Vergunning voor bouw Welkoop Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op 24 maart heeft het College van B&W besloten de omgevingsvergunning voor de Welkoop in Lichtenvoorde te verlenen. Dit besluit maakt de realisering van de Welkoop op de locatie Carel Looierstraat-Hagenstraat mogelijk. Bij de officiële mededelingen elders op deze website staat meer informatie over de vergunningverlening.

Al eerder heeft een ontwerp van de omgevingsvergunning 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Een aantal inwoners/verenigingen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen zijn opgenomen en beantwoord in een Nota ‘Inhoud en beantwoording zienswijzen’. Deze nota is na het besluit van het college aan alle indieners van een zienswijze toegezonden. De ingebrachte zienswijzen hebben het college geen aanleiding gegeven om de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen.