Actieplan: “Behoud Akker- en Weidevogels in de Achterhoek ” van start.

LICHTENVOORDE – Door belangrijke financiële injecties van overheid en provincie wordt dit voorjaar een start gemaakt met de uitvoering van een aantal belangrijke stappen voor behoud van Akker- en Weidevogels. De uitvoering ervan is in handen gegeven van diverse particuliere- en agrarische natuur verenigingen.

Het Beltrumse Veld, en het Noordijker Veld worden een weidevogelgebied. Dit houdt in, dat er aan grondeigenaren meerdere (financiële) mogelijkheden worden geboden om de kwetsbare bodembroeders meer kans te geven om te kunnen overleven. Soorten als grutto, kievit, tureluur, wulp, scholekster, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn er nu nog!

Ook de techniek doet zijn intrede in de weidevogelbescherming. Het Actieplan voorziet hierin. Tijdens het broedseizoen worden op dit moment dronepiloten opgeleid zodat  met een drone met warmtebeeldcamera broedende vogels en zelfs kuikens opgespoord en zo beschermd kunnen worden. Er hoeft bij deze methode bij het opsporen van de nesten of kuikens door vrijwilligers geen geurspoor te worden achtergelaten, zodat roofdieren als vos en marterachtigen minder kans krijgen de nesten te vinden. De resultaten van de drone kunnen worden omgezet naar de coördinaten in een GPS-systeem en worden zodanig verwerkt, dat tijdens het bewerken van het land via een app de bestuurder van het landbouwwerktuig kan worden gewaarschuwd dat er nesten in de buurt zijn. Dit is een kostbaar systeem en niet altijd op het juiste moment beschikbaar. De komende jaren zijn er vast vrijwilligers die in het bezit zijn of komen van dit soort apparatuur en zijn natuurlijk harte welkom ons hierbij te ondersteunen.

Weidevogelboerderijen
We proberen (hobby)-boeren en andere grondeigenaren in het buitengebied te bereiken, die bereid zijn maatregelen te nemen die voor de Akker- en Weidevogels in het voorjaar ideaal zijn, zodat de kuikens de kans krijgen vliegvlug te worden.  Er zijn in ons land inmiddels ca. 90 Weidevogelboerderijen, waarvan de meeste in het noorden van het land. Een aantal grondeigenaren hebben zich inmiddels gemeld om deel te nemen aan b.v. plas dras gebieden en kruidenrijke stroken met als doel voedselrijke akkers en/of weilanden te creëren om zo kieviten te lokken.

In hun kielzog liften andere soorten mee, waardoor een zo rijk mogelijk soortenaantal wordt bereikt. We blijven op zoek naar grondeigenaren die op deze wijze iets extra’s willen betekenen voor deze vogels. We zullen alles op alles moeten zetten om deze vogels te behouden voor het achterhoekse landschap.

We ondersteunen ook de inmiddels zeer kwetsbare patrijs. Er zijn op dit moment Patrijzenprojecten  in o.a. Aalten (Samen voor de Patrijs), Berkelland en rondom het Montferland-Massief. (Paradijs voor de Patrijs)

Grondeigenaren in het Achterhoekse buitengebied die stroken land, overhoekjes of akkertjes beschikbaar hebben, kunnen zich bij ons melden en krijgen gratis een voor dit doel geselecteerd éénjarige bloemen- en kruidenmengsel (op=op). Ook van belang zijn geschikte stroken die langs wegen en (kerke)-paden ingezaaid kunnen worden. Gemeenten zijn steeds vaker bereid mee te werken om stroken grond langs wegen en paden in te zaaien. In het belang van de biodiversiteit, meld ons deze stroken/akkertjes, en we kijken of ze geschikt zijn en of we samen met hulp van andere vrijwilligers en natuurverenigingen, ervoor te zorgen dat er kan worden bewerkt en ingezaaid. In het voorjaar staat dit erg fleurig en draagt bij aan een gezonde, en kleurrijke  leefomgeving. Er blijven helaas nog zoveel beschikbare percelen en randen onbenut..!!

Niet alleen de patrijs heeft hier baat bij, maar ook andere standvogels in voorjaar en zomer, voor trekvogels in het najaar en winter. Het zorgt ook voor diverse soorten bijen, veel andere insectensoorten en vlinders, waarvan een aantal soorten tot wel 80% is afgenomen.

Dit laatste is een zorgelijk ontwikkeling aangezien insecten een voedselbron vormen voor vogels en zeker omdat insecten dé belangrijke bestuivers zijn van bloemen en (consumptie)-planten. Investeren in natuurontwikkeling in de Achterhoek is een voorwaarde, zeker als we ook in de toekomst hier met plezier willen blijven wonen, werken en recreëren.

“Er is sprake dat op dit moment een Deltaplan wordt voorbereid om afbraak van de biodiversiteit een halt toe te roepen. We zijn erg benieuwd hoe en wanneer dit plan zal worden gepresenteerd..! Overigens doen we een beroep op alle werkgroepen die vrijwillig in touw zijn natuur te beschermen. Samen kunnen we veel  meer bereiken dan ieder afzonderlijk”. weidevogelvereniging.achterhoek@outlook.com