Categoriearchief: Gemeente

Oost Gelre zoekt idee voor voormalige café Arink

De gemeente Oost Gelre is op zoek naar een goede invulling voor het gebouwtje (voormalig café Arink) op het voormalige Vion terrein in Lievelde. De gemeente heeft enkele jaren geleden het terrein van voormalige slachterij Vion aangekocht. Alle aanwezige fabrieksgebouwen zijn gesloopt, met uitzondering van het portiersgebouw. Dit gebouw is vanwege zijn bijzondere waarden bewaard gebleven.

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar mogelijke invullingen voor het pand. Ook zijn er gesprekken geweest met potentiële initiatiefnemers. Om verschillende redenen hebben deze nog niet geleid tot een gewenst resultaat.

Om een goede afweging te kunnen maken tussen de bestaande en wellicht nieuwe initiatieven wordt er een tender opengesteld. Iedereen met een goed idee dat aansluit bij de, in de tender omschreven voorwaarden, kan zijn of haar plan indienen. De inschrijving en de stukken van de tender zijn vanaf woensdag 1 juli te vinden op www.oostgelre.nl.

Vincentiusvereniging, De Mattelier en gemeente Oost Gelre tekenen samenwerkingsovereenkomst

GROENLO – De Vincentiusvereniging, De Mattelier en de gemeente Oost Gelre hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin wordt duidelijk hoe de twee organisaties in Groenlo invulling geven aan sociaal culturele activiteiten en (arbeidsmatige) participatie. Op basis van de gemaakte afspraken is duidelijk welke activiteiten waar plaatsvinden, aldus wethouder Hoenderboom. “We waren het al eens over het feit dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Nu is ook duidelijk waar ze voor die activiteiten terecht kunnen.”

Aanleiding voor de gesprekken vormde een discussie in de gemeenteraad, begin februari, over de rolverdeling tussen Vincentius en De Mattelier. De discussie had te maken met de plannen van Vincentius om te verhuizen naar een grotere locatie aan de Ruurloseweg in Groenlo, aldus wethouder Hoenderboom: “Op die locatie heeft Vincentius meer mogelijkheden om haar activiteiten te ontplooien. Het pand staat al leeg, dus het is ook een mooie invulling van het pand. De raad wilde weten wat dit betekent voor organisaties als de Stadskamer, het Repaircafé of de Maaltijdgroep.”

Belang van de doelgroep
Vincentius, De Mattelier en de gemeente hebben daarover constructieve gesprekken gevoerd om daar duidelijke afspraken over te maken. Wethouder Hoenderboom: “We stellen alle drie het belang van de doelgroep voorop, iedereen moet mee kunnen doen. Dat vormt de basis voor de afspraken. En voor de doelgroep is belangrijk dat ze duidelijkheid krijgen en zich thuis voelen op de plek waar hun activiteiten plaatsvinden. Dat gegeven maakte dat we eigenlijk vrij snel tot concrete afspraken zijn gekomen die nu in deze samenwerkingsovereenkomst worden bekrachtigd.”

Participatie
Eén van de uitgangspunten in de overeenkomst is dat De Mattelier de centrale ontmoetingsplek in Groenlo is waar sociaal culturele activiteiten plaatsvinden. Activiteiten die gericht zijn op (arbeidsmatige) participatie van inwoners uit Groenlo vinden bij Vincentius plaats. Wethouder Hoenderboom: “Daarin fungeert Vincentius ook als springplank, dat mensen die ondersteuning nodig hebben uiteindelijk de stap kunnen zetten naar andere sociaal culturele activiteiten bij De Mattelier.”

Logische verdeling
Belangrijk in de overeenkomst is de afspraak dat alle partijen steeds in gesprek blijven over waar welke activiteiten plaatsvinden. Zo is afgesproken dat de Stadskamer op termijn overgaat naar de nieuwe locatie van Vincentius. Het Repaircafé en de Maaltijdgroep blijven in de Mattelier. “En organisaties die nu al bij één van beide hun plek hebben blijven daar ook. Bijvoorbeeld Schuldhulp op Maat, de Voedselbank en de Formulierenbrigade blijven bij de Vincentius. Zo hebben we een logische en vooral duidelijk verdeling.”

Nieuwe locatie Vincentius
Deze week heeft het college van B&W ingestemd met de functiewijziging van de nieuwe locatie voor Vincentius aan de Ruurloseweg. Wethouder Hoenderboom: “Dat maakt de weg vrij voor Vincentius om verder invulling te geven aan de nieuwe locatie en daarmee nog beter in de kunnen spelen op de behoeften van hun doelgroep. Vanuit de goede samenwerking met De Mattelier heeft Groenlo daarmee een duidelijk en herkenbaar aanbod in de participatie van inwoners die deze ondersteuning nodig hebben.”

Provincie stemt in met Achterhoekse ambities bedrijventerreinen

LICHTENVOORDE – Het college van Gedeputeerde Staten Gelderland heeft ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). Het RPW is in goed overleg met de provincie opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA). De definitieve vaststelling van het RPW Achterhoek is belangrijk voor een economisch toekomstbestendige Achterhoek, aldus Marieke Frank, voorzitter van het regionaal overleg bedrijventerreinen. “Elke gemeente kan nu door met het verder ontwikkelen van de eigen bedrijventerreinen.”

Het opstellen van het RPW is een intensief traject geweest. Na het economisch herstel vanaf 2015 zagen de gemeenten de beschikbare uit te geven locaties in rap tempo teruglopen. Maar voordat nieuwe bestemmingsplannen konden worden begonnen was het nodig inzicht te krijgen in de benodigde hoeveelheid uit te geven bedrijventerreinen. Volgens wethouder Frank is dat inzicht er nu. “De benodigde hoeveelheid bedrijventerrein is per gemeente vastgelegd in het RPW. Op basis daarvan kan elke gemeente een invulling zoeken en de bestemmingsplannen voorbereiden en vaststellen. Plannen waar ook doelstellingen op het gebied van duurzaamheid onderdeel van zijn.”

Behoefte lokaal en regionaal
Voor de Achterhoek is tot en met 2030 behoefte aan 59-140 ha. bedrijventerreinen. De werkelijke uitbreiding zal zich binnen deze bandbreedte afspelen en hangt af van de werkelijke ontwikkelingen in de economie. Wethouder Frank: “Naast de 2 regionale bedrijventerreinen (A18 en de Laarberg) is kenmerkend voor het Achterhoekse bedrijfsleven de lokale gebondenheid. Dat betekent dat in elke gemeente behoefte is aan uitbreiding en dat daarvoor ruimte wordt gemaakt. Het is aan de individuele gemeenten om te bepalen waar de uitbreiding kan plaatsvinden. Ook betere benutting van bestaande bedrijventerreinen kan bijdragen aan de taakstelling.”

Toekomstbestendig ondernemersklimaat
Volgens SIKA-voorzitter Arthur Jansen vindt de totstandkoming van dit RPW zijn oorsprong in de sterke Achterhoekse 3O samenwerking, met constructieve medewerking vanuit de provincie. “Het is al met al een mooie stap voorwaarts naar een duurzaam en toekomst bestendig ondernemersklimaat in de Achterhoek”. Naar mening van voorzitter VNO-NCW Koen Knufing zal het RPW direct ruimte bieden aan ondernemers in de Achterhoek om verder te kunnen groeien. “Goede huisvesting biedt mogelijkheden om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren”.

Juist nu aan de slag
De vaststelling van het RPW gebeurt in een periode dat vooral de coronacrisis actueel is en een onzeker perspectief biedt voor bedrijven. Wethouder Frank onderkent dat, maar kijkt ook verder dan de periode waarin de maatregelen rond het coronavirus de samenleving beïnvloeden. “Wij zijn er van overtuigd dat het  bedrijfsleven zich hiervan herstelt. We zijn niet voor niets een innovatief bedrijvige regio. We pakken de draad weer op en onze bedrijventerreinen moeten daar klaar voor zijn. Het RPW biedt ons de mogelijkheid om tussen nu en enkele jaren onze bedrijventerreinen daarvoor op orde te brengen. Daarom zijn we blij dat de provincie Gelderland instemt met het RPW Achterhoek en we aan de slag kunnen, juist nu!”

Sluiting schuur in Drempt vanwege drugslab

Deze week besloot burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst een schuur aan de Zomerweg 62 in Drempt voor onbepaalde tijd te sluiten. De reden hiervoor is dat er onlangs een groot operationeel drugslab is aangetroffen, inclusief veel productiematerialen. Verder weegt voor de burgemeester mee dat de activiteiten in het pand een groot gevaar hadden kunnen opleveren voor de (directe) omgeving/buurt.

Drugsactiviteiten tasten de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid aan. Wij pakken deze criminaliteit daarom streng aan. Op basis van de Opiumwet kan de burgemeester optreden bij het aantreffen van soft- of harddrugs in een (bedrijfs)pand door een perceel, of op het perceel aanwezige panden, tijdelijk te sluiten of zoals we hier doen vanwege de verzwarende omstandigheden voor onbepaalde tijd. Zo’n vondst is natuurlijk schrikken voor naaste buurtbewoners. Wij hebben contact met hen gezocht en ruimte geboden om eventuele vragen en zorgen met ons en elkaar te delen.

Inwoners kunnen helpen
Drugslabs veroorzaken gevaar en overlast voor de omgeving. Voor de aanpak van dergelijke illegale activiteiten is de hulp van inwoners belangrijk. Waar kunnen mensen een drugslab aan herkennen?
activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen
onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)
een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak
jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën of IBC 1.000 liter containers
afgeschermde deuren of ramen
afzuiginstallaties via het dak
overmatige beveiliging met camera’s
afvoer van drugsafval via het riool of mestkelders
huurders die alleen contant geld betalen of helemaal niet betalen
huurders die zich niet identificeren en afspraken niet vastleggen
onbekende tussenpersonen die zaken regelen (verhuurmakelaars, notarissen)
onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website)

Meld verdachte situaties
Wie deze signalen herkent, zich zorgen makt over een verdachte situatie in de buurt of vermoedt dat er in zijn of haar omgeving druggerelateerde bedrijfsactiviteiten, verzoeken wij contact op te nemen met de politie via (0900) 88 44 of anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem: (0800) 70 00. De politie is er ook voor vragen of als iemand zich zorgen maakt over een situatie in hun buurt. Bronckhorst is een veilige gemeente en zo kunnen we er samen voor zorgen dat dat zo blijft.

16 plannen voor 81 woningen in Groenlo en Lichtenvoorde ingediend

Menukaart Wonen voorziet in mooie plannen voor toevoegen extra woningen in Oost Gelre

OOST GELRE – Initiatiefnemers hebben 16 plannen ingediend voor het realiseren van 81 woningen in Lichtenvoorde en Groenlo. De initiatieven komen voort uit de oproep van het college van B&W om met plannen te komen. Voorwaarde was dat de plannen passen in de ‘Menukaart Wonen’ voor de beide grote kernen van Oost Gelre. Van de 16 plannen heeft het college er 12 positief beoordeeld. Met 2 initiatiefnemers volgen nog gesprekken en 2 plannen zijn afgewezen omdat ze niet aan de criteria van de Menukaar Wonen tegemoet komen. Hiermee gaat een belangrijke ambitie van het college in vervulling, aldus wethouder Marieke Frank: “We willen bouwen op de plekken die er toe doen.”

Op basis van het onderzoek naar de ‘Woningbouwbehoefte Oost Gelre’ gaat Oost Gelre uit van een woningbehoefte van +560 woningen voor de periode 2018-2025 (met daarbij een bandbreedte tussen de 460 en 660 woningen). Daarnaast zijn de ‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek’ vastgesteld. Uiteindelijk is in de regionale woonagenda meer ruimte ontstaan voor woningbouw en extra nieuwbouw. Wethouder Frank: “Naast de woningbouwplannen die er al liggen blijkt dat er in Lichtenvoorde ruimte is voor 70 extra woningen en in Groenlo voor 20. Met de Menukaart Wonen hebben we initiatiefnemers uitgedaagd met goede plannen te komen. Ik ben blij dat de ingediende plannen tegemoet komen aan die uitdaging snel, naar behoefte én met kwaliteit te bouwen.”

Menukaart Wonen
Eind januari dit jaar is de Menukaart Wonen gepresenteerd. De insteek was dat elke woning raak moet zijn, aldus de wethouder. “Enerzijds omdat op dit moment de kwantitatieve bouwcapaciteit relatief beperkt is. Anderzijds blijkt uit onderzoek dat er de komende jaren veel vastgoed vrij komt en/of al leeg staat. Helemaal in de beeldspraak van een menukaart doorlopen de initiatiefnemers een aantal ‘gangen’. Dat begon in de eerste gang met een verkennend gesprek met de initiatiefnemer. In de tweede en derde gang ging het over de locatie en de kwaliteit. In de vierde gang hebben we alle kwaliteiten beoordeeld en gewogen. De conclusie is dat we met 12 plannen graag door gaan. Over twee plannen moeten we het nog een keer hebben met de initiatiefnemer en 2 plannen voldoen wat ons betreft niet aan de criteria. Daarmee hebben we een perspectief voor het toevoegen van zo’n 70 woningen extra in Groenlo en Lichtenvoorde en dat is een mooi aantal.”

Woningbouw als speerpunt
Voor het college is wonen in Oost Gelre een belangrijk speerpunt. Naast de Menukaart Wonen in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo, hebben ook de zes kleine kernen een eigen Woonvisie kleine kernen. Het doel is om in elke kern 15 woningen te realiseren. Wethouder Frank hierover: “Die verkenning naar geschikte locaties hebben we samen met de dorpsbelangenorganisaties en de inwoners gedaan. In Zwolle wordt al gebouwd en in de andere 5 kernen zijn we nu bezig met de uitwerking van concrete plannen. Dat varieert van nieuwbouw van meerdere woningen bij elkaar tot een woondroebel of het realiseren van woningen in een kerk. Naast de bestaande plannen liggen er dus veel nieuwe initiatieven. Daar zijn we blij mee, want Oost Gelre is best in trek als plek om te komen wonen én te blijven wonen. In die behoefte voorzien we met deze bouwplannen.”