Mededelingen week 51

Agenda’s

 

Raadsvergadering

 

Datum: Dinsdag 22 december 2015
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 24 november 2015
6. Vragenuur
HAMERSTUKKEN
7. Bestemmingsplan ‘Woningbouw De Gracht te Groenlo’
8. Kostenverevening en risicodeling Jeugdhulp 2016
9. Besturenfusie primair onderwijs
10. Verordening individuele inkomenstoeslag
11. Businessplan SDOA 2015-2016
12. Subsidieverordening Verduurzamen woningen gemeente Oost Gelre
13. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2015
BESPREEKSTUKKEN
14. Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland
15. Belastingverordeningen Oost Gelre 2016

·         Legesverordening 2016

·         Verordening hondenbelasting 2016

·         Verordening precariobelasting 2016

·         Verordening rioolheffing 2016

·         Verordening toeristenbelasting 2016

·         Verordening onroerende zaakbelasting 2016

·         Verordening reinigingsheffingen 2016

16. Jaarplan en begroting 2016 Hameland
17. Tweede bestuursrapportage 2015 SDOA
18. Tweede bestuursrapportage 2015 Oost Gelre
19. Ingekomen stukken
20. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Indien tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Papendijk 46, uitbreiden woning (10-12-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Van Randwijkhof 4, plaatsen carport (11-12-2015)
 • Acaciastraat 27, bouwen carport (13-12-2015)

 

Lievelde

 • Oostermeenweg 4, splitsen woonboerderij (10-12-2015)

 

Mariënvelde

 • Waalderweg 38a, plaatsen buitenmelktank (11-12-2015)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 24, verwijderen asbest (14-12-2015)

 

Vragender

 • Meddoseweg 15, slopen schuren (8-12-2015)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Edisonstraat 10, plaatsen 3 overheaddeuren (8-12-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Kapvergunning gemeente Oost Gelre

 

Voor onderstaande boom is kapvergunning verleend.

 

Lievelde

 • Lievelderweg 94 : 1 berk, reden: dunning, eiken vrijzetten (10 december 2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A (

 

Meldingen kap gemeente Oost Gelre

 

Onderstaande 37 bomen zijn niet kapvergunningplichting en hoeven alleen gemeld te worden.

 

Groenlo

 • Canisiushof 1: 1 plataan (reden: wortelopdruk)
 • Mesdagstraat 19: 1 meidoorn (reden: wortelopdruk)
 • Bontwerker 3: 2 platanen (reden: wortelopdruk)
 • Schaepmanstraat 38 tot 48: 3 eik (reden: dunning)
 • Ruurloseweg Gr.tussen Zilversmid en Rondweg: 14 eik (reden: dunning)
 • Bierbrouwer 32: 2 platanen (reden: beschadiging fundering)

 

Harreveld

 • Korenbloemstraat: 5 berken (reden: wortelopdruk en revitalisering straat)

 

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg tussen nr. 7 en 12: 1 eik (reden: dunning monumentale esdoorn vrijzetten)
 • Lievelderweg achter Venus 1: 1 berk (reden: dunning, eiken vrijzetten)
 • Jan Steenstraat achter nr. 3-5: 1 esdoorn (reden: risicoboom in bosrand, hangt over bebouwing)
 • Ketteringstraat 26: 1 kastanje (reden: dood kastanjebloedingziekte)
 • Vivaldistraat 9: 1 kastanje (reden: dood kastanjebloedingziekte)
 • Planetenstraat/Joh.Vermeerstraat 26: 2 kers (reden: stormschade)
 • Kardinaal de Jongstraat 6: 1 kastanje (reden: dood kastanjebloedingziekte)
 • Schatbergstraat 94d: 1 els (reden: wortelopdruk)

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Lichtenvoorde

 • Markt 5, melding maken doorgang voor extra ruimte bij pand (7 december 2015)

 

Groenlo

 • Boerijendijk 18, melding verkoop ammoniakrechten (8 december 2015)
 • Boerijendijk 18, melding veranderen inrichting omvattende omschakelen naar houden vrouwelijk jongvee binnen de bestaande gebouwen (8 december 2015)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning – activiteit Milieu

 

Groenlo

 • Klaverdijk 3, aanvraag voor een wijziging van de bestaande inrichting van biologische boerderij Kraanswijk

 

Inzage

Procedure 1, van 4 december 2015 t/m 14 januari 2016

 

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 4 december 2015 t/m 14 januari 2016

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 19-12-2015, van 22:00-1:00 uur
 • Grand Café Markt 5, Markt 5, 7131 DG Lichtenvoorde, 19-12-2015, van 20:00-1:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Vrakkinkweg 3, 25 m3 snoeihout (9-12-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

RECTFICATIE

 

Ontwerpbestemmingsplan “Marveld en omgeving, Groenlo”

Met dit bestemmingsplan worden de diverse bestaande bestemmingsplannen voor Marveld Recreatie (bungalow- en kampeerpark en hotel Havezate), aan de Elshofweg te Groenlo, sportcomplex de Blanckenborg, Oude Winterswijkseweg 45a te Groenlo en Elshofweg 2-2a, Groenlo, geactualiseerd en gedigitaliseerd in 1 nieuw bestemmingsplan.

Het is een in hoofdzaak consoliderend plan. Het plan bevat een actuele, planologische regeling van de bestaande situatie. Bestaande rechten en plichten uit de geldende regelingen voor het plangebied zijn zoveel mogelijk overgenomen en waar nodig aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Hier kunnen echter wel veranderingen in zitten omdat verschillende plannen zijn samengevoegd tot één. Daarbij is tevens gekeken naar de feitelijke situatie en het huidige beleid. Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen mogelijk via flexibiliteitsbepalingen, zoals afwijkings- en wijzigingsregels.

 

Inzage

Procedure 1, van 11 december 2015 tot en met 21 januari 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.PBMEO1400-OW05.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2 II, van  11 december 2015 tot en met 21 januari 2016.

 

 

Voorontwerp bestemmingsplannen

 

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kern Harreveld 2015’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kern Harreveld 2015’ met ingang van 18 december 2015 voor een periode van 3 weken voor iedereen ter inzage ligt.

 

Plangebied en inhoud plan

Voor de kern Harreveld wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld omdat het verplicht is bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te actualiseren. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard. Dit betekent dat de bestaande situatie is vastgelegd. Nieuwe initiatieven worden alleen meegenomen als het college besloten heeft in principe medewerking te verlenen en als alle benodigde onderzoeken zijn aangeleverd. Op onderstaande luchtfoto is het plangebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, globaal aangegeven.

 

Inzien van het plan

Het bestemmingsplan kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Daarnaast kunt u de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De IMRO-code van het plan is NL.IMRO.1586.BPHAR900-VO01.

 

Mogelijkheid tot inspraak

Gedurende de inzagetermijn van 18 december 2015 t/m 7 januari 2016 kan een ieder bij voorkeur schriftelijk een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor het mondeling naar voren brengen van een inspraakreactie of voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met Marlies Swart, telefoon (0544) 39 34 78 of m.swart@oostgelre.nl of Nardo Rondeel, telefoon (0544) 39 34 82 of n.rondeel@oostgelre.nl.

 

 

 

Afdeling Publiek en Bestuur

 

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

 

Datum besluit:                         Naam betrokkene:

 

09-12-2015                               G. Luciano, Kerkstraat 51, 7135 JJ  Harreveld

09-12-2015                               Nuur Ali Yoonis, Kerkstraat 51, 7135 JJ  Harreveld

 

 

 

 

Evenementen

 

Groenlo

 • Sportvereniging Grol, nieuwjaarsloop in Groenlo en Zwolle op 3 januari 2016 (9-12-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 88a (tennishal): Dance Event Take Off 2016 op 31 december 2015 van 22.00 uur tot 1 januari 2016, 04.00 uur, en Nieuwjaarsgala 2016 op 1 januari 2016 van 18.00-24.00 uur (15-12-2015)

 

Zieuwent

 • Stichting Paaspop Klassiek, concert Weihnachtsoratorium op 19 december 2015 van 18.00-24.00 uur, in Sint Werenfriduskerk en een openlucht optreden van koor Noir op kerkplein (9-12-2015)
 • Voetbalvereniging RKZVC, nieuwjaarsloop in Zieuwent en omgeving op 3 januari 2016 (11-12-2015)

 

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Nederlands Rode Kruis, afdeling Winterswijk-Oost Gelre, collecteren in periode 20 t/m 25 juni 2016 (8-12-2015)
 • plaatsen driehoeksreclameborden van 14 t/m 27 december 2015 in Oost Gelre voor aankondigen van de evenementen Take Off 2016 en Nieuwjaarsgala 2016 in Lichtenvoorde (10-12-2015)

 

Harreveld

 • Standplaats op elke dinsdagochtend voor verkoop kaas en zuivelproducten op standplaatsstrook Meester Nijsplein (8-12-2015)

 

Lichtenvoorde

 • ophangen spandoek in Dijkstraat van 3 t/m 17 januari 2016, voor aankondigen van de vlooienmarkt op 17 januari 2016 (11-12-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing