Drie Koninklijke onderscheidingen in Oost Gelre


Bericht is aangepast

OOST GELRE – Ter gelegenheid van de Lintjesregen reikte burgemeester Annette Bronsvoort op vrijdag 24 april aan twee personen een koninklijke onderscheiding uit: Maria Monasso-Roes uit Groenlo en André Waalderbos uit Lichtenvoorde. Donderdagavond ontving Jan van der Veen al een Koninklijke onderscheiding.

  1. Mevrouw Maria Monasso-Roes uit Groenlo, 65 jaar.

Mevrouw Monasso-Roes is iemand die zich op het terrein van cultuur, historie en educatie heeft ingezet voor de Achterhoekse samenleving. Ze wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In de periode:

1982 – 1990 Lid van de ouderencommissie van Basisschool De Hoeksteen in GroenloIn die tijd was mevrouw Monasso sterk betrokken bij de activiteiten van basisschool De Hoeksteen in Groenlo. Ze was gesprekspartner voor menig ouder van de leerlingen en betrokken bij de allochtone leerlingen.
1997 – 2008 Secretaris buurtvereniging De Eibergseweg in GroenloDeze buurtvereniging heeft ongeveer honderd gezinnen als lid. Mevrouw was actief bij het jaarlijks organiseren van het buurtfeest. Daarnaast organiseerde ze extra activiteiten zoals een buurtbarbecue, het kinderfeest en een voorjaarsactiviteit. Mevrouw Monasso heeft in 2005 meegewerkt aan het jubileumboek, dat is uitgebracht ter gelegenheid van het 75-jaar jubileum van de buurtvereniging.
1997–heden Secretaris en bestuurslid van de Stichting “het Grols Museum”, de rechtsvoorganger van de Stichting Stadsmuseum die in 2001 een feit werd.Mevrouw Monasso is in 1997 toegetreden tot het bestuur van de Stichting het Grols Museum. Dit is de rechtsvoorganger van de Stichting Stadsmuseum die het museum in de Matteliersstraat runt. Het stadsmuseum heeft in het kader van het gemeentelijk vestingstadbeleid een zeer actieve rol in de Groenlose samenleving gekregen. Mede omdat het zoveel verbindingen kan leggen met andere oudheidkundige aangelegenheden.

Naast de bestuursfunctie is mevrouw Monasso betrokken bij uitvoering van veel praktische zaken. Een aantal concrete voorbeelden: het stimuleren van het dragen van historische kleding maar ook het verwerken van de kleding tijdens de “Slag om Grolle”, het re-enactment evenement rond de Tachtigjarige Oorlog in Groenlo.

Daarnaast heeft mevrouw Monasso een rol in de educatieve kant van het museum, bijvoorbeeld richting het lager en voortgezet onderwijs. Ze is betrokken bij het bijhouden van de inventaris, het materiaal, de foto’s, etc. binnen het stadsmuseum.

2001 – heden Bestuurslid Stichting StadsboerderijMevrouw Monasso is een van die vrijwilligers die de stadsboerderij zowel inhoudelijk als praktisch draaiende houdt. De stadsboerderij wil mensen samenbrengen rond de geschiedenis van Groenlo. De vroeg 17e eeuwse boerderij is zoveel mogelijk in oude staat hersteld.
2005 – 2014 Secretaris van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG)In deze periode was mevrouw secretaris van de Vereniging. Ook hier bestond haar bijdrage weer uit het uitdragen van de kennis van het verleden van het stadje Groenlo. Dit gebeurt door het houden van lezingen, tentoonstellingen, het organiseren van stadswandelingen en excursies. Mevrouw Monasso is ook betrokken bij het krantje dat door de Oudheidkundige Vereniging een aantal keer per jaar wordt uitgegeven.

 

2008 – heden Bestuurslid 4 mei comité GroenloHet 4 mei comité organiseert de jaarlijkse dodenherdenking. Mevrouw Monasso heeft een aandeel in het maken van de voordrachten die gelezen worden. Daarvoor heeft ze o.a. contacten met Scholengemeenschap Marianum.

 

2009 – heden Bestuurslid stichting Cultureel Centrum De BronDe Bron is een belangrijke ontmoetingsplek in Groenlo, waar mensen zich sociaal en cultureel kunnen treffen. Mevrouw Monasso zit dicht op de veranderingen en ontwikkelingen binnen het palet van cultuur, welzijn ouderenzorg en andere activiteiten. Mevrouw heeft ook zitting in de commissie bij het ontwikkelen van de beleidsvisie voor de nabije toekomst
2011- heden Mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Stolperstenen GroenloStolpersteine zijn op dit moment weer volop in het nieuws.

Enkele Grollenaren, waaronder mevrouw Monasso, kwamen op het idee om deze Stolperstenen in Groenlo te laten leggen en zo de slachtoffers van het naziregime te gedenken. Samen met het Stadsmuseum is gewerkt aan de realisatie, met educatie en wordt draagvlak voor het project gekweekt.

 

  1. De heer Jan van der Veen uit Groenlo, 70 jaar

De heer Van der Veen is iemand die zich op het terrein van cultuur, historie en toerisme heeft ingezet voor de Groenlose gemeenschap. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1976 – 1981 Penningmeester college van diakenen van de Hervormde Gemeente MidslandMidsland ligt op Terschelling. De heer Van der Veen was in die tijd penningmeester van het college van Diakenen. Daarnaast was hij betrokken bij het sociale en kerkelijk leven op het eiland. De uitstraling van het kerkelijk werk is zowel binnen als buiten het toeristisch seizoen op Terschelling nog steeds groot.
1981 – 1993 Administrateur-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente GroenloNa aankomst in Groenlo gaat de heer Van der Veen de administratie verzorgen van de Hervormde Gemeente. Jaarrekeningen en begrotingen worden afgehandeld. De gemeenschap heeft in die tijd rond de 560 leden.
1986 – 1994 Lid van de raadscommissie Welzijn in de voormalige gemeente GroenloDe heer Van der Veen woont de commissievergaderingen Welzijn namens voor de partij voor Gezonde Politiek.
1993 – heden Boekhouder en financieel adviseur van de Stichting Horeca Evenementen GroenloDe heer Van der Veen is al ruim 20 jaar boekhouder bij de Stichting Horeca Evenementen. Daarnaast is hij een adviseur en onderhandelaar. Hij is namens de horeca een gesprekspartner voor de gemeente, het GOV en evenementenorganisaties.
1994 – 1997 Lid van de werkgroep ‘braderie Groenlo’ van het Groenlo’s Ondernemers VerbondDe heer Van der Veen is bij de organisatie van de Braderiedagen betrokken vanwege zijn financiële kennis en als goede organisator. Hij doet de vergunningaanvraag, heeft contact met de kraamhuurders, artiesten en zorgt voor de goede contracten. Hij verzorgt de correspondentie naar de ondernemers en helpt met de inrichting van het terrein. En samen met de werkgroep werkt hij continue aan ideeën om Groenlo op een positieve manier te promoten. Dit heeft hij in 2012 opnieuw opgepakt
2012 – heden Voorzitter van de werkgroep “Grolse Braderie” van het Groenlo’s Ondernemers Verbond.
2008 – heden Voorzitter van de klankbordgroep “Vestingstad Groenlo”Met deze groep werkt de heer Van der Veen aan de toeristische promotie van Groenlo als Vestingstad. Er is gewerkt aan een ontwikkelvisie voor de binnenstad. De heer Van der Veen vertegenwoordigt de Grolse Horeca. De ontwikkelde visie is input geweest voor het latere centrumplan “Programma Stad Groenlo”. Zijn werk heeft een positieve uitstraling op de projecten die voortkomen uit de budgetten van de klankbordgroep.
2009 – heden Secretaris van de Stichting Vrienden van de MolenbergDe Stichting probeert met acties geld bijeen te brengen voor het in stand houden en verbeteren van het woon- en leefklimaat van de bewoners van de Molenberg. De heer Van der Veen is secretaris en heeft een grote kennis van bancaire en accountancy zaken.
2010 – 2014 Lid van de werkgroep BinnenstadDe heer Van der Veen heeft meerdere werkgroepen geleid die een belangrijk stempel drukken op de ontwikkeling van het centrum van Groenlo. De ideeën zijn ontwikkeld en afgestemd met de gemeente. De heer Van der Veen is iemand die partijen bij elkaar brengt. Hij zorgt zo voor het stellen van een positieve economische positie en de leefbaarheid voor de gemeenschap van Groenlo.

 

  1. De heer André Waalderbos uit Lichtenvoorde, 68 jaar

De heer Waalderbos is iemand die zich op het terrein van volksgezondheid en welzijn, regionaal, provinciaal en landelijk heeft ingezet. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1970 – heden EHBO-er Zieuwent- MariënveldeDe heer Waalderbos is sinds 1970 actief lid van de EHBO Zieuwent-Mariënvelde. Na drie jaar werd hij voorzitter. Deze functie heeft hij vervuld van 1973 tot 1982. In 1986 was hij de grote inspirator bij de verbouw van het verenigingsgebouw voor de EHBO en LOTUS genaamd ’t Zwaluwennus.
1980 – heden Oprichting en opleidingen LOTUS studiekring ZieuwentLOTUS staat voor Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers. In 1980 rondt de heer Waalderbos de opleiding met succes af. In Zieuwent werd een LOTUS kring opgericht. Het uitbeelden van slachtoffers, en zo echt mogelijk oefenen van EHBO-ers, omgaan met ernstige situaties werd ingevoerd. Ondanks de drukke tijd bleef de heer Waalderbos nauw betrokken bij de EHBO-vereniging.
1984 – heden LOTUS instructeur en studieleiderDe heer Waalderbos is instructeur en studieleider van de Kring Zieuwent. Dit doet hij al ruim 30 jaar. Hij zorgt voor een goede samenwerking tussen de LOTUS en de EHBO-vereniging Zieuwent-Mariënvelde. Hij weet in zijn enthousiasme de kringleden en LOTUS-cursisten mee te nemen in de wereld van LOTUS. Het gaat daarbij om grimeren, acteren, ontwerpen en ensceneren, kortom het zo echt mogelijk oefenen van de EHBO mensen.
1984 – 1990 Voorzitter LOTUS Rayon GelderlandDe heer Waalderbos was voorzitter binnen (toen nog) Rayon Gelderland. Ook hier heeft hij zich ruim 6 jaar verdienstelijk gemaakt als LOTUS ambassadeur. Vanuit Gelderland was hij afgevaardigde naar de Landelijke LOTUS raad.
1990 – heden LOTUS docent bij de Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van SlachtoffersDe heer Waalderbos begon binnen de landelijke organisatie als voorzitter van de Taakgroep Opleidingen en Uitvoering, Ontwikkeling en Kwaliteit. Hij was docent en examinator van de ruim 2.000 leden. Hij voorziet de leden permanent van het voortschrijdend inzicht in de wereld van de EHBO en LOTUS. Daarnaast geeft hij instructeurscursussen en neemt LOTUS-instructeursexamens af. De heer Waalderbos waakt over de kwaliteit van de cursussen en weet de talenten van de cursisten optimaal te benutten.
2005 – 2013 Medeschrijver van het LOTUS leerboekIn samenwerking met het Oranje Kruis helpt de heer Waalderbos het LOTUS leerboek 2 maal herschrijven, in 2005 en in 2013. Hij is daarbij creatief, bevlogen en innovatief, telkens om de kwaliteitsverbeteringen en vernieuwingen door te voeren. De actualiteiten zijn allemaal in het Oranje Kruis Boekje opgenomen.
2013-heden Voorzitter van de Landelijke LOTUS OrganisatieIn mei 2013 legt de voorzitster van de Organisatie Lotus onverwacht haar functie neer. Eerst wordt de heer Waalderbos interim voorzitter en houdt hij samen met de collega’s de taakgroepen draaiend. Op 12 april 2014 wordt hij gekozen tot voorzitter van de landelijke LOTUS. LOTUS slachtoffers ondersteunen het werk van de Eerste Hulp en het Rode Kruis. Maar treden ook op bij grote oefeningen van de brandweer, en de Geneeskundige dienst (GHOR). De heer Waalderbos helpt met de inzet van LOTUS slachtoffers om de Eerste Hulp op een hoger plan te brengen.
1984 en later 2011 Wagenbouwer Te Vruchte en nu bij corsogroep Veur MekareJarenlang was de heer Waalderbos wagenbouwer bij corsogroep Te Vruchte. Hij was verantwoordelijk voor de constructie en gaf de jonge leden lascursus. In 2011, vanaf de oprichting is hij betrokken bij corso wagenbouwersgroep Veur Mekare. Een wagenbouwersgroep opgericht om mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking te betrekken in het groepsproces van wagenbouwer.

Hij is coördinator van het land. Vanaf de tijd dat de dahliaknollen de grond ingaan (mei) tot ze weer uit de grond gehaald worden (oktober).

Samen met de mensen organiseert hij het schoffelen en bloemen plukken. Dit doet hij in samenwerking met Stichting de Lichtenvoorde. En alles onder het motto “corso zonder beperkingen”.