Categoriearchief: Gemeente

Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

OOST GELRE – Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen, noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is voor inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en is vanaf 8 maart tot 31 juli 2021 aan te vragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

Thuis blijven wonen ondanks minder inkomen
Deze tijdelijke financiële tegemoetkoming is een initiatief van het Rijk en wordt voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) uitgevoerd. Wethouder Jos Hoenderboom, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de SDOA en tevens wethouder van de gemeente Oost Gelre: “De coronacrisis duurt nu al bijna een jaar. Veel inwoners voelen dit in hun portemonnee. Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners gewoon in hun huis kunnen blijven wonen, ook al hebben ze ineens minder inkomen. Ook kunnen we hiermee schulden helpen voorkomen. Dat geeft rust en hierdoor kunnen ze energie steken in het weer op peil krijgen van hun inkomen.”

Maximaal € 1.500 per maand
De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gaan ruimhartig met de regeling om. “Het uitgangspunt is dat we tegemoetkomen in de structurele woonkosten”, legt Gerjan Teselink, wethouder werk en inkomen van de gemeente Berkelland uit. “Hierbij nemen we kosten die samenhangen met ‘wonen’ mee en hanteren we een maximumvergoeding van € 1.500 per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie.”

Wie kan voor de tegemoetkoming in aanmerking komen?
Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een aanzienlijke inkomensdaling van het huishoudinkomen. Deze is gesteld op 25% tussen het huidige en het voormalige inkomen.

Tegemoetkoming makkelijk aan te vragen

Ook wil de gemeente geen onnodige drempels opwerpen bij het aanvragen en toekennen van de TONK. Wethouder Henk Jan Tannemaat, portefeuillehouder van de gemeente Winterswijk: “Het moet voor onze inwoners zo eenvoudig mogelijk zijn om via de SDOA deze tegemoetkoming aan te vragen. Daarnaast wijzen we aanvragers meteen op de mogelijkheden die we hebben om schulden te voorkomen of op te lossen, of om hen te helpen betaald werk te vinden.”

Aanvragen via Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
Meer weten of Tegemoetkoming aanvragen? Mail dan naar info@socialedienstoostachterhoek.nl of bel 0544-474200.

Ook dit jaar geen paasvuren

Regionaal is met alle 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland afgesproken om dit jaar geen paasvuren te laten bouwen en plaatsvinden. Een paasvuur betekent meestal dat mensen bij elkaar samenkomen. De verwachting is dat dit ook begin april nog niet kan binnen de dan geldende coronamaatregelen. Daarom hebben de 22 gemeenten afgesproken om de paasvuren niet door te laten gaan. Dat geldt dus ook voor Oost Gelre, dat onderdeel is van deze veiligheidsregio.

Omdat paasvuren de nodige voorbereidingen met zich meebrengen, is de oproep aan bouwers van paasvuren om niet te beginnen met de opbouw van de zogeheten paasbaokes. Het is vanwege de brandveiligheid niet wenselijk om houtstapels te laten liggen.

Extra steun voor verenigingen, stichtingen en (horeca-)ondernemers

DOETINCHEM – Ook in 2021 krijgen maatschappelijke organisaties (verenigingen,  stichtingen, en dergelijke) en (horeca-)ondernemers die het moeilijk hebben door corona  extra (financiële) hulp van gemeente Doetinchem. Bestaande ondersteunende  maatregelen uit 2020 worden uitgebreid. Op donderdag 25 maart stelt de gemeenteraad  de definitieve invulling van de regelingen vast.

Steun voor (horeca-)ondernemers
Ook in 2021 kunnen alle ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheid voor uitstel van  betaling van lokale belastingen. Daarnaast ondersteunt Doetinchem de  (horeca-)ondernemers in de binnenstad extra door het eerste half uur parkeren rondom de  binnenstad gratis te maken. Ook in het zomerseizoen 2021 mag de horeca de terrassen  uitbreiden en betaalt men geen ‘terrasbelasting’.

