Category Archives: Gemeente

Bronckhorster raad stemt in met RES 1.0 Achterhoek

BRONCKHORST – Gisteren stemde de Bronckhorster raad in met de Achterhoekse Regionale Energiestrategie 1.0. Hierin staat dat de regio in 2030 1,35 TWh* aan duurzame energie wil opwekken met zon en wind. Bronckhorst is één van de acht gemeenten die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de RES, samen met provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Netbeheerder Liander is samenwerkingspartner. Zij werken samen onder het motto Samen d’r an! Ofwel: iedereen doet wat om de CO2-uitstoot te verminderen.

De Achterhoekse RES 1.0 beschrijft een regionale koers met afspraken en plannen. Om de contouren van de RES 1.0 te ontwikkelen namen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en agrariërs deel aan online sessies en een peiling. Hieruit kwam naar voren dat de Achterhoek veel ruimte biedt om duurzame energie op te wekken met zon en wind, maar dat er selectief en zorgvuldig met de ruimte en het landschap moet worden omgegaan. De raad is steeds op gezette momenten betrokken en geïnformeerd.

Verrijken van bestaand beleid
De RES 1.0 is gebaseerd op bestaand Achterhoeks beleid. Met de RES 1.0 draagt de Achterhoek 1,35 TWh bij aan het Nederlandse Klimaatakkoord. Ruim een derde hiervan is al gerealiseerd of zit met concrete projecten in de pijplijn. De rest wordt zoveel mogelijk met grootschalige zon-op-dak projecten gerealiseerd.

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Voor Bronckhorst vormt de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 de basis van onze inzet. De recente besluitvorming rond windenergie nemen we daarbij mee.”

Lokaal bijdragen, lokaal profiteren
Alle RES-partners vinden het uitgangspunt ‘lokaal bijdragen, lokaal profiteren’ belangrijk. Zij gaan lokaal (collectief) eigendom verder uitwerken. De spelregels voor omwonenden en lokale energiecoöperaties worden in de regio met elkaar afgestemd, zoals minimaal 50 procent lokaal eigenaarschap.

Samen d’ran
Tot eind december staat de ontwerp-RES 1.0 op de agenda’s van de gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap ter besluitvorming. Daarna wordt deze ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Bij de uitvoering zijn voornamelijk de gemeenten aan zet, in nauwe samenspraak met hun inwoners. Meer informatie vindt u op www.res-achterhoek.nl/ontwerpRES1

*Een Terawattuur (TWh) = 1 miljard Kilowattuur (kWh). Ter referentie: een koelkast gebruikt ca. 100 kWh per jaar en een smartphone 2 kWh. Een gemiddeld huishouden gebruikt gemiddeld 3500 KWh per jaar.

 

Bronckhorst zoekt nieuwe jeugdburgemeester

Kinderen uit groep 7 kunnen zich tot 26 september aanmelden

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zoekt een nieuwe jeugdburgemeester. Kinderen uit groep 7 van de Bronckhorster basisscholen kunnen zich opgeven voor deze prachtige kans als het hen leuk lijkt om alle kinderen van Bronckhorst voor een jaar te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente. Andere criteria zijn dat ze het leuk vinden om mensen te ontmoeten en hun mening te geven. Burgemeester Marianne Besselink: “Dit is een mooie manier om kinderen bij de gemeente en de politiek te betrekken. We zullen bij een aantal activiteiten die de jeugdburgemeester bijwoont het komende jaar samen optrekken.” Op dit moment is Anne Letink uit Vorden jeugdburgemeester.

Wat gaat de jeugdburgemeester doen?

  • hij/zij is samen met de echte burgemeester, aanwezig bij enkele activiteiten (voor kinderen), zoals de intocht van Sinterklaas, de Nationale herdenking op 4 mei en de uitreiking van het jeugdlintje.
  • Hij/zij houdt bij sommige van die activiteiten een toespraakje.
  • Kinderen kunnen bij hem/haar terecht als ze ideeën hebben over de gemeente. De jeugdburgemeester kan dan naar de burgemeester gaan om deze ideeën te bespreken.
  • Hij/zij is bij vragen het aanspreekpunt voor de kinderen uit Bronckhorst.

