Categoriearchief: Gemeente

Verondiepen van de kleiput in Winterswijk stopt eerder

WINTERSWIJK – De natuurwaarde van de kleiput in Winterswijk kan tot op zekere hoogte verbeteren door de verondieping. Maar die kwaliteitsverbetering is minder groot dan we willen. Dat blijkt uit recent ecologisch onderzoek.  Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om eerder te stoppen met de verondieping van de kleiput volgens het huidige inrichtingsplan. Maatregelen die de natuurwaarden nog kunnen versterken, voert de gemeente tot uiterlijk 2023 uit.

Inge klein Gunnewiek: “Daar waar we oevers kunnen verbeteren en een impuls kunnen geven aan flora en fauna treffen we maatregelen. Het recente onderzoek geeft ons daar richtingen voor. In het eerste kwartaal van volgend jaar bepalen we met input van belanghebbenden het pakket met maatregelen en wanneer we de werkzaamheden uitvoeren.”

Afronding werkzaamheden
Vier jaar eerder dan gepland rondt de gemeente de herinrichting van de kleiput af. Uiterlijk in 2023. Afhankelijk van de hoeveelheid verbeteringen die nog kunnen worden uitgevoerd, zijn de werkzaamheden afgerond en opgeleverd in de winter van 2021/2022 of in de winter van 2022/2023. Dit gebeurt in afstemming met het Waterschap Rijn en IJssel.

Afwerking kleiput
Voor de planten en dieren in de waterplas is een goede bodem- en waterkwaliteit met variatie in bodemdiepte van belang. De gemeente gaat daarom eerst bepalen of er nog een vulperiode nodig is om de kleiput goed te kunnen afwerken. Daarbij kijkt de gemeente welke extra maatregelen ze kan treffen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Komend voorjaar neemt het college een besluit over de afwerking van de kleiput. Belanghebbenden en mensen in de omgeving krijgen daarover een bericht van de gemeente.

Gevolgen gebiedsvisie Molenveld
Het college moet op zoek naar andere middelen voor de toekomstige maatregelen in dit gebied. Nu overtollige grond van projecten niet meer afgezet wordt in de kleiput, moet de gemeente extra investeren in de afvoer van die gronden. Daarmee valt de oorspronkelijke dekking voor de uitvoering van de volledige gebiedsvisie Molenveld weg. De verwachte opbrengsten van de herinrichting zijn lager, omdat het project kleiput eerder stopt.

Project verondieping kleiput
Eind 2018 startte de gemeente de herinrichting van de kleiput met als doel de natuurkwaliteit te verbeteren. Door het toepassen van grond in de kleiput (het verondiepen) werd een ondiepere plas met flauwe oevers gerealiseerd. Dit biedt meer kansen voor flora en fauna in en om de kleiput.

Drie vrijkomende schoollocaties in Lichtenvoorde in beeld voor woningbouw

LICHTENVOORDE – Door de realisatie van het IEKC en de samenvoeging van scholen komen er Lichtenvoorde op korte termijn drie scholen leeg te staan. Wethouder Marieke Frank: “We denken er sterk over na deze locaties te herontwikkelen naar woningen, gezien de toenemende behoefte aan woningbouw. En we willen inwoners de kans geven om in een vroeg stadium hier over mee te denken. Ook andere ideeën zijn welkom.”

Wethouder Bart Porskamp: “Het is zeker dat er in Lichtenvoorde extra behoefte is aan woningbouw, naast de al toegekende woningbouwplannen en de plannen die in voorbereiding zijn. De vrijkomende schoollocaties zouden een mooie toevoeging hierop kunnen zijn. De scholen komen volgend jaar na de zomer leeg te staan. We willen dan ook snel stappen maken om woningbouw mogelijk te maken.”

De drie locaties in Lichtenvoorde
De vrijkomende schoollocaties liggen op gunstige plekken in verschillende wijken voor woningbouw. Het gaat om de volgende drie locaties:

  • Basisschool Sint Jozef aan de Schatbergstraat (komt in september 2021 leeg te staan)
  • Basisschool Pastoor van Ars, aan de Oude Aaltenseweg (komt in september 2021 leeg te staan)

Daarnaast zijn er plannen voor verplaatsing van het BMX-terrein naar het Eschpark. Hierdoor kan het gehele gebied rondom de basisschool ontwikkeld worden.