Gift of subsidie voor verenigingen en stichtingen
In 2020 heeft de gemeente veel (maatschappelijke) verenigingen en stichtingen geholpen  die in de financiële problemen kwamen. Bijvoorbeeld door het (tijdelijk) stopzetten van de  huur of door extra financiële steun. In 2021 kunnen deze organisaties nog steeds bij de  gemeente aankloppen voor extra hulp. Deze hulp kan bestaan uit een eenmalige gift van  € 250,- of een subsidie als er een groter gat in de begroting zit.

Steuntje in de rug
Voor de eenmalige gift voor maatschappelijke organisaties stelt de gemeente in totaal  maximaal € 50.000,- beschikbaar. De gemeente ‘investeert’ nog eens € 90.000,- door de  terrasbelasting niet in rekening te brengen, los van de uitstel van betaling van lokale  belastingen en huur. Voor 2020 reserveerde de gemeente al € 1,5 miljoen voor extra  corona-steunmaatregelen. Met de andere regelingen daarbij, investeert gemeente Doetinchem op deze manier maximaal binnen haar financiële mogelijkheden.

Wethouder Financiën Henk Bulten: “Het water staat sommige organisaties en  ondernemers tot aan de lippen, ondanks alle extra maatregelen van de Rijksoverheid en  Provincie. Als gemeente proberen we een extra steuntje in de rug te geven. Het is  misschien voor sommigen een druppel op een gloeiende plaat, maar voor anderen de  extra steun die nodig is om deze crisis door te komen.”

Meer informatie na 26 maart op website
Op donderdag 25 maart stelt de gemeenteraad de definitieve invulling van de regelingen vast. Vanaf maandag 29 maart leest u op www.doetinchem.nl/corona hoe u gebruik kunt  maken van de regelingen en onder welke voorwaarden. Het voorstel dat de  gemeenteraad bespreekt, inclusief de voorwaarden, kunt u nu al lezen op www.doetinchem.nl/corona onder het kopje ‘Extra steun maatschappelijke organisaties en  ondernemers’.

#Terugwinnaars leidt tot beter scheiden pmd

OOST GELRE – Op 24 februari werd voor het gemeentehuis in Lichtenvoorde een bankje geplaatst dat is gemaakt van gerecycled pmd. Met het bankje wil de gemeente de inwoners bedanken voor hun inspanningen voor het goed scheiden van afval. Wethouder Bart Porskamp: “De afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan het goed scheiden van afval en grondstoffen. Hier hebben de inwoners goed gehoor aan gegeven. We zien dat inwoners pmd beter zijn gaan scheiden.”

Op 1 juni 2020 begon de gemeente samen met ROVA aan een gerichte aanpak voor het goed scheiden van afval. Onder de noemer #Terugwinnaars werden inwoners geïnformeerd over het juist scheiden van afval en grondstoffen. Hierbij was speciale aandacht voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Samen met ROVA heeft de gemeente een uitgekiende aanpak ontwikkeld om inwoners te motiveren het afval zo goed mogelijk te scheiden. Zo is uitvoerig gecommuniceerd en hebben we een aantal ludieke acties gehouden, zoals het afvalscheidingsspel op de markt in Lichtenvoorde en de digitale grondstoffenbingo.

Controle door voorlopers
Daarnaast zijn tijdens verschillende inzamelroutes van pmd zgn. voorlopers van ROVA meegegaan. Deze voorlopers controleerden visueel de inhoud van de containers. Vervuilde containers werden niet geleegd, maar kregen een kaart waarop stond wat voor vervuiling in de container zat. Inwoners kregen vervolgens de kans de vervuiling eruit te halen, waarna ROVA alsnog langskwam om de container te legen.

Vervuiling pmd-containers teruggebracht van 30% naar 16%
Wethouder Porskamp is enthousiast over het resultaat: “Vóór #Terugwinnaars was gemiddeld 30% van de pmd-containers vervuild. Tijdens de laatste inzamelronde van pmd was dit nog maar 16%, een verbetering van 14%! Dat is goed nieuws, want goed gescheiden pmd is de grondstof voor nieuwe producten. Een vervuilde vracht pmd niet kan worden gerecycled, maar moet worden verbrand als restafval. Dat is zonde, want hiermee gaan niet alleen waardevolle grondstoffen verloren, maar het kost de gemeente ook geld. Voor het verbranden van restafval moet namelijk worden betaald. Het is dus heel belangrijk dat grondstoffen goed van het afval worden gescheiden. Ondanks de goede resultaten moeten we doorlopend alert blijven op de kwaliteit. Dat zullen wij ook blijven doen, met controles en voorlichting.”