 

Wat moet de jeugdburgemeester kunnen?

  • Het leuk vinden om in de belangstelling te staan
  • Goed en vlot spreken
  • Het leuk vinden om op te komen voor de belangen van kinderen
  • Open staan voor allerlei vragen en opmerkingen

Burgemeester Besselink: “De taak van de jeugdburgemeester is dus best bijzonder. Leuk, maar tegelijk ook wel serieus.”

Tijdsbestek
In Bronckhorst wordt ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester benoemd. Dit jaar is dat vanaf 11 november 2021 tot november 2022 en hij/zij woont in dat jaar ca. 5 bijeenkomsten bij. Daarnaast heeft hij of zij enkele gesprekjes met de burgemeester, bijvoorbeeld over vragen die bij kinderen leven.

Aanmelden
Kinderen uit Bronckhorst die het wel wat lijkt om jeugdburgemeester te worden, kunnen zich aanmelden via een speciaal formulier op www.bronckhorst.nl/jeugdburgemeester. Dit kan tot 26 september 2021.

Jury maakt keuze
Een jury, die bestaat uit burgemeester Marianne Besselink, de huidige jeugdburgemeester, onze wethouder jeugd en een Bronckhorster raadslid, kiest na een gesprek met kinderen die op basis van hun aanmelding worden uitgekozen de nieuwe jeugdburgemeester. De gesprekken vinden plaats op 14 oktober ‘s middags in het gemeentehuis. Diezelfde middag wordt de uitslag ook bekend. De jeugdburgemeester wordt vervolgens tijdens de raadsvergadering van 11 november officieel benoemd en krijgt dan een speciale ambtsketen omgehangen.

Aan de basisscholen in Bronckhorst stuurde de burgemeester voor de kinderen van de groepen 7 een brief met uitleg. Wij hopen op mooie aanmeldingen.

Kinderparlement
Bronckhorst heeft ook een kinderparlement. De kinderen die zich opgeven voor het jeugdburgemeesterschap kunnen bij hun aanmelding ook aangeven of zij, als zij geen jeugdburgemeester worden, zitting willen in ons kinderparlement. Hierin kunnen zij tijdens 3 of 4 bijeenkomsten in de periode november 2021-november 2022 met andere kinderen van hun leeftijd meedenken over onderwerpen zoals jeugdactiviteiten, sport, milieu etc. Samen met de jeugdburgemeester en burgemeester Besselink.

Kraantje Lek in Olburgen winnaar Monumentenprijs Bronckhorst

BRONCKHORST – Voormalig dorpscafé Kraantje Lek in Olburgen is de winnaar geworden van de monumentenprijs 2021 van de gemeente Bronckhorst. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een bijzondere pentekening van het pand.

De nieuwe eigenaren hebben van het vroegere café met enorme toewijding en enthousiasme een woonhuis gemaakt. Ze handelden daarbij vanuit de geschiedenis (verhalen) van het object. Bij de restauratie is zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal behouden gebleven en indien noodzakelijk werd dit aangevuld met passende (historische) bouwmaterialen. De wijze waarop de eigenaren met dit complex omgaan kan gezien worden als zeer waardevol en inspirerend voorbeeld voor anderen.

Naast het voormalige dorpscafé waren nog twee andere gerestaureerde objecten genomi-neerd voor de prijs. Het project van Prowonen aan de Berend van Hackfortweg in Vorden (bij dit project is vooral qua beeldwaarde grote winst behaald, o.a. door het terugbrengen van de roedenverdeling in de ramen) en een woonhuis aan Kerkstraat in Vorden (een restauratie met oog voor detail en een hoog niveau qua uitvoering en materiaalgebruik). Op voordracht van een vakjury, bestaande uit leden van de commissie welstand en monumenten, wezen b en w vandaag voormalig dorpscafé Kraantje Lek als winnaar aan.