  • Voormalige basisschool de Regenboog aan de Planetenstraat (staat al leeg)

 

Locatie Hamalandschool
De Hamalandschool in Lichtenvoorde komt in september 2021 ook leeg te staan. Voor deze locatie ligt er al een principe besluit. Woningbouwcorporatie ProWonen kan hier 9 seniorenwoningen gaan bouwen. Dit plan wordt separaat aan de buurt voorgelegd.

Reactieformulier online t/m 4 december
De gemeente vindt bovenstaande drie locaties geschikt voor woningbouw voor verschillende doelgroepen. Maar wij horen ook graag ideeën van inwoners voor deze locaties. Daarom is er een online reactieformulier. Inwoners kunnen t/m 4 december hun reactie doorgeven via deze link: https://bit.ly/vrijkomendeschoollocaties.

Kleine kernen presenteren Leefbaarheidsvisie

Mooie fietsroutes per kleine kern tonen de kwaliteiten van de kerkdorpen

OOST GELRE – De kleine kernen in onze gemeente hebben een vernieuwde Leefbaarheidsvisie 2.020 opgesteld. Het is de opvolger van de in 2017 verschenen bovendorpse Leefbaarheidsvisie. De visie beschrijft de thema’s die belangrijk zijn voor hun toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Deze week wordt de Leefbaarheidsvisie huis-aan-huis verspreid in alle kleine kernen en bijbehorend buitengebied. Met als bonus een boekje met prachtige fietsroutes per kern.

De Leefbaarheidsvisie 2.020 vertelt wat er sinds 2017 is bereikt. Zoals de aanleg van glasvezel, de BMV in Mariënvelde, behoud van de basisschool, het vaststellen van de Woonvisie en mooie initiatieven op het gebied van zorg. En met de aanstelling van een programmamanager én een regisseur kleine kernen omarmde ook het college van B&W de leefbaarheidsvisie.

Woonvisie kleine kernen
Een van de belangrijkste thema’s voor de kleine kernen is op dit moment de woningbouw. Daar zijn belangrijke stappen in gezet. In elke kern liggen nu concrete plannen voor woningbouw. Ook in de herijkte Leefbaarheidsvisie 2.020 is wonen een belangrijk speerpunt. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld onderwijs, (zorg)voorzieningen, landschap, economie, duurzaamheid en behoud en werving van vrijwilligers. Maar ook een actueel thema als middelengebruik door jongeren wordt benoemd.

Fietsroutes
De kleine kernen hebben veel te bieden. Om dat onder de aandacht te brengen is naast de Leefbaarheidsvisie een boekje met fietsroutes per kern uitgebracht. Aantrekkelijke fietsroutes die u meenemen door het prachtige coulisselandschap en over de kerkenpaden. Maar die ook de kwaliteiten van elke kern naar voren brengt en de ontwikkelingen die er spelen.

Aanbieding aan de raad
Op dinsdag 24 november om 19.00 uur overhandigen de kleine kernen de Leefbaarheidsvisie 2.020 aan de raad. Dat gebeurt digitaal en is te volgen via de livestream (www.oost-gelre.raadsinformatie.nl/live).

Inwoners van de kleine kernen en het buitengebied krijgen de visie en het boekje met fietsroute thuisbezorgd. Mocht dat niet het geval zijn (bijvoorbeeld door een NEE-NEE-sticker) dan liggen er exemplaren in de dorpshuizen en in het gemeentehuis. De fietsroute ligt ook bij de VVV’s in Groenlo en Lichtenvoorde.

Bekijk de Leefbaarheidsvisie en fietsroute

Meerjarenbegroting Oost Gelre vastgesteld

Corona beheerst nu nog ons leven, maar er komen betere tijden

Het coronavirus beheerst ons leven. Het treft iedereen hard, zowel in de persoonlijke levenssfeer als in het werk of in de dagelijkse bezigheden. Volgens wethouder financiën Karel Bonsen is het college van B&W zich daar zeer van bewust. “We zien de grote impact van de crisis. Maar er komen ook betere tijden en een beter perspectief voor onze inwoners en ondernemers. Nu de Programmabegroting is vastgesteld kunnen we verder met de plannen die juist dat perspectief bieden.”

Volgens wethouder Bonsen is het college overtuigd van de veerkracht van onze inwoners en bedrijven. “Ondernemerschap en organisatiekracht zijn kernkwaliteiten van onze inwoners en ondernemers. We kennen een kwalitatief hoogstaande bedrijvigheid. We zijn een evenementengemeente. We hebben veel vrijwilligers die zich inzetten voor de evenementen, maar ook voor het verenigingsleven en in de zorg. Die kwaliteiten helpen ons nu in deze moeilijke periode, maar zeker ook straks als we na de crisis de draad weer oppakken zoals we vóór deze crisis gewend waren.”

