Category Archives: Gemeente

Beleidsplan Samen sterk in Oost Gelre

OOST GELRE – Binnenkort besluit de gemeenteraad over het beleidsplan Mens & Samenleving 2023-2026. Het gaat om een integraal plan voor het gehele sociale domein. Hier hebben de Sociale Raad Oost Gelre, de raadswerkgroep Sociaal Domein en specialisten uit het werkveld samen aan gewerkt. We kijken over de grenzen van de wetten en beleidsterreinen heen. Zo doen we wat écht nodig is om ondersteuning te bieden aan onze (kwetsbare) inwoners.

Met de ambitie: ‘Gezonde leefstijl is de norm’ brengen we het thema gezondheid in de breedste zin van het woord naar onze inwoners. We maken onze inwoners bewust van een gezonde leefstijl en de positieve gevolgen hiervan.

Regie over je eigen leven
De focus in ons beleidsplan ligt op regie over je eigen leven. In eigen kracht waar het kan en een steuntje in de rug waar het nodig is. De opbouw van het plan sluit hierop aan: Van zelfredzaamheid tot de inzet van maatwerk en wat daar tussenin nodig is:

  • Gezonde leefstijl
  • Iedereen doet mee
  • Een duwtje in de rug
  • Zorg voor wie dat nodig heeft

Inclusieve samenleving
Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Onze gemeente is Regenbooggemeente. Hiermee dragen we gelijkheid actief uit. Daarnaast kenmerkt onze gemeente zich al jaren door veel inwoners die meedoen in de samenleving. Dit willen we zo houden en blijven  we ondersteunen. We zorgen voor ontmoetingsmogelijkheden in alle kernen en ondersteunen vrijwilligers bij de uitoefening van de werkzaamheden. We stimuleren daarbij samenwerking met en tussen verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Iedereen draagt een steentje bij!

Informatieavond belangstellenden woningbouwlocatie Zelhem

ZELHEM – De gemeente Bronckhorst werkt aan de woningbouwlocatie Zelhem ‘Het Loo’. Op 14 december van 19.00 – 20.00 uur organiseert de gemeente een algemene digitale informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit woningbouwplan. Doel van de bijeenkomst is vertellen welke stappen er de afgelopen maanden zijn gezet, hoe de ruimtelijke visie wordt opgesteld en een doorkijk te geven in de planning. Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan via: www.bronckhorst.nl/infoavondzelhem

Versnelling woningbouw
In de hele gemeente Bronckhorst zijn overal woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen. Aanvullend daarop heeft de gemeente op 1 februari 2022 vijf extra locaties, verspreid door de hele gemeente, aangewezen om sneller woningen te kunnen realiseren. Woningbouwlocatie Zelhem ‘Het Loo’ is één van deze locaties.

Plangebied Zelhem ‘Het Loo’
Het plangebied Zelhem ‘Het Loo’ ligt in Zelhem tussen de Hummeloseweg, Rondweg N315, Toonkweg en de Orchideestraat. Zoals het er nu uit ziet komen er rond de 150 woningen voor verschillende doelgroepen met onder meer sociale huur-, starters- en seniorenwoningen.

Presentatie 1e schetsplan Maliebaan

GROENLO – Het afgelopen jaar is de werkgroep Maliebaan bezig geweest met het onderzoeken naar mogelijkheden voor de omgeving Maliebaan in Groenlo. Dit heeft geresulteerd in een eerste schetsplan.

De werkgroep wil het schetsplan graag met geïnteresseerden delen tijdens een presentatie in De Mattelier op woensdag 30 november. Na de presentatie is er gelegenheid om met de werkgroep in gesprek te gaan en verder te praten over de plannen.

Presentatie:
Datum: woensdag 30 november, 19.30 uur
Locatie: De Mattelier Groenlo

Planning raadsvergaderingen 2023 bekend

OOST GELRE – De data waarop de gemeenteraad van Oost Gelre vergadert in 2023 zijn bekend. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente https://www.oostgelre.nl/vergaderschema-gemeenteraad-en-raadscommissies.

De gemeenteraad: hoe zit het ook al weer?
De ‘baas’ van de gemeente is de volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad, rechtstreeks gekozen door de kiesgerechtigden in de gemeente. Als hoogste orgaan in de gemeente heeft de raad drie rollen: kaders stellen, het controleren van het college van B&W en het volk vertegenwoordigen. Elk raadslid vult deze rollen op zijn of haar eigen manier in. Gemeenteraadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie. Zit iemand eenmaal in de raad, dan is hij of zij volksvertegenwoordiger op persoonlijke titel.

Hoe werkt de raad?
De gemeenteraad bepaalt zelf hoe vaak er raadsvergaderingen zijn. In sommige gemeenten is dat één keer per maand, in andere gemeenten elke week. Raadsvergaderingen zijn in principe openbaar, maar soms kiest een gemeenteraad ervoor om een bespreking achter gesloten deuren te houden. Bijvoorbeeld omdat het over iets een belangrijk onderwerp gaat. Een raadsvergadering is overigens pas geldig als meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is.

Naast de raadsvergaderingen zijn er nog allerlei andere vergaderingen. De fracties hebben fractievergaderingen en er zijn in de meeste gemeenten commissievergaderingen over specifieke onderwerpen. Ook kan de raad op werkbezoek gaan in de gemeente of mensen uitnodigen om op een speciale informele bijeenkomst de raad ergens over te informeren. Dit kunnen ook ambtenaren zijn die zich met een bepaald project bezighouden en de raad hierover informeren. Voor een besloten informele raadsbijeenkomst gelden andere regels dan bij een officiële openbare raadsvergadering.

Gemeente helpt woningeigenaren en bedrijven 

BRONCKHORST – Door de forse stijging van energiekosten komen ook steeds meer huiseigenaren en ondernemers financieel in de knel. De gemeente Bronckhorst treft maatregelen om gezonde bedrijven levensvatbaar te houden. En om woningeigenaren met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Subsidie voor verduurzamen woning
Woningeigenaren met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen naast de energietoeslag ook gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling vanaf 1 december 2022. De gemeente subsidieert voor maximaal € 2.500 per huishouden isolatiemaatregelen of de aanschaf van zonnepanelen. Woningeigenaren die energietoeslag hebben ontvangen, krijgen een brief over deze nieuwe subsidieregeling. De energiecoach van de gemeente kijkt samen met de eigenaar naar de mogelijkheden om de woning te verduurzamen. Ook helpt hij bij het aanvragen van offertes en bij de subsidieaanvraag. De woningeigenaar kiest zelf een aannemer of installateur.

Lastenverlichting voor MKB’ers
Om ondernemers in het MKB die in de problemen komen door de hoge energieprijzen financieel te ondersteunen, gelden tijdelijk de volgende regelingen:

  • Mogelijkheid om de terug te betalen TOZO-gelden (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) op te schorten tot en met 31 december 2023 (op aanvraag).
  • Innen van gemeentelijke belastingen opschorten tot en met 31 december 2023 (op aanvraag).
  • Verlagen van de rente van een Bbz-krediet (gemeentelijke kredietregeling voor ondernemers) van 8% naar 0% tot en met 31 december 2023.
  • Inzetten van energiescans via Achterhoek Onderneemt Duurzaam om bedrijfspanden te verduurzamen.

Ondersteuning aanvragen
De gemeente roept inwoners en ondernemers op die in de knel komen door te hoge energiekosten om aan te kloppen voor hulp. Kijk op bronckhorst.nl/klopaan en vraag direct ondersteuning aan.