Categoriearchief: Gemeente

Zwolle werkt aan Dorpsontwikkelingsplan

GROENLO/Zwolle – De gezamenlijke kleine kernen hebben in 2017 een eigen Bovendorpse Leefbaarheidsvisie opgesteld. Daarin spreken ze samen uit wat in de toekomst belangrijk is voor de kleine kernen. In aanvulling op die visie schrijft elke kleine kern ook een eigen dorpsplan. In Zwolle is een begin gemaakt met een nieuw Dorpsontwikkelingsplan. Het initiatief daarvoor komt van de Contactgroep Zwolle, die daarvoor een werkgroep heeft samengesteld.

Ook in Zwolle spelen belangrijke vragen. Over de toekomst van de school, hoe het verder moet met de agrarische sector, hoe de jeugd voor Zwolle behouden kan blijven. En vooral de vraag hoe de Zwollenaren hun dorp op de kaart houden. Allemaal onderwerpen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Zwolle.

Om in beeld te brengen wat daarvoor nodig is, heeft de werkgroep een bijeenkomst georganiseerd. Die moet ideeën en wensen opleveren voor een toekomstbestendig Zwolle. Het huidige dorpsplan loopt tot 2019 en moet dus geactualiseerd worden.

Onder het motto ‘Met mekare, veur mekare!’ zijn alle inwoners van harte welkom op donderdag 16 januari 2020 om 20.00 uur bij Café Restaurant Grenszicht aan de Vredenseweg 2 in Eibergen. Ook de jeugd is hierbij van harte uitgenodigd.

Meer informatie staat op www.contactgroepzwolle.nl.

Voorlopige gunning ontwikkeling Hof aan de Dijkstraat

Van drie inschrijvingen komt WWW Ontwikkeling als beste uit de bus
LICHTENVOORDE – WWW Ontwikkeling uit Lichtenvoorde heeft de voorlopige gunning gekregen voor de ontwikkeling van het project Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. WWW Ontwikkeling is een samenwerking van Wessels BV uit Lichtenvoorde, WAM&van Duren uit Winterswijk en WSI uit Oost Gelre, ondersteund door Van der Heijden Architecten uit Groenlo. Wethouder Marieke Frank is blij met de gunning: “Het is al mooi dat we de keuze hadden uit drie plannen. Ik ben er van overtuigd dat we nu met deze partij vaart kunnen maken.”

De Dijkstraat in Lichtenvoorde is een belangrijke aanloopstraat naar het centrum en naar het winkelgebied. Veel panden langs de Dijkstraat staan al geruime tijd leeg. Dat is ook wethouder Frank een doorn in het oog: “Het geeft een trieste aanblik en leidt tot verval. De Dijkstraat is daarom als winkelstraat afgewaardeerd. We hebben mooie plannen voor de Dijkstraat. We kunnen die plannen nu eindelijk van de grond trekken.”

Financiële bijdrage
Wethouder Frank benoemd wel nadrukkelijk een voorbehoud voor de uitvoering van de plannen. “Er zijn meerdere pand- en grondeigenaren waar de ontwikkelaar mee in gesprek moet om de ontwikkeling mogelijk te maken. Dat betekent dat de gemeente financieel bij zal moeten dragen om het plan haalbaar te maken. Zodra de hoogte van dit bedrag bekend is zullen we met een voorstel naar de raad gaan. Die moet daarvoor de goedkeuring verlenen.”

Definitieve gunning
Dat er drie inschrijvingen waren betekent uiteraard ook dat twee partijen zijn afgevallen. Zij kunnen tot 10 januari 2020 in bezwaar gaan tegen dit besluit. Na 10 januari zal de definitieve gunning plaatsvinden

Afronding succesvolle pilot Klimaat Klaor

OOST GELRE – Woensdagmiddag waren zestien kinderen aanwezig op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Met een beetje hulp van Klimaat Klaor kan de Antoniusschool in Vragender samen met de leerlingen een groen schoolplein ontwikkelen. Dit is een van de vele mooie initiatieven waar Klimaat Klaor een bijdrage aan heeft geleverd.

Wethouder Porskamp van de gemeente Oost Gelre is blij met de vele initiatieven: “De initiatieven uit de pilot zijn mooie en concrete stappen. Het is mooi om te zien dat steeds meer inwoners en ondernemers bezig zijn met verbeterinitiatieven voor het klimaat.” Gebiedsmakelaar Richard Trenning sluit zich hierbij aan, “We willen dan ook iedereen bedanken die met ons heeft meegedaan. We hopen dat het thema ook bij u een plekje heeft gekregen. Dat u geïnspireerd bent of wordt om ook zelf aan de slag te gaan in de stad of het landelijk gebied. Want we zijn er nog niet!”

Initiatieven pilot
Meer dan 30 initiatieven zijn de afgelopen jaren gestart/ uitgevoerd om het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde Klimaat Klaor te maken. Ter inspiratie hebben we een mooie eindfilm gemaakt. Daarin neemt de gebiedsmakelaar u mee op pad. Ook vertellen vier inwoners hoe zij op hun manier de handen uit de mouwen hebben gestoken en invulling hebben gegeven aan hun eigen klimaatproject. In de film zijn de initiatieven te zien van;

  • Erwin Nijrolder, melkveehouder uit Vragender die boerenstuwen heeft aangelegd om water vast te houden voor droge perioden.
  • Ondernemer Karin Rog van Dusseldorp Infra die klimaatbomen heeft geplant voor schaduw en een mooie entree van haar bedrijf.
  • Marloes en andere kinderen van de Antoniusschool uit Vragender die hun schoolplein gaan vergoenen.
  • De MACL uit Lichtenvoorde die hun crossterrein (hart van de Zwarte Cross) gaan inplanten met 5.000 bomen en struiken en tal van wadi’s gaan aanleggen om wateroverlast te voorkomen.

Succesvolle samenwerking tussen verschillende partijen
Dit is de conclusie van Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre tijdens de afronding van het Pilot Project Klimaat Klaor, waaraan beide partijen met provincie en LTO aan hebben gewerkt. We hebben in dit project praktisch uitgelegd en laten zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering en wat je daar als bewoner of ondernemer aan kunt doen.

“Hitte, extreme droogte of juist heftige neerslag komen steeds vaker voor. We hebben dat allemaal kunnen ondervinden in de zomers van 2018 en 2019. we We moeten het water vasthouden, elke druppel telt. Dit is dus bij uitstek iets wat overheden, maar ook bedrijven, scholen, bewoners en ondernemers zelf kunnen aanpakken”, aldus Waterschapsbestuurder Peter Schrijver.

Hoe nu verder
De pilot stopt, maar gemeente en waterschap blijven vanuit het dagelijks werk graag meedenken. Op de website www.oostgelre.nl/klimaat-klaor kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over Klimaat Klaor. Ook staan hier filmpjes met mooie voorbeelden ter inspiratie.

Burgemeester voorgedragen voor 2de termijn

OOST GELRE – Annette Bronsvoort is voorgedragen voor een tweede ambtstermijn voor de komende zes jaar als burgemeester van de gemeente Oost Gelre. Dit deelde Niek Bragt, voorzitter van de vertrouwenscommissie woensdagavond 17 december aan het eind van de raadsvergadering mede.

“Wij kunnen concluderen dat Annette Bronsvoort haar rol als burgemeester met verve heeft vervuld”, aldus Niek Bragt namens de fractievoorzitters van de raad. De raad heeft onder andere daarom besloten om Annette Bronsvoort aan te bevelen voor herbenoeming van de gemeente Oost Gelre.

Met ingang van 3 april 2014 is Annette Bronsvoort benoemd tot burgemeester van de gemeente Oost Gelre. Zij is benoemd voor een periode van zes jaar. Per 3 april 2020 verstrijkt de huidige ambtstermijn

“Ik wil de raad bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop voor de komende zes jaar met heel veel energie en inzet aan de slag te gaan. Het is een cadeau om in Oost Gelre te mogen werken en wonen en om, samen met mijn man, ons helemaal thuis te voelen”, aldus de burgemeester die er erg veel zin in heeft voor de komende zes jaar.

Principemedewerking zonneparken Oost Gelre

1e tranche tender zonneparken levert 3 initiatieven op
OOST GELRE – Het college van B&W van Oost Gelre heeft principemedewerking toegezegd aan 3 initiatieven voor een zonnepark in deze gemeente. Wethouder Marieke Frank, verantwoordelijk portefeuillehouder voor deze ruimtelijke ontwikkelingen: “De 3 initiatieven komen voort uit de 1e tranche van de tender voor realisering van zonneparken. Het betreft 2 initiatieven in Groenlo en 1 in Zieuwent.”

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Om die ambitie te realiseren is grootschalige opwekking van hernieuwbare energie noodzakelijk. In dit geval gaat het dan om zonneparken groter dan 2 hectare. Oost Gelre wil grip houden op het aantal én de kwaliteit van dergelijke initiatieven. Daarom is beleid opgesteld waarin kaders zijn opgenomen voor de realisering van zonneparken.

3 initiatieven
Onderdeel van dit beleid is het openstellen van een tender voor initiatieven voor zonneparken. De 1e tranche is op 1 juni dit jaar opengesteld en liep tot 23 augustus. Wethouder Frank: “De tender heeft 3 initiatieven opgeleverd. Deze verzoeken zijn positief beoordeeld aan de hand van de criteria meervoudig ruimtegebruik, landschap & cultuurhistorie, ecologie, draagvlak en financiële participatie.”

Totaal 17,5 hectare
Het 1e initiatief betreft een zonnepark aan de Vredenseweg in Groenlo (7 ha), het 2e een zonnepark aan de Hegemansweg in Groenlo (9,5 ha). Het 3e initiatief bevindt zich aan de Dorpsstraat-Ruurloseweg in Zieuwent (1,2ha). Wethouder Frank wijst er op dat dit laatste zonnepark zich bevindt in de directe nabijheid van een locatie die kansen biedt voor woningbouw. “Dit komt voort uit de onlangs vastgestelde Woonvisie kleine kernen. Daarom is aan dit plan de voorwaarde verbonden dat het onderdeel moet zijn van een gezamenlijke gebiedsontwikkeling.”

Omgevingsdialoog
De 3 initiatiefnemers kunnen nu aan de slag om hun plannen verder uit te werken. Onderdeel daarvan is een dialoog die ze met omwonenden en belanghebbenden moeten voeren. Ze moeten zelf hun plan presenteren aan de omgeving. En ook rekening houden met opmerkingen die worden gemaakt. Bijvoorbeeld over landschappelijke inpassing en (financiële) participatie. Het verslag van deze omgevingsdialoog vormt onderdeel van de herziening van het bestemmingsplan.

Oost Gelre energieneutraal
Oost Gelre wil in totaal 50 hectare aan zonneparken realiseren, aldus wethouder Frank. “Eerder was al een initiatief gestart voor een zonnepark in Lievelde (8 ha) en is er een zonnepark op bedrijvenpark Laarberg gerealiseerd. Daarbij gevoegd deze 1e tranche zou het totaal aantal hectares nu uitkomen op ongeveer 27 ha. Uiteraard onder voorbehoud dat de initiatieven ook doorgang vinden.”

