor van 15% voor het verlagen van de norm woonlasten en een korting van 20% bij schoolverlaters gedurende 6 maanden (na beëindiging van studiefinanciering).

 

De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2015.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.

 

5. Beleidsregels zakelijke relatie kostendelersnorm Participatiewet 2015

In de vergadering van 25 augustus 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels zakelijke relatie kostendelersnorm Participatiewet 2015” vastgesteld.

In deze beleidsregels is uitgewerkt wat het college van B&W verstaat onder een commerciële huurprijs en aan welke voorwaarden een huurcontract minimaal moet voldoen. Ook is vastgelegd hoe de (onder)huurder of kostganger de betalingen van de huurprijs verantwoord.

 

De beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2015.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.

 

6. Beleidsregels Terugvordering en verhaal 2015

In de vergadering van 18 augustus 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels Terugvordering en Verhaal 2015 vastgesteld.

De “Beleidsregels Terugvordering en Verhaal 2013 en volgende jaren” worden ingetrokken.

De beleidsregels Terugvordering Verhaal 2013 en volgende jaren waren gebaseerd op de Wet Werk en Bijstand. Deze wet is opgegaan in de Participatiewet. Daarom is de tekst van de beleidsregels Terugvordering en verhaal 2015 aangepast. Er zijn echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

 

De beleidsregels treden met terugwerkende kracht met ingang van 1 april 2015 in werking.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.

 

7. Beleidsregels boete Participatiewet 2015

In de vergadering van 18 augustus 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels boete Participatiewet 2015” vastgesteld.

De “Beleidsregels Bestuurlijke Boete”, die vanaf 1 januari 2013 zijn gehanteerd worden met ingang van 1 april 2015 ingetrokken.

In de nieuwe beleidsregels  wordt op grond van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 maart 2014, niet meer zomaar een boete, gelijk aan het benadelingsbedrag opgelegd. De beleidsregels zijn hierop aangepast.

 

De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 2015.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.

 

8. (regionale) Beleidsregels loonkostensubsidie

In de vergadering van 18 augustus 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oost Gelre 2015″ vastgesteld.

In deze beleidsregels staat o.a. vermeld dat het college van B&W loonkostensubsidie kan verstrekken aan werkgevers van personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet.

 

De beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2015.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg.

 

9. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2015 en volgende jaren

In de vergadering van 31 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2015 en volgende jaren” vastgesteld. De “Beleidsregels Langdurige toeslag 2010” worden ingetrokken.

In de “Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2015 en volgende jaren” staat o.a. vermeld dat het college een individuele inkomenstoeslag kan verlenen (voorheen was dat verplicht). Het toekennen van een individuele inkomenstoeslag is daarmee een bevoegdheid geworden en geen verplichting, ook al voldoet een belanghebbende wel aan de wettelijke voorwaarden voor een dergelijke toeslag.

 

De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 7 april 2015.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.

 

10. Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2015 en volgende jaren

In de vergadering van 17 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de “Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2015 en volgende jaren ” vastgesteld. De “Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2014 en volgende jaren” worden ingetrokken.

Met de nieuwe beleidsregels wordt zoveel mogelijk door middel van maatwerk uitvoering aan de bijzondere bijstand en het minimabeleid gegeven. In deze beleidsregels is nu geregeld dat bijvoorbeeld bij de kindregelingen, de slag gemaakt is van categoriale bijzondere bijstand met individuele groepskenmerken naar groepsgewijze (individuele) bijstand aan minima met kinderen t/m 18 jaar.

 

De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2015.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving- beleidsnota’s en beleidsregels- maatschappelijke zorg en welzijn.