Bronckhorster Monumentenprijs
De gemeente reikt jaarlijks de Monumentenprijs uit aan een initiatiefnemer die met veel passie en enthousiasme de restauratie of verbouwing van een karakteristiek pand ter hand hebben genomen. We willen hiermee onze waardering uitspreken aan inwoners die met smaakvolle restauraties een bijdrage leveren aan het verfraaien van hun omgeving en die van Bronckhorst

Uitreiking
De officiële uitreiking van de monumentenprijs vindt zoals ieder jaar plaats tijdens de aftrap van de Open Monumentendagen in september. Deze is dit jaar plaats op 8 september in de Martinuskerk in Baak.

Versnelling voor 200 extra woningen Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De afgelopen periode zijn er visies ontwikkeld voor woningbouw aan de locaties ’t Flierbos, vrijkomende schoollocaties (Pastoor van Ars school, Jozef school en Regenboog school) en De Richterspoort. Door de toenemende behoefte aan woningbouw in Lichtenvoorde is besloten om deze locaties op korte termijn te ontwikkelen. Daarnaast wordt ingezet om versneld zo’n 65 woningen mogelijk te maken door realisatie van inbreidingslocaties. De raad wordt in september gevraagd in te stemmen met de visies.

“Oost Gelre wil bouwen naar behoefte”, begint wethouder Bart Porskamp. “Zo zijn de visies opgesteld samen met verschillende belanghebbenden. Landelijk is het tekort aan woningen in rap tempo verder toegenomen net als de woningprijzen. Wanneer deze visies doorgang vinden worden er zo’n 145 woningen toegevoegd aan Lichtenvoorde. De visies betreffen woningen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast willen we initiatieven voor inbreidingslocaties in Lichtenvoorde ondersteunen.”

Voor zowel ’t Flierbos als de vrijkomende schoollocaties is eerder dit jaar een uitvraag gedaan. Via een reactieformulier konden inwoners op deze visies reageren. Wethouder Marieke Frank: “Er zijn ontzettend veel reacties ingediend. In de reacties zien we terug dat er veel draagvlak is om woningbouw te realiseren. Daar zijn wij erg blij mee.

De visies zijn een eerste stap. Als de gemeenteraad instemt kunnen we naar verwachting eind 2022 starten met de verkoop. Maar eerst gaan we na instemming per visie samen met belanghebbenden verder met het opstellen van een definitief plan.”.

‘t Flierbos
Wijk ’t Flierbos heeft een bijzonder planconcept. De woningen komen in een bosrijke omgeving en worden ingericht volgens de principes van een voedselbos. Zo wordt de wijk duurzaam en klimaatbestendig ingericht.

In het plan waren in eerste instantie 40 à 50 woningen opgenomen. In april 2021 is de concept visie digitaal ter inzage gelegd waar 60 reacties op zijn ingediend. Wethouder Frank: “De vele reacties hebben samen met een bespreking in de raad ervoor gezorgd dat we de visie hebben herzien en het aantal woningen voor deze locatie hebben bijgesteld naar 55 à 65 woningen.”.

Wethouder Porskamp: “Met de verhoging van het aantal woningen is er ook meer ruimte voor bijzondere woonconcepten. Zo zijn er tiny houses en small houses gepland in de boomgaard.”.

Vrijkomende schoollocaties
Op de vrijkomende schoollocaties kunnen zo’n 49 woningen worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. In deze visie zijn starterswoningen, 2-1 kappers en vrijstaande woningen opgenomen. Daarnaast is voor elke locatie een kavelpaspoort opgesteld. Een kavelpaspoort geeft op hoofdlijnen de mogelijkheden aan voor herontwikkeling van de locaties. Hierin zijn ook kansen opgenomen voor bijvoorbeeld een nieuwe wandelverbinding of een plein.

In de 74 reacties zijn verschillende aandachtspunten benoemd. De meeste aandachtspunten gaven aan om het groen in het gebied zoveel mogelijk te behouden en ruimte te bieden voor speelvoorzieningen en buurtplekken. Een deel van de reacties zijn al verwerkt in de aangepaste visie. Wanneer de raad heeft ingestemd werken we samen met belanghebbenden naar een definitief plan.

De Richterspoort
De hoek bij de Richterslaan-Twenteroute was onderdeel van de gebiedsvisie Eschpark. Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met het vestigen van de BMX-baan op het Eschpark. Dit plan wordt verder uitgewerkt en uiteindelijk vertaald in een bestemmingsplan. De visie van De Richterspoort wordt in september behandeld in de raad.