16 containers met schoon pmd-afval voor 1 bankje van gerecycled pmd
“Om de inwoners te bedanken voor hun inzet en te motiveren op de juiste manier te blijven scheiden, willen we ze graag iets teruggeven. Hiervoor hebben we gekozen voor een bankje dat is gemaakt van gerecycled pmd. Voor 1 bankje zijn 16 containers met schoon pmd-afval nodig. Zo maken we het resultaat van afval scheiden voor iedereen tastbaar. En daarnaast kunnen we vanaf deze bank genieten van de mooi en schone omgeving die Oost Gelre ons te bieden heeft. En dat is precies waar het bij afval scheiden om gaat”, zo sluit wethouder Porskamp af.

Denk mee over sport in de gemeente Bronckhorst

Geef uw mening over het lokaal sportakkoord en de sportagenda

Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De gemeente Bronckhorst wil dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom stellen we de komende tijd een lokaal sportakkoord en een sportagenda op. Uw mening als club, vereniging of sporter is daarbij belangrijk! Denk mee en meld u aan voor een van de online bijeenkomsten over de toekomst van sport in de gemeente Bronckhorst.

Lokaal sportakkoord
Het lokaal sportakkoord gaat vooral over samenwerking. Hoe sportclubs en -verenigingen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners, welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente. Zeker in deze coronatijd is de veerkracht van verenigingen danig op de proef gesteld. Hulp en samenwerking dragen bij aan een positieve toekomst. We gaan op zoek naar kansen en energie in de gemeenschap. Én we willen samen nog meer inwoners aan het bewegen en sporten krijgen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Bronckhorsters, in álle levensfasen. We willen afspraken maken en samenwerken zodat we onze ambities voor sporten en bewegen in Bronckhorst waar kunnen maken.

Denk mee over sporten en bewegen
Een lokaal sportakkoord maken we samen: laat uw stem dus horen! Heeft u een goed idee om sporten en bewegen in uw omgeving een impuls te geven? Heeft u niet direct een idee maar bent u wel geïnteresseerd in het akkoord? Meld u dan aan voor de (online) bijeenkomst over het lokaal sportakkoord via www.bronckhorst.nl/sportakkoord.  U kunt deelnemen op 23 maart, 31 maart of 6 april a.s., van 20.00 tot 21.30 uur. Het lokaal sportakkoord is een uitwerking van het regionaal sportakkoord van de Achterhoekse gemeenten. Achterhoek in Beweging begeleidt de gemeente Bronckhorst hierbij.

Sportagenda
Naast het lokaal sportakkoord stelt Bronckhorst een sportagenda op. De uitkomsten van het lokaal sportakkoord zijn een belangrijke inbreng voor de sportagenda. Daarnaast gaat de sportagenda ook  over investeringen in goede velden, terreinen en accommodaties. We gaan op zoek naar een balans tussen haalbaarheid en idealen. Vragen die naar voren komen zijn:

  • Welke wensen en behoeftes zijn er op dit moment voor sportaccommodaties, velden en terreinen?
  • Welke vragen spelen er bij sportverenigingen en -organisaties, bij sporters, sportbedrijven en bij welzijnsorganisaties?
  • Wat kunnen we verwachten op basis van bijvoorbeeld leeftijd van accommodaties, staat van onderhoud en wensen voor de toekomst? Het gaat hierbij om zowel gemeentelijke als particuliere accommodaties.
  • Hoe stemmen we de investeringsvraag af op de beschikbare financiële middelen?

Heeft u vragen of wilt u uw mening geven over sportaccommodaties, velden en/of terreinen? Dan bent u van harte welkom tijdens de (online) bijeenkomst op 7 april a.s. Schrijf u nu in via www.bronckhorst.nl/sportagenda

Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan tot 20 maart.