Wonen en werken
Belangrijk voor het college is dat die kwaliteiten tot hun recht kunnen komen in een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is, met zorg en aandacht voor elkaar. “Dat zijn voor ons de speerpunten uit de programmabegroting. Woningbouw in alle kernen voor jong en oud. Het faciliteren van innovatieve bedrijvigheid op onze industrieterreinen en op Laarberg. Versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente. En zorg voor iedereen die dat nodig heeft, het project Samen aan het stuur is daar een belangrijke ontwikkeling in. In de programmabegroting staan veel plannen die deze onderwerpen versterken.”

Veel te doen
Veel projecten staan al in de steigers, zoals het Programma Stad Groenlo en Geef Lichtenvoorde Kleur. In de kleine kernen staan veel woningbouwprojecten al op het punt van uitvoering. In Lichtenvoorde vordert de bouw van het IEKC en in Groenlo krijgen de plannen voor de bouw van een sporthal bij het Marianum steeds meer vorm. “Maar we gaan ook aan de slag met belangrijke onderwerpen als biodiversiteit en de toekomst van ons landschap en het buitengebied. En ook een energieneutraal Oost Gelre blijft een belangrijke uitdaging. Allemaal zaken die de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van onze gemeente versterken.”

Perspectief na corona
Het coronavirus beheerst nu nog ons leven. “We zien het leed dat het virus veroorzaakt, de druk op de zorg en de zorgmedewerkers. Maar ook ondernemers die hard geraakt worden omdat inkomsten wegvallen en werknemers die ontslagen worden. De impact is groot, aldus wethouder Bonsen: “Maar de vraag hoe we na corona de draad weer oppakken is al beantwoord door onze inwoners en ondernemers. Alle plannen en goede bedoelingen uit de programmabegroting komen alleen maar tot stand vanuit hun veerkracht en ondernemerschap. En onze verantwoordelijkheid als college is om dat perspectief te bieden vanuit een sluitende begroting, goedgekeurd door de raad. Nu dat is gebeurd kunnen we door en op naar betere tijden.”

Wegonderhoud Tankweg met behoud van bomen

LIEVELDE – De firma Strukton Civiel Noord & Oost is gestart met wegonderhoud aan de Tankweg te Lievelde. Het gaat om de eerste helft van de Tankweg, vanaf de spoorwegovergang richting de Storckhorsterdijk. Dat stuk is ook afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. De werkzaamheden duren tot begin december. Als wegdek hebben we gekozen voor een betonweg. Vandaag wordt de eerste fase van het beton aangebracht.

Uitgangspunt: behoud bomen
Langs de bestaande asfaltweg staan forse vitale bomen. Die willen we heel graag behouden. Want bomen zijn belangrijk voor schonere lucht, verkoeling, biodiversiteit én geluk! Behoud van de bomen is dan ook het vertrekpunt geweest in de afweging welke werkzaamheden we gaan uitvoeren.

Verwijderen huidige asfalt is geen oplossing
In het voorjaar zijn een aantal proefsleuven in het asfalt gemaakt. Daaruit bleek dat de wortels niet alleen ónder het asfalt zitten, maar ook ín de onderste asfaltlagen. Als we het asfalt verwijderen, beschadigen we de boomwortels. Dat is dus geen goede oplossing. Er bleven 3 mogelijkheden over:

  1. nieuw asfalt over het bestaande asfalt
    2.er een zand-/onverharde weg van maken of
  2. een betonweg op het bestaande asfalt

Keus voor betonweg van 3 meter breed
We hebben gekozen voor het behouden van een verharde weg. Dit gebeurt door bovenop het bestaande asfalt een betonweg van 3 meter breedte aan te brengen. Beton heeft als voordeel dat het veel stijver is dan asfalt. En het kan beter tegen toekomstige wortelopdruk. Ook kan beton op een minder vlakke ondergrond aangebracht worden; alleen wat vlakfrezen is voldoende. De betonweg is een duurzame oplossing waarbij we de bomen kunnen behouden.

Heeft u vragen over de uitvoering?
Neem dan contact op met uitvoerder Jowie Sterken van de firma Strukton Civiel, bereikbaar op 06 – 53 42 07 91 en jowie.sterken@strukton.com