Net als voor de vrijkomende schoollocaties is ook voor deze locatie een kavelpaspoort opgesteld. Gezien de specifieke ligging aan de Twenteroute en Richterslaan is het wenselijk op de begane grond een publiekstrekkende functie te realiseren met daarboven appartementen. Denk voor de invulling op de begane grond aan een kantoor, restaurant of een leisure functie. Wethouder Porskamp: “In de visie zijn 30 à 40 appartementen opgenomen, maar wij willen marktpartijen uitdagen om met plannen te komen. Wanneer de visie is vastgesteld wordt voor dit plan nog dit jaar een openbare prijsvraag uitgeschreven.”

Stimulering inbreidingslocaties
Naast de visies zetten we in op inbreidingslocaties. “We hopen met inbreidingslocaties nog eens zo’n 65 toe te kunnen voegen. Samen met de visies zorgen deze locaties voor een uitbreiding van ruim 200 woningen in Lichtenvoorde. Inbreidingslocaties worden vaak opgezet door initiatiefnemers, maar in de praktijk blijkt dat het voor marktpartijen lastig is om deze trajecten rendabel te krijgen. Hierdoor vinden niet alle initiatieven hun doorgang.

De ontwikkelingen van de visies zorgen voor een forse toename van de gemeentelijke grondexploitatie. We willen in september daarom aan de raad voorstellen om een deel van deze opbrengsten in te zetten op het ondersteunen van inbreidingslocaties met een bedrag van € 400.000,-. Hierdoor ontstaat een win-win situatie om de woningbouwopgave te versnellen.”, aldus wethouder Frank.

Voorstellen 21 september behandeld in raad
De voorstellen worden in de gemeenteraad op 21 september behandeld. Daarvoor worden de stukken in de commissievergadering van 7 september besproken. Geïnteresseerden kunnen deze vergaderingen online bijwonen.

Wanneer de visies worden vastgesteld moeten de visies verder uitgewerkt worden in concrete plannen. Daarnaast moeten de bestemmingsplannen per locatie gewijzigd worden. Het streven is dat de verkoop eind 2022 gestart kan worden. Voor sommige locaties is dit mogelijk al eerder.

Kermis Lichtenvoorde op alternatieve locatie

LICHTENVOORDE – Het college van B en W van Oost Gelre heeft alles in het werk gesteld om in 2021 de kermis te organiseren. Dit is gelukt, zij het op een iets andere manier dan gebruikelijk. In verband met de huidige coronamaatregelen lukt dit niet op de gebruikelijke wijze in het centrum in samenwerking met de horeca.

Alternatieve locatie
Het Swite-terrein, waar voorgaande jaren de corsowagens werden opgesteld, is een goed alternatief. Het terrein is groot genoeg om de kermisattracties te plaatsen en het kan afgesloten worden. Hierdoor kan de kermis toch doorgaan! Wel moet 1,5 meter afstand worden gehouden door de bezoekers aan de kermis. Er mogen maximaal 1.000 mensen tegelijk op het terrein aanwezig zijn.

Openingstijden kermis
De openingstijden van de kermis zijn: zondag 12 september van 12.00 tot 24.00 uur, maandag 13 september en dinsdag 14 september van 10.00 tot 24.00 uur.

Op zondag van 12.00 tot 14.00 uur is de kermis prikkelarm. Dit betekent geen harde geluiden (muziek, spraak) en geen prijsjes die (harde) geluiden kunnen maken.

Horeca-evenement
De horecazaken (m.u.v. restaurants) zijn gesloten. Daarvoor in de plaats organiseert de Lichtenvoordse horeca zelf een evenement op de parkeerplaats bij de Hamalandhal op 11, 12 en 13 september. Hier komt een festivalterrein waar maximaal 750 mensen toegang krijgen met coronatoegangsbewijzen. De kaartverkoop start één dezer dagen.

Meer informatie hierover volgt nog. Op dinsdag 14 september is alle horeca geopend volgens de gebruikelijke bedrijfsvoering.