Mededelingen week 52

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• De Woerd 12, bouwen vrijstaande woning (15-12-2015)

Lievelde
• Lievelderweg 145, bouwen woning (16-12-2015)
Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde
• Brederopad 1 t/m 7, Bilderdijkstraat 22 t/m 28, Gebr. Ketteringstraat 10 t/m 32 en Potgieterstraat 9 t/m 15, renoveren 24 woningen (15-12-2015)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Geaccepteerde melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Groenlo
• Ruurloseweg 57, melding aanleggen bodemenergiesysteem (15 december 2015)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.
Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo
• Boerijendijk 18, melding wijzigen inrichting welke zich richt op het niet meer houden van een gedeelte van de vleesvarkens, en het overdragen van ammoniakrechten (8 december 2015)

Zieuwent
• Schoppenweg 7, melding voor het in hoofdzaak omzetten van een melkveehouderij in een jongveehouderij (21 december 2015)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.
Verleende omgevingsvergunningen Milieu beperkte milieutoets (OBM)

Groenlo
• Boerijendijk 18, OBM voor het houden van vleesvarkens

Bezwaar
Procedure 3A van 11 december 2015 t/m 28 januari 2016
Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Lichtenvoorde
• Dieselstraat 22, melding voor het opleggen van maatwerkvoorschriften in verband met het beheer van de geluidzone rondom het industrieterrein (15 december 2015)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Evenementen

Groenlo
• Kerkhofsteeg/Wheme, organiseren Nieuwjaarsbal 2016 in een tent op 1 januari 2016 van 19.00-24.00 uur (22-12-2015)

Lichtenvoorde
• Weijenborgerdijk, organiseren Nieuwjaarsbal 2016 in een tent op 1 januari 2016 van 18.00-24.00 uur (22-12-2015)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Verkeersmaatregelen

Afsluiting Weijenborgerdijk Lichtenvoorde
I.v.m. een evenement wordt de Weijenborgerdijk, tussen de Vragenderweg en de Nijverheidsstraat, van 29 december 2015 t/m 3 januari 2016 afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.
Overige vergunningen en ontheffingen

Harreveld
• Verhoeve Infra ontheffing geluidhinder i.v.m. werkzaamheden kruising N18/Kerkstraat in de periode 18 t/m 24 januari 2016 en 15 februari t/m 27 maart 2016 tussen 19.00 uur tot 07.00 uur en de weekenden 18 t/m 20 maart 2016 en 25 t/m 27 maart 2016 (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) (18 december 2015)

Lichtenvoorde
• Verhoeve Infra ontheffing geluidhinder i.v.m. werkzaamheden kruising N18/Richterslaan in de periode 18 t/m 24 januari 2016 en 15 februari t/m 27 maart 2016 tussen 19.00 uur tot 07.00 uur en de weekenden 18 t/m 20 maart 2016 en 25 t/m 27 maart 2016 (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) (18 december 2015)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Drank- en Horecawet

Ter inzagelegging ontwerpvergunning Stichting Den Diek
De ontwerpvergunning Drank- en Horecawet voor Stichting Den Diek voor het uitoefenen van horeca-activiteiten ligt ter inzage. Op deze vergunning is de gemeentelijke verordening van toepassing, waarin ter voorkoming van oneerlijke mededinging, regels zijn gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich hebben te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende dranken.

Inzage
De ontwerpvergunning ligt van 14 december 2015 t/m 3 februari 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen van 14 december 2015 t/m 3 februari 2016 schriftelijk of mondeling hun zienswijze aan de burgemeester van Oost Gelre kenbaar maken.