Voordat de 2e tranche van start gaat vindt eerst een evaluatie van deze 1e tranche. De ervaring met deze 3 initiatieven kan leiden tot aanpassing van het beleid. Pas als dat duidelijk is, volgt een 2e tranche voor de resterende hectares.

Lees meer over  Oost Gelre Energieneutraal in 2030.

Verdachten drugshandel aangehouden

Burgemeester Bronsvoort: “Samen maken we een vuist tegen criminaliteit”
OOST GELRE – Dinsdagochtend 19 november zijn in Lichtenvoorde twee verdachten (18 en 22 jaar oud) aangehouden op verdenking van handel in drugs. De politie verdenkt de twee mannen er van dat ze aan tientallen gebruikers in Oost Gelre en daarbuiten drugs hebben verkocht. Ook aan minderjarigen. Burgemeester Annette Bronsvoort is blij met de aanhoudingen: “We kregen steeds meer signalen van toenemend drugsgebruik. Inwoners gaven duidelijk aan dat de politie dit zou moeten aanpakken.  Dit onderzoek geeft ons een goed beeld van wat er speelt.”

De politie heeft inmiddels ook een tiental gebruikers verhoord, maar dat zullen er naar verwachting nog meer worden. Gebruikers worden in dit onderzoek als getuige gehoord, niet als verdachte. Het doel is om een zo goed en compleet mogelijk beeld te krijgen van de handel en het gebruik van drugs. Burgemeester Bronsvoort: “De actie van de politie levert een belangrijke bijdrage aan de aanpak van drugsgebruik in onze gemeente. Wij krijgen nu meer inzicht in de normaliter gesloten wereld van handel en gebruik van drugs. Dat inzicht helpt ons om naast de opsporing ook gerichter in te kunnen zetten op preventie en meldingsbereidheid.”

Groot compliment
Burgemeester Bronsvoort spreekt haar grote waardering uit voor de inzet van de politie. Het onderzoek vergde en vergt volgens haar nog steeds veel capaciteit en wordt met grote betrokkenheid en gedrevenheid uitgevoerd. “Dat compliment gaat naar het hele politieteam, maar in het bijzonder ook naar de wijkagenten, die vanuit hun goede informatiepositie in Oost Gelre een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek leveren.”

Samen een vuist maken
De burgemeester merkt dat de oproep aan inwoners om verdachte zaken te melden zijn vruchten afwerpt. De bijeenkomsten vanuit het Keurmerk Veilig Buitengebied hebben al tot waardevolle informatie voor de opsporingsdiensten geleid. Daarnaast werd onlangs in Groenlo een hennepkwekerij in Groenlo opgerold dankzij een tip van een buurtbewoner. “Zoals te doen gebruikelijk heb ik de woning voor een periode van 3 maanden gesloten. Het is een duidelijk signaal dat we samen een vuist maken tegen deze vorm van criminaliteit. Maar wel met de nadruk op ‘samen’. Ik roep inwoners dan ook op om verdachte situaties altijd te melden bij de politie of  bij Meld Misdaad Anoniem.”

Melding verdachte situaties
Verdachte situaties kunt u melden bij de politie. Als de verdachte situatie zich op dat moment voordoet kan dat via het alarmnummer 112. Op andere momenten kunt u ook het algemene nummer bellen: 0900-8844.

Via Meld Misdaad Anoniem kunt u ook verdachte situaties melden. U blijft volstrekt anoniem en de melding kan niet naar u herleid worden. Melden kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Oost Gelre past kavelprijzen woningbouw aan

“Een verhoging met 7% is nodig om aan te sluiten bij de huidige marktwaarde”
OOST GELRE – Het college van B&W heeft besloten de landelijke trend in de stijging van kavelprijzen voor woningbouw te volgen. Al geruime tijd zijn de kavelprijzen in Oost Gelre niet aangepast. Wel zijn de prijzen van woningen gestegen, evenals de bouwkosten. Wethouder Karel Bonsen: “Wij gebruiken bij de exploitatie van onze eigen bouwkavels maatschappelijk geld. Dan is het wel zo eerlijk om bij de verkoop van kavels aan te sluiten bij de huidige marktwaarde, ook al blijven we er nog steeds onder.”

De gemeente Oost Gelre heeft op dit moment nog een handvol kavels in de verkoop. De meeste kavels zijn in handen van private partijen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Brouwhuizen en Oldenhuis in Groenlo. Maar ook in de kleine kernen komen op dit moment veel bouwplannen voort uit private initiatieven. Het effect van de verhoging beperkt zich op dit moment dus tot een gering aantal kavels.

Verschil met kleine kernen blijft
In het verleden zijn afspraken gemaakt over de kavelprijzen per kern. Zo werden de kavelprijzen in Groenlo naar beneden bijgesteld, evenals in de kleine kernen. Dat werd toen gedaan om de woningbouw in die kernen te stimuleren. Inmiddels is er volgens wethouder Bonsen sprake van een gezonde woningmarkt, ook in die kernen. “In Lichtenvoorde komen we in de buurt van marktconforme prijzen. Dat is ook wel logisch want de belangstelling voor kavels in Lichtenvoorde is groot. Maar wij handhaven wel het verschil met Groenlo en de kleine kernen ten opzichte van Lichtenvoorde. Het past in de ontwikkelingen van dit moment om ook daar de kavelprijzen aan te passen.”

Stijging met 7%
De verhoging van 7% betekent een gemiddelde stijging van de kavelprijzen met ongeveer 20 euro per vierkante meter. Per kern betekent dat, inclusief btw, een prijs van:

  • Lichtenvoorde kavels groter dan 500 m² van € 322,- naar € 345,- m²
  • Lichtenvoorde kavels kleiner dan 500 m² van € 345,- naar € 369,- m²
  • Groenlo kavels groter dan 500 m² van € 226,- naar € 242,- m²
  • Groenlo kavels kleiner dan 500 m² van € 242,- naar € 259,- m²
  • Klein kernen van € 226,- naar € 242,- per m²

De nieuwe grondprijzen gaan op 1 december 2019 in. “We kijken per jaar of we de kavelprijzen moeten herzien. Daarin volgen we de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast houden we de mogelijkheid om voor hele specifieke locaties een andere prijs vast te stellen. Dat zal vooral voor toplocaties gelden waar een hogere kavelprijs gerechtvaardigd is. Daarvoor nemen we dan een apart besluit.”

Oost Gelre scoort hoogst op maatschappelijke participatie

OOST GELRE – Elk jaar brengt Telos de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten uit. Dit jaar scoort de gemeente Oost Gelre van alle 355 Nederlandse gemeenten het hoogst op het gebied van maatschappelijke participatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociale cohesie, sociale contacten, een actief verenigingsleven en veel vrijwilligers.

Wethouder Jos Hoenderboom is blij met dit mooie resultaat. “Vorig jaar stonden we ook al in de top 10, maar nu op plek 1 is wel heel mooi. Dit is vooral een compliment voor alle inwoners en de vele vrijwilligers. Oost Gelre is een sociale gemeente, waarbij we oog hebben voor elkaar. Dat is een van onze kernkwaliteiten; zorg en aandacht voor elkaar. En dat is vooral een verdienste van onze inwoners. Het compliment voor de 1e plek komt vooral hen toe!”

 

ROVA definitief nieuwe samenwerkingspartner Oost Gelre

Gemeenteraad neemt unaniem besluit tot verwerving aandelen ROVA
OOST GELRE – De gemeenteraad van Oost Gelre heeft dinsdag 19 november unaniem ingestemd met de verwerving van aandelen ROVA. Deze verwerving is noodzakelijk om het beheer van de openbare ruimte in Oost Gelre per 1 januari 2020 over te kunnen dragen aan ROVA.

ROVA is al actief in Oost Gelre wat betreft de afvalinzameling. Het college ziet in ROVA de gewenste samenwerkingspartner voor de toekomst, aldus wethouder Bart Porskamp: “ROVA is een maatschappelijke onderneming waarvan de aandelen in handen van 23 gemeenten zijn, waaronder wij. Het is geen commercieel bedrijf maar een samenwerkingspartner. Daardoor zijn wij in staat regie te nemen op de dingen die wij belangrijk vinden. Zoals inwonerparticipatie, werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen of inspelen op ontwikkelingen ten aanzien van klimaat en duurzaamheid.”

Uitvoering per 1-1-2020
Nu de raad akkoord is met de verwerving van aandelen ROVA kan de gemeente daadwerkelijk de overgang per per 1 januari 2020 uitvoeren. Op dat moment loopt de overeenkomst met Hacron Groen af, die tot nu verantwoordelijk was voor het beheer van de openbare ruimte. De inwoners zullen weinig van deze overgang merken, aldus de wethouder: “Het werk blijft hetzelfde en we gaan uit van hetzelfde kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte. Maar de toekomst biedt meer kansen voor inwoners om met initiatieven te komen voor hun eigen omgeving. Ook in het sociaal domein liggen meer kansen, bijvoorbeeld het betrekken van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. ROVA kan daar nu vanuit een integrale aanpak een belangrijke bijdrage aan leveren. En daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen die wij ons als gemeente stellen.”

Eigen bijdrage van € 50 voor ZOOV-abonnement

OOST GELRE – De gemeenteraad van Oost Gelre heeft besloten dat er een jaarlijkse eigen bijdrage komt voor inwoners met een ZOOV-abonnement. Vanaf 1 januari 2020 betaalt iedereen met een ZOOV-abonnement een jaarlijkse eigen bijdrage van € 50. Dit is ongeacht hoe vaak er met ZOOV wordt gereisd.

In december past de gemeenteraad de verordening aan. Daarna ontvangen inwoners met een ZOOV-abonnement een brief van de gemeente met meer informatie.

 

Bronckhorst onderzoekt of iedereen mee kan doen in samenleving

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst roept inwoners met een beperking en hun naasten op om mee te doen aan een onderzoek over mogelijke belemmeringen die zij ervaren in de samenleving. De gemeente Bronckhorst wil graag een inclusieve gemeente zijn. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld het volgen van onderwijs, werken, wonen, reizen en sporten. Ook betekent het dat iedereen geaccepteerd wordt en niemand om welke reden dan ook wordt buitengesloten. Bijvoorbeeld vanwege afkomst, seksuele geaardheid of een lagere scholing.

Onderzoek
Het onderzoek gebeurt via een telefonisch interview. Onafhankelijk onderzoeks- & adviesbureau Moventem BV voert het onderzoek uit. Inwoners kunnen zich aanmelden tot 27 november via www.moventem.nl/bronckhorst of hiervoor bellen naar het bureau, tel. (0575) 760 227. Het is ook mogelijk om per e-mail of via de post een vragenlijst in te vullen. Na aanmelding Moventem contact op. De persoonsgegevens worden na afloop van het interview verwijderd.

Inhoud interview
Tijdens het interview gaat Moventem in gesprek over de belemmeringen die de inwoner ervaart. Mogelijke vragen zijn: wat kom je tegen als je in een rolstoel zit, slechtziend of doof bent? Hoe worden openbare gebouwen, winkels en de markt beter toegankelijk? Hoe toegankelijk zijn websites als je niet zo goed kunt lezen en schrijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen geaccepteerd wordt en niemand wordt buitengesloten, om welke reden dan ook?

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente om een uitvoeringsplan op te stellen dat o.a. aansluit bij het VN Verdrag handicap, het verdrag voor de rechten van personen met een beperking. In dit plan komen de activiteiten te staan om iedereen mee te kunnen laten doen in Bronckhorst.

Folder 5 jaar landschapsontwikkeling Oost Gelre

OOST GELRE – De afgelopen 5 jaar zijn vele landschapsprojecten uitgevoerd op particulier terrein in gemeente Oost Gelre. Zo zijn er 2 observatieposten, 1 informatiecentrum, 4 schuilhutten, 5 zwaluwrustpunten, 5 boomgaarden, 6 kilometer wandelpad, 6 poelen, vele houtwallen, bosjes, akkerranden en meer dan 200 solitaire bomen gebouwd, aangelegd, ingezaaid en aangeplant. Een groot deel van die projecten hebben we gebundeld in de folder ‘5 jaar landschapsontwikkeling’.

Voor dit resultaat zijn 4 werkgroepen druk in de weer geweest
Elke werkgroep bestond uit enthousiaste vrijwilligers, met ideeën, keukentafelgesprekken en uitgewerkte plannen. Uiteindelijk zijn heel veel ideeën ook gerealiseerd met dank aan al die enthousiaste vrijwilligers én de grondeigenaren.

Wethouder Bart Porskamp is trots op wat er allemaal is gerealiseerd: “De afgelopen 5 jaar hebben velen zich volledig vrijwillig en met passie ingezet om een bijdrage te leveren aan het versterken van ons landschap. Samen met de grondeigenaren zijn prachtige projecten gerealiseerd. Al deze projecten dragen bij aan de noodzakelijke versterking van de biodiversiteit en de beleving van het landschap. Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor al deze projecten én de grondeigenaren die het mogelijk hebben gemaakt hartelijk danken.”

De folder vindt u op www.oostgelre.nl.

Naamloos-1

Wethouder plakt 1e reflecterende sticker op container

LICHTENVOORDE – Op donderdag 14 november om 10.30 uur plakt wethouder Karel Bonsen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde de 1e reflecterende sticker op een ROVA-container. Het is de bedoeling dat alle containers in het buitengebied een sticker krijgen. Daardoor zijn ze in het donker beter zichtbaar.

De containers zijn in het donker slecht zichtbaar voor het overige wegverkeer
Dat speelt vooral in het buitengebied en dat kan leiden tot onveilige situaties. Door stickers te plakken verbetert de zichtbaarheid aanzienlijk en worden de risico’s op gevaarlijke situaties op de weg verlaagd.

Alle inwoners buitengebied ontvangen een brief met de reflecterende stickers
Die valt deze of volgende week in de bus. In de brief wordt uitgelegd hoe de stickers het beste kunnen worden aangebracht.

Keurmerk Veilig Buitengebied
De gemeente Oost Gelre is bezig om voor het buitengebied het ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ in te voeren. Verkeersveiligheid is ook onderdeel van dit keurmerk en deze actie draagt daar aan bij. Samen maken we het buitengebied veiliger.

Gemeenteraad stemt in met nieuwe sporthal bij Marianum

De gemeenteraad heeft dinsdag 15 oktober ingestemd met de realisering van een nieuwe sporthal bij Marianum in Groenlo. De plannen daarvoor kunnen nu verder uitgewerkt worden. Maar dat gebeurt pas op het moment dat ook de financiering vastgesteld is. Dat gebeurt tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2020 op 5 en 6 november.

Kijkend naar de toekomst is de nieuwe sporthal belangrijk voor Groenlo, stelt wethouder Bart Porskamp. “De huidige gymzalen in Groenlo zijn meer dan 40 jaar oud en gedateerd. Sporthal Den Elshof is wel opgeknapt, maar voldoet niet aan de huidige sporttechnische eisen. Daar komt bij dat we niet alle binnensport in Den Elshof kwijt kunnen. We hebben een nieuwe sporthal meer dan nodig.”

Bewegingsonderwijs en binnensport
In de nieuw te bouwen sporthal kunnen straks de leerlingen van Marianum en het Graafschap College terecht voor het bewegingsonderwijs. Ook de grootste binnensportvereniging van Groenlo, de turnvereniging Rap en Snel, wordt een vaste gebruiker van de nieuwe sporthal. “Rap en Snel zit nu verdeeld over 5 locaties, dit is verre van ideaal. Nu kunnen ze hun activiteiten centraliseren.”

Den Elshof
Sporthal Den Elshof blijft in ieder geval tot 2027 open en biedt onderdak aan de overige binnensportverenigingen. “Deze verenigingen hebben aangegeven de komende jaren nog graag in Den Elshof te blijven. Dat kan ook prima. Het geeft zowel de verenigingen als ons de tijd om te bedenken hoe het na die periode verder moet met Den Elshof en de binnensportverenigingen.”

Plannen verder uitwerken
De raad heeft ingestemd met de realisering van de sporthal. Maar op de financiering moet de raad nog een definitieve klap geven. Dat gebeurt tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023. Wethouder Porskamp: “Zodra de raad ook het geld beschikbaar stelt kunnen we de plannen verder uitwerken. Onderdeel daarvan is uiteraard het gesprek met de buurt, want die betrekken we nadrukkelijk bij de uitwerking. De planning is dat we in 2020 de plannen uitwerken. En dat in 2021 de schop in de grond gaat.”

Woonvisie kleine kernen vastgesteld

De gemeenteraad heeft 15 oktober unaniem de Woonvisie kleine kernen vastgesteld. Wethouder Bart Porskamp is blij dat hij het tempo waarmee de woonvisie wordt opgepakt vast kan houden: “Er is aantoonbaar behoefte aan woningbouw in de kleine kernen. We hebben nu goed in beeld waar de kansen op woningbouw in de kleine kernen liggen. We willen hier samen voortvarend mee aan de slag.“

Behoefte aan woningen
De woningmarkt zit in de lift, ook in de kleine kernen. Er is nauwelijks woningaanbod, bijvoorbeeld voor starters en senioren die op zoek zijn naar betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woningen. Aan de andere kant wil de gemeente leegstand in de toekomst voorkomen. Daarom zijn in gezamenlijk overleg tussen gemeente en dorpsbelangenorganisaties de woningbouwkansen per kern in beeld gebracht. Het resultaat is een Ruimtelijke verkenning kleine kernen, kortweg de Woonvisie kleine kernen. Wethouder Porskamp: “Concreet komt het er op neer dat we de komende twee jaar zo’n 15 woningen extra realiseren in elke kleine kern. Die staan nog los van de bestaande plannen die al lopen, zoals de woningbouw op de locatie van de voormalige Welkoop in Zieuwent.”

Nieuwe initiatieven
De betrokkenheid bij de plannen voor de kleine kernen is groot, zo heeft wethouder Porskamp gemerkt. Naar aanleiding van de publicaties meldden zich diverse initiatiefnemers uit de kleine kernen. “Het ging vooral om locaties die bij ons nog niet in beeld waren, maar waar de eigenaar kansen ziet voor woningbouw. We zijn nu bezig die locaties te beoordelen om te kijken hoe kansrijk ze zijn. De komende weken krijgen ze daarover van ons bericht.”

Doorpakken
De gemeente wil samen met de dorpsbelangenorganisaties en initiatiefnemers doorpakken, maar ook recht doen aan de belangen van iedereen. “Dat betekent dat we nog wel de nodige procedures moeten doorlopen. Bijvoorbeeld het aanpassen van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning. Waar nodig moet ook het gesprek met de omgeving worden gevoerd rond locaties waar we uiteindelijk plannen willen uitvoeren. Dat moet zorgvuldig gebeuren, maar haast is geboden. We willen immers over twee jaar in elke kleine kern circa 15 woningen toegevoegd hebben”.

Informatie
Wie meer wil weten over de Woonvisie kleine kernen kan de visie inzien via de pagina Kleine kernen. Mocht u op dit moment vragen hebben over het aankomende traject, dan kunt u contact opnemen met Marloes Kos, via de mail naar kleinekernen@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

ROVA nieuwe samenwerkingspartner Oost Gelre

OOST GELRE – Per 1 januari aanstaande neemt ROVA het beheer van de openbare ruimte in Oost Gelre over van Hacron Groen BV. Het college ziet in ROVA de gewenste samenwerkingspartner voor de toekomst, aldus wethouder Bart Porskamp: “Het gaat om veel meer dan alleen het onderhoud van groen of het vegen van straten. Het is voor ons ook een partner die flexibel in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld klimaat en duurzaamheid, biodiversiteit, werkgelegenheid of bewonersinitiatieven in de openbare ruimte”.

Eind dit jaar loopt het contract met Hacron af. Volgens wethouder Porskamp is dit het moment voor de gemeente om zich opnieuw te oriënteren op de organisatie van de beheer- en onderhoudstaken in Oost Gelre. “Laat ik voorop stellen dat Hacron het in de afgelopen 10 jaar prima heeft gedaan. De samenwerking was heel goed, zowel in het groenbeheer als in de begeleiding van de medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dat compliment wil ik heel duidelijk uitspreken.” Overigens zal de Hacron, onder regie van ROVA, ook in de nieuwe situatie nog een aantal taken blijven uitvoeren, zoals het onderhoud aan bomen en sportvelden.

Maatschappelijke onderneming
Kijkend naar de toekomst kiest het college nu bewust voor ROVA, al actief in Oost Gelre wat betreft de afvalinzameling. Daar komt nu dus het beheer van de openbare ruimte bij. “ROVA is een maatschappelijke onderneming waarvan de aandelen in handen van 23 gemeenten zijn, waaronder wij. Het is geen commercieel bedrijf maar een samenwerkingspartner. Daardoor zijn wij in staat regie te nemen op de dingen die wij belangrijk vinden. Zoals inwonerparticipatie, werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen of inspelen op ontwikkelingen ten aanzien van klimaat en duurzaamheid.”

Participatiedoelgroep
Een belangrijke voorwaarde is dat de medewerkers uit de participatiedoelgroep (medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening) overgaan van Hacron naar ROVA. Wethouder Porkskamp: “Het gaat om 22 medewerkers die ook feitelijk bij ons in dienst zijn. Wij gaan heel zorgvuldig om met deze doelgroep. Ook hier wil ik de Hacron een compliment geven voor de manier waarop ze samen met ROVA en de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) werkt aan een goede overgang van deze medewerkers.”

Naadloze overgang
De inwoners zullen weinig merken van de overgang van Hacron naar ROVA, verwacht wethouder Porskamp. “Het werk blijft hetzelfde en we gaan uit van hetzelfde kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte. Maar de toekomst biedt meer kansen voor de inwoners om met initiatieven te komen voor hun eigen omgeving als het gaat om de openbare ruimte. Maar ook in het sociaal domein liggen meer kansen, bijvoorbeeld het betrekken van inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt. ROVA kan daar nu vanuit een integrale aanpak een belangrijke bijdrage aan leveren. En daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen die wij ons als gemeente stellen.”

Start Actieplan Achterhoekse Jongeren

in samenwerking met onderwijsinstellingen, UWV en Achterhoekse gemeenten
LICHTENVOORDE – Ondanks dat de economie groeit, blijft het voor een groep jongeren niet makkelijk om de weg naar werk of school te vinden. Ook in de Achterhoek is dit het geval. Samen met een grote groep betrokkenen uit de Achterhoek is het Actieplan Achterhoekse Jongeren ontwikkeld. Het plan helpt jongeren te werken aan hun toekomst. Om het plan te laten slagen is de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het UWV, ons bedrijfsleven en gemeenten uit de Achterhoek essentieel. Volgende week gaan betrokken partijen tijdens een event met het Actieplan aan de slag bij Prakticon om kennis en ervaringen te delen.

In de Achterhoek wordt al jaren geïnvesteerd in de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie. Het uitgangspunt in de Achterhoek is altijd: school gaat voor werk en werk gaat voor een uitkering. Alleen is voor sommige jongeren een (vervolg)opleiding niet haalbaar. Dit kan komen door het niveau of persoonlijke omstandigheden.

De feiten op een rij
In de Achterhoek zijn 38.000 jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 27 jaar. Van deze groep heeft het merendeel geen ondersteuning nodig. De grootste groep (64%) volgt een opleiding en 29% is aan het werk. De overige 7% is onderverdeeld in 4% met een uitkering en 3% die geen opleiding volgt, geen werk heeft en ook geen uitkering. Een deel hiervan woont in een instelling of neemt deel aan dagbesteding via de Wmo of WLZ.

Actieplan Achterhoeks Jongeren
De wens is om toe te willen werken naar een gezamenlijke en structurele aanpak voor de ondersteuning aan jongeren. Organisaties en gemeenten in de Achterhoek doen al veel om jongeren in beeld te krijgen en waar nodig te ondersteunen. Alleen kan het ondersteuningsaanbod nog worden verbeterd. Ook is het niet altijd duidelijk waar de ander mee bezig is. “De focus van dit plan ligt op de begeleiding van jongeren naar werk of terug naar school. Als deze stap niet mogelijk is kan volgens organisaties en onderwijsinstellingen dagbesteding een geschikt alternatief zijn.“, aldus wethouder Jorik Huizinga van gemeente Doetinchem.

Behalen doelstelling
“In 2020 gaan alle Achterhoekse jongeren tussen de 16 en 27 jaar naar school, hebben werk of een daginvulling”, dat is de doelstelling die is gesteld met de komst van het plan. Wethouder Jos Hoenderboom van gemeente Oost Gelre vult aan: “Het is een uitdagend doel, maar met de hulp van professionals en buurgemeenten is het haalbaar. Het is fijn dat Achterhoekse gemeenten deelnemen en het belang zien om dit actieplan tot een succes te maken. Het plan zorgt voor verbinding tussen alle bestaande initiatieven. Door samen te werken kunnen we elkaar versterken. Iedereen wil een extra tandje bijzetten om de jongeren te helpen die het nodig hebben, want daar doen we het voor. Nu het plan er ligt is het tijd voor actie.”

Stimuleren samenwerking
“Voor het goed en gedegen kunnen uitvoeren van het plan, is in ieder geval voor de komende drie jaar ondersteuning vastgesteld. Zo kunnen we ons focussen op het realiseren van het actieplan en gewenste resultaten halen”, aldus wethouder Hoenderboom. Een belangrijke aanzet daarvoor is half oktober waar alle organisaties samen komen bij Prakticon in Doetinchem. Prakticon is een van de deelnemers van het plan. Hier krijgen ze informatie over het plan en er is ruimte om kennis en ervaringen te delen. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt om het actieplan verder vorm te geven.

Formulierenbrigade nu ook 2 donderdagavonden per maand in gemeentehuis

LICHTENVOORDE – Vanaf 3 oktober draait de Formulierenbrigade Oost Gelre ook 2 donderdagavonden per maand in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Zo kunnen ook mensen die overdag moeten werken, met hun vragen en formulieren naar de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade is er nu ook op de 1e en 3e donderdagavond van de maand, van 17.00 tot 19.00 uur.

Tolk aanwezig op de donderdagavonden
Luuk Eisink en Ellen Bakker van Stichting Lezen Werkt bemensen de Formulierenbrigade op de donderdagavonden. Ook is dan Musie Sium aanwezig. Hij is tolk en spreekt Tigrinya, de Eritreese taal, en Arabisch. Op de maandag- en donderdagochtend zijn de vrijwilligers Jan Rietman en Larry Engel aanwezig.

Voor wie is de Formulierenbrigade?
De Formulierenbrigade is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren, vragen hebben over hun administratie of post hebben ontvangen die ze niet begrijpen.

Pilot van 4 maanden
De extra openstelling is een pilot. Over 4 maanden kijken we hoe het is gegaan.

Woonvisie kleine kernen Oost Gelre positief ontvangen

Donderdag 26 september inloopmiddag aangescherpte woonvisie
De zes dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen in Oost Gelre hebben samen met de gemeente een Woonvisie kleine kernen opgesteld en gepresenteerd. Na een goedbezochte informatiebijeenkomst is de visie ter inzage gelegd. Wethouder Porskamp is blij met de respons: “De reacties op de visie zijn overwegend positief. Dat laat zien dat er draagvlak voor is. Wel zijn er kritische kanttekeningen bij bepaalde locaties. Daar hebben we goed naar gekeken. We hebben op basis daarvan aanpassingen in de visie doorgevoerd. Die lichten we op donderdag 26 september toe tijdens een inloop in het gemeentehuis.

De reacties op de woonvisie kleine kernen geven aan dat de inwoners zich betrokken voelen bij deze belangrijke ontwikkeling, meent wethouder Porskamp. “Aan de reacties kun je zien dat mensen er goed over nagedacht hebben. Het was ook leuk om reacties te zien van initiatiefnemers die locaties aanbieden die wij nog niet op het oog hadden. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen. Die hebben we gebruikt om samen met de dorpsbelangenorganisatie de visie verder aan te scherpen.”

Nieuwe locaties
Zo zijn er nieuwe initiatieven toegevoegd voor de realisering van woondroebels in Lievelde, Harreveld en Vragender. In Zieuwent was aanvankelijk de Waareise opgevoerd als locatie voor woningbouw. Op basis van de reacties van inwoners is deze locatie nu van de lijst geschrapt. Wellicht biedt het nog wel mogelijkheden voor tiny houses. Andersom is juist de Werenfriedstraat in Zieuwent van een optie voor de lange termijn omgezet naar een optie voor de korte termijn. De plannen voor Mariënvelde en Zwolle zijn ongewijzigd. Wethouder Porskamp: “Het geeft aan dat we samen met de dorpsbelangenorganisaties goed hebben gekeken naar de inbreng van de inwoners op de plannen. Dat vergroot het draagvlak en daarmee de kansen om de plannen ook te realiseren.”

Inloopmiddag/avond
De Woonvisie kleine kernen wordt tijdens de raadscommissie van 1 oktober besproken, besluitvorming vind plaats in de raad van 15 oktober. Op donderdag 26 september organiseert de gemeente van 16.00 – 19.00 uur een inloopavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan een toelichting krijgen op de definitieve woonvisie kleine kernen en er vragen over stellen. Wie op dit moment vragen heeft over het aankomende traject kan contact opnemen met projectleider Marloes Kos, via de mail naar kleinekernen@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Onderzoek naar woningbouwbehoefte in Oost Gelre uitgevoerd

In iedere kern aanzienlijke behoefte aan nieuwe woningen
OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre heeft een onderzoek naar woningbouwbehoefte in de gemeente laten uitvoeren. Dit onderzoek laat een aanzienlijk grotere woningbouwbehoefte dan de actuele aanbod in iedere kern. Het college wil dan ook snel aan de slag met concrete projecten in de kernen.

Wethouder Bart Porskamp: “De conclusies van dit onderzoek liggen in de lijn met de recentere prognoses (waarvan) die een vergelijkbaar beeld laten zien. We willen jaarlijks monitoren en bouwen naar de actuele behoefte. De juiste woning op de juiste plek. Zodat er voldoende betaalbare, levensloopbestendige en duurzame (huur)woningen zijn voor jongeren, starters en senioren in alle kernen.”

Duidelijkheid nodig
Vooruitlopend op de regionale woonagenda van de Achterhoek is het belangrijk, gezien de actuele behoefte, aan de slag te gaan met concrete projecten in de verschillende kernen. Daarvoor is het van belang om duidelijkheid te hebben over de kwantitatieve (aantal) en kwalitatieve (type en prijsklasse) woningbouwbehoefte. Dit hebben we nu goed in inzichtelijk met het uitvoeren van het onderzoek.

Voorstel: uitgangspunt voor lokaal beleid
Op basis van het recent uitgevoerde onderzoek is er de komende jaren behoefte aan nieuwe woningen in Oost Gelre. We gaan voorlopig uit van een behoefte van circa 560 woningen (bandbreedte tussen de 460 en 660 woningen) tot 2025. Er zijn de nodige plannen in voorbereiding en/of uitvoering. Het gaat om ongeveer 357 woningen. Dit betekent dat we nog een extra opgave voor ruim 200 woningen hebben. De actuele behoefte is sterk afhankelijk van migratie. Door te werken met een bandbreedte kunnen we snel schakelen als de behoefte daar aanleiding toe geeft. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het recent uitgevoerde onderzoek uitgangspunt te laten zijn voor het lokale woningbouwbeleid.

Kwaliteit van plannen leidend
Het is belangrijk dat nieuw toe te voegen woningen zo veel mogelijk bijdragen aan het versterken van ruimtelijke kwaliteit (oplossen leegstand etc.) en het oplossen van een mogelijke mismatch binnen de bestaande woningvoorraad. Kortom: elke woning moet raak zijn; de juiste woning op de juiste plek.

We werken daarom aan een ‘uitnodigingskader’ voor nieuwe woningbouwplannen in Groenlo en Lichtenvoorde. Voor de kleine kernen is in overleg met de dorpsbelangen een visie opgesteld (ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen Oost Gelre). In Lichtenvoorde gaat Oost Gelre aan de slag met vrijkomende scholen, waarmee ook een gedeelte van de behoefte ingevuld kan worden.
Verder blijft er in het buitengebied voldoende ruimte voor woningbouwsplitsing, functieverandering en mantelzorg.

Besluit door de raad op 17 september
Het voorstel wordt op 3 september in de commissie en op 17 september in de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad neemt dan een besluit. De raadsvergadering is live te volgen via onze website www.oostgelre.nl. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op onze website www.oostgelre.nl (bij ‘Nieuws’).