Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Streekgids: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Klant: De wederpartij die de bestelling bij streekgids uitvoert of degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Streekgids en de klant;

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Streekgids zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Streekgids worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Streekgids ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Streekgids behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen zijn de gehele actieperiode geldig.
3.2 Streekgids kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Streekgids niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Streekgids garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres èn deze door de klant weer is beantwoord.
3.7 Streekgids is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Streekgids dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen op de website van de Streekgids zijn inclusief BTW. Verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.
4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Streekgids onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Streekgids heeft het recht om de klant,voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.
4.3 De producten van Streekgids worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
4.4 Bij een bestelling groter dan € 50,- behoudt Streekgids zich het recht de order in behandeling te nemen na ontvangst van ½ van het orderbedrag.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Streekgids gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Een bestelling kunt u niet annuleren nadat u de bevestigingsmail
heeft beantwoord.
5.2 De klant is, uitsluitend bij aantoonbare productiefouten, gerechtigd om de bestelling welke via mailorder ontvangen is binnen 7 werkdagen na levering te retourneren. Voorwaarde is wel dat een kopie van de orderbevestiging wordt meegezonden en dat het product nog in de originele verpakking zit. Na acceptatie van de klacht ontvangt de klant het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn eventuele verzendkosten voor rekening van de klant.
5.3 Streekgids behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de klant zijn beschadigd.

Artikel 6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het kantoor van Streekgids. Streekgids is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TPG Post, dan wel enige andere door Streekgids ingeschakelde vervoerder. Dit geldt niet voor leveringen binnen Groenlo die door Streekgids zelf worden verzorgd.
6.2 De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze onder rembours worden aangeboden of aan hem ter hand worden gesteld.
6.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Streekgids hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6.4 Opgegeven levertijden van Streekgids zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van die termijn dient de klant Streekgids schriftelijk in gebreke te stellen. De klant is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de bestelling te retourneren, nadat Streekgids behoorlijk in gebrek is gesteld.
6.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Streekgids de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.6 Indien Streekgids gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze aan Streekgids ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Garantie
7.1 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk twee weken na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar te worden gemaakt. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.
7.2 Het is mogelijk dat Streekgids op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Streekgids is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Tot de volledige betaling van alle goederen uit dezelfde opdracht blijven de goederen eigendom van Streekgids.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
9.1 De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken.
Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
9.2 De goederen zijn gebrekkig wanneer zij niet voldoen aan de technische standaard van de digitale foto-ontwikkeling en -verwerking. Kleinere gebreken geven niet het recht een garantie op te eisen. De besteller dient gebreken die zonder speciale attentie aan de geleverde goederen opvallen direct bij het ophalen resp. de levering, uiterlijk echter na twee weken na ontvangst van de goederen met een precieze beschrijving ervan te reclameren.

Artikel 10 Betaling
10.1 Door Streekgids uitgevoerde leveringen binnen Groenlo worden contant afgerekend. Bestellingen buiten Groenlo worden onder rembours geleverd. Alleen na uitdrukkelijke schriftelijke (ook e-mail) toestemming van Streekgids is het mogelijk op rekening te betalen.
10.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten
11.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Streekgids geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2 Het auteursrecht van de bestelde afbeeldingen berust bij Streekgids.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Streekgids in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Streekgids gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Streekgids geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Streekgids niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de toeleverende bedrijven van Streekgids worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
12.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4 Voorzover Streekgids ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Streekgids gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op elke overeenkomst tussen Streekgids en de klant is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Streekgids of overeenkomsten gesloten met Streekgids worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14 Disclaimer

14.1 De website van Streekgids en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Streekgids sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Streekgids onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Streekgids geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Streekgids garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 16 Diversen

15.1 Wanneer door Streekgids gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Streekgids deze voorwaarden soepel toepast.
15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Streekgids in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Streekgids vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
15.3 Streekgids is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Dit bericht is